Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Syddjurs Kommune er påbegyndt udarbejdelsen af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet i kommunen.

For at beskytte det grundvand, der bliver brugt til drikkevand har Miljøstyrelsen kortlagt og udpeget områder, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsats for at beskytte drikkevandsressourcerne.

Områderne kaldes indsatsområder og her skal Syddjurs Kommune udarbejde planer for beskyttelse af grundvandet, de såkaldte indsatsplaner. En indsatsplan beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser og hvornår de skal gennemføres.

Indsatsplanerne udarbejdes i samarbejde mellem Syddjurs Kommune, kommunens almene vandværker og de øvrige berørte parter, det kan fx være landbruget, industrien eller berørte lodsejere. Syddjurs Kommune har oprettet et koordinationsforum med repræsentanter for de parter, som skal bistå kommunen i udarbejdelse af indsatsplanerne.

Indsatsområderne er opdelt i nitratfølsomme og sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder. Begge er delområder af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande for de almene vandværker. De forskellige områder kan ses på kortet herunder.

 

 

 

Du kan læse videre om kommunens indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse under Information til almene vandværker ved at klikke her

 

Rapporterne fra statens grundvandskortlægning i Syddjurs Kommune kan ses i rapporterne herunder.

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside om grundvandskortlægningen: Klik her

 

Opdateret: 14-01-2020 10:27