Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af forslag til Lokalplan nr. 427 Område til daginstitution og andre offentlige formål, mv ved Lyngevej i Knebel (”Knudepunktet”)

Forslag til lokalplan nr. 427
Lokalplanområdet ligger i Knebel i umiddelbart tilknytning til Molsskolen og Molshallen og omfatter et areal på cirka 2,1 ha.
Lokalplanen giver mulighed for nybyggeri og ombygning af eksisterende byggeri.

Anvendelsen indenfor området er fastlagt til offentlige formål, publikumsorienterede services og liberalt erhverv. Der kan således, som det er hensigten, etableres daginstitution, multisal, madhus, omklædning, Menighedsrådenes kontor og øvrige kontorfaciliteter indenfor området.

Der må indenfor lokalplanområdet etableres maksimalt 7.000 m² bruttoetageareal og bebyggelsen må ikke overstige 12 meter og 2 etager. Det bestemmes med lokalplanen, at nybyggeri skal placeres indenfor byggefelt, som ligger mellem Molsskolen og Molshallen.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Lyngevej.

Miljøvurdering af planforslaget
Syddjurs Kommune har foretaget en screening af planforslaget i henhold til Miljøvurderingsloven. Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering. Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet,
at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Klagevejledning
Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed.

Afgørelsen kan påklages via klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk. En evt. klage skal være modtaget af klagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 9. juli 2019.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for afgørelsens offentlige bekendtgørelse,
dvs. senest den 12. december 2019.

Du kan finde klagevejledningen på Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Opdateret: 10-06-2019 12:00
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.