Forslag til lokalplan nr. 418 for blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2016

LP 418 og KPT 15

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede d. 24. oktober 2018, at vedtage ovennævnte planer til offentlig høring.

 

Forslag til lokalplan nr. 418
Lokalplanområdet er beliggende i Hornslet ved Tendrup Hovvej og Ravnhøjvej, og udgør et areal på ca. 6700 kvm.
Lokalplanen giver mulighed for, at opføre etage-boligbebyggelse i op til 2 etager samt tæt-lav-boligbebyggelse i én etage med udnyttet tagetage.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15
Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på, at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanens bestemmelser. Rammebestemmelserne for specifik anvendelse, max. bebyggelesesprocent samt max. antal etager ændres med kommuneplantillæg nr. 15. Herudover udtages notat om udformningsprincipper.
Tillæggets afgrænsning omfatter desuden 4 eksisterende boliger udenfor det foreslåede lokalplanområde, da disse umiddelbart kan indeholdes i de foreslåede rammebestemmelser.

Debatperiode og offentligt borgermøde
Forslagene er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den 6. november 2018 til den 1. januar 2019.
I  høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 1. januar 2019, hvor debatperioden udløber.
Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til syddjurs@syddjurs.dk eller med almindelig post til Syddjurs Kommune, ’Plan, Udvikling og Mobilitet’, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.
Herefter tager byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen.

Miljøvurdering
Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 8, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.
En evt. klage skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 4. december 2018.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annonceringen af denne, dvs. senest den 6. maj 2019.

Du kan finde klagevejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk/klage.

Her kan du se planforslagene
Planforslagene kan ses følgende steder:
- www.syddjurs.dk/planforslag
- www.plandata.dk

Opdateret: 06-11-2018 04:00
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt