Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO

 

Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO

Ny pesticidaftale for BNBO!

De boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, blev den 1. januar 2019 udpeget af staten i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Størrelsen på BNBO er afhængig af indvindingens størrelse og fastlægges indirekte ud fra kontrolfrekvensen for organiske stoffer. Kontrolfrekvensen er i Syddjurs Kommune typisk 1-2 år. Det betyder, at størrelsen af BNBO fastlægges ud fra hvor langt grundvandet strømmer på et eller 2 år. Jo større indvinding, jo større BNBO.

Tillæg til pesticidstrategi for 2017-2021

Folketinget har i et tillæg til den nuværende Pesticidstrategi for 2017-2021 besluttet, at brugen af pesticider skal stoppes indenfor de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) inden år 2022. Kommunen skal i samarbejde med vandværkerne og landbruget i perioden 2019-2022 sikre, at der findes lokale og frivillige løsninger, som stopper den erhvervsmæssige brug af pesticider indenfor BNBO.

Udover stop for brug af pesticider i BNBO, så skal grundvandet ligeledes undersøges for indhold af et langt større antal sprøjtemidler end det er tilfældet i dag.

I aftalen fremgår, at hvis kommunerne, landbruget og vandværkerne ikke lykkes med at få stoppet brugen af pesticider i BNBO, så vil regeringen indføre et totalt sprøjteforbud i BNBO.

Indsatsen skal iværksættes i to faser:

”Fase 1: Kommunerne pålægges frem til og med 2022 at gennemgå alle BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, mhp. at vurdere behovet for yderligere indsatser som f.eks. at flytte boringen eller at indgå aftaler om pesticidfri drift, stop for dyrkning af jorden eller egentligt opkøb af jorden. En del af vurderingen vil endvidere være at tage stilling til, om der er eksisterende vaskepladser indenfor BNBO, der skal flyttes. Kommunerne vil blive opfordret til allerede med indgåelse af aftalen at igangsætte indsatsen”.

”Fase 2: Ved et generelt forbud mod brug af pesticider i BNBO, vil der blive indført en kompensations­ordning for forbuddet, så der tages højde for, at alle kan få dækket deres fulde tab uanset EU’s stats­støtteregler”.

Hele tillægget til pesticidstrategien kan ses nederest på siden.

BNBO - arealopgørelse

I Syddjurs Kommune er der i alt 176 ha, som staten har udpeget til BNBO. Heraf har 124 ha en aktuelt arealanvendelse som enten mark i omdrift eller by. På disse arealer er der potentielt er en risiko for erhvervsmæssigt anvendelse af sprøjtemidler enten hos landmænd og/eller hos andre erhverv.

I foråret 2019 beslutter Syddjurs Kommune strategien for indsatsen i BNBO.

På denne side kan processen med BNBO følges.

Opdateret: 15-03-2019 09:19
Feedback