Offentlig bekendtgørelse den 11. februar 2020 af Forslag til Lokalplan nr. 430 Område til boligformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Syddjurs Kommuneplan 2016 og afgørelse vedr. miljøvurdering

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 29. januar 2020 at vedtage ovennævnte planer til offentlig høring.

Forslag til lokalplan nr. 430

Lokalplanområdet ligger i kanten af Hornslet mod nord-vest og udgør et samlet areal på ca. 2.700 m2.

Lokalplanen fastlægger, at der må opføres maksimalt seks tæt-lav boliger med et samlet bruttoetageareal på maksimalt 800 m2. Der er fastlagt byggefelter, som sikrer, at ny bebyggelse placeres i en minimumsafstand på cirka 3-5 meter til naboskel.  

Den nye bebyggelses maksimale højde er fastlagt til 8,5 meter og 1,5 etage. Bebyggelsen skal opføres med sadeltag. Det er med lokalplanen fastlagt hvilke materialer og farver, som må anvendes.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Tingvej og der er bl.a. stillet krav om etablering af fartdæmpende foranstaltning.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg nr. 22. Tillæg nr. 22 ændrer bl.a bebyggelsesprocenten fra 30 til 35.

Offentlig høring og møde

Planforslagene er fremlagt i offentlig høring i perioden

fra den 11. februar 2020 til den 7. april 2020

Der afholdes offentligt møde om planforslagene

onsdag den 11. marts 2020, kl. 17:30

i Hornslet Hallen, Stadionvej 4, 8543 Hornslet.

I  høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til de fremlagte planforslag.

Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 7. april 2020, hvor den offentlige høring udløber.

Bemærkninger skal være skriftlige og skal indsendes via høringsportalen, som du finder på adgang til ovenfor.

Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Midlertidige retsvirkninger

Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen.

Miljøvurdering af planforslagene

Kommunen har foretaget en screening af  planforslagene og vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 10 i Miljøvurderingsloven. Du kan finde afgørelsen på www.syddjurs.dk.

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

En evt. klage skal være indsendt inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse dvs. senest den 10. marts 2020.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 11. august 2020.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk

Opdateret: 04-03-2020 13:00
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt