Offentlig bekendtgørelse af Forslag til Lokalplan nr. 425 for område til erhvervsformål ved Møllebakken i Knebel

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. august 2020 at vedtage ovennævnte plan til offentlig høring.
 
Forslag til lokalplan nr. 425
Lokalplanens område omfatter et areal på cirka 26.184 m2 og rummer mulighed for at den eksisterende genbrugsstation kan forlænges mod nord med et areal på cirka16.490 kvadratmeter. Lokalplanens delområde I udlægges til erhverv i form af eksempelvis genbrugsstation og delområde II udlægges til erhverv med mulighed for en udvidelse af den eksisterende erhvervsvirksomhed.
Delområde I disponeres med en afstandszone i en bredde på 19 meter mod vest og cirka 10 meter mod nord. Afstandszonen sikrer et areal til etablering af skråningsanlæg og afskærmende beplantning samt eventuel støjvold.  I delområdet udlægges et byggefelt i den vestligste del, hvor der må etableres ny bebyggelse i maksimalt 6 meters højde. Dog maksimal en meter over tagfladens højeste punkt.
Indenfor delområde II kan der etableres bebyggelse i op til 8,5 meter.
Lokalplanområdet vejbetjenes fortsat fra Møllevej.
 
Offentlig høring og møde
Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. september 2020 til den 27. oktober 2020
 
Der afholdes offentligt møde om planforslaget
mandag den 19. oktober 2020, kl. 17:00
på Molsskolen i Auditoriet, Skoletoften 17, 8420 Knebel.
I  høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til de fremlagte planforslag.
Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 27. oktober 2020, hvor den offentlige høring udløber.
Bemærkninger skal være skriftlige og skal indsendes via høringsportalen, som du finder på www.syddjurs.dk/hoeringer
Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Persondata
Alle indsendte høringssvar (bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser mv.) er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på Syddjurs Kommunes hjemmeside samt indgå i den videre politiske behandling.
Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mailadressse og anden personlig oplysning, som oplyses i høringssvar, vil ligge offentligt tilgængeligt.
Personer registreret med navne- og adressebeskyttelse opfordres til, at oplyse dette i forbindelse med indsendelse af høringssvar.
 
Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
 
Miljøvurdering af planforslagene
Kommunen har foretaget en screening af  planforslaget og vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 10 i Miljøvurderingsloven. Du kan finde afgørelsen på www.syddjurs.dk.
Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.
En evt. klage skal være indsendt inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse dvs. senest den 13. oktober 2020.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 15. marts 2021.
Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk
 
Du kan se planforslaget samt afgørelse om miljøvurdering med tilhørende bilag nederst på siden. 
Du kan også finde planforslaget på følgende sider:
www.syddjurs.dk og www.plandata.dk
Høringssvar

Der er i øjeblikket ikke nogen tilgængelige dokumenter.

Opdateret: 18-09-2020 11:34
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt