Offentlig bekendtgørelse den 07.04.2021 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 434 - Nannas Vænge fælleshus i Hornslet

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.03.2021 at vedtage den nævnte plan endeligt.

Lokalplan nr. 434
Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 540 m² i eksisterende byzone i den sydlige del af Hornslet.

Lokalplanens hovedformål er at muliggøre etablering af et fælleshus med dertilhørende parkeringspladser og udendørs opholdsareal til den omkringliggende almene boligbebyggelse Nannas Vænge.

Med lokalplanens afgrænsning og anvendelsesbestemmelser sikres mulighed for at bygge på et areal, der hidtil har været delvist udlagt til fælles friareal, det vil sige fællesareal friholdt for bebyggelse. Lokalplanens bestemmelser om terrænregulering muliggør den nødvendige planering af en del af lokalplanområdet.

Det er derudover et formål med lokalplanen at sikre, at byggeriets udtryk stemmer overens med eksisterende omkringliggende bebyggelse.

Offentlig debat
Planen har været fremlagt til 4 ugers offentlig debat i perioden 05.01.2021 til 02.02.2021.

Der er i debatperioden indkommet i alt 1 høringssvar. Dét indeholdt blot oplysning om, at afsenderen ikke havde bemærkninger til planforslaget.

Planen er vedtaget endeligt uden ændringer af indholdsmæssig betydning.

Endelige retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må ejendomme inden for lokalplanens område kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

 

Klagevejledning
Den endelige vedtagelse af ovennævnte plan kan påklages til Planklagenævnet.

Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af planer påklages. Dette betyder, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen.

Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk .

En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 05.05.2021.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk .

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 07.10.2021.
 

Her kan du se den endelige plan
Planen kan ses på følgende hjemmesider:
www.syddjurs.dk og www.plandata.dk

BilagStørrelse
lokalplan_nr._434.pdf6.1 MB
Opdateret: 07-04-2021 00:15
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt