Ebeltoftvej 120, Mørke - ingen miljøvurderingspligt til skovrejsning

 

Syddjurs kommune har meddelt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt til skovrejsning på ejendommen Ebeltoftvej 120, 8544 Mørke.

 

Ansøgning

Der er søgt om skovrejsningsprojekt på ejendommen Ebeltoftvej 120, 8544 Mørke. Skovrejsningsprojektet indebærer at 3 ha. tilplantes, og medvirker til at sikre grundvandsinteresser i området.

 

Klagevejledning

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af projektet. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

En eventuel klage skal være skriftlig.

 

Såfremt du ønsker at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal dette ske senest 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Klagefristen regnes fra datoen for offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Syddjurs kommunes hjemmeside www.syddjurs.dk d. 14.09.2021.

 

Klagefristen er d. 12.10.2021.

 

Klagen fremsendes via klageportalen som findes på www.borger.dk eller via klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk.

 

En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden på klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr.. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

 

Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske indenfor 6 måneder fra datoen for annonceringen af denne, dvs. senest d. 14.03.2022.

 

Opdateret: 14-09-2021 13:11
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt