Forudgående høring i forbindelse med opstilling af solceller ved Høegholm

Syddjurs kommune indkalder idéer og forslag angående planlægning for solenergianlæg. Her undersøger vi et område ved Høegholm.

Copenhagen Green Energy A/S og lodsejer i området, har ansøgt om tilladelse til etablering og opstart af planlægning for et solenergianlæg ved Høegholm. Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på mødet den 13. januar 2021 at starte to ugers forudgående høring og hermed planlægning for teknisk anlæg til solenergi.

Anlægget kan medvirke til den grønne omstilling ved at producere grøn strøm. Etablering af et anlæg til solenergi optager meget plads, og anlægget får med sit omfang en indvirkning på landskabet og de nærmeste naboer. Til gengæld kan anlægget være med til at skabe muligheder og tilgængelighed i området, der ikke er der i dag. Anlægget kan bidrage til grøn omstilling og f.eks. sikre grundvandets kvalitet, mindske udvaskning til åer og søer og medvirke til øget biodiversitet i området.

Anvendelse og planlægning
Solenergianlægget søges opsat i et område, der i dag primært er agerbrug.

I kommuneplan 2020 - 2032 er hele eller dele af arealet blandt andet udpeget som skovrejsningsområde og beliggende i et historisk landskab

Arealer, der forventes at indgå i den kommende planlægning udlægges til henholdsvis tekniske anlæg, rekreative formål og landområde. Arealet kan ses på vedhæftede kortbilag.

Projektets udformning og indretning
Solcelleanlægget ved Høegholm er fortsat kun på et projektstadie. Hvis det bliver besluttet at gå videre med planlægning af området, er der mulighed for at justere og tilpasse på den konkrete udformning af projektet. Oplæg til indretning af arealet kan ses i den vedhæftede projektbeskrivelse.

I dette projekt kigger vi særligt efter følgende forhold:

  •  Samspil med omgivelserne, særligt anlæggets visuelle påvirkning og sammenhæng til det øvrige landskab, herunder Skodå ådal
  • De nærmeste naboers visuelle indtryk
  • Beskyttelse af natur i området og fremme af biodiversiteten
  • Vildtpassager og lignende fysiske elementer, som har en indvirkning på det visuelle ved anlæggets realisering.

Idéer og forslag
Hvis du har idéer og forslag der vedrører en mulig fysisk planlægning for området, vil vi bede dig fremsende dem her på høringsportalen.

Bemærkninger, idéer og forslag skal være modtaget af Syddjurs Kommune
senest tirsdag d. 2. marts 2021.

Vær opmærksom på at indkomne høringssvar som udgangspunkt er offentlige.

Det videre forløb
Nærværende forslag til placering af solenergianlæg er fremlagt til offentlig debat fra den 16. februar 2021 til den 2. marts 2021.

Indkomne bemærkninger, ideer og forslag i foroffentlighedsfasen vil indgå i det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. Når byrådet vedtager et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, sendes dette desuden i otte ugers offentlig høring. Planforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder med flere vil blive orienteret, og der vil i denne fase igen blive lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden den endelige vedtagelse af planerne.

Miljøvurderingsloven
Et nyt solcelleanlæg som dette er underlagt Lov om Miljøvurdering (nr.973 af 25. juni 2020 bilag 2, pkt. 3a). Formålet med loven er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Ifølge Miljøvurderingsloven skal et anlæg som dette screenes med henblik på at afgøre om der opstilles krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og/eller en miljørapport. Screening og efterfølgende afgørelse af dette afventer muligheden for nye informationer i forbindelse med denne høring.

Her kan du finde flere oplysninger
Du kan se offentlige dokumenter på sagen via Syddjurs Kommunes hjemmeside - www.syddjurs.dk - under Åben Indsigt, sagsnr.: 20/103564

Baggrundsviden
•    Se video med beskrivelse af projektet
•    Læs behandling og bilag fra PUK-udvalgsmødet 13. januar, punkt 712
•    Læs principielle retningslinjer for opstilling af solparker i kommuneplan 2020.

Persondata
Alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Indsendte høringssvar er omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Opdateret: 16-02-2021 15:00
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt