Offentlig bekendtgørelse af Forslag til Lokalplan nr 420 med tilhørende kommuneplantillæg nr 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016.

 

Samlede høringssvar

> Se Samlede høringssvar lokalplan 420

 

Vær opmærksom på at i denne sag er afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt offentliggjort på ny.

Administrationen er blevet opmærksom på, at der ved offentliggørelsen vedr. afgørelsen om ikke at miljøvurdere Lokalplan nr. 420 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 17 har kunnet opstå en begrundet tvivl hos læsere om procedure for klage og klagefrist for afgørelsen. For at fjerne eventuelle tvivlsspørgsmål, har administrationen besluttet at annoncere afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne igen.

Der er høringsfrist vedr. Forslag til Lokalplan nr. 420 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 d. 8. januar 2019.

Der er ny klagefrist vedr. afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering d. 8. januar 2019.

 

Lokalplanområdet omfatter et areal i landzone på ca. 1,65 ha ved Kalø Slotsruin ca. 1 km syd for Røndes bygrænse. Lokalplanens formål er, at muliggøre etablering af et Velkomstcenter ved indgangen til Nationalpark Mols Bjerge. Formålet med lokalplanen er desuden, at fastlægge bygningsregulerende bestemmelser der sikrer, at centeret tilpasses landskabet.

Desuden er formålet at sikre den bevaringsværdige bygning Strandhuset gennem bevarende bestemmelser i lokalplanen.

Kommuneplantillæg nr 17 er udarbejdet med henblik på, at justeres kommuneplanrammens afgrænsning, således at denne er sammenfaldende med lokalplanens afgrænsning. Desuden er ramme bestemmelserne ændret , så der er overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanens bestemmelser. I kommuneplantillægget fastlægges det også, at den bevaringsværdige bygning Strandhuset klassificeres med bevaringsværdien 3.

Debatperiode og offentligt borgermøde
Forslagene er fremlagt til offentligt debat i 9 uger i perioden fra den 06.11 2018 til den 08.01 2019.

Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg kl. 17:00, torsdag den 29.11. 2018 Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag.

Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 08.01. 2019, hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes på mail til: syddjurs@syddjurs.dk eller med almindelig post til: Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen.

Miljøvurdering

Syddjurs Kommune har foretaget en screening af Lokalplan 420 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering.

Afgørelsen se på nedenstående link:

https://www.syddjurs.dk/hoeringer/afgoerelse-om-ikke-miljoevurderingspligt-af-lokalplan-nr-420-med-tilhoerende

 

BilagStørrelse
forslag-lp420_pdf.pdf11.64 MB
Høringssvar samlet LP 420.pdf15.24 MB
Bilag
DokumenttitelOpdateret
Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge. Underskriftsindsamling22/08/2018
Vinderprojektet arkitema- mappe.pdf19/06/2018
Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge. Foroffentlighedsfase. Orientering22/08/2018
Mailtråd internhøring samt høring af bygherrerådgiver -Arkitema22/08/2018
Mailsvar intern hørinf -Syddjurs Spildevand16/08/2018
Mail fra Østjyllands politi22/08/2018
Mailsvar Landinspektør Kjær - Servitur undersøgelse20/08/2018
Dok. 18 343 servitut undersøgelse.pdf20/08/2018
Udkast til miljøvurderingsscreening - med vurderingskolonne.doc22/08/2018
Lokalplan 420. Velkomstcenter for National Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin, Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag04/10/2018
Dok. svar høring af bygherre- NPMB17/08/2018
LP_420_til politisk behandling.pdf22/08/2018
Mailsvar - intern høring samt høring af bygherre NPMB17/08/2018
DOK -Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt - Bilag 1 - Screening anmeldelse og vurdering.pdf03/09/2018
Mailsvar - intern høring - Natur/Landbrugsgruppen20/08/2018
Mailsvar intern høring Miljø og Klima22/08/2018
Mailsvar fra Mobilitet - kommentar fra Østjyllands politi22/08/2018
Mailsvar fra Natur vedr. afsnit om International naturbeskyttelse/Natura 200021/08/2018
Lokalplan 420. Velkomstcenter for National Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin, Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag04/10/2018
Lokalplan 420. Velkomstcenter for National Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin, Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag25/10/2018
DOK -Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt - Bilag 1 - Screening anmeldelse og vurdering.pdf02/11/2018
Kvittering for publicering af høring på kommunens hjemmeside05/11/2018
annonceforklæde.pdf31/10/2018
Annonce Forslag til Lokalplan nr. 420 KPT1731/10/2018
Spørgsmål fra Ole S Larsen - forud for offentlighedsfasen27/09/2018
Mail vedr. afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt03/09/2018
Følgebrev generelt Forslag til Lokalplan nr. 420 og Kommuneplantillæg nr 1702/11/2018
DOK Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt - - Kalø.pdf03/09/2018
Annonce Forslag til Lokalplan nr. 420 KPT1702/11/2018
Annonce Borgermøde Lokalplan nr. 420 og KPT 1702/11/2018
Annonce Borgermøde Lokalplan nr. 420 og KPT 1731/10/2018
Forslag-KPT17_Velkomstcenter NPMB.pdf30/10/2018
Forslag-LP420.pdf30/10/2018
Kvittering for publicering af høring på kommunens hjemmeside05/11/2018
Annonce Forslag til Lokalplan nr. 420 KPT 1731/10/2018
Fornyet høringsfrist vedr. afgørelse om ikke miljøvurderingspligt10/12/2018
Orientering til Byrådet vedr. ny annoncering, ny klagevejledning og ny klagefrist12/12/2018
Opdateret: 17-01-2019 13:44
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback