Forslag til Lokalplan nr. 417 for Dagligvarebutik ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej i Rønde

Forslag til Lokalplan nr. 417
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3.709 m2 i den centrale del af Rønde. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Solsortevej, mod vest af Drosselvej og mod syd af Hovedgaden.

Lokalplanområdet er disponeret med et byggefelt, som giver mulighed for placering af en dagligvarebutik på max 1200 m2. Byggefeltet er placeret tilbagetrukket på grunden, således at parkering og indkørsler ligger i nærhed til Hovedgaden.

Den nye bebyggelse skal opføres med facader i teglsten og mindre dele af facaden kan udføres i andre materialer end tegl. Lokalplanen fastlægger, at dagligvarebutikken skal opføres med fladt tag og med en bygningshøjde på max 5,5 m.
Skiltning må opsættes på to af butikkens facader. Indenfor lokalplanens område er det muligt, at etablere en skiltepylon med en maksimal højde på 4 meter i nærheden af Hovedgaden.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Drosselvej og Solsortevej. Fra Solsortevej kan der etableres en overkørsel for lastvogne i forbindelse med vareindlevering til butikken.

Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 3.1.BE2 til blandet bolig og erhverv, med mulighed for indplacering af dagligvarebutikker, hvorfor offentlighedsfasen er begrænset til 4 uger.

Høringsperiode og offentligt borgermøde
Forslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12.02.2019 til den 12.03.2019.

Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget mandag den 18.02.2019 kl. 17:00 i Rønde Idrætscenter,
Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag.

Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 12.03.2019, hvor høringsperioden udløber.

Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til syddjurs@syddjurs.dk eller med almindelig post til Syddjurs Kommune, ’Plan, Udvikling og Mobilitet’, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøvurdering
Kommunen har foretaget en screening af planforslaget og vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 10 i Miljøvurderingsloven. Du kan finde afgørelsen på www.syddjurs.dk.

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

En evt. klage skal være indsendt inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse dvs. senest den 12.03.2019.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 12.08.2019.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk

Her kan du se planforslaget
Planforslaget kan ses på følgende hjemmesider:
www.syddjurs.dk
www.plandata.dk

BilagStørrelse
forslag-lp417.pdf14.13 MB
Opdateret: 11-02-2019 00:00
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback