Takstblade - digital indberetning

Almene vandværker skal indberette drifts- og anlægsbidrag til kommunen en gang årligt

Klik her for at indberette takstbladet digitalt

 

Hvis du er i tvivl om ”log-in” kan du kontakte Grundvandsgruppen på grundvand@syddjurs.dk eller telefon 8753 5410.

Materiale, der vedlægges indberetningen:

 • Takstbladet, der skal godkendes
 • Seneste regnskab
 • Budget  - minimum for det år takstbladet gælder for
 • 5-årige investeringsplaner
 • Værdifastsættelse af vandværkets hovedanlæg (minimum hvert 5 år)
 • Beregning af hovedanlægsbidraget
 • Årlige afskrivninger
 • Oplysninger om antal tilsluttede forbrugs­enheder til vandværket og det forventede antal nye forbrugsenheder
 • Oplysninger om det forventede vandsalg i takståret
 • Evt. dagsorden og referat fra vandværkets bestyrelsesmøde, hvor takstbladet blev vedtaget

Indberetning af drifts- og anlægsbidrag

Indberetning af drifts- og anlægsbidragene til Syddjurs Kommune skal foretages en gang årligt jf. § 53 stk. 1 i vandforsyningsloven. Først, når Syddjurs Kommune har godkendt drifts- og anlægsbidragene kan vandværket opkræve taksterne hos forbrugerne.

Driftsbidraget er et årligt bidrag, som består af:

 • En kubik­meterpris, og
 • en fast årlig afgift

Endvidere kan driftsbidraget omfatte er bidrag til grundvandsbeskyttelse og et målerbidrag. Driftsbidraget skal bl.a. dække de udgifter vandværket har til produktion af vand, til nyanskaffelser og til henlæggelser til nye anlæg.

Anlægsbidraget er et engangsbidrag, som normalt består af et:

 • hovedanlægsbidrag
 • forsyningsledningsbidrag, og et
 • stikledningsbidrag

Bidrag til hovedanlæg svarer til den værdi som vandværkets medlemmer har opsparet i vandværkets bygninger, boringer og behandlings­anlæg. Hovedanlægsbidraget be­regnes bl.a. på baggrund af en værdifastsættelse af anlægget.

Der gøres opmærksom på, at beregningsmetoden for hovedanlægsbidraget ændres i takstblad 2019, således at den likvide nettoformue ikke længere indgår i beregningen. Den ændrede beregningsmetode skyldes, at Danske Vandværker har revideret i deres beregningsværktøj. Derfor ændrer Syddjurs Kommune ligeledes i metoden, således at den matcher den som Danske Vandværker anvender.

Forsyningsbidraget angiver den pris, som en ny forbruger skal betale til vandværkets ledningsnet ved tilslutning. Et vandværk kan have forskellige forsyningsledningsbidrag alt efter, hvilken forsyningszone en ejendom ligger i.

Stikledningsbidraget omfatter de udgifter, som vandværket har til etablering af en stikledning og en målerbrønd ind til ejendommen.

Syddjurs Kommunes praksis for godkendelse af takstblade fremgår af kommunes vandforsyningsplan. Endvidere beskriver vandværkets regulativ reguleringen af forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Fællesregulativet ses nederst på siden.

Information om takstblade findes ligeledes i Miljøstyrelsens vejledning om ”Fastsættelse af takster for vand” og på hjemmesiden: Danske Vandværker

Opdateret: 21-11-2018 10:22
Feedback