Offentlig bekendtgørelse den 9. juli 2019 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 417 for dagligvarebutik ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej i Rønde

Lokalplan nr. 417
Lokalplanområdet udgør et areal på cirka 3.709 m² i den centrale del af Rønde ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på maksimalt 1.200 m² inklusiv personalefaciliteter, kontor, lager samt overdækket varegård.

Det bestemmes med lokalplanen, at byggeriet skal placeres i den østlige del af lokalplanområdet, at der skal etableres tilstrækkelige parkeringsforhold, samt at der mod nord mellem byggefelt og Solsortevej skal placeres en støjskærm.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Drosselvej og Solsortevej.

 

Offentlig høring
Planen har været fremlagt i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 12. februar 2019 til den 12. marts 2019. Der blev afholdt offentligt borgermøde om planforslaget den 18. februar 2019.

I løbet af den fire ugers offentlige høring modtog kommunen 18 bemærkninger.

Bemærkningerne gav anledning til tekniske ændringer og præciseringer jf. afsnit om planforslagets proces, som du finder i lokalplanen.

Byrådet vedtog lokalplanen endeligt på møde den 26. juni 2019. Den endelige vedtagelse er offentliggjort i Adresseavisen Syddjurs tirsdag den 9. juli 2019, hvorfra planen er retlig bindende.

 

Endelige retsvirkninger
Efter Planlovens § 18 må ejendomme inden for lokalplanens område kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

 

Klagevejledning
Den endelige vedtagelse af ovennævnte plan kan påklages til Planklagenævnet.

Efter Planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan påklages. Dette betyder, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 6. august 2019.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 9. januar 2020.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk

 

BilagStørrelse
lokalplan_nr._417_samlet.pdf11.02 MB
Bilag
DokumenttitelOpdateret
Forslag LP417.pdf24/05/2019
LP417 Bemærkninger samlet.pdf24/05/2019
Lokalplan nr. 417. Dagligvarebutik ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej i Rønde. Endelig behandling13/06/2019
Referat fra offentligt møde om LP417 den 18. feb. 2019.pdf24/05/2019
Bemærkningsnotat LP41724/05/2019
Henvendelse og svar vedr. lokalplansag - opfølgning03/06/2019
Henvendelse og svar vedr. lokalplansag03/06/2019
Lokalplan nr. 417. Dagligvarebutik ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej i Rønde. Endelig behandling20/06/2019
Lokalplan nr. 417. Dagligvarebutik ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej i Rønde. Endelig behandling27/06/2019
Ulla Haue Pedersen - VS: Spørgsmål til Byrådets spørgetid den 260619 fra Ole Kragelund27/06/2019
SKM_C554e19062711371.pdf27/06/2019
Annonce vedr. den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 41702/07/2019
2019.07.02 Annonce Endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 41702/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 417 - Bilag til underretningsbrev_Bemærkningsnotat.pdf03/07/2019
Bilag til underretningsbrev_Bemærkningsnotat.pdf03/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 41703/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 41703/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 417 - Underretningsbrev.pdf03/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 417 - Bilag til underretningsbrev_Bemærkningsnotat.pdf03/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 417 - Bilag til underretningsbrev_Bemærkningsnotat.pdf03/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 417 - Bilag til underretningsbrev_Annonce.pdf03/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 417 - Bilag til underretningsbrev_Annonce.pdf03/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 41703/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 417 - Underretningsbrev.pdf03/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 417 - Underretningsbrev.pdf03/07/2019
Underretningsbrev.pdf03/07/2019
Bilag til underretningsbrev_Annonce.pdf03/07/2019
Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 417 - Bilag til underretningsbrev_Annonce.pdf03/07/2019
Opdateret: 08-07-2019 23:45
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback