Indberetning

Indberetning af oppumpede og distribuerede vandmængder

 

 

Indberetning

Har man en virksomhed eller er man privatperson og har et vandforsyningsanlæg, er man forpligtet efter vandforsyningsloven til årligt at indberette vandforbruget. Det gælder for både det grundvand man indvinder og for det vand man distribuer fra sit anlæg. Det vil derfor sige at vandforbruget fra vandværker, markvandinger, vand til dyrehold og andet erhvervsformål m.fl., skal indberettes. Indberetningen dækker perioden, den 1. januar til og med 31. december i et kalenderår og skal være indberettet senest den 1. februar det følgende år.

 

Hvorfor skal du indberette?

Oplysninger om den mængde grundvand, der indvindes og distribueres, bruges af kommunen til at danne et overblik over forbruget af grundvandsressourcen og kontrollere om grundvandsressourcen bliver overbelastet. Der skal være balance i forbruget og dannelsen af grundvand indenfor de enkelte vandoplande i kommunen.

 

Pejling

Pejlinger af grundvandets niveau i boringer giver nyttige oplysninger om grundvandsressourcen. Kommunen og Miljøstyrelsen skal bruge de indsamlede oplysninger i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvandet i Syddjurs Kommune.

 

Ældre indberetningsoplysninger

Har du f.eks. gamle pejlinger eller oppumpningsdata liggende, er du meget velkommen til at sende oplysningerne til Grundvandsgruppen på grundvand@syddjurs.dk. Vi vil så få oplysningerne knyttet til dit anlæg.

 

 

Har du spørgsmål kan du kontakte grundvandsgruppen på mail grundvand@syddjurs.dk

 

 

 

Opdateret: 11-02-2020 10:24