Offentlig bekendtgørelse af Forslag til Lokalplan nr 420 med tilhørende kommuneplantillæg nr 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016.

Lokalplanområdet omfatter et areal i landzone på ca. 1,65 ha ved Kalø Slotsruin ca. 1 km syd for Røndes bygrænse. Lokalplanens
formål er, at muliggøre etablering af et Velkomstcenter ved indgangen til Nationalpark Mols Bjerge. Formålet med lokalplanen er desuden, at fastlægge bygningsregulerende bestemmelser der sikrer, at centeret tilpasses landskabet.
Desuden er formålet at sikre den bevaringsværdige bygning Strandhuset gennem bevarende bestemmelser i lokalplanen.

Kommuneplantillæg nr 17 er udarbejdet med henblik på, at justeres kommuneplanrammens afgrænsning, således at denne er sammenfaldende med lokalplanens afgrænsning. Desuden er ramme bestemmelserne ændret , så der er overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanens bestemmelser. I kommuneplantillægget fastlægges det også, at den bevaringsværdige bygning Strandhuset klassificeres med bevaringsværdien 3.

Debatperiode og offentligt borgermøde
Forslagene er fremlagt til offentligt debat i 9 uger i perioden fra den 06.11 2018 til den 08.01 2019.

Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg kl. 17:00, torsdag den 29.11. 2018 Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag.
Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 08.01. 2019, hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes på mail til: syddjurs@syddjurs.dk eller med almindelig post til: Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen.

Miljøvurdering
Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 4, stk. 3, i lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan,
og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.


En evt. klage skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 04.12 2018 Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annonceringen af denne, dvs. senest den 06.05 2018. Du kan finde klagevejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, på www.nmkn.dk/klage.

Her kan du se planforslagene:
www.syddjurs.dk/planforslag
www.plansystem.dk

BilagStørrelse
forslag-lp420_pdf.pdf11.64 MB
Bilag
DokumenttitelOpdateret
Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge. Underskriftsindsamling22/08/2018
Vinderprojektet arkitema- mappe.pdf19/06/2018
Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge. Foroffentlighedsfase. Orientering22/08/2018
Mailtråd internhøring samt høring af bygherrerådgiver -Arkitema22/08/2018
Mailsvar intern hørinf -Syddjurs Spildevand16/08/2018
Mail fra Østjyllands politi22/08/2018
Mailsvar Landinspektør Kjær - Servitur undersøgelse20/08/2018
Dok. 18 343 servitut undersøgelse.pdf20/08/2018
Udkast til miljøvurderingsscreening - med vurderingskolonne.doc22/08/2018
Lokalplan 420. Velkomstcenter for National Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin, Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag04/10/2018
Dok. svar høring af bygherre- NPMB17/08/2018
LP_420_til politisk behandling.pdf22/08/2018
Mailsvar - intern høring samt høring af bygherre NPMB17/08/2018
DOK -Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt - Bilag 1 - Screening anmeldelse og vurdering.pdf03/09/2018
Mailsvar - intern høring - Natur/Landbrugsgruppen20/08/2018
Mailsvar intern høring Miljø og Klima22/08/2018
Mailsvar fra Mobilitet - kommentar fra Østjyllands politi22/08/2018
Mailsvar fra Natur vedr. afsnit om International naturbeskyttelse/Natura 200021/08/2018
Lokalplan 420. Velkomstcenter for National Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin, Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag04/10/2018
Lokalplan 420. Velkomstcenter for National Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin, Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag25/10/2018
DOK -Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt - Bilag 1 - Screening anmeldelse og vurdering.pdf02/11/2018
Kvittering for publicering af høring på kommunens hjemmeside05/11/2018
Opdateret: 08-11-2018 13:05
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback