Tillæg til miljøgodkendelse Kronospan Aps

Tillæg til miljøgodkendelse til anlæg for udligning og rensning af overfladevand på Kronospan ApS

Kronospan ApS, Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård har søgt Syddjurs Kommune om miljøgodkendelse til etablering og drift af et anlæg til udligning og rensning af overfladevand.

Miljøstyrelsen overtog myndighedsrollen overfor Kronospan ApS den 1. juli 2017, og er således tilsynsmyndighed for virksomheden pt. Denne godkendelse er imidlertid udarbejdet af Syddjurs Kommune, som en del af overdragelsen af tilsynsforpligtigelsen.

Afgørelse om ikke VVM pligt

Det anmeldte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10g: ”Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”.

Syddjurs Kommune har screenet projektet for krav om miljøvurdering og meddelt afgørelse om, at det anmeldte projekt ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 (miljøvurderingsloven).

Afgørelsen er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Afgørelsen kan, senest den 5. juli 2019, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Afgørelse om miljøgodkendelse

Syddjurs Kommune har meddelt et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Afgørelsen findes nederst på siden.

Tillægsgodkendelsen kan, senest den 5. juli 2019, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Styrelsen for patientsikkerhed samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål, jf. § 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, www.borger.dk eller www.virk.dk. På www.borger.dk eller www.virk.dk, skal der logges på, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Syddjurs Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Ved klage, skal der indbetales et gebyr på kr. 900 for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der indsendes en begrundet anmodning til Syddjurs Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, hvilket betyder, at en klage skal være tilgængelig for Syddjurs Kommune på Klageportalen senest den 5. juli 2019.

Sagsanlæg vedrørende afgørelser

Syddjurs Kommunes afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse, senest den 7. december 2019.

Aktindsigt

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse samt sagens akter.

Henvendelse om adgang til sagens akter skal rettes til Syddjurs Kommune, Miljø og Klima, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, mail: natur.miljoe@syddjurs.dk eller på tlf.: 87 53 54 10.

Det er også muligt at følge sagen via Åben Indsigt på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Følg linket til sagen: http://www.syddjurs.dk/sag/16/23567.

 

Opdateret: 06-06-2019 14:52
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt