Offentlig bekendtgørelse af Forslag til Lokalplan nr. 426 med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers ferieby med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2016

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. august 2020 at vedtage ovennævnte planer til offentlig høring.

Forslag til lokalplan nr. 426
Lokalplanområdet omfatter kulturmiljøet omkring Egil Fischers ferieby ved Femmøller Strand og udgør et areal på ca. 45 ha.
Lokalplanen fastlægger blandt andet bestemmelser, der skal sikre at nybyggeri og om- eller tilbygninger i Egil Fischers ferieby tilpasser sig den stedlige byggestil, ved blandt andet at fastlægge proportioner, som har udgangspunkt i det præcise formudtryk fra længehuset, herunder symmetrisk sadeltag og høj tagrejsning, ligesom materialer og farver skal tilpasses.
Lokalplanen udpeger bevaringsværdige bygninger, med forbud mod nedrivning, og der fastlægges bestemmelser for, hvordan disse kan om- og tilbygges.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 21
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 21, der udlægger nye rammer for området til blandet bolig og erhverv med et samlet areal på cirka 7,2 hektar og cirka 2,5 hektar til rekreative områder. Der fastlægges i området rammebestemmelser, der ændrer den maksimale bygningshøjde fra 5 til 7,5 meter, etageantal fra 1 til 1,5 og den maksimale taghældning fra 55 til 60 grader med symmetrisk sadeltag.

Forudgående proces
Der er blevet indkaldt ideer og forslag til planlægningen i henhold til planlovens § 23c i perioden 16. til den 30. april 2019. Der indkom ialt 2 høringssvar, der resulterede i at foreslå inddragelse af yderligere arealer i den kommende planlægning, som blandt andet rummer Nordmandshuset.  
Udvidelsen gav anledning til fornyet indkaldelse af ideer og forslag, som blev afholdt i perioden fra den 16. til den 30. marts 2020. Der indkom ialt 2 høringssvar der ikke gav anledning til yderligere ændringer.
Herudover har der været afholdt en borgerinddragelsesproces med inddragelse af grundejere, interessenter, foreninger samt dialog med Museum Østjylland, Nationalpark Mols Bjerge, Danmarks Naturfredningsforening i løbet af foråret 2019 og frem til lokalplanforslagets fremlæggelse.
Du kan finde mere information om den forudgående proces på https://www.syddjurs.dk/egilfischer

Offentlig høring og møde
Planforslagene er fremlagt i offentlig høring i perioden

fra den 15. september 2020 til den 10. november 2020

På baggrund af den seneste udvikling af Covid19-situationen i Syddjurs vil det planlagte offentlige møde blive afviklet som et digitalt møde på samme tidspunkt:

lørdag, den 10. oktober 2020 kl. 10.00

Du kan få adgang via dette link:

https://meet.syddjurs.dk/ledelsessekretariate/jqm7hj4w

Hvis du har problemer med at komme på, kan du forsøge at kopiere linket over i en ny browser på din computer.

Det digitale møde er åbent fra kl. 9:30, så forsøg gerne at gå på i god tid inden klokken 10:00.

Hvis du oplever problemer med at tilgå det digitale møde, så kontakt undertegnede på telefon 2033 2294.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i det digitale møde er du altid velkommen til at kontakte  Arkitekt Lotte Asving Donslund på lea@syddjurs.dk.

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til de fremlagte planforslag.

Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 10. november 2020, hvor den offentlige høring udløber.

Bemærkninger skal være skriftlige og skal indsendes via det grønne link "skriv Høringssvar", som du finder øverst på denne side.

Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i de fremlagte planforslag.

Persondata
Alle indsendte høringssvar (bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser mv.) er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på Syddjurs Kommunes hjemmeside samt indgå i den videre politiske behandling.
Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mailadressse og anden personlig oplysning, som oplyses i høringssvar, vil ligge offentligt tilgængeligt.

Personer registreret med navne- og adressebeskyttelse opfordres til, at oplyse dette i forbindelse med indsendelse af høringssvar.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen.

Bevaringsværdige bygninger
Der er foretaget en såkaldt SAVE-registrering i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen af områdets bygninger opført før 1950.
Du kan se resultatet af registreringen her: https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33#/
Med baggrund i registrereringen fatlægger lokalplanen, at bygninger med en bevaringsværdi mellem et og fire skal bevares og ikke må nedrives uden tilladelse fra Syddjurs Kommune i henhold til Lov om bygningsfredning. Bevaringsværdig bebyggelse må som udgangspunkt ikke nedrives og ikke ændres og eventuelle ændringer skal ske i respekt for den oprindelige arkitektur.
Bygninger registreret med en bevaringsværdi på fem skal ligeledes søges løftet i SAVE-systemet.
Du kan finde mere om retsvirkninger ved upegning af bevaringsværdige bygninger i afsnit herom i planforslagene.
Du kan  læse mere om det at eje en bevaringsværdig bygning her:
https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/bevaringsvaerdige...

Aflysning af servitutter/deklarationer
Områdets ejendomme er hidtil blevet pålagt og delvist reguleret af servitutter. I planforslagets bilag 8 kan du se oversigt over de servitutter, der aflyses med lokalplanen.De påtaleberettigede høres i forbindelse med høringsperioden.

Miljøvurdering af planforslagene
Kommunen har foretaget en screening af  planforslagene og vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 10 i Miljøvurderingsloven. Du kan finde afgørelsen på www.syddjurs.dk.

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

En evt. klage skal være indsendt inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse dvs. senest den 13. oktober 2020.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 15. marts 2021.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk

Planforslagene kan ses nederst på denne side eller på følgende hjemmesider:

www.Syddjurs.dk og www.plandata.dk

Høringssvar

Der er i øjeblikket ikke nogen tilgængelige dokumenter.

Opdateret: 24-09-2020 12:49
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt