Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 20-06-2018 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 138 Spørgetid 20/06-2018
 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Ingen spørgsmål.

Show video
Punkt 139 Årsregnskab 2017 - godkendelse af revideret årsberetning
 • Resumé

  Den 25. april 2018 godkendte byrådet kommunens ”Årsberetning og regnskab 2017” med tilhørende bemærkninger og bilag. Årsberetningen og regnskabet er efterfølgende blevet gennemgået af kommunens revision, BDO.


  Den endelige og reviderede ”Årsberetning og regnskab 2017” med den uafhængige revisors påtegning indstilles herefter til byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Regnskab 2017 inkl. den uafhængige revisors påtegning indstilles med denne sag godkendt.


  Det fremgår af påtegningen, at revisionen af årsregnskabet for Syddjurs Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter:

   

  Revisionspåtegningen omfatter:

  ·  Ledelsens ansvar for årsregnskabet

  ·  Revisors ansvar

  ·  Konklusion

  ·  Supplerende oplysning om forståelsen af revisionen

   

  Det fremgår heraf, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Der henvises i øvrigt til den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Fremgår af sagsfremstillingen.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at årsberetning og regnskab 2017 inkl. den uafhængige revisors påtegning godkendes.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 12-06-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 140 Revisionsberetning nr. 27 - beretning vedrørende revisionsaftale
 • Resumé

  BDO varetager revisionsopgaven for Syddjurs Kommune. På baggrund af nyvalgt byråd pr. 1. januar 2018 har BDO vurderet det rettidigt og korrekt at redegøre overfor byrådet for samarbejdet herunder fordeling af opgaver og ansvar.

 • Sagsfremstilling

  BDO har varetaget revisionsopgaven for Syddjurs Kommune siden 2007 på baggrund af et udbud af opgaven og efterfølgende tildeling via SKI. Beretning nr. 27 – Beretning vedrørende revisionsaftale beskriver i hovedtræk revisionens opgaver, tilrettelæggelse og kvalitetskontroller.


  Beretningen beskriver ligeledes de opgaver, som ligger ved Byrådet og Syddjurs Kommune, særligt ansvar for tilrettelæggelsen af de administrative opgaver, så god økonomistyring sikres.

 • Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at beretningen godkendes.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 12-06-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 141 Revisionsberetning nr. 28 - løbende revision
 • Resumé

  BDO har som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab foretaget løbende revision for regnskabsår 2017.

 • Sagsfremstilling

  BDO har som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab foretaget løbende revision for regnskabsår 2017.


  Revisionen har 6. juni 2018 fremsendt beretning nr. 28 vedrørende den løbende revision.


  Revisionen har omfattet følgende områder:

  1. Regnskabsføring og interne kontroller
  2. Løn- og personaleområdet
  3. Revision af de sociale områder med statsrefusion
  4. Revision af kommunernes interne it-kontroller
  5. Løbende forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision

  Revisionen har til hvert af områderne meddelt evt. anbefalinger og konklusioner: (der henvises til beretningen).


  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.


  Opfølgning på tidligere bemærkninger


  Personsager på det sociale område :

  BDO har i tidligere revisionsberetninger afgivet revisionsbemærkninger om personsager på det sociale område vedrørende forsikrede ledige, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste.


  I forhold til områderne forsikrede ledige, sygedagpenge og kontanthjælp ser BDO en forbedring i sagsadministrationen i 2017. BDO kan således afslutte de tidligere afgivne revisionsbemærkninger på områderne.


  Vedrørende området tabt arbejdsfortjeneste, så har forvaltningen i samarbejde med BDO foretaget en genopretning af alle sager, således at der udbetales korrekt tabt arbejdsfortjeneste. Endvidere viser ledelsestilsyn udført i januar 2018, at der nu beregnes korrekt tabt arbejdsfortjeneste.


  Vedrørende uddannelseshjælp er der fortsat behov for en opstramning af sagsadministrationen, da rettidigheder vedrørende jobsamtaler og tilbud ikke er overholdt i alle tilfælde. BDO kan således endnu ikke afslutte de tidligere afgivne revisionsbemærkninger på dette område.


  Personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særligt behov

  BDO har i revisionsberetning nr. 23 om den løbende revision for 2015 afgivet revisionsbemærkning, da området ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler.


  For opfølgning på dette har BDO indhentet resultat af kommunens eget ledelsestilsyn for 1. halvår af 2017, som er afrapporteret til Udvalget for familier og Institutioner 4. september 2017. Det udførte ledelsestilsyn har vist, at der er sket en forbedring vedrørende rettidig opfølgning, hvorfor den tidligere afgivne revisionsbemærkning på området afsluttes.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at


  1. Beretningen godkendelse,
  2. Beretningen fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 12-06-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 142 Revisionsberetning nr. 29 - årsregnskabet 2017
 • Resumé

  Syddjurs kommunes revision BDO har gennemgået årsberetning og regnskab 2017 og har ikke fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger.

 • Sagsfremstilling

  BDO har som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab for 2017 fremsendt revisionsberetning nr. 29 – vedrørende årsregnskabet 2017.


  Beretningen skal jf. den kommunale styrelseslov fremsendes til byrådet. Efter behandling skal beretningen fremsendes tilsynsmyndighederne.


  På baggrund af gennemgangen af årsregnskabet konkluderer BDO:


  Vi har revideret årsregnskabet for Syddjurs Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jfr. siderne 9 – 73, 82 – 100 samt 111 – 124 i ”Årsberetning og regnskab, der omfatter regnskabs-opgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter.


  Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.


  Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.


  Årsregnskabet er derfor påtegnet uden forbehold og den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at

  1. Beretningen godkendes
  2. Beretningen fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse.
  3. Beretningen sendes til ressortministerierne efter Byrådets godkendelse
 • Beslutning i Direktionsmøde den 12-06-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 143 Budgetopfølgning 2018 - 30. april 2018
 • Resumé

  Sagen er budgetopfølgningen med den samlede strategiske økonomirapportering til Økonomiudvalg og Byråd for drift, finansiering, anlæg og ikke-finansielle mål. Rapporteringen sker på baggrund af de seneste skøn. Oversigterne indeholder forbruget pr. den 30. april 2018.

  I forhold til kassetrækket er forventningen neutral, idet der forventes et mindre kassetræk på 1,3 mio. kr., hvilket ligger meget tæt på det oprindelige budget, hvori der er budgetteret et kassetræk på 3,2 mio. kr.

  På alle serviceområder forventes budgetoverholdelse i forhold til ajourført budget. Det dækker dog over, at der på nogle områder forventes mindreudgifter i forhold til ajourført budget, som ikke er indregnet, mens budgetoverholdelse forudsætter skærpet ledelsesmæssigt fokus på andre områder.

 • Sagsfremstilling

  Der er ud fra forbruget ultimo april udarbejdet et skøn over udgifterne for hele 2018.

  I forhold til kassetrækket er forventningen neutral, idet der forventes et mindre kassetræk på 1,3 mio. kr., hvilket ligger meget tæt på det oprindelige budget, hvori der er budgetteret et kassetræk på 3,2 mio. kr.


  Da skønnet ultimo april kun er baseret på fire måneders udgifter er fagområdernes drifts og anlægsskøn behæftet med usikkerhed og erfaringsmæssigt konservativt. Derfor er der i lighed med tidligere år foretaget en kvalificeret nedjustering af det samlede skøn, som er uddybet i det vedlagte notats økonomiafsnit.

  Budgetoverholdelse på serviceområderne

  På alle serviceområder forventes budgetoverholdelse i forhold til ajourført budget. Det dækker dog over, at der på nogle områder forventes mindreudgifter i forhold til ajourført budget, som ikke er indregnet, mens budgetoverholdelse forudsætter skærpet ledelsesmæssigt fokus på andre områder.


  Skærpet ledelsesmæssigt fokus gælder særligt på hjemmeplejens og sygeplejens områder, dog således at de samlede økonomiske rammer på bevillingsniveau på Sundhed og Omsorgsområdet forventes overholdt. Områdets samlede ramme er tilført ekstra midler i 2018 bl.a. fra områdets økonomiske budgettildelingsmodel samt øremærkede statslige puljemidler.


  På Socialområdet var der i 2017 særlig ledelsesmæssig opmærksomhed på udgiftspresset. Der forventes balance i 2018. Der er udarbejdet en budgettildelingsmodel på lige fod med andre velfærdsområder, som får virkning fra 2019.


  På skoleområdet forventes mindreudgifter på en række centrale konti, som følge af bl.a. en positiv udvikling i udgifterne til vidtgående specialundervisning og heraf afledte befordringsudgifter, som dog ikke er indregnet i tallene. Der er tale om en positiv udvikling på området med såvel faglige og økonomiske gevinster knyttet til fald i specialundervisningsudgifterne. Desuden er den decentrale økonomi på området generelt robust, med stigende decentral opsparing blandt kommunens folkeskoler i regnskab 2017.


  Budgetopfølgningen viser, at familieområdet forventer at realisere den udgiftsreduktion, der er forudsat i 2018.

  Faldende netto-renteudgifter

  Det generelle renteniveau er lavt. Det påvirker både renteomkostninger på lån samt forrentning på likvide aktiver. Renteudgifterne forventes netto at være 5,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

  I december 2017 besluttede byrådet, at konvertere tre valutaswapaftaler til lån ved KommuneKredit.

  Værdien af swapaftalerne var negativ. Konverteringen har derfor medført en udgift på 20,5 mio. kr., der lånefinansieres. Effekten på kommunekassen er således neutral, man da værditabet skal udgiftsføres på renter påvirker det driftsresultatet negativt med 20,5 mio. kr.

  Potentiel mulighed for overskridelse af service- og anlægsramme

  Det oprindelige driftsbudget forudsættes at udgøre servicerammen. Efter nedjustering af driftsudgifterne forventes en merudgift på 15 mio. kr. i forhold til servicerammen, som skal modregnes en tilførsel på 4,6 mio. kr. fra puljebeløb på ældreområdet. Såfremt forudsætningen om nedjustering af udgifterne ikke holder, vil kommunen risikere en yderligere overskridelse af servicerammen.


  Kommunens andel af landets anlægsrammen på 17 mia. kr. kan opgøres til 120-125 mio. kr. På anlægsområdet kan kommunens skøn over udgifterne, som er relevante i forhold til anlægsrammen (bruttoudgifter uden ældre- og plejeboliger), opgøres til 128 mio. kr. efter justering. Med de valgte forudsætninger er anlægsrammen derfor tæt på opfyldt. Såfremt forudsætningen om nedjusteringen af udgifternes ikke holder, vil kommunen bidrage til en eventuel samlet kommunal overskridelse af anlægsramme.

  En stigende kassebeholdning skal ses i lyset af betydelige overførsler af opsparing og anlæg fra 2017 til 2018

  Som bilag fremgår en oversigt over kommunens likviditet. På byrådsmøde d. 25. april behandlede byrådet en sag om kommunens likviditet, hvor det fremgår, at den gennemsnitlige likviditet ultimo første kvartal 2018 gennemsnitligt er 233,5 mio. kr. de sidste 12 måneder. I Syddjurs Kommunes økonomiske politisk fremgår et mål for kassebeholdningen på 150 mio. kr.


  Den forbedrede likviditet skyldes mindreudgifter på både drift og anlæg i 2017. Likviditeten skønnes at komme tættere på målsætningen på 150 mio. kr. ultimo 2018 såfremt overførslerne fra 2017 på 121,4 mio. kr. på anlæg og 46,8 mio. kr. på drift bliver realiseret.

  Positive tendenser i ikke-finansielle mål

  De ikke-finansielle mål viser generelt positive tendenser i udviklingen i befolkningstal, antal arbejdsskader, anbringelser, byggesagsbehandlingstider, brugertilfredshed i Borgerservice, sociale tilbud samt indsatser på beskæftigelsesområdet. Omvendt er der en svag stigning i bekymrende
  skolefravær samt en stigning siden efteråret 2017 i tilgang til førtidspension.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Drift


  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Afvigelse
  i.f.t. Korr.
  Budget

  Ansøgning
  om tillægs-
  bevilling

  1 - Drift

  Syddjurs Kommune

  2.503.685

  2.496.261

  -7.424

  3.241

  10 - Drift

  Økonomiudvalget

  341.713

  323.839

  -17.874

  2.069

  10642

  Politik og erhvervsudvikling

  18.964

  19.242

  278

  667

  10645

  Administrativ organisation

  280.016

  269.662

  -10.354

  -450

  10652

  Generelle puljer

  32.712

  24.662

  -8.050

  1.600

  10058

  Redningsberedskab

  10.022

  10.274

  252

  252

  11 - Drift

  Udvalget for familie og institutioner

  672.437

  672.437

  0

  0

  11528

  Familieområdet

  105.466

  105.466

  0

  0

  11322

  Skoleområdet

  427.968

  427.968

  0

  0

  11525

  Dagtilbud til børn

  139.003

  139.003

  0

  0

  12 - Drift

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  787.531

  802.123

  14.592

  713

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  176.829

  175.430

  -1.400

  -1.400

  12532

  Tilbud til ældre og handicappede

  398.456

  414.447

  15.991

  2.113

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  178.634

  178.634

  0

  0

  12557

  Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

  33.612

  33.612

  0

  0

  14 - Drift

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  95.350

  92.663

  -2.687

  313

  14228

  Vej og parkvæsen

  42.663

  42.663

  0

  0

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  16.993

  16.993

  0

  0

  14052

  Natur og miljø

  13.765

  10.765

  -3.000

  0

  14025

  Ejendomme

  21.928

  22.241

  313

  313

  15 - Drift

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  62.471

  61.917

  -554

  146

  15645

  Plan og udvikling

  2.901

  2.901

  0

  0

  15332

  Biblioteker

  15.346

  15.240

  -106

  94

  15335

  Kultur

  17.450

  17.450

  0

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  26.773

  26.325

  -448

  52

  16 - Drift

  Arbejdsmarkedsudvalget

  544.183

  543.283

  -900

  0

  16546

  Tilbud til udlændinge

  13.814

  13.814

  0

  0

  16557

  Midlertidige ydelser

  245.495

  245.595

  100

  0

  16558

  Permanente ydelser

  258.433

  257.433

  -1.000

  0

  16568

  Arbejdsmarkedsindsatser

  26.441

  26.441

  0

  0


  Anlæg, rådighedsbeløb

  Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER)

  Korrigeret
  budget

  Forventet regnskab

  Afvigelse i.f.t. korr. budget

  Ansøgning om tillægs- bevilling

  1

  Syddjurs Kommune

  258.624

  178.561

  -82.518

  1.219

  10

  Økonomiudvalget

  1.215

  -21.030

  -22.245

  1.494

  10642

  Politik og erhvervsudvikling

  4.960

  5.210

  250

  1.494

  10022

  Jordforsyning - køb og salg

  -11.800

  -29.800

  -18.000

  0

  10025

  Ejendomme - køb og salg

  8.055

  3.560

  -4.495

  0

  11

  Udvalget for familie og institutioner

  36.221

  27.976

  -10.700

  0

  11528

  Børn, Unge og Familier

  2.000

  2.000

  0

  0

  11322

  Skoleområdet

  9.090

  9.090

  0

  0

  11525

  Dagtilbud til børn

  27.586

  16.886

  -10.700

  0

  12

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  113.006

  85.707

  -27.299

  0

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  17.953

  13.454

  -4.500

  0

  12532

  Tilbud til ældre og handicappede

  85.666

  65.168

  -20.499

  0

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  9.386

  7.086

  -2.300

  0

  14

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  69.301

  59.000

  -10.300

  0

  14228

  Vej og parkvæsen

  43.272

  32.973

  -10.299

  0

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  500

  500

  0

  0

  14022

  Jordforsyning - byggemodning

  15.713

  15.713

  0

  0

  14052

  Natur og miljø

  1.523

  1.522

  0

  0

  14025

  Ejendomme

  8.293

  8.293

  0

  0

  15

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  38.882

  26.908

  -11.974

  -275

  15025

  Byudvikling

  6.638

  3.863

  -2.775

  -275

  15645

  Plan og udvikling

  250

  250

  0

  0

  15332

  Biblioteker

  22.215

  15.515

  -6.700

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  9.779

  7.279

  -2.500

  0


  Anlæg, anlægsbevillinger

  Anlægsbevilling (HELE TUSINDER)

  Forventet forbrug ultimo indeværende år

  Korrigeret
  anlægs-  bevilling

  Afvigelse i.f.t. korr. anlægs- bevilling

  Ansøgning om anlægs- bevilling

  1

  Syddjurs Kommune

  388.814

  561.722

  -172.908

  2.509

  10

  Økonomiudvalget

  -85.982

  -26.080

  -59.902

  2.784

  10642

  Politik og erhvervsudvikling

  7.830

  9.580

  -1.750

  1.494

  10022

  Jordforsyning - køb og salg

  -110.399

  -55.454

  -54.946

  0

  10025

  Ejendomme - køb og salg

  16.587

  19.793

  -3.206

  1.290

  11

  Udvalget for familie og institutioner

  57.127

  79.828

  -22.700

  0

  11528

  Børn, Unge og Familier

  2.000

  2.000

  0

  0

  11322

  Skoleområdet

  27.719

  27.719

  0

  0

  11525

  Dagtilbud til børn

  27.408

  50.109

  -22.701

  0

  12

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  173.147

  232.812

  -59.665

  0

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  22.012

  41.682

  -19.670

  0

  12532

  Tilbud til ældre og handicappede

  141.641

  179.336

  -37.695

  0

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  9.494

  11.794

  -2.300

  0

  14

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  194.456

  211.098

  -16.642

  0

  14228

  Vej og parkvæsen

  71.146

  112.934

  -41.788

  0

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  500

  500

  0

  0

  14022

  Jordforsyning - byggemodning

  82.296

  53.097

  29.200

  0

  14052

  Natur og miljø

  1.619

  4.067

  -2.448

  0

  14025

  Ejendomme

  38.896

  40.500

  -1.604

  0

  15

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  50.066

  64.065

  -13.999

  -275

  15025

  Byudvikling

  15.501

  18.277

  -2.776

  -275

  15645

  Plan og udvikling

  250

  250

  0

  0

  15332

  Biblioteker

  21.814

  30.538

  -8.724

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  12.501

  15.000

  -2.499

  0

  Finansiering (kun ændringer)

  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Afvigelse
  i.f.t. Korr.
  Budget

  Ansøgning
  om tillægs-
  bevilling

  10 - finans

  Økonomiudvalget

  -2.602.694

  -2.613.563

  -10.869

  -7.779

  10755

  Renter

  2.724

  18.915

  16.191

  16.191

  10855

  Låneoptagelse

  -24.000

  -44.500

  -20.500

  -20.500

  10825

  Århus Lufthavn

  1.170

  0

  -1.170

  -1.170

  10825

  Deponering lån

  5.000

  2.700

  -2.300

  -2.300


 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. at der godkendes en samlet negativ tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på 3,3 mio. kr., og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser.
  3. at beløbet tilføres kassebeholdningen.
  4. at der godkendes anlægsbevillinger, som de fremgår under økonomiske konsekvenser.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-06-2018

  Drøftet og indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Økonomiudvalget indstiller budgetopfølgningen til Byrådets efterretning.

   

  Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at:

   

  1. at der godkendes en samlet negativ tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på 3,3 mio. kr., og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser.
  2. at beløbet tilføres kassebeholdningen.
  3. at der godkendes anlægsbevillinger, som de fremgår under økonomiske konsekvenser.
 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 144 Den Forberedelse Grunduddannelse (FGU)
 • Resumé

  Byråd og Kommunalbestyrelser i Randers, Favrskov, Nord- og Syddjurs Kommuner forventes at udgøre dækningsområde for den kommende institution for den forberedende grunduddannelse (FGU). Undervisningsministeren forventes at træffe afgørelse herom ultimo juni 2018.


  Det følger af den netop vedtagne lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, at kommunalbestyrelserne skal udpege hver et medlem til den første bestyrelse. Det medlem Byrådene og Kommunalbestyrelserne udpeger bliver samtidig kommunens repræsentant i den endelige bestyrelse. Samtidig skal byrådene og kommunalbestyrelserne i fællesskab udpege yderligere et medlem.


  Endeligt skal der blandt de kommende bestyrelsesmedlemmer udpeges en kontaktperson for institutionen, der er ansvarlig for indkaldelse af første bestyrelsesmøde og har ansvaret frem til bestyrelsens er nedsat.

 • Sagsfremstilling

  Lovforslagene om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) blev vedtaget den 29. maj med opbakning af alle partier i Folketinget med ikrafttræden den 1. august 2019.


  I forbindelse med dannelsen af de kommende FGU-institutioner har kommunerne opgaver med først at stille forslag til dækningsområder og dernæst udpege bestyrelsesrepræsentanter.

  Den 25. april 2018 besluttede Syddjurs Byråd at Syddjurs Kommune tilslutter sig forslaget om, at Norddjurs, Randers, Syddjurs og Favrskov samarbejder om en fælles FGU-institution med 1 skole i hver kommune. Byrådet besluttede også at tilslutte sig den foreslåede model for etablering af FGU-institutionen som beskrevet i vedhæftede notat.


  I forhold til det fremstillede lovforslag om FGU-institutionerne, er der imidlertid flere ændringer i den vedtagne lov. De centrale ændringer er:


  • Interim bestyrelsen erstattes af ”den første bestyrelse”, der får opgaver og har en sammensætning lig de permanente bestyrelser.
  • Antallet af bestyrelsesmedlemmer i den første bestyrelse er: Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra hver kommune, en repræsentant fra erhvervsskolerne, to repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer (a og b-siden), en medarbejderrepræsentant, samt en tilforordnet medarbejderrepræsentant og en tilforordnet elevrepræsentant.
  • Den endelige bestyrelse tiltræder umiddelbart efter, der er besluttet en ordinær vedtægt for institutionen. 

  Af den vedtagne lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, fremgår, at bestyrelsen skal bestå af i alt 7-11 medlemmer, og at der skal være et ulige antal medlemmer. I FGU-institutioner, der dækker fire kommuner, skal den første bestyrelse udgøres af ét medlem udpeget af hver byråd/kommunalbestyrelse, to medlemmer fra arbejdsmarkedets organisationer, én fra erhvervsuddannelserne og én fra medarbejderne. For at opnå et ulige antal bestyrelsesmedlemmer kan byråd/kommunalbestyrelserne i fællesskab udpege yderligere et bestyrelsesmedlem (der så bliver det femte kommunalt udpegede medlem).


  Dette er en ændring i forhold til den model, byrådet godkendte 25. april 2018, idet der var foreslået ”otte medlemmer udpeget af de fire byråd/kommunalbestyrelser, hvoraf fire er fra hver byråd/kommunalbestyrelse”.


  Samtidig har Undervisningsministeriet oplyst, at der skal udpeges en kontaktperson blandt de kommende bestyrelsesmedlemmer. Kontaktpersonen er ansvarlig for indkaldelse af første bestyrelsesmøde og samtidig har ansvaret frem til bestyrelsen er nedsat.


  Undervisningsministeren forventes at træffe endelig beslutning om FGU-institutionernes dækningsområder ultimo juni 2018. Herefter skal den første bestyrelse konstitueres i september 2018 for derefter at påbegynde arbejdet med etableringen af FGU i dækningsområdet, så de første elever kan optages august 2019.


  Syddjurs Byråd skal således udpege et medlem til FGU-institutionens første bestyrelse, udpege en fælles femte kandidat fra de fire kommuner og vælge en kontaktperson.


  Af notat vedlagt til den kommunale sagsfremstilling, der blev behandlet og godkendt i april/maj, fremgik, at ”Borgmestrene fra Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers vil foreslå, at direktøren for Den Jyske Håndværkerskole, Henrik Øelund, bliver bestyrelsesformand for interim-bestyrelsen”. For at sikre en fastholdelse af de allerede godkendte forslag om, at Henrik Øelund bliver formand for bestyrelsen, indstilles han som den fælles femte kandidat fra de fire kommuner. 


  Vedrørende kontaktpersonen fremgår det af vedlagte notat fra KL om FGU-bestyrelserne, at ”dette kunne fx være det udpegede bestyrelsesmedlem fra den kommune, hvor FGU-institutionen forankres”. Derfor indstilles det, at det kommende bestyrelsesmedlem fra Randers Byråd bliver kontaktperson. 


  Fristen for udpegelse af bestyrelsesmedlemmer er den 24. august 2018, og forslaget fremsættes for byråd og kommunalbestyrelse på denne måde i de fire kommuner: Randers Kommune den 18. juni 2018, Syddjurs Kommune den 20. juni 2018, Favrskov Kommune den 26. juni og Norddjurs Kommune den 21. august 2018.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Byrådet,


  1. at der udpeges et byrådsmedlem fra Syddjurs Byråd til FGU-institutionens første bestyrelse og efter godkendelse af vedtægter her til indtræden i den endelige bestyrelse.
  2. at udpege Direktør Henrik Øelund, Den Jydske Håndværkerskole, som de fire kommuners fælles medlem, der så bliver det femte kommunalt udpegede medlem af bestyrelsen
  3. at godkende at det kommende bestyrelsesmedlem fra Randers Byråd bliver kontaktperson for FGU-institutionen frem til nedsættelse af den første bestyrelse

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at Økonomiudvalget indstiller formanden for Udvalget for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget som bestyrelsesmedlem for Syddjurs Kommune.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 145 Kvalitets- og Innovationspulje
 • Resumé

  I den økonomiske politik indgår en Kvalitets- og Innovationspulje, hvor det akkumulerede overskud udover 3 pct. på kommunens overførsler opsamles. Der er opsparet 2,7 mio. kr. i regnskab 2017. Denne indstilling angiver forslag til udmøntningsproces.

 • Sagsfremstilling

  I den økonomiske politik indgår en Kvalitets- og Innovationspulje, hvor det akkumulerede overskud udover 3 pct. på kommunens overførsler opsamles. I regnskabet for 2017 er puljen opgjort til 2,7 mio. kr.


  Formål med puljen

  Formålet med puljen er at støtte op om Byrådets mål og visioner, Direktionens strategiplan, og områdernes resultatskabelse.


  Kvalitet og Innovation spiller en stor rolle i Syddjurs Kommune. Der er i dag betydelige ambitioner for omstilling og effektivisering på fagområderne. I kommunens budgetstrategi fremgår en målsætning om at tilvejebringe et råderum på 100 mio. kr. årligt ved omstilling og effektivisering i 2021. Samtidig er bedre service og ”mest muligt for pengene” et krav til kommunens ledelse, som derfor skal skabe rum til kreativitet og økonomisk tænkning.


  Puljen skal understøtte den igangværende tværgående omstilling og effektivisering i kommunen ved helt eller delvist at finansiere initiativer der understøtter kvalitetsudvikling og innovation der sigter mod at hjælpe områderne med at gennemføre Byrådets mål og visioner, direktionens strategiplan og skabe resultater på fagområderne.


  Puljen kan betragtes som risikovillig kapital for initiativer, hvor der ikke er en sikker businesscase.

  Puljen kan støtte initiativer der efterprøver en forventet men usikker hypotese og initiativer hvor businesscasen ikke indeholder en tydelig bundlinje. Initiativer med en sikker businesscase kan koncernledelsen igangsætte uden støtte fra Kvalitets og Innovationspuljen.


  Af samme grund er sigtet med puljen at støtte initiativer der bidrager til et helhedsperspektiv, samarbejde på tværs og andre strategiske initiativer, som det kan være svært at opgøre en bundlinje på. Puljen kan helt eller delvist medfinansierer projekter

   

  Organisering

  Direktionen godkender ansøgninger til puljen.


  Økonomiudvalget og Byrådet oplyses om status i forbindelse med regnskabet, herunder afslutning af projekter, deres resultater og effekter.


  Alle kan søge, men det er koncernledelsens medlemmer der fremsender ansøgninger.

  Koncernledelsens medlemmer fungerer som projektejere og garanter for projektets faglige soliditet og har ansvar for resultatet.


  Det indstilles, at principperne godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.


  Procedure

  Puljens størrelse opgøres i forbindelse med regnskabet. I forlængelse af Byrådets vedtagelse af regnskabet behandler direktionen inden udgangen af maj en sag om udmøntning af de opsparede midler. Heri indgår en tidsplan for årets udmøntninger, eventuelle særlige kriterier for udmøntning det pågældende år, samt overvejelser om graden af kommunikation til Syddjurs samlede organisation med sigte på at indsamle forslag.


  Fra og med maj kan fagområderne sende forslag. Derefter søger man, når det passer. Puljen forudsættes derfor ikke udmøntet på én gang. Direktionen er opmærksom på at undgå først-til-mølle-princippet bliver styrende for hvilke projekter der modtager støtte.


  Operationelt vil Økonomisk Sekretariat løbende samle ansøger til der er tilstrækkeligt antal eller beløb til en indstilling til direktionen, dog som minimum kvartalsvist. Det indebærer, at fagområderne løbende og når det passer, kan sende forslag til udmøntning af puljen til Økonomisk Sekretariat.


  Efter konkret aftale med Direktion eller Økonomisk Sekretariat kan forslag sendes direkte til behandling i direktionen..


  I forbindelse med regnskabet gives en status på projekterne i henholdsvis økonomiudvalget og byrådet.


  Kriterier ved udmøntning af puljen

  Afledt af formålet med puljen er der udarbejdet følgende kriterier, som vil blive lagt til grund for direktionens vurdering af initiativer.


  Puljen skal ses som risikovillig kapital. Puljen kan helt eller delvist medfinansierer projekter, som understøtter områdernes resultatskabelse.


  Der sigtes mod relativt få men ret betydelige projekter på 0,5-1,0 mio. kr. 


  Generelt skal anvendelse understøtte indfrielse af byrådets mål og visioner, direktionens strategiplan samt fagområdernes resultatskabelse, især på projekter hvor der ikke er en klar businesscase. Herunder hører et helhedsperspektiv og samarbejde på tværs - ”Vi gør det sammen”.

  Initiativer som berører en bred kreds af medarbejdere vil understøtte en kulturforståelse af Syddjurs Kommune som innovativ og moderne.


  Konkret reserveres 20 pct. af puljen til initiativer der uden tydelig bundlinje med sigte på at skabe inspiration til udvikling og innovation - eksempelvis vidensseminarer, oplæg, studieture, og konferencer.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at principperne for kvalitets og innovationspuljen godkendes af direktionen og efterfølgende af Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 28-05-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt med den tilføjelse, at Økonomiudvalget og Byrådet løbende orienteres om, hvilke projekter der igangsættes samt resultatet af projekterne.

Show video
Punkt 146 Vedtagelse af "Vision og udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030"
 • Resumé

  ”Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030” er Byrådets politiske udmelding om ønskerne til Syddjurs Kommunes fremtidige udvikling. Vision og udviklingsstrategi foreligger til byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Det tidligere Byråd besluttede på sit møde 20. december 2017, at byrådsperioden skulle indledes med udarbejdelse af vision og udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune. Udviklingsstrategien skulle erstatte den tidligere planstrategi og sammen med visionen fungere som den samlende paraply for alle politikker, strategier og sektorplaner.


  Vision og udviklingsstrategi er blevet til efter en proces, hvor Byrådet siden januar måned har givet input til og drøftet udkast til denne. Endvidere har et inspirationskatalog samlet af høringssvar fra borgere og et facebook-borgermødet dannet fundamentet for vision og udviklingsstrategi.


  Processen har og vil forløbe sådan i 2018:


  26. januar

  Byrådet introduceres for arbejdet med vision og udviklingsstrategi  med cafédrøftelser

  28. februar

  Temamøde for Byrådet – Vision for Syddjurs Kommune

  Uge 9,10,11

  Borgerinddragende proces

  21. marts.

  Facebook-borgermøde med Byrådet.

  4. april

  Temamøde for Byrådet

  10.-25. april

  Partirunde

  8., 9, 15. maj

  Fagudvalgene behandler vision og udviklingsstrategi m.h.p. at pege på udvalgenes bidrag til realisering af denne.

  23. maj

  Økonomiudvalget behandler svar fra fagudvalgene og forslag til borgerinddragende proces i offentlighedsfasen medio august til medio oktober 2018.

  13. juni

  Økonomiudvalg indstiller forslag til Udviklingsstrategi 2018 til godkendelse i Byrådet

  20. juni

  Byrådet behandler Udviklingsstrategi 2018 og borgerinddragende proces i forbindelse med indkaldelse af idéer til realisering af udviklingsstrategien.

  14. aug.-15. okt.

   

  20. september

  Udviklingsstrategien offentliggøres og idéer til kommuneplanen indkaldes.

  Borgerinddragelse gennemføres som vedtaget af Byrådet den 20. juni 2018.
  Borgermøde om Budget 2019 med præsentation af Vision og Udviklingsstrategi og workshops om strategiens indsatsområder baseret på temaer.

  14. november

  Økonomiudvalget behandler idéer til kommuneplanen

  21. november

  Temamøde for byrådet behandler kommuneplantemaer og idéer til kommuneplanen.


  Fagudvalgene har i maj møderne drøftet udkast til ”Vision og Udviklingsstratei for Syddjurs Kommune 2018-2030”. Det endelige forslag, som foreligger nu, indeholder  tilretninger på baggrund af fagudvalgenes behandling af og tilbagemeldinger på vision og udviklingsstrategi fra møder den 8., 9. og 15. maj 2018. Oversigt over fagudvalgenes tilbagemeldinger er vedlagt sagen.


  Økonomiudvalget har på økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018 besluttet at imødekomme de af fagudvalgenes anbefalede ændringer, som er af redaktionel karakter, og som styrker formuleringer, der afspejler sektorplaner.


  Økonomiudvalget beslutte på samme møde ikke at imødekomme et forslag om, at der på side 9 indføjes, at også fysisk nærhed til offentlig services er vigtig.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen.

 • Lovgrundlag

  Planloven.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at


  1. Forslag til ”Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030” godkendes, og
  2. Forslag til ”Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030” offentliggøres i 8 uger fra den 14. august til den 15. oktober 2018 med henblik på at indkalde kommentarer og idéer til vision og udviklingsstrategiens realisering og til arbejdet med den kommende kommuneplan.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 147 Lokalplan nr. 410. Område til dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbjergvej i Hornslet
 • Resumé

  Udvalget for plan, udvikling og kultur vedtog på møde den 7. december 2016, at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et centerområde i Hornslet. Baggrunden for dette var et konkret ønske om etablering af en ny dagligvarebutik.

   

  Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt Lokalplan nr. 410 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 skal vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet angivne rettelser, eller om Lokalplan nr. 410 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 skal vedtages endeligt, uden mulighed for etablering af et tankanlæg.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanen

  Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Hornslet, tæt på et større erhvervsområde, samt nye og ældre boligområder. Mod vest ligger et eksisterende byggemarked, som har facade mod Løgtenvej. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 6.400 m2 som udgøres af følgende matrikler: 4fa og 4fb, Hornslet By, Hornslet.

   

  Der er tilkørsel til lokalplanområdet i grundens syd-vestlige hjørne. Indkørslen anvendes af et eksisterende byggemarked beliggende umiddelbart øst for lokalplanområdet. Fra indkørslen skal der desuden sikres adgang til bagvedliggende arealer, som er udlagt til erhverv med større pladskrævende varegrupper. Der er lagt vægt på, at adskille den tunge trafik fra personbilstrafikken.

   

  I lokalplan fastlægger bestemmelser der muliggør etablering af et tankanlæg. Der har i lokalplanen været fokus på at adskille trafikken til tankanlægget fra trafikken til dagligvarebutikken, samt på, at tankvogne kan servicere anlægget uden at skulle bakke på parkeringspladsen. Ved efterfølgende byggesagsbehandling af tankanlægget, skal der tages stilling til tankanlæggets tekniske løsning, herunder hvordan anlægget skal etableres med hensyn til det sårbare grundvand.

   

  Den nye bebyggelse skal opføres med facader i teglsten. Dele af facaden kan udføres i andre materialer end tegl. Det er hensigten, at taget skal udformes med fladt tag.

  Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser om skiltning, herunder mulighed for en pylon mod Hornbjergvej.

  Regnvand

  Rådgiver har udarbejdet en vandforvaltningsstrategi, hvori principperne for regnvandshåndtering beskrives. Det bestemmes, at regnvandet skal neddrosles i en faskine, forud for udledning til den offentlige regnvandsledning. Desuden er der redegjort for principperne for, hvordan parkeringsarealerne skal indrettes således at regnvand ved skybruds hændelser ikke skaber udfordringer på naboarealerne.

   

  Kommuneplantillæg

  Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for kommuneplanramme 2.1.C8 Lokalcenterområde langs Løgtenvej, som ændrer rammebestemmelserne. Tidligere var det muligt at etablere dagligvarebutikker i lokalcentre med butiksstørrelser på op til 1000 m2, og i tillæg dertil 200 m2 til lager og personalefaciliteter. Med den seneste revision af planloven, er det nu muligt at etablere i alt 1200 m2 til butiksformål, men nu et samlet areal som butikskæden selv kan disponere over.

   

  Gældende lokalplan nr. 14

  Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 14 for et erhvervs og boligområde m.v. i Hornslet syd, som er vedtaget endeligt 13. maj 1987. Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af Lokalplan 410 ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

  Screening for miljøvurdering

  Syddjurs Kommune, Teknik & Miljø, har foretaget en screening af Lokalplan nr. 410 med tilhørende

  Kommuneplantillæg nr. 7, og har afgjort, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planerne.

  På tidspunktet for lokalplanens realisering (ved ansøgning om byggetilladelse), skal der på baggrund af projektets konkrete tekniske løsning på ny foretages en screening for miljøkonsekvensvurdering.

  Syddjurs Kommunes afgørelse om, at der ikke skal ske en miljøvurdering af planen er påklaget til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen er under behandling og der er ikke meddelt opsættende virkning.

   

  Offentlighedsfase:

  I offentlighedsfasen indkom i alt 5 indsigelser. Disse er vedlagt som bilag og er behandlet i indsigelses notatet. Indsigelserne omhandler overordnet set følgende emner:

  • Hvorvidt planen giver øgende trafikale belastninger i området,
  • Hvorvidt det er hensigtsmæssigt at etablere endnu en butik på denne placering samt
  • Hvorvidt det er hensigtsmæssigt at placere et tankanlæg her, idet der forudses at grundvandet er truet.

   

  Indenfor offentlighedsfasen blev der afholdt et borgermøde i Hornslethallen. Der er vedlagt et referat fra dette møde som bilag.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, 


  1. at Lokalplan nr. 410 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 fremsendes til byrådets endelige vedtagelse med rettelser jævnfør sagsfremstilling eller
  2. at Lokalplan nr. 410 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 fremsendes til byrådets endelige vedtagelse uden mulighed for indplacering af et tankanlæg.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 11-06-2018

  Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan nr. 410 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 fremsendes til byrådets endelige vedtagelse uden mulighed for indplacering af et tankanlæg


  Else Marie Høgh (V) og Riber Hog Antonsen (V) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker den oprindelige indstilling ad 1)  fastholdt.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Økonomiudvalget indstiller beslutningen fra Udvalget for plan, udvikling og kultur til Byrådets godkendelse.


  Christoffer Pedersen (V) og Claus Wistoft (V) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker den oprindelige indstilling fastholdt.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt med stemmerne 19 for og 7 imod.


  Venstre kan ikke tiltræde indstillingen, eftersom Venstre ønsker den oprindelige indstilling fastholdt.

   

  For stemte: Ole Bollesen (A), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

   

  Imod stemte: Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V) og Torben Therkelsen (V).

Show video
Punkt 148 Kommuneplantillæg nr. 12. Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest. Forslag
 • Resumé

  Administrationen har udarbejdet udkast til Forslag til Kommuneplantillæg nr.12 nyt boligområde i kommuneplanens rammer til tæt-lav og åben-lav helårsboligbebyggelse samt rekreativt område i henhold til nedenstående, og ophæver kommuneplanens reservation til vejudlæg.


  Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 skal fremlægges i offentlig høring og om der skal afholdes offentligt møde i sammenhæng med forslag til Lokalplan nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej.

 • Sagsfremstilling

  Forud for udarbejdelsen af nærværende kommuneplantillæg er der blevet indkaldt ideer og forslag i perioden fra den 23. januar 2018 til den 6. februar 2018. Folder, der blev fremlagt i forbindelse med den forudgående offentlige høring er vedlagt dagsordenen som bilag 2.

  Der indkom i alt 13 høringssvar, hvoraf 1 indkom i perioden inden høringen. Høringssvarene er vedhæftet dagsordenen som bilag 3 og 4. Høringssvarene har indgået som en del af grundlaget for udarbejdelsen af en revideret strukturplan for et område set i sammenhæng med område omfattet af udkast til Forslag til Lokalplan nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej i Mørke vest, som behandles sideløbende med dette Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12.


  Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 12 er vedhæftet dagsorden som bilag 1.


  Administrationens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af høringssvar fremgår af vedhæftede bemærkningsnotat. (Bilag 5)


  Høringssvarene har blandt andet givet anledning til følgende disponeringer i den reviderede strukturplan: 

  • Der er inddraget areal til boligbebyggelse med adgang fra Mosevej, der omfatter dele af matriklerne 5æ, 7s og 8a Mørke by, Mørke
  • Der er indarbejdet bredere kiler mellem bebyggelsen på Grågåsevej og kommende boligbebyggelse på Lappedykkervej
  • Der er sikret en bred grøn kile vest for eksisterende bebyggelse, der danner sammenhæng med et større grønt areal, med kiler videre ned mod Lykkenvej
  • Der er ikke etableret yderligere vejadgange fra Lykkenvej, da den er vurderet for smal til yderligere trafik. Vejen anvendes ofte af Mørkes som forbindelse til Mørke mose
  • Størstedelen af en fremtidig bebyggelse vejbetjenes via Lappedykkervej og kun en mindre del, bestående af 7 parcelhusgrunde vejbetjenes via en forlængelse af Grågåsevej. Der lægges her op til boligbebyggelse i 1 etage og kun 2 ved optag af terræn i en delvist fritlagt kælder, der skal sikre at de eksisterende boliger fortsat kan opleve udsigten udover Mørke mose. 

  Administrationen har udarbejdet notat med anbefalinger for fremtidig vejstruktur i Mørke vest, som ligeledes har dannet baggrund for udarbejdelsen af den reviderede strukturplan. Notat af 26.10.2017 er vedlagt dagsordenen som bilag 6.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Syddjurs Kommuneplan 2016

  Kommuneplantillægget ændrer i afgrænsningen af de eksisterende kommuneplanrammer nr. 9.1.B6, som fremover får rammenummer 9.1.B12, idet der udtages dele af rammen, som i stedet indgår i en samlet rekreativ ramme med rammenummer 9.1.R4. Herudover udtages en del af rammeområdet 9.1.B8, og den resterende ramme får i stedet rammenummer 9.1.B11. Der ændres ikke i rammebestemmelserne for disse områder.

  Der udlægges i alt 3 nye rammeområder til boligområder med rammenumrene 9.1.B13, 9.1.B14 og 9.1.B15. Herudover udtages vejtrace for Mørke omfartsvej for planlagte veje.


  Revideret strukturplan 

  Der har i den tidligere Rosenholm Kommune været arbejdet med området ud fra en strukturplan jf. illustration på forslagets side 4. Strukturplanens område var afgrænset mod vest af en planlagt omfartsvej.

  I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 416 og dette kommuneplantillæg, er strukturplanen således revideret og set i sammenhæng med denne udviklingsretning.

  Den oprindelige skitserede bebyggelse på sokkelgrunde i en ”frugtlund” ændret således, at bebyggelsesstrukturen umiddelbart syd for lokalplanområdet, er gentaget.

  Denne bebyggelsesstruktur er kendetegnet ved, at traditionelle parcelhusgrunde er placeret langs en intern boligvej, der er udlagt i en variabel bredde med gode muligheder for leg og ophold samt vendepladser. Baggrunden er, at der hovedsagligt efterspørges traditionelle parcelhusgrunde i denne del af Mørke.


  Imellem bebyggelserne er brede grønne kiler, som skaber mulighed for at en stor del af grundene får adgang og udsigt til landskabet.

  Bebyggelsesstrukturen længst mod vest er affødt af det skrånende terræn og udgør således en randbebyggelse med smalle kiler mellem bebyggelserne.

  Restrummelighed

  Med kommuneplantillægget udlægges nye rammer for boliger og rekreative arealer i Mørke vest, svarende til et samlet nyt areal på ca. 9 hektar.  Det samlede nyudlæg af boligrammer udgør i alt ca. 5,6 ha.


  Jf. Planloven skal kommunen redegøre for, at der ikke udlægges et areal til boliger på mere end det forventede behov i en 12-årig periode. Da der i forbindelse med Kommuneplan 2016 blev vurderet, at der i Mørke var rummelighed til mere end 12 års forventet udvikling, skal der således fjernes et tilsvarende areal i de eksisterende boligrammer i Mørke.

  Den sydvestlige del af område 9.1.B8, udgør ca. 1,4 ha. Området er privat ejet. Syddjurs Kommune har ikke modtaget konkrete henvendelser om ønsker om udvikling af området, og med dette kommuneplantillæg foreslås arealet udtaget af kommuneplanrammen. Tilsammen med udtagning af eksisterende grønne kiler, vil man komme tæt på et neutralt arealregnskab.


  Offentlig høring

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og Forslag til Lokalplan nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej tager begge udgangspunkt i den reviderede strukturplan. Det foreslås på den baggrund, at der afholdes offentligt møde samlet for begge planforslag indenfor offentlighedsfasen, som forventes at forløbe i perioden fra den 26. juni til den 4. september 2018


  Screening for miljøkonsekvens vurdering

  Der er udarbejdet en screening for miljøvurdering, som er vedlagt som bilag. Team Natur og Miljø forventer, at der kan træffes afgørelse hurtigst muligt og senest inden byrådsbehandlingen. 

  Udkast til Screeningsskema er vedhæftet som bilag 7.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1. at Kommuneplantillæg nr. 12 vedtages som forslag
  2. at Kommuneplantillæg nr. 12 fremlægges i 10 ugers offentlig høring og
  3. at udvalget tager stilling til afholdelse af et borgermøde i forbindelsen med offentliggørelsen jf. ovenstående, som forventes at forløbe fra den 26. juni til den 4. september 2018, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt. (Forslag til mødedatoer udenfor ferieperioden: tirsdag den 14., 16. eller 22. august 2018 kl. 17:00).
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 11-06-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, hvorfor at Kommuneplantillæg nr. 12 fremlægges i 10 ugers offentlig høring

   

  Der afholdes offentligt møde herom torsdag d.16. august 2018.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt, således at Kommuneplantillæg nr. 12 fremlægges i 10 ugers offentlig høring.

Show video
Punkt 149 Boligområde ved Lappedykkervej i Mørke vest. Forslag til lokalplan 416
 • Resumé

  Udvalget for plan, udvikling og kultur igangsatte den 8. november 2017 lokalplanlægning for et boligområde indenfor den sidste ubebyggede del af rammeområdet 9.1.B6 i den vestlige del af Mørke.


  Administrationen har nu udarbejdet udkast til lokalplanforslag nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej. Planforslaget fremlægges i sammenhæng med forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest, idet begge planforslag tager udgangspunkt i en revideret strukturplan for området som helhed. Udkast til lokalplanforslaget er vedlagt dagsordenen som bilag.


  Udvalget for plan, udvikling og kultur skal træffe beslutning om, hvorvidt Forslag til Lokalplan nr. 416 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger og om der skal afholdes offentligt møde.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanens område omfatter et samlet areal på ca. 3,5 ha hvoraf ca. 0,7 ha udgøres af vejareal mellem Mosevej og Gl. Mørkevej. Området udgør den sidste etape af byudviklingen indenfor kommuneplanrammen nr. 9.1.B6 med mulighed for ca. 17 parcelhusgrunde langs Lappedykkervej samt 2-4 tæt-lave boliger eller 1-2 åben-lave boliger med vejadgang fra Mosevej.


  En eksisterende beboelsesejendom omfattes af lokalplanen og overføres til byzone. 


  Lokalplanområdets disponering skal ses i sammenhæng med revideret strukturplan for byudvikling i Mørke vest, som er indarbejdet i lokalplanens redegørelse. En del af den oprindelige strukturplan fremgår ligeledes af lokalplanforslaget, side 8. Strukturplanen er ligeledes indarbejdet i Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest, som behandles sideløbende.


  Der er i den forbindelse blevet afholdt forudgående offentlig høring i perioden fra den 23. januar 2018 til den 6. februar 2018. (efter planlovens § 23c)

  Der indkom i alt 15 høringssvar, hvoraf 1 indkom i perioden inden høringen. Høringssvarene har indgået som en del af grundlaget for udarbejdelsen af en revideret strukturplan for område omfattet af udkast til Forslag til kommuneplantillæg nr. 12.


  Administrationen har vurderet, at der kan skabes en samlet set bedre trafiksikkerhed og overskuelighed i området omkring skole og daginstitutioner, samt boligområderne vest for Mørke, ved at skabe en vejforbindelse mellem Mosevej og Gl. Mørkevej.

  En større del af denne vejforbindelse er allerede etableret, og lokalplanen giver mulighed for at det resterende vejforløb kan realiseres jf. vej A-A på kortbilag 2.


  Revideret strukturplan 

  Der har i den tidligere Rosenholm Kommune været arbejdet med området ud fra en strukturplan. Strukturplanens område var afgrænset mod vest af en planlagt omfartsvej.

  I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 416 og dette kommuneplantillæg, er strukturplanen således revideret og set i sammenhæng med denne udviklingsretning.


  Den reviderede strukturplan tager udgangspunkt i principper fra den oprindelige strukturplan. Dog er den oprindelige skitserede bebyggelse på sokkelgrunde i en ”frugtlund” ændret således, at bebyggelsesstrukturen umiddelbart syd for lokalplanområdet, er gentaget.

  Denne bebyggelsesstruktur er kendetegnet ved, at traditionelle parcelhusgrunde er placeret langs en intern boligvej, der er udlagt i en variabel bredde med gode muligheder for leg og ophold samt vendepladser.


  Ændringen har baggrund i, at der hovedsagligt efterspørges traditionelle parcelhusgrunde i denne del af Mørke.


  Vandforvaltning

  I sammenhæng med den reviderede strukturplan, som danner grundlag for både Lokalplanforslaget og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12, er der udarbejdet principper for en vandforvaltningsstrategi, der tager udgangspunkt i en videreførelse af eksisterende løsninger ved Pibesvanevej og Sangsvanevej, som beskrevet i lokalplanforslaget.


  Eksisterende planlægning

  Hele lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme nr. 9.1.B6, der udlægger området til blandet boligområde.

  Den østligste del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 41 og tillæg til lokalplan nr. 6, og er således delvist overført til byzone. Med lokalplanlægningen overføres hele området til byzone og ophæver gældende lokalplaner indenfor lokalplanområdet.


  Lokalplan nr. 41 udgjorde den første etape af udbygningen af den oprindelige helhedsplan for Mørke sydvest og 2. etape er omfattet af Lokalplan nr. 48. Disse lokalplanområder er næsten udbygget med undtagelse af et tæt-lavt område mod syd indenfor lokalplan nr. 41 og 8 usolgte parcelhusgrunde.

  Den sydligste del af vejudlægget, der tænkes omfattet af ny lokalplanlægning er ikke omfattet af eksisterende lokalplanlægning, men er udlagt i rammeområde 9.1.R3 til rekreativt område.


  Øvrige planbindinger

  Den sydligste del af vejudlægget ligger indenfor rammeområde 9.1.R3 som er indenfor kirkeindsigtsområde, på kanten af en tidligere grusgrav. Idet lokalplanforslaget ikke giver mulighed for bebyggelse her, vurderes det ikke at forstyrre kirkeindsigten.

  Med lokalplanen er der fastlagt bestemmelser om lav beplantning langs den sydlige del af den gennemkørende vej (A-A) af hensyn til landskabet omkring kirken.


  En større del af området er udpeget som opland til sårbare Natura2000 områder. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 230 Kaløskovene og Kalø Vig, der ligger 6,7 km mod sydøst. Området er følsomt overfor tilførsel af næringsstoffer, dræning og skovdrift. Den aktuelle lokalplan åbner dog ikke op for påvirkninger, der kan bidrage til en skade på Natura2000-området.


  Offentlig høring

  Planloven giver mulighed for kortere høringsperioder ved mindre lokalplaner, der er i overensstemmelse med kommuneplanen. Administrationen vurderer dog, at sammenhængen med den reviderede strukturplan som indgår i Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 samt at den offentlige høring vil forløbe henover sommerferieperioden, giver anledning til at foreslå en offentlig høring på 10 uger. Det anbefales desuden, at der afholdes offentligt møde samlet for begge planforslag indenfor offentlighedsfasen, som forventes at forløbe i perioden fra den 26. juni til den 4. september 2018.

   

  Screening for miljøkonsekvens vurdering

  Der er udarbejdet en screening for miljøvurdering, som er vedlagt som bilag. Team Natur og Miljø forventer, at der kan træffes afgørelse hurtigst muligt og senest inden byrådsbehandlingen. 

  Udkast til Screeningsskema er vedhæftet som bilag.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,  

  1. at Lokalplan nr. 416 vedtages som forslag
  2. at Lokalplan nr. 416 fremlægges i 10 ugers offentlig høring og
  3. at udvalget tager stilling til afholdelse af et borgermøde i forbindelsen med offentliggørelsen jf. ovenstående, som forventes at forløbe fra den 26. juni til den 4. september 2018, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt. (Forslag til mødedatoer udenfor ferieperioden: tirsdag den 14., 16. eller 22. august 2018 kl. 17:00).
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 11-06-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, hvorfor at Lokalplan nr. 416 vedtages som forslag.

   

  Der afholdes offentligt møde herom torsdag d. 16. august 2018.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt, således at lokalplan 416 fremlægges i 10 ugers offentlig høring.

Show video
Punkt 150 Lukning af overkørsler på Grenåbanen - Konsekvenser herunder nedklassificering af off. vej, og ekspropriation til off. vej
 • Resumé

  Grenåbanen skal sikkerheds- og hastighedsopgraderes, hvilket varetages af Banedanmark. Som konsekvens vil der blive lukket en række baneoverkørsler.


  Byrådet skal på den baggrund tage stilling til konsekvenserne, i form af nedklassificering af kommunal vej, opklassificering af privat fællesvej, og igangsætning af ekspropriation.

 • Sagsfremstilling

  Nedklassificering af kommunevej, som følge af lukning af overkørsel 79.

  Syd for banen, og parallelt med både banen og kommunevejen Korupskovvej, ligger en eksisterende kommunal grusvej.

  Forvaltningen har, i henhold til beslutning i Udvalget for Natur, teknik og miljø den 3. april 2017, indstillet overfor Banedanmark, at overkørsel 79 ikke lukkes, da dette bl.a. vil resultere i de-kobling af kommunevej. Det er dog besluttet af kommissarius, på indstilling af Banedanmark, at overkørsel 79 lukkes.


  Ved lukning af overkørsel 79 - midtvejs mellem Koed og Ryomgård - vil den kommunale grusvej blive en blind kommunevej. Dette er i strid med den øvrige praksis, hvor kommuneveje tilsluttes andre kommuneveje/statsveje. Efter ca. 1,5 km vil den kommunale grusvej gå over i den nuværende private fællesvej ved samme navn, og som ender blindt efter yderligere ca. 400 m.


  Ved beslutning om nedklassificering kan vejen tidligst efter 4 år endeligt overdrages til de vejberettigede. Forinden skal kommunen udarbejde tilstandsrapport om vejens tilstand. Vejen skal senest efter 6 år overdrages til de vejberettigede.


  Ved beslutning om nedklassificering offentliggøres kommunens hensigt om nedklassificering, hvorefter der venter en procedure på 4 – 6 år, hvor de kommende vejberettigede bliver hørt i henhold til gældende lovgivning qua vejloven.


  Opklassificering til kommunevej som følge af lukning af overkørsel 89.

  Ved lukning af overkørsel 89 vil muligheden for at passere banen med lange køretøjer som sættevognstog ophøre. Samme type køretøjer har ikke mulighed for at køre fra Nødagervej til Engvej grundet den meget ringe bredde. Med en kørebanebredde på Engvej på 5 meter, og med bygninger helt ud til Nødagervej vil trafiksikkerheden blive væsentligt forringet, såfremt landbrudskøretøjer op til 4,2 meter vil være tvunget til at benytte Engvej til de dyrkede arealer, der ligger ad Engvej.


  En opklassificering til kommunevej er en forudsætning for at afhjælpe disse forringelser. Administrationen anbefaler derfor, at der erhverves areal til at opklassificere eksisterende privat vej og privat fællesvej fra svinget ved Maarupvej/Drasbeksgade til den kommunale vej Engvej, ved ekspropriation.


  Der skal erhverves ca. 3.500 m2 til opklassificeringen


  Kommunen har tidligere søgt at ekspropriere sikring af vejadgang til det tidligere kraftvarmeværk ad denne vej, hvilket dog blev påklaget og efterfølgende sat i bero. Administrationen vurderer, at situationen med lukning af overkørsel nr. 89 kræver gennemførelse af ekspropriationen som foreslået.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Nedklassificeringen af den kommunale grusvej mellem Koed og overkørsel 79 vil indenfor den beskrevne periode på 4-6 år afstedkomme mindre omkostninger til vedligeholdelse og tilstandsrapporter, der afholdes indenfor ordinært driftsbudget.


  Opklassificeringen af de eksisterende veje mellem Drasbeksgade og Engvej vil andrage ca. 500.000 kr., hvoraf de ca. 35.000 kr. vil gå til arealerhvervelse og 150.000 kr. til belysning langs en kommende kommunevej.

 • Lovgrundlag

  Jf. vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen blandt andet hvilke veje, der skal nedklassificeres, og hvilke veje, der skal optages som kommuneveje.

  Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.


  Jf. vejlovens § 124 stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen tidligst træffe endelig beslutning om, hvorvidt en vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej i forbindelse med vejens nedlæggelse som kommunevej, 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort sin plan herom. Beslutningen skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. proceduren for nedklassificering af den kommunale grusvej mellem Koed og overkørsel 79 igangsættes.
  2. proceduren til opklassificering af eksisterende private og private fællesveje igangsættes mellem Drasbeksgade og Engvej, og at proceduren for ekspropriation til opklassificering igangsættes.
  3. der bevilges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2018 til gennemførsel af opklassificeringen af vejene mellem Drasbeksgade og Engvej til Park og vejvæsen (bevilling 14.228) finansieret af kassebeholdningen.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 11-06-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 151 Områdefornyelse Hornslet - Endeligt program
 • Resumé

  Syddjurs Kommune har fået bevilget midler til områdefornyelse i området omkring Hornslet Station


  Der skal inden 30. juni 2018 fremsendes et politisk vedtaget program. Programmet er udarbejdet i samarbejde med borgere i Hornslet – herunder Hornslet Distriktsråd.


  Byrådet skal vedtage programmet.

 • Sagsfremstilling

  Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede den 7. december 2016 at søge om områdefornyelsesmidler fra den statslige pulje til områdefornyelse.


  Der blev ansøgt om 1 mio. kr. og den 31. marts 2017 meddelt Trafik, Bygge og Boligstyrelsen reservation af de ansøgte midler.


  Formålet med områdefornyelsen er fra kommunens side at revitalisere den del af Hornslet, der er koncentreret i området omkring stationen.


  Statens målsætning med områdefornyelsesprojekter er at medvirke til at skabe en katalysator, der kan medvirke til, at private efterfølgende følger op på de offentlige investeringer med tilsvarende investeringer i renoveringer og dermed medvirke til en revitalisering af de respektive områder.


  Forslag til program er udarbejdet i tæt samarbejde med lokale borgere i Hornslet. Der har således været afholdt 5 workshops/møder med forskellige interessenter i byen. Forslaget til programmet er vedlagt dagsordenen.


  Formålet med inddragelsen har været at sikre en forankring og indflydelse på selve det fysiske projekt.


  Hovedelementerne i det fysiske projekt er:

  • Udskiftning af minirundkørslen ved Birkevej med portoverkørsel mod den sydligste del af Tingvej således, at den gennemkørende trafik bliver mellem Birkevej og den del af Tingvej, der fortsætter mod stationen.
  • Fortsættelse af 40 km/t vej på Tingvej frem til den kommende portoverkørsel.
  • Bredere fortov mellem portoverkørslen og stationen.
  • Indretning af torveplads ved stationen med signatur-inventar.
   • Signatur-inventaret skal medvirke til at profilere Hornslet ved det trafikale knudepunkt, som Hornslet station er udpeget til gennem den vedtagne Mobilitetsstrategi.
  • Etablering af rekreativt område i parken ved Alpedalen. Området døbes aktivitetslandskab Alpedalsparken, samt en fysisk åbning af det grønne om råde ved at fjerne og fælde beplantning ved Tingvej/Birkevej.


  Realiseringen af områdefornyelsen begynder efter sommerferien.


  Programmet har en løbetid på 5 år, da der skal ske afrapportering til ministeriet efter 2 og 5 år.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Kommunens egenfinansiering på 2 mio. kr. er bevilliget gennem bevillingen til stationsanlæg vedr. letbane.

   

  De statslige midler udgør 1 mio. kr.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Byrådet, at programmet vedtages.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 11-06-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 152 Nye bestemmelser om hjælpemidler
 • Resumé

  Den 1. januar 2018 trådte to nye bestemmelser i kraft vedrørende hjælpemidler, som den enkelte kommune frit kan vælge, om den vil gøre brug af eller ej.

  Servicelovens § 113 a giver mulighed for, at beslutningsgrundlaget i enkle og entydige ansøgningssager om hjælpemidler alene kan være en tro- og loveerklæring fra ansøgeren.

  Servicelovens § 113 b giver mulighed for at bevilge hjælpemidler i en tidsafgrænset periode, hvis borgerens funktionsnedsættelse er midlertidig. 

 • Sagsfremstilling

  Mulighed for forenklet sagsbehandling jf. § 113 a i serviceloven:

  Formålet med § 113 a er at give kommunerne mulighed for en forenklet sagsbehandlingsprocedure i enkle og entydige sager, når borgerens ansøgning indeholder de nødvendige oplysninger for, at der kan træffes afgørelse. De almindeligt gældende kriterier for bevilling af hjælpemidler skal være opfyldt – det vil sige, at borgeren skal have en varig funktionsnedsættelse, der medfører en indgribende ændring i dagligdagen, og at det ansøgte hjælpemiddel kan afhjælpe et væsentligt behov.

  Det er kommunens ansvar at sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst. Hvis der f.eks. er usikkerhed om, hvilket konkret hjælpemiddel, der kan afhjælpe behovet, så kan § 113 a ikke finde anvendelse.


  Mulighed for bevilling af hjælpemidler i tidsafgrænset periode jf. § 113 b i serviceloven:

  De almindelige bestemmelser om bevilling af hjælpemidler efter Lov om Social Service kræver, at der er tale om et varigt behov. Den nye § 113 b giver mulighed for at bevilge et hjælpemiddel i en tidsafgrænset periode, hvis borgerens funktionsnedsættelse er midlertidig, og der inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold. Alle øvrige kriterier skal stadig være opfyldt – bl.a. at der skal være et væsentligt behov for hjælpemidlet, og at det ikke kan bevilges efter andre bestemmelser, f.eks. i sundhedsloven.

  Muligheden for at bevilge hjælpemidler i en tidsafgrænset periode har været efterspurgt af kommunerne bl.a. i forbindelse med rehabiliteringsforløb i hjemmet. Her vil anvendelsen at et hjælpemiddel måske være nødvendigt for at komme i gang med rehabiliteringsforløbet men have det sigte, at det bliver overflødiggjort. Viser det sig efterfølgende alligevel at være et varigt behov, kan hjælpemidlet bevilges efter de almindelige bestemmelser.


  Hvis kommunen ønsker at anvende § 113 b gælder det principielt alle typer af hjælpemidler, og man kan ikke afgrænse det til de almindeligt anvendte, gængse hjælpemidler, eller dem man i forvejen har på depot.

  Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for serviceniveauet ved bevilling af midlertidige hjælpemidler, hvor det fremgår, at der skal være proportionalitet mellem kommunens udgift til anskaffelse og tilpasning m.v. og så den nytteværdig hjælpemidlet har på borgerens tilværelse i den tidsafgrænsede periode.


  Lovgivningsmæssigt betragtes bevilgede hjælpemidler efter § 113 b som naturalhjælp, hvorfor der ikke er frit valg af leverandør for borgeren.


  Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd, så deres bemærkninger kan indgå i den endelige behandling.

 • Lovgrundlag

  Lov om Social Service §§ 113 a og 113 b

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at begge de nye bestemmelser tages i anvendelse, og at kvalitetsstandarden for midlertidige hjælpemidler jf. § 113 b godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-06-2018

  Indstilling indstilles til Økonoiudvalgets og Byrådets godkendelse, med bemærkning om, at der sker tilbagemelding til udvalget på efterspørgsel, sagsbehandlings og leveringstid efter 1 år.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstillingen fra Udvalget for sundhed, ældre og social indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 153 Kommissorium for en erhvervs- og beskæftigelsespolitik
 • Resumé

  I forbindelse med den gennemførte omstrukturering af den kommunale organisation i Syddjurs Kommune er de to områder Erhverv og Beskæftigelse fra og med januar 2018 blevet lagt sammen i en ny afdeling for Erhverv og beskæftigelse. Derfor skal der igangsættes et arbejde med at udvikle en fælles erhvervs- og beskæftigelsespolitik for Syddjurs Kommune, som kan være ledetråd for den samlede indsats fra og med 2019, og der fremlægges hermed et forslag til et kommissorium og en procesplan for dette arbejde.

 • Sagsfremstilling

  I forbindelse med den gennemførte omstrukturering af den kommunale organisation i Syddjurs Kommune er de to områder Erhverv og Beskæftigelse fra og med januar 2018 blevet lagt sammen i en ny afdeling for Erhverv og beskæftigelse. Indsatserne på de to områder er hidtil blevet styret via separate sektorpolitikker og -planer, men med henblik på at styrke den samlede erhvervs- og beskæftigelsesindsats og at styrke Syddjurs Kommunes beskæftigelsespolitiske profil skal der igangsættes en proces for udarbejdelse af en fælles erhvervs- og beskæftigelsespolitik for Syddjurs Kommune. Ligeledes skal der sideløbende igangsættes et arbejde med at udarbejde en eller flere handleplaner, der bl.a. skal bidrage til den praktiske udmøntning af den vedtagne politik.


  Den fælles politik skal rumme en politisk vision, som giver både ledige borgere og erhvervsdrivende i Syddjurs et klart billede af den retning, som vi vil arbejde ud fra i relation til såvel beskæftigelses- som erhvervsfremme i Syddjurs Kommune i perioden 2019 – 2022. En ny erhvervs- og beskæftigelsespolitik og de tilhørende planer vil naturligt bygge videre på det fundament, som de nuværende styringsredskaber udgør, men samtidig adressere de muligheder for tværgående samspil og synergi, som sammenlægningen af de to politikområder åbner op for.


  Der fremlægges hermed et forslag til et kommissorium og en procesplan for udarbejdelsen af en ny erhvervs- og beskæftigelsespolitik for Syddjurs Kommune. Der foreslås gennemført en proces løbende over ca. 10 måneder med inddragelse af såvel politikere, direktion, ressourcepersoner i den kommunale administration og eksterne interessenter og samarbejdspartnere.


  Den inddragende proces foreslås at omfatte både et dialogmøde med interne og eksterne interessenter, en politikformulerende workshop for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og en skriftlig høring af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken blandt eksterne interessenter.


  Opgaverne med udarbejdelse af henholdsvis ”Erhvervs- og beskæftigelsespolitik for Syddjurs Kommune 2019 - 2022” og tilhørende plandokument(er) for 2019 planlægges at foregå som en sideløbende proces med henblik på at byrådet kan vedtage både politik og plan(er) inden udgangen af januar 2019.


  Det foreslås, at der tilknyttes en ekstern konsulent til processen omkring udarbejdelse af en erhvervs- og beskæftigelsespolitik. Den eksterne konsulent skal fungere som proceskonsulent i forbindelse med de involverende aktiviteter ligesom konsulenten får opgaven med at forfatte den endelige erhvervs- og beskæftigelsespolitik.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Udgifterne til udarbejdelse af en erhvervs- og beskæftigelsespolitik afholdes inden for det afsatte budget til erhvervsudvikling.

  Det foreslås, at der afsættes 150.000 kr. til gennemførelse af processen omkring udarbejdelse af en erhvervs- og beskæftigelsespolitik. Heraf afsættes 130.000 kr. til ekstern konsulentbistand, idet opgaven forventes at omfatte interessentinterview, gennemførelse af dialogmøde, opsamling og udkastformulering samt generel proceshåndtering.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at udvalget godkender det fremlagte kommissorium og den tilhørende procesplan.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 09-05-2018

  Drøftet.


  Sagen genoptages på junimødet hvor kommissoriet revideres herunder også tidsplanen og indeholdende et oplæg til aktørkreds, følgegruppe og en uddybelse af Byrådets inddragelse.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede på mødet d. 9. maj 2018 at sende forslaget til kommissorium og procesplan retur til administrationen med henblik på at der blev udarbejdet en revideret udgave, som uddybede hvorledes den eksterne aktørkreds skulle inddrages – i hvilke fora og hvornår i processen. Ligeledes ønskedes en uddybelse af byrådets inddragelse i processen.


  Der er nu udarbejdet et revideret forslag til kommissorium og procesplan, som bl.a. indebærer nedsættelsen af en ekstern følgegruppe, møder med netværk og enkeltvirksomheder og inddragelse af byrådet i forbindelse med to af byrådets temamøder.


  Indstilling

  Direktøren indstiller, at udvalget godkender det reviderede kommissorium og den tilhørende procesplan.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 06-06-2018

  Kommissorium indstilles godkendt med bemærkning om, at der i følgegruppen kan være repræsenteret viden fra virksomheder uden for Syddjurs Kommune, desuden skrives ind, at digital ekstern høring kan overvejes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 154 Beredskab & Sikkerhed - godkendelse af årsregnskab 2017
 • Resumé

  Ifølge vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed skal Beredskabskommissionen senest den 30. juni fremsende:


  a)  beretning om revision af årsregnskab,

  b)  et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab samt

  c)  eventuel udtalelse herom til de enkelte kommunalbestyrelser

   

  til godkendelse i de 4 kommunalbestyrelser/byråd

 • Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed  - Randers, Favrskov, Djursland har den 28. maj 2018 fremsendt det af Beredskabskommissionen godkendte årsregnskab for 2017 til godkendelse i de 4 kommunalbestyrelser/byråd.


  Sammen med årsregnskabet for 2017 er fremsendt Beredskabskommissionens godkendelse,  revisionsberetning nr. 2, samt specificeret udgiftsregnskab.


  Regnskabet har følgende hovedposter:


  1.000 kr.

   

   

   

  Regnskab

  Korrigeret

  Indtægter

   

   

   

   

  budget

  Betalinger fra ejerkommunerne

   

   

   

    -45.687

    -45.687

  Øvrige indtægter

   

   

   

    -7.268

    -2.732

  Reguleringer vedr. tidligere år

   

   

   

   

    -1.228

   

   

   

   

    -52.955

    -49.647

   

   

   

   

   

   

  Driftsudgifter

   

   

   

    49.332

    48.419

   

   

   

   

   

   

  Resultat

   

   

   

    -3.623

    -1.228


  Årets overskud udgør 3.623.000 kr. og egenkapitalen udgør herefter 3.303.000 kr. hvoraf Syddjurs Kommunes andel udgør 22 % svarende til 727.000 kr.


  Af revisionspåtegningen fremgår at


  ”Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.


  Det er vores opfattelse , at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”


  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.


  Ifølge vedtægternes punkt 4.3 overføres en evt. difference til det efterfølgende regnskabsår og skal således fremgå af budgettet jf. pkt. 8. 


  Det fremgår af Beredskabskommissionens godkendelse af regnskabet, at der 7. februar 2018 blev truffet beslutning om, at overskuddet/mindreforbruget fra 2017 skal anvendes til kommende leasingudgifter på køretøjer, til klimaberedskab, til håndtering af kommende udbud på brandkontrakter, til sikkerhedsstyr til brandmandskabet samt inventar på brandstationerne i Hadsten og Kolind.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller årsregnskab 2017 og revisionsberetning nr. 2 for Beredskab & Sikkerhed til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 155 Aarhus 2017. Return on investment. Endelig opgørelse
 • Resumé

  Fonden Aarhus 2017 er i henhold til de underskrevne aftaler mellem de enkelte kommuner og Aarhus 2017 forpligtet til at levere en opgørelse af kommunens Return on Investment (ROI), hvilket er en beregning for tilbageførsel af midler set i forhold til kommunens bidrag til Kulturhovedstadsprojektet.


  Hermed forelægges beregningen af den samlede ROI for hele perioden til udvalgets orientering.

 • Sagsfremstilling

  Fonden Aarhus 2017 er ifølge de underskrevne aftaler mellem de enkelte kommuner i Region Midtjylland og Aarhus 2017 forpligtet til at levere en opgørelse af kommunens Return on Investment (ROI).


  Ifølge kontrakten mellem Fonden Aarhus 2017 og Syddjurs Kommune, er Aarhus 2017 forpligtet på, at det samlede Return on Investment som minimum skal modsvare kommunens økonomiske investering i Aarhus 2017:


  ”Kommunens tilskud til fonden kommer minimum tilbage krone til krone i form af tilskud til programaktiviteter inden for Syddjurs’ kommunegrænse.

  Aarhus 2017 vil løbende monitorere de enkelte projekter, der afvikles som del af Aarhus 2017s program. For hvert projekt registreres det, i hvilke kommuner projektaktiviteterne finder sted. For hvert projekt registreres det også, hvor projektejer og de øvrige operatører har hjemme. Aarhus 2017 vil på denne måde dokumentere, hvor projekterne er blevet afviklet. Aarhus 2017 vil én gang årligt afrapportere herpå over for kommunen. Afrapporteringen udarbejdes i dialog med kommunernes repræsentanter i Den Regionale Styregruppe.”


  Da kommunerne i Region Midtjylland i 2011 besluttede at bakke op om Aarhus Kommunes kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 var det bl.a. med henblik på at søge at skabe grundlag for en langsigtet og bred satsning med klare regionale dimensioner samt at styrke samarbejde og relationer af fælles interesse i hele regionen.


  Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter viser, at kulturhovedstadssatsninger har haft både økonomiske, turismemæssige, erhvervsmæssige og kulturelle effekter ikke blot i kulturhovedstæderne, men også for regionerne omkring dem. Det er derfor et centralt formål, at Aarhus 2017-satsningen skal blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt.

  Beregning

  Return on Investment, kaldet ROI, er en beregning af tilbageførsel af økonomiske midler set i forhold til den enkelte kommunes økonomiske bidrag til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.


  Den Regionale Styregruppe, hvor alle kommuner er repræsenterede, har drøftet metoder til beregning af ROI, idet alle udarbejdede modeller udviser forskellige grader af nøjagtighed og usikkerhed over for det endelige resultat af opgørelsen.


  Den Regionale Styregruppe har på møde den 5. februar 2015 besluttet, at ROI skal beregnes som det tilskud, Fonden Aarhus 2017 yder til projektaktiviteter (publikums- og udviklingsaktiviteter), der er afholdt inden for den enkelte kommunes kommunegrænse.


  ROI beregnes på baggrund af informationer, som projektejerne indberetter, samt oplysninger om de enkelte projekters bevillingsinformation.


  Der er i valg af metode lagt vægt på, at


  ·  opgørelsen er enkel, gennemskuelig og let at kommunikere

  ·  de spørgsmål, som projektejer skal besvare som led i dataindsamlingen, er meningsfulde og forholdsvis enkle at håndtere i praksis

  ·  dataindsamlingen er praktisk mulig, realistisk og troværdig

  ·  metoden relaterer sig til borgernes oplevelser i forbindelse med kulturhovedstadsåret 


  Den enkelte projektejer angiver i spørgeskemaet, i hvilke kommuner aktiviteterne har fundet sted i det pågældende år, og hvordan fordelingen af aktiviteter har været mellem kommunerne. Dette udgør grundlaget for beregning af den enkelte kommunes ROI.


  Med denne endelige opgørelse anses kontrakten mellem Syddjurs Kommune og Fonden Aarhus 2017 for at være opfyldt.


  ROI beregning 2018

  ROI for Syddjurs Kommune er beregnet til 6.092.075 kr. (2011 p/l) svarende til 446 % af kommunens investering på 1.365.936 kr. i årene til og med 2018.


  Den endelige ROI beregning er baseret på et akkumuleret beløb for perioden 2013-2018. Fonden Aarhus 2017s programbudget er 326.228.859 kr., hvoraf 83 % - svarende til 271.001.296 kr. – indgår i grundlaget for ROI beregning. ROI beregningen baserer sig udelukkende på den del af programbudgettet, der er udbetalt via bevillinger til aktiviteter i 2013-2018.


  Opgørelsen viser, at Region Midtjyllands 18 kommuner udenfor Aarhus til sammen i alt får et ROI på 85.521.365 kr., hvilket, med de 18 kommuners samlede investering (48.797.389.), svarer til et Return of Investment (ROI) på 175,3 %

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Syddjurs Kommunes bidrag til kulturhovedstadsprojektet var 1.365.936 kr. (2011-tal), som blev udbetalt i rater 2013-2018.

 • Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at orienteringen om opgørelse af Syddjurs Kommunes Return on Investment tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 11-06-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 156 Trafikulykkesstatus 2018 - Orientering
 • Resumé

  Med baggrund i Trafiksikkerhedsstrategi 2017 – 2020, der blev vedtaget i december.2017 fremlægges hermed trafikulykkestallene for 2017.


  Fremstillingen fremlægges for Udvalget for natur, teknik og miljø og Byrådet til orientering.

 • Sagsfremstilling

  Trafiksikkerhedsstrategien har som erklæret mål, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal halveres ved udgangen af 2020 i forhold til tallene i 2010. For at overholde målsætningen må der i 2017 maksimalt være under 1 dræbt, 10 alvorligt tilskadekomne og 8 lettere tilskadekomne.

  Med en registrering af 3 dræbte, 25 alvorligt tilskadekomne og 11 lettere tilskadekomne er målsætningen for 2017 ikke overholdt.


  Der har gennem en årrække været klare nedadgående tendenser på alle tre parametre. Dog har der siden 2015 været en markant stigning på alle tre parametre.


  Situationen kan til dels tilskrives, at der efter en årrække med lavere konjunktur med tilhørende lavere trafikintensitet, igen er sket store stigninger i trafikkens intensitet og omfang.


  Med henvisning til den analyse kommunen foretog i 2017, hvor der blev lavet dybdegående analyse af, hvad en trafikulykke reelt kostede kommunen, kan det antages, at de ulykker for 2017 inden for et år vil koste kommunen et tocifret millionbeløb. Udgifterne til den permanente pasning og pleje, frem til de sidste implicerede parter ikke længere har behov for pasning og pleje, kan ikke umiddelbart anslås på det nuværende datagrundlag. Men på baggrund af førnævnte analyse, hvor de 22 alvorligt tilskadekomne og 5 lettere tilskadekomne fra 2016 anslås at ville medføre samlede omkostninger for kommunen på mellem 23 og 47 mio. kr., vil de 25 alvorligt og 11 lettere tilskadekomne i 2017 påføre den kommunale økonomi store omkostninger i de næste mange år.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 11-06-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning, herunder med udvalgets fokus på at nedbringe antallet af ulykker på kommunens veje.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-06-2018

  Indstilles til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 157 Aprilfestival. Evaluering
 • Resumé

  Byrådet vedtog på møde 27. april 2016 at påtage sig værtsskabet for Aprilfestivalen 2018, verdens største turnerende teaterfestival for børn og unge.


  Festivalen blev afviklet den 15.-22. april 2018, og med denne sag gives et overblik over og en evaluering af projektets gennemførelse.

 • Sagsfremstilling

  Aprilfestivalen blev som helhed en succes med stor tilfredshed hos alle involverede parter, Teatercentrum, teatre, formidlere, spillesteder, skoler og institutioner, frivillige og publikum.


  Med investeringen i festivalen ønskede Syddjurs Kommune et udbytte på flere fronter, og nedenstående oplister nogle af de gevinster, der er opnået:


  Teateroplevelser

  Alle børn oplevede mindst én forestilling i forbindelse med Aprilfestival 2018, og tre KulturCrews for unge er startet op på tre skoler. Der er opnået en profilering af teater og kunst for børn og unge, og festivalens teateroplevelser fører forhåbentlig til inspiration og forankring af børnekultur i Syddjurs Kommune. I alt blev der vist teater for en værdi i omegnen af 6-8 mio. kr.


  Lokale samarbejder

  Der blev indgået gode og produktive samarbejder med flere lokale institutioner, virksomheder, producenter og frivillige, som har skabt grobund for flere fremtidige samarbejder. Der iblandt kan nævnes et frugtbart samarbejde med Center for Arbejdsmarkedsindsats, som producerede pynt til byrummet og udviste stor velvilje og lyst til fremtidige samarbejde i forbindelse med kulturevents. Flere lokale fødevareproducenter og leverandører har støttet velvilligt op om festivalen, og der er skabt gode relationer til de lokale producenter. Flere private virksomheder og institutioner stillede beredvilligt deres lokaler til rådighed for festivalens mange forestillinger og fungerede som spillesteder og inviterede publikum indenfor. Ebeltoft Kulturhus fungerede som festivalcafe med frokostudlevering, og viste her, at man kan nå langt med frivillighed, arbejdsomhed og godt humør.


  Branding

  Festivalen medførte rigtig god medieomtale og branding af Syddjurs Kommune (se bilag med links til en del af omtalen) og lagde sig i naturlig forlængelse af Syddjurs Kommunes engagement i Aarhus 2017. Omtalen medførte både national og international synlighed, og festivalen blev markedsført som en del af Syddjurs Kommunes bosætningskampagne ”Det der tæller”.


  Der blev lavet biografspot, reklamespot på TV2 Østjylland, samt indrykket annoncer i bl.a. JP og Politiken, og udsendt pressemeddelelser til alle landsdækkende medier.

  Det er vurderingen, at festivalen også medførte en øget omsætning i Syddjurs Kommune på grund af overnatninger, restaurantbesøg og indkøb i øvrigt af festivalens mange medvirkende og tilrejsende gæster.


  Økonomi
  Budgettet forventes at være overholdt. Regnskabet, som Teatercentrum har ansvaret for, er endnu ikke afsluttet. Med salg af teaterpakker til tre nabokommuner nedbringes den kommunale udgift, hvilket var ønsket. Salget indbragte i alt 280.000 kr. som reducerer kommunens udgift.


  Evaluering

  • Der er blevet afholdt internt evaluering i den lokale arbejdsgruppe med mange positive tilbagemeldinger og gode erfaringer kan bruges ved fremtidige projekter.
  • Der er afholdt evaluering med institutionelle samarbejdspartnere, så som Syddjurs Egnsteater og Kulturskolen. Begge med konstruktiv feedback til videre samarbejde, samt tilbagemeldinger om en positiv oplevelse og stor glæde ved at være del af så stor en event.
  • Der er afholdt evaluering med TeaterCentrum, hvor feedbacken fra den interne evaluering blev givet videre, og samarbejdet omkring Aprilfestival 2018 afsluttes.

  Festivalen i tal:

  • 105 professionelle teatre deltog
  • 164 forskellige forestillinger blev spillet
  • 642 teateroplevelser var på programmet
  • 25.546 gratis teaterbilletter var til rådighed
  • 18.268 billetter blev bestilt på forhånd
  • 45 skoler, 22 institutioner og 12 biblioteker fik teaterforestillinger til børn og unge
  • 25 offentlige spillesteder tog i hverdagen imod en teaterforestilling eller to
  • 17 weekendspillesteder husede de mere end 250 teateroplevelser i det offentlige weekendprogrammet
  • 521 teaterfolk medvirkede på festivalen
  • 397 teaterformidlere og – opkøbere fra hele landet besøgte festivalen
  • 263 unge fra hele landet deltog i et tilrettelagt unge-program under festivalen
  • 114 internationale gæster fra 28 lande gæstede festivalen og Syddjurs Kommune
  • 105 lokale frivillige var med til at få det hele til at lykkedes.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Syddjurs Kommune har afsat 2.045.000 kr. i budget 2018.

 • Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller sagen til orientering.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 11-06-2018

  Orienteringen taget til efterretning herunder med en bemærkning om udvalgets tilfredshed med festivalen og om at fastholde engagementet hos de frivillige ved evt. senere events.


  Fremsendes til orientering for Byrådet.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 158 Forslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedr. aktiveringsfri for borgere på integrationsydelse
 • Resumé

  Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fremsætter følgende forslag:

 • Sagsfremstilling

  Borgere på integrationsydelse har ikke ret til ferie i integrationsperioden.
  Derfor er det vores ønske, at disse borgere skal omfattes af 14 dages aktiveringsfri i juli måned (uge 29 og 30).

  Ønsket udspringer af, at også børn, hvis forældre er på integrationsydelse, har brug for at være sammen med deres forældre i en sammenhængende periode i hovedferien.

  Følgende principper for bevilling af ”aktiveringsfritagelse” til borgere på integrationsydelse vil gælde:


  • At der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der er tale om fritagelse for aktivering og/eller fritagelse for fremmøde til undervisning, men ikke bevilling af ”sommerferie”.
  • At alle, der bevilges ”aktiveringsfri”, fortsat skal stå til rådighed. Der gælder derfor blandt andet et uændret forbud imod rejse til udlandet, samt pligt til at reagere på indkomne jobtilbud.
  • At borgere i virksomhedspraktik kun kan få aktiveringsfri efter individuel og konkret aftale mellem virksomheden, virksomhedskonsulenten og borgeren.
  • At “LærDansk Syddjurs” giver alle elever, der fritages for fremmøde i uge 29-30, en hjemmeopgave, der er tilpasset elevens danskniveau.

  Forvaltningen oplyser, at der forud for byrådsmødet udarbejdes et notat, der sendes på mail til byrådet og vedlægges sagen.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Venstre stiller et procedurespørgsmål om sagens videre behandling i Udvalget for erhverv og beskæftigelse.


  Forslaget blev godkendt med stemmerne 24 for og 2 hverken for eller imod.


  For stemte: Ole Bollesen (A), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Jesper Yde Knudsen (Ø).


  Imod stemte: Ingen


  Undlod at stemme: Christian Haubuf (A) og Mette Foged (Å).

Show video
Punkt 159 Forslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om stop for centralt påbud om frivillige nationale test
 • Resumé

  Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fremsætter følgende forslag:

 • Sagsfremstilling

  Det skal være op til skoler og lærere om de vil anvende de frivillige nationale test.


  Begrundelse

  Alle skoler i landet er forpligtede på at teste eleverne i de obligatoriske nationale test. I Syddjurs er skolerne i en periode derudover blevet pålagt også at teste eleverne i de frivillige nationale test.


  Test af elever kan i mange sammenhænge være en rigtig god ide, f.eks. for at teste for ordblindhed, læse- og matematikfærdigheder. 


  På den anden side kan for mange test give stress og dårlig trivsel. Mange undersøgelser viser, at for meget fokus på at teste også kan være rigtigt dårligt for læringen.


  Det er derfor afgørende, at test af det enkelte barn sker ud fra en konkret faglig og pædagogisk vurdering. 


  Forslaget går ud på at lade det være op til den enkelte skole og lærer om det, af hensyn til læring og trivsel, giver mening at afholde de frivillige nationale test.


  Efter en eventuel vedtagelse af dette forslag vil det selvfølgelig stadigvæk være muligt for den enkelte skole og lærer at afholde de frivillige nationale test, hvis de giver pædagogisk mening.


  Forvaltningen oplyser, at der forud for byrådsmødet udarbejdes et notat, der sendes på mail til byrådet og vedlægges sagen.

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Radikale Venstre stiller et procedurespørgsmål om sagens videre behandling i Udvalget for familie og institutioner.


  Forslaget blev godkendt med stemmerne 20 for og 6 stemmer imod.


  For stemte: Ole Bollesen (A), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) og Anita Søholm (A).


  Imod stemte: Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

Show video
Punkt 160 Forslag fra Socialistisk Folkeparti om DEMO-rådet
 • Resumé

  Socialistisk Folkeparti fremsætter følgende forslag:

 • Sagsfremstilling

  Giv DEMO-rådet mulighed for at stille fire forslag til byrådssalen om året, som byrådet er forpligtet til at behandle.


  Begrundelse:

  Der er noget grundlæggende rigtigt ved at give mennesker indflydelse på de beslutninger, der påvirker deres liv. Ved at give ungerådet mulighed for at sætte forslag på dagsordenen, åbner vi op for beslutningsprocesserne og styrker det kommunale selvstyre.  Håbet er, at det vil give motivation til, at flere unge får lyst til at deltage, når vejen til indflydelse bliver kortere.


  Forslaget giver derfor mulighed for, at de unge i højere grad kan udfordre de beslutningstagere, der har indflydelse på deres liv. Inspirationen til forslaget er hentet fra Aarhus Kommune, som allerede har indført dette.   

 • Beslutning i Byrådet den 20-06-2018

  Socialistisk Folkeparti stiller et procedurespørgsmål om sagens videre behandling i Økonomiudvalget.


  Forslaget blev godkendt med stemmerne 23 for og 3 imod.


  For stemte: Ole Bollesen (A), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F).


  Imod stemte: Christian Haubuf (A), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

Show video
Punkt 161 Ekspropriation - Ejendom i Ryomgård(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 162 Nordsydvejen - Orientering om anlægsoverslag(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.