Høring i forbindelse med opstilling af solceller ved Nimtofte

Vi opdaterer vores systemer. Derfor kan du opleve forsinkelse på høringsportalen, når du vil se dit høringssvar.

GreenGo Energy A/S og lodsejere i området, har ansøgt om tilladelse til etablering og opstart af planlægning for et solenergianlæg. Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på mødet den 30. september 2020 at starte to ugers forudgående høring og hermed planlægning for teknisk anlæg til solenergi.

Anlægget kan medvirke til den grønne omstilling ved at producere grøn strøm. Etablering af et anlæg til solenergi optager meget plads, og området får med sit omfang en indvirkning på landskabet og de nærmeste naboer. Til gengæld kan anlægget være med til at skabe muligheder og tilgængelighed i området, der ikke er der i dag. Anlægget kan bidrage til grøn omstilling og f.eks. sikre grundvandets kvalitet, mindske udvaskning til åer og søer og skabe øget biodiversitet i området.

Anvendelse og planlægning
Solenergianlægget søges opsat i et område, der i dag primært er agerbrug.

I forslag til kommuneplan 2020 - 2032 er hele eller dele af arealet blandt andet udpeget som del af Grønt Danmarkskort og skovrejsningsområde

Arealer, der forventes at indgå i den kommende planlægning udlægges til henholdsvis tekniske anlæg, rekreative formål og landområde. Arealet kan ses på vedhæftede kortbilag.

Projektets udformning og indretning
Solcelleanlægget ved Nimtofte er fortsat kun på et projektstadie. I den videre planlægning er der mulighed for at justere og tilpasse på den konkrete udformning af projektet. Oplæg til indretning af arealet kan ses i den vedhæftede projektbeskrivelse.

I dette projekt kigger vi særligt efter følgende forhold:
•    Den visuelle påvirkning af nærmeste naboer
•    Anlæggets visuelle påvirkning og sammenhæng til landskabet
•    Beskyttelse af natur i området og fremme af biodiversiteten
•    Mulighederne for beplantning, indsyn og udsyn samt adgang til det åbne land via projektområdet, med for eksempel stiforbindelser.

Idéer og forslag
Hvis du har idéer og forslag der vedrører den fysiske planlægning for området, skal disse fremsendes her på høringsportalen.

Bemærkninger, idéer og forslag skal være modtaget af Syddjurs Kommune
senest tirsdag d. 1. december 2020.

Vær opmærksom på at indkomne høringssvar som udgangspunkt er offentlige.

Det videre forløb
Nærværende forslag til placering af solenergianlæg er fremlagt til offentlig debat fra den 13. november 2020 til den 1. december 2020.

Indkomne bemærkninger, ideer og forslag i foroffentlighedsfasen vil indgå i det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. Når byrådet vedtager et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, sendes dette desuden i otte ugers offentlig høring. Planforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder med flere vil blive orienteret, og der vil i denne fase igen blive lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden den endelige vedtagelse af planerne.

Miljøvurderingsloven
Et nyt solcelleanlæg som dette er underlagt Lov om Miljøvurdering (nr.973 af 25. juni 2020 bilag 2, pkt. 3a). Formålet med loven er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Ifølge Miljøvurderingsloven skal et anlæg som dette screenes med henblik på at afgøre om der opstilles krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og/eller en miljørapport. Afgørelsen af dette afventer muligheden for nye informationer i forbindelse med denne høring.

Her kan du finde flere oplysninger
Du kan se offentlige dokumenter på sagen via Syddjurs Kommunes hjemmeside - www.syddjurs.dk - under Åben Indsigt, sagsnr.: 20/96127.

Baggrundsviden
•    Se video med beskrivelse af projektet
•    Læs behandling og bilag fra PUK-udvalgsmødet 30. september, punkt 662
•    Læs principielle retningslinjer for opstilling af solparker i forslag til kommuneplan 20 (bemærk kommuneplanen ikke er vedtaget endnu).

Persondata
Alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Indsendte høringssvar er omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Høringssvar
DokumenttitelOpdateret
Høringssvar fra Jacob Irgens-Møller Nielsen, 5000 Odense C indsendt d. 16-11-2020 12:43 Hoveddokument (1/1)16/11/2020
Høringssvar fra Vivian Jacobsen, 8581 nimtofte indsendt d. 14-11-2020 11:41 Hoveddokument (1/1)15/11/2020
Høringssvar fra Ninna Kahr, 8581 Nimtofte indsendt d. 14-11-2020 10:44 Hoveddokument (1/1)15/11/2020
Høringssvar fra Bo Borgnæs, 8581 Nimtofte indsendt d. 23-11-2020 11:07 Hoveddokument (1/2)23/11/2020
Høringssvar fra Sarah Jensen, 8581 Nimtofte indsendt d. 21-11-2020 16:40 Hoveddokument (1/1)21/11/2020
Høringssvar fra Gabi Møller - Laursen , 8581 8581 indsendt d. 22-11-2020 12:56 Hoveddokument (1/1)22/11/2020
Høringssvar fra Heidi silkjær, Ryomgård 8581 indsendt d. 23-11-2020 12:45 Hoveddokument (1/2)23/11/2020
Høringssvar fra Christina Gerlach, 8581 Nimtofte indsendt d. 23-11-2020 13:55 Hoveddokument (1/1)23/11/2020
Høringssvar fra Dorte Sørensen, 8581 Nimtofte indsendt d. 22-11-2020 17:21 Hoveddokument (1/1)22/11/2020
Høringssvar fra Thorbjørn Cilleborg , 8581 nimtofte indsendt d. 22-11-2020 19:05 Hoveddokument (1/1)22/11/2020
Høringssvar fra Lennie Helena Brøste, 8581 Nimtofte indsendt d. 21-11-2020 21:28 Hoveddokument (1/1)21/11/2020
Høringssvar fra Bo Borgnæs, 8581 Nimtofte indsendt d. 23-11-2020 11:07 Bilag (2/2)23/11/2020
Høringssvar fra Claus Skovgård, 8581 Nimtofte indsendt d. 23-11-2020 19:41 Hoveddokument (1/1)23/11/2020
Høringssvar fra Heidi silkjær, Ryomgård 8581 indsendt d. 23-11-2020 12:45 Bilag (2/2)23/11/2020
Høringssvar fra Flemming Lassen, 8581 Nimtofte indsendt d. 24-11-2020 09:53 Hoveddokument (1/1)24/11/2020
Høringssvar fra Mads hansen, 8581 Nimtofte indsendt d. 24-11-2020 06:41 Hoveddokument (1/1)24/11/2020
Høringssvar fra ninna kahr, 8581 Nimtofte indsendt d. 22-11-2020 21:09 Hoveddokument (1/1)22/11/2020
Høringssvar fra Frank Kejser Sørensen, 8581 Nimtofte indsendt d. 24-11-2020 20:41 Hoveddokument (1/1)24/11/2020
Høringssvar fra Sine Roulund Nielsen, 8581 Nimtofte indsendt d. 24-11-2020 19:15 Hoveddokument (1/1)24/11/2020
Høringssvar fra John KaSandra, 8581 Nimtofte indsendt d. 24-11-2020 20:13 Hoveddokument (1/1)24/11/2020
Høringssvar fra Joachim Appe, 8581 Nimtofte indsendt d. 24-11-2020 19:11 Hoveddokument (1/1)24/11/2020
Høringssvar fra Janni Clemens, 8581 Nimtofte indsendt d. 25-11-2020 11:57 Bilag (2/2)25/11/2020
Høringssvar fra Maiken Riis, 8581 Nimtofte indsendt d. 25-11-2020 10:07 Hoveddokument (1/1)25/11/2020
Høringssvar fra Janni Clemens, 8581 Nimtofte indsendt d. 25-11-2020 11:57 Hoveddokument (1/2)25/11/2020
Høringssvar fra Helle Schjødt, 8581 Nimtofte indsendt d. 25-11-2020 09:59 Hoveddokument (1/1)25/11/2020
Høringssvar fra Jette og Kaj Bang, 8581 Nimtofte indsendt d. 24-11-2020 21:25 Hoveddokument (1/1)24/11/2020
Høringssvar fra Niels-Jørgen Nordtorp Jørgensen, 8550 Ryomgård indsendt d. 25-11-2020 18:46 Hoveddokument (1/2)25/11/2020
Høringssvar fra Niels-Jørgen Nordtorp Jørgensen, 8550 Ryomgård indsendt d. 25-11-2020 18:51 Bilag (2/2)25/11/2020
Høringssvar fra Niels-Jørgen Nordtorp Jørgensen, 8550 Ryomgård indsendt d. 25-11-2020 18:51 Hoveddokument (1/2)25/11/2020
Høringssvar fra Niels-Jørgen Nordtorp Jørgensen, 8550 Ryomgård indsendt d. 25-11-2020 18:46 Bilag (2/2)25/11/2020
Høringssvar fra Carsten Jespersen, 8581 Nimtofte indsendt d. 26-11-2020 00:03 Hoveddokument (1/2)26/11/2020
Høringssvar fra Mie okkerholm-madsen , 8581 8581 nimtofte indsendt d. 25-11-2020 17:40 Hoveddokument (1/1)25/11/2020
Høringssvar fra Carsten Jespersen, 8581 Nimtofte indsendt d. 26-11-2020 00:02 Bilag (2/2)26/11/2020
Høringssvar fra Carsten Jespersen, 8581 Nimtofte indsendt d. 26-11-2020 00:02 Hoveddokument (1/2)26/11/2020
Høringssvar fra Carsten Jespersen, 8581 Nimtofte indsendt d. 26-11-2020 00:03 Bilag (2/2)26/11/2020
Høringssvar fra Sanne Jerlang, 8581 Nimtofte indsendt d. 26-11-2020 16:03 Hoveddokument (1/1)26/11/2020
Høringssvar fra Mathilde Kahr, 8581 Nimtofte indsendt d. 26-11-2020 21:16 Hoveddokument (1/1)26/11/2020
Høringssvar fra Dorte Preetzmann Petersen , 8581 Nimtofte indsendt d. 26-11-2020 21:37 Hoveddokument (1/1)26/11/2020
Høringssvar fra Rudi Bredahl Nielsen, 8581 Nimtofte indsendt d. 26-11-2020 20:15 Bilag (2/2)26/11/2020
Høringssvar fra Rudi Bredahl Nielsen, 8581 Nimtofte indsendt d. 26-11-2020 20:15 Hoveddokument (1/2)26/11/2020
Høringssvar fra Mikkel Møller, 8581 Nimtofte indsendt d. 26-11-2020 21:44 Hoveddokument (1/1)26/11/2020
Høringssvar fra Lilli sørensen, 8581 Nimtofte indsendt d. 27-11-2020 16:36 Hoveddokument (1/1)27/11/2020
Høringssvar fra Vinnie Nielsen, 8581 Nimtofte indsendt d. 27-11-2020 16:58 Hoveddokument (1/1)27/11/2020
Høringssvar fra BLIS, 8400 Ebeltoft indsendt d. 27-11-2020 14:53 Bilag (2/2)27/11/2020
Høringssvar fra Helle Pedersen, 8543 Hornslet indsendt d. 27-11-2020 12:14 Hoveddokument (1/1)27/11/2020
Høringssvar fra Lone og Henrik Jensen, 8581 Nimtofte indsendt d. 27-11-2020 23:49 Hoveddokument (1/1)27/11/2020
Høringssvar fra Kieran Cantrell, 8581 Nimtofte indsendt d. 27-11-2020 14:39 Hoveddokument (1/1)27/11/2020
Høringssvar fra Kurt Berg Jensen, 8560 Kolind indsendt d. 27-11-2020 13:43 Hoveddokument (1/1)27/11/2020
Høringssvar fra helge madsen, 8581 nimtofte indsendt d. 27-11-2020 23:13 Hoveddokument (1/1)27/11/2020
Høringssvar fra Proprietær Niels Henrik Vædele Kjær Sørensen, 8560 Kolind indsendt d. 27-11-2020 14:34 Bilag (2/2)27/11/2020
Høringssvar fra Proprietær Niels Henrik Vædele Kjær Sørensen, 8560 Kolind indsendt d. 27-11-2020 14:34 Hoveddokument (1/2)27/11/2020
Høringssvar fra Verner Stein, 8581 Nimtofte indsendt d. 27-11-2020 14:01 Hoveddokument (1/1)27/11/2020
Høringssvar fra BLIS, 8400 Ebeltoft indsendt d. 27-11-2020 14:53 Hoveddokument (1/2)27/11/2020
Høringssvar fra Tove Nielsen, 8560 Kolind indsendt d. 28-11-2020 11:43 Hoveddokument (1/1)28/11/2020
Høringssvar fra Thomas Eggers-Kaas, 8900 Randers C indsendt d. 28-11-2020 23:48 Hoveddokument (1/3)28/11/2020
Høringssvar fra Anthony David and Anne Elizabeth Monique Fox, DK-8581 Nimtofte indsendt d. 27-11-2020 13:39 Bilag (2/2)27/11/2020
Høringssvar fra Anthony David and Anne Elizabeth Monique Fox, DK-8581 Nimtofte indsendt d. 27-11-2020 13:39 Hoveddokument (1/2)27/11/2020
Høringssvar fra Thomas Eggers-Kaas, 8900 Randers C indsendt d. 28-11-2020 23:48 Bilag (2/3)28/11/2020
Høringssvar fra Thomas Eggers-Kaas, 8900 Randers C indsendt d. 28-11-2020 23:48 Bilag (3/3)28/11/2020
Høringssvar fra Maria Bredahl Sørensen, 8581 Nimtofte indsendt d. 29-11-2020 12:08 Hoveddokument (1/1)29/11/2020
Høringssvar fra Kasper Eriksen, 8581 8581 nimtofte indsendt d. 29-11-2020 14:55 Hoveddokument (1/1)29/11/2020
Høringssvar fra Pia og Torben Hansen, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 17:36 Bilag (2/2)30/11/2020
Høringssvar fra Anthony David Fox, DK-8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 17:11 Bilag (2/2)30/11/2020
Høringssvar fra Rasmus Jensen / Bent Andersen, 8543 Honrlset indsendt d. 30-11-2020 22:27 Bilag (2/2)30/11/2020
Høringssvar fra Underskriftsindsamling mod solcelleanlæggene ved Nimtofte, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 16:53 Bilag (2/2)30/11/2020
Høringssvar fra Anne Elizabeth Fox, 8581 Nimtofte, Denmark indsendt d. 30-11-2020 17:22 Bilag (2/2)30/11/2020
Høringssvar fra Iben Brandenburg, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 22:35 Bilag (2/2)30/11/2020
Høringssvar fra Nimtofte og omegns borgerforening og Distriktsråd, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 14:43 Bilag (2/2)30/11/2020
Høringssvar fra Iben Brandenburg, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 22:35 Hoveddokument (1/2)30/11/2020
Høringssvar fra Rasmus Jensen / Bent Andersen, 8543 Honrlset indsendt d. 30-11-2020 22:27 Hoveddokument (1/2)30/11/2020
Høringssvar fra Underskriftsindsamling mod solcelleanlæggene ved Nimtofte, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 16:53 Hoveddokument (1/2)30/11/2020
Høringssvar fra Anne Elizabeth Fox, 8581 Nimtofte, Denmark indsendt d. 30-11-2020 17:22 Hoveddokument (1/2)30/11/2020
Høringssvar fra Maria Andersen, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 20:58 Hoveddokument (1/1)30/11/2020
Høringssvar fra lars severinsen, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 21:21 Hoveddokument (1/1)30/11/2020
Høringssvar fra Pia og Torben Hansen, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 17:36 Hoveddokument (1/2)30/11/2020
Høringssvar fra Anthony David Fox, DK-8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 17:11 Hoveddokument (1/2)30/11/2020
Høringssvar fra Nimtofte og omegns borgerforening og Distriktsråd, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 14:43 Hoveddokument (1/2)30/11/2020
Høringssvar fra Marianne og Steen Skov, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 17:39 Hoveddokument (1/1)30/11/2020
Høringssvar fra Heidi silkjær, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 09:04 Hoveddokument (1/13)30/11/2020
Høringssvar fra Rikke Vand Steffensen , 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 16:31 Hoveddokument (1/1)30/11/2020
Høringssvar fra Mette Udengaard, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 17:36 Hoveddokument (1/1)30/11/2020
Høringssvar fra Merete Erbou, 8581 Nimtofte indsendt d. 30-11-2020 21:39 Hoveddokument (1/1)30/11/2020
Høringssvar fra Iben Brandenburg, 8581 Nimtofte indsendt d. 01-12-2020 08:41 Hoveddokument (1/2)01/12/2020
Høringssvar fra Heidi silkjær, 8581 Nimtofte indsendt d. 14-11-2020 08:08 Hoveddokument (1/1)01/12/2020
Høringssvar fra Gwen Fox, 8581 Nimtofte indsendt d. 01-12-2020 08:24 Hoveddokument (1/1)01/12/2020
Høringssvar fra Grete vinther Havmose, 8581 Nimtofte indsendt d. 22-11-2020 22:04 Hoveddokument (1/1)01/12/2020
Høringssvar fra Lone og Lars Henriksen, 8410 Rønde indsendt d. 01-12-2020 16:41 Hoveddokument (1/1)01/12/2020
Høringssvar fra Iben Brandenburg, 8581 Nimtofte indsendt d. 01-12-2020 08:41 Bilag (2/2)01/12/2020
Høringssvar fra Jimmy Nielsen, 8581 Nimtofte indsendt d. 21-11-2020 22:06 Hoveddokument (1/1)01/12/2020
Høringssvar fra pioveolel, 144555 Algiers indsendt d. 08-01-2021 10:25 Hoveddokument (1/1)08/01/2021
Høringssvar fra epetiluruiv, 143452 Reus indsendt d. 08-01-2021 10:56 Hoveddokument (1/1)08/01/2021
Opdateret: 03-12-2020 10:33
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt