Tilladelse til udledning af overfladevand fra byggemodning, Lokalplan 92, Kolind etape IV

Syddjurs Kommunes Miljø & Klima afdeling har den 8. november 2018 meddelt tilladelse efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, lov nr. 1121 af 03/09/2018 og § 12 i Spildevandsbekendtgørelsen bek. nr. 1469 af 12/12/2017 til udledning af overfladevand fra byggemodning, Lokalplan 92, Kolind, etape VI via rense- og forsinkelsesbassin til Maarup Å.

Udledningstilladelsen omfatter etablering af 850 m3 rense- og forsinkelsesbassin på matr. nr. 5f Kolind By, Kolind inden udledning til Maarup Å.

Se afgørelse og anmeldelse – Sagen kan også ses på https://www.syddjurs.dk/sag/18/44080

Yderligere oplysninger kan fås hos Syddjurs Kommune, Miljø & Klima, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Klagevejledning

Afgørelsen kan jf. §91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan findes via miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk eller direkte på www.borger.dk eller www.virk.dk – klagefristen er d. 9. december 2018

Opdateret: 09-11-2018 07:30
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt