Bjørnholm Alle 1, Trustrup - fornyet vandindvindingstilladelse

 

Fornyet vandindvindingstilladelse – Bjørnholm Allé 1, 8570 Trustrup

Syddjurs kommune har modtaget en ansøgning om fornyet tilladelse til vandindvinding fra boring DGU. nr. 81.240 - beliggende på Bjørnholm Allé 1, 8570 Trustrup, matr. nr. 2a Høgholm Hgd. Tirstrup.

Syddjurs Kommune har meddelt fornyet tilladelse efter vandforsyningslovens § 20. Den tilladte indvindingsmængde er fortsat 140.000 m3/år.

Syddjurs Kommune har på baggrund af en screening i henhold til Lov om Miljøvurdering ligeledes truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke udløser en miljøvurdering, idet projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Aktindsigt

Sagens akter kan ses her https://www.syddjurs.dk/sag/19/196

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan frem til den 11. april 2019 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig og indgives via klageportalen. Yderligere klagevejledning findes på www.nmkn.dk.

 

Opdateret: 14-03-2019 10:54
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback