Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 416 - Boligområde ved Lappedykkervej i Mørke vest

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede d. 19. december 2018, at vedtageove nnævnte plan endeligt.
Lokalplanen blev offentligt bekendtgjort den 8. januar 2019. En teknisk problemstilling har betydet, at den endelige plan ikke er udsendt korrekt og planen offentlig bekendtgøres derfor på ny den 12. februar 2019, hvorfra den er gældende.

Lokalplan nr. 416
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3,5 hektar i Mørke vest. Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere op til 17 parcelhusgrunde langs den kommende Lappedykkervej samt 2-4 tæt-lave boliger eller 1-2 parcelhusgrunde med vejadgang fra Mosevej.
Lokalplanens område skal udgøre en sammenhæng med de tilstødende områder, f.eks. i form af sammenhængende grønne områder og vejforløb. Lokalplanen har til formål, at sikre en forbindelse mellem Mosevej og Gl. Mørkevej for at aflaste trafikken omkring skolen ved Ternevej/Kirkevej.

Sideløbende med lokalplanen blev fremlagt Kommuneplantillæg nr. 12. Byrådet vedtog tillægget endeligt den 19. december 2018 og tillægget blev offentligt bekendtgjort den 8. januar 2019, hvorfra det var gældende.

Debatperiode og offentligt borgermøde
Forud for udarbejdelsen af planforslagene blev der indkaldt idéer og forslag i perioden fra d. 23. januar 2018 til d. 6. februar 2018. Der indkom ialt 13 høringssvar i løbet af høringsfasen, som indgik som en del af beslutningsgrundlaget for disponeringen af planforslagene.

Planforslagene har været fremlagt til offentligt debat i perioden fra den 26. juni 2018 til den 4. september 2018.
Der blev holdt offentligt møde om planforslagene torsdag den 16. august 2018, kl. 17.00 i cafeteriaet i Mørke hallen, Drosselvej 1, 8544 Mørke.


Der er i debatperioden indkommet i alt 37 høringssvar fra borgere, beboere, grundejerforeninger, distriktsråd mv. Behandlingen af høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanen:


•    Fartdæmpende foranstaltninger indarbejdes for vej A-A, ved at fastlægge bestemmelser om, at vejen indrettes med 6 fartdæmpere ved henholdsvis Lappedykkervej, Grågåsevej og Ternevej samt ved de tre kurver syd for Ternevej. Fartgrænsen fastlægges til 40 km. i timen.
•    Højde og etageantal nedsættes til 7,5 meter og lokalplanens § 6.5 tilrettes, så bebyggelse kan opføres i op til to etager såfremt øverste etage udføres som udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag med en hældning på 25 – 45 grader eller med ensidig taghældning på mellem 5 og 20 grader. Bebyggelse i én etage kan endvidere udføres med fladt tag.
•    Der fastlægges bestemmelse om lav beplantning langs legeplads ved Pibesvanevej.
Det tilføjes til lokalplanens § 8.6, at der skal etableres beplantning som angivet på kortbilag 2, langs legepladsens afgrænsning mod vej A-A. Beplantningen skal holdes i en maksimal højde på 1,2 meter i form af eksempelvis surbærbuske eller anden hjemmehørende art.
•    Bestemmelse om mulighed for mobilmast udtages.

Behandlingen af høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i kommuneplantillægget:
•    ”Sydspidsen” indenfor den foreslåede kommuneplanramme 9.1B15 udtages som boligområde og udlægges i stedet til rekreativt område. Dermed udgår også forlængelsen af Grågåsevej.
•    Endvidere er bestemmelserne for rammeområderne 9.1.B14 og 9.1.B15 tilrettet så bygningshøjden begrænses til maksimalt 7,5 meter og etageantal begrænses til maksimal 1 etage, dog med mulighed for ved skrånende terræn, at huset fremstår i 2 etager på den laveste del af grunden.

Den reviderede strukturplan er tilrettet i begge planers redegørelse på lokalplanens side 9 og kommuneplantillægets side 5, så den sydligste del af rammeområde 9.1.B15 er udtaget og i stedet indgår som en del af den rekreative ramme 9.1.R4. Rammeområdernes agrænsning er tilrettet som en konsekvens af dette.


Endelige retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må ejendomme inden for lokalplanens område kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Efter planlovens § 12 kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse som er i strid med kommuneplanen.

Klagevejledning
Den endelige vedtagelse af ovennævnte plan kan påklages til Planklagenævnet.
Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan påklages. Dette betyder, at du fx kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra
den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 12. marts 2019. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 13. august 2019.
Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk

Du kan se planerne nedenfor og på følgende hjemmesider:

www.syddjurs.dkw

ww.plandata.dk

BilagStørrelse
lp_416.pdf12.67 MB
kpt12.pdf3.6 MB
Opdateret: 11-02-2019 12:51
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback