Offentliggørelse af beslutning om vejudlæg og tildeling af vejrettigheder

Offentliggørelse af beslutning om vejudlæg og tildeling af vejrettigheder


I medfør af lov om private fællesveje § 33, stk. 1, nr. 1 offentliggør Syddjurs Kommune herved projekt vedrørende vejudlæg og tildeling af vejrettigheder.

 

Der fastsættes en frist på mindst 6 uger til at komme med indsigelser eller ændringsforslag, dvs. fristen for modtagelse af indsigelser eller ændringsforslag skal være modtaget af Syddjurs Kommune senest den 19. august 2019.

 

Indsigelser eller ændringsforslag indsendes til:

 

Syddjurs Kommune

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

veje.trafik@syddjurs.dk

 

Syddjurs Kommune påtænker at træffe følgende afgørelse:

 

Kommunens afgørelse

 

Syddjurs Kommune træffer afgørelse om udlæg af en ny privat fællesvej, der løber fra matr.nr. 53d henover matr.nr. 53a og matr. 49b, alle Ebeltoft Bygrunde, og munder ud i den offentlige vej Ndr. Strandvej. Kommunens afgørelse træffes i medfør af privatvejslovens § 26 og § 27. Den nye private fællesvej udlægges i en bredde på 5,5 meter. Vejudlægget er vist på vedlagte bilag 1 og 2, hhv. oversigtskort og ændringskort fra Landinspektørfirmaet Bøgh og Krabbe af 4. maj 2019.

 

Syddjurs Kommune træffer endvidere afgørelse om, at der tildeles vejret til ejerne af de matrikler, som den nye private fællesvej er beliggende på, samt til ejerne af ejendommene Adelgade 39-49, jf. privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 1 og 2.

 

Begrundelsen for afgørelsen

 

På ejendommene matr.nr. 54a, Ebeltoft Bygrunde og 42a, Ebeltoft Markjorder, ligger Maltfabrikken, der er under omdannelse til kulturhus og bibliotek.

 

I forbindelse med etableringen af kulturhuset og biblioteket er der behov for at sikre, at der kan ske en hensigtsmæssig og forsvarlig afvikling af trafikken i området, og i den forbindelse er der også behov for at sikre, at der er vejadgang fra ejendommene Adelgade 39-49 til den offentlige vej Ndr. Strandvej.

 

Med henblik på at sørge for en sådan vejadgang fra Adelgade 39-49 til Ndr. Strandvej blev der imidlertid indgået en privatretlig aftale mellem Den ny Maltfabrik som køber af matr.nr. 54a og 42a og Henrik Thomsen som sælger af disse ejendomme. Aftalen, der tillige er tinglyst som servitut på begge ejendomme, forpligtede Den ny Maltfabrik til at etablere og opretholde en vejadgang som vist på bilag 3.3.a til servitutten. Begge parter forpligtede sig endvidere til at arbejde for en ny vejadgang som vist på bilag 3.3.b til servitutten. Servitutten med bilag vedlægges som bilag 4-6.

 

Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen ikke tidligere som vejmyndighed har godkendt vejadgang som vist på bilag 3.3.a eller bilag 3.3.b til servitutten.

 

Det er kommunens vurdering, at de to vejadgange, som var beskrevet i bilag 3.3.a og bilag 3.3.b til servitutten, ikke kan realiseres på en trafiksikkerhedsmæssig tilfredsstillende måde.

 

Der er vedtaget lokalplan nr. 403 for området ved Den Ny Maltfabrik. Det fremgår af lokalplanens pkt. 5.4, at den gående færdsel skal opprioriteres ved indretning og belægninger af byrum I og II, som omfatter gården på Maltfabrikken. Det fremgår endvidere af lokalplanens pkt. 5.5 – sammenholdt med lokalplanens kortbilag 2 – at der er adgangsbegrænsning på den vejstrækning, der ligger på matr.nr. 42a og som løber langs matr.nr. 42b’s østlige skellinje.

 

For at sikre en hensigtsmæssig og forsvarlig afvikling af trafikken i området ved Maltfabrikken – og for at sikre vejadgangen for ejendommene Adelgade 39-49 til Ndr. Strandvej – har kommunen vurderet, at den vejløsning, som er vist i bilag 1 og 2 til dette brev, ud fra væsentlige almene og trafikale grunde er den rigtige løsning. Dette er baggrunden for, at kommunen træffer afgørelse om udlæg af en sådan privat fællesvej og om tildelingen af vejrettigheder til de relevante parter. Kommunens afgørelse er således båret af væsentlige almene, offentligretlige hensyn.

 

For en god ordens skyld skal det nævnes, at de vejløsninger, som parterne havde aftalt sig frem til i servitutten – og som er angivet i servituttens bilag 3.3.a og bilag 3.3.b – som allerede nævnt ikke er blevet godkendt af kommunen. Selv hvis de var godkendt, ville kommunen imidlertid i medfør af privatvejslovens § 72, stk. 1, kunne beslutte at nedlægge eller omlægge en privat fællesvej, hvis der er et sagligt grundlag herfor. Det er kommunens vurdering, at de ovenfor nævnte væsentlige almene og trafikale grunde mv. også ville udgøre et tilstrækkeligt grundlag for, at kommunen i medfør af privatvejslovens § 72, stk. 1, kunne træffe afgørelse om at nedlægge eller omlægge en eller begge af de vejløsninger, som parterne havde indgået aftale om.

 

Hertil kommer, at de ovenfor nævnte lokalplanbestemmelser indebærer, at den vejadgang, som parterne har beskrevet i bilag 3.3.a til servitutten, ikke ville være forenelig med lokalplanen.

 

 

BilagStørrelse
samlet_bilag_1_-_6.pdf1.53 MB
Opdateret: 08-07-2019 17:03
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt