Forslag til lokalplan nr. 419, Boligområde og blandet bolig- og erhvervs-område ved Stationsvej i Mørke, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 30. januar 2019, at vedtage nævnte planer til offentlig høring.

Forslag til Lokalplan nr. 419
Lokalplanens område ligger ca. 350 meter øst for stationen i Mørke. Området ligger ud til Stationsvej mod nord. Mod vest og syd grænser  lokalplanen op til Østervej og Industrivej. Lokalplanens område har en størrelse på ca. 26.573 m2. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 40 tæt-lave boliger i 2 eller 3 etager samt op til 116 boliger i en punkthusbebyggelse i 3 og 4 etager.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for ud over at kunne opføre tæt-lavt boligbyggeri at kunne opføre etageboligbebyggelse i 3 og 4 etager inden for en bebyggelsesprocent på 70 med en maksimal bygningshøjde på henholdsvis 12 og 16 meter.

Debatperiode og offentligt borgermøde
Forslagene er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den 5. februar 2019 til den 2. april 2019. Der afholdes offentligt møde om planforslagene onsdag den 6. marts 2019, kl. 17.00 i Mørke Hallens Cafeteria, Drosselvej 1, 8544 Mørke I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag.

Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 2. april 2019, hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til syddjurs@syddjurs.dk eller med almindelig post til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. 

Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse, som er i strid med planen.

Miljøvurdering
Kommunen har foretaget en screening af planforslagene og har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 10 i Miljøvurderingsloven. 

Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

En evt, klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. 

Når du klager skal du betale et gebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være indsendt inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag, dvs. senest den 5. marts 2019.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annonceringen af denne, dvs. senest den 5. august 2019.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk

Planforslagene kan ses på følgende hjemmesider:
www.syddjurs.dk 
www.plandata.dk 

Opdateret: 05-02-2019 05:30
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt