Offentlig bekendtgørelse d. 9. juli 2019 af endelig vedtagelse af lokalplan nr. 422 for boligområde i Skanseparken i Ebeltoft med tilhørende kommuneplantillæg nr. 18 til Syddjurs Kommuneplan 2016

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. juni 2019, at vedtage nedennævnte planer endeligt

Lokalplan nr. 422
Lokalplanområdet er beliggende i Ebeltoft, og er en del af boligområdet Skanseparken. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 2,87 ha.

Lokalplanen giver mulighed for, at opføre tæt-lav- og etage-boligbebyggelse i op til 2 etager. Planen udlægger fire byggefelter, hvori det samlede brutto-etageareal ikke må overstige 5.500 m2, ekskl. kælderareal og uudnyttelig tagetage.

Kommuneplantillæg nr. 18
Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanens bestemmelser.

I rammebestemmelsen for specifik anvendelse tilføjes mulighed for tæt-lav-boligbebyggelse. Tillæget overfører området til rammeområde nr. 1.1.B34. Afgrænsningen tilsvarer forhenværende rammeområde nr. 1.1.B12.

Offentlig debat
Planerne har været fremlagt i 8 ugers offentlig debat i perioden 26. marts 2019 til 21. maj 2019. Der blev afholdt offentligt møde om planerne d. 4. april 2019. Der indkom i alt 1 høringssvar i debatperioden.

Planerne blev vedtaget endeligt uden ændringer.

Endelige retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må ejendomme inden for lokalplanens område kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Efter planlovens § 12 kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanen.

Klagevejledning
Den endelige vedtagelse af ovennævnte plan kan påklages til Planklagenævnet.

Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan påklages. Dette betyder, at du fx kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på
www.naevneneshus.dk.  Når du klager skal du betale et gebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag, dvs. senest den 06. august 2019.

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 9. januar 2020.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk

Fra den 9. juli 2019 kan de endelige planer findes på:
www.syddjurs.dk
www.plandata.dk

 

Høringssvar

Sagens dokumenter kan i øjeblikket ikke hentes.

Opdateret: 09-07-2019 09:43
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt