Vurdering af virkninger på miljøet - VVM

Offentliggørelse af forslag til VVM redegørelse for etablering og drift af et nyt spåntørreanlæg på Novopan Træindustri A/S

Byrådet vedtog den 24. juni 2015 at fremlægge et forslag til vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering og drift af et nyt spåntørreanlæg på Novopan Træindustri A/S i 8 ugers offentlig høring.

VVM-redegørelsen bestående af en VVM-rapport, et ikke-teknisk resume og en bilagsrapport kan tilgås nederst på siden, hvor du også finder VVM-anmeldelsen og idefasefolderen.

Indsigelser og øvrige bemærkninger skal være modtaget senest den 31. august 2015.

Formålet med anlægget er, at erstatte den eksisterende Kraft 5 og det eksisterende spåntørreanlæg nedlægges og fjernes. Dog beholdes den eksisterende 70 m skorsten, idet den også fungerer som afkast fra en af virksomhedens øvrige kedelanlæg, der dog sjældent benyttes.

Det nye spåntørreanlæg etableres i det eksisterende erhvervsområde på Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård.

Anlægget placeres indenfor gældende byggelinjer og kommuneplanrammer, på et område, der i dag er en befæstet køreplads på Novopan, tæt på det nye vådelektrofilter.

Syddjurs Kommune opfordrer alle interesserede til at kommentere VVM-redegørelsen.

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan sendes til Syddjurs Kommune frem til den 31. august 2015. Syddjurs Kommune vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, E-mail: natur.miljoe@syddjurs.dk.

Dokumenter

Se nederst på siden samt samlede dokumenter her: /sag/12/44797


UDLØBET

Indkaldelse af ideer og forslag til debatten om etablering af nyt spåntørreanlæg på Novopan Træindustri A/S

Syddjurs Kommune opstarter udarbejdelse af VVM-redegørelse og kommuneplantillæg vedrørende etablering af et nyt spåntørreanlæg på Novopan Træindustri A/S. Spåntørreanlægget etableres i tilknytning til elektrofilteret på virksomhedens adresse Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård.

Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Læs idéoplægget nederst på siden.

Syddjurs Kommune indkalder derfor nu til offentlig debat og anmoder alle interesserede om, at indsende ideer og forslag til, hvad der bør indgå i og tages særlige hensyn til i den enkelte VVM-redegørelse og kommuneplantillæg. Syddjurs Kommune foreslår selv følgende belyst:

  • Luftforurening
  • Støj
  • Affald
  • Spildevand
  • De kumulative effekter
  • Påvirkning af Natura2000 områder
  • Risikoforhold
  • Mulige alternativer og beskrivelse af konsekvenser, hvis projektet ikke gennemføres.

Fristen for indsendelse af ideer og forslag er den 14. august 2013. Forslag og ideer skal sendes til Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, Telefon: 87 53 54 10, E-mail: natur.miljoe@syddjurs.dk.

Når der er udarbejdet VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg sendes de i offentlig høring i minimum 8 uger. Dette ventes, at ske omkring maj/juni 2014.

 


 

Opdateret: 21-09-2017 11:30

Kontakt

Feedback