Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 22-02-2017 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 792 Spørgetid 22/2-2017
 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Intet at bemærke.

Show video
Punkt 793 Beredskab og Sikkerhed - Politik for fortsat drift
 • Resumé

  Beredskabskommissionen for Beredskab og Sikkerhed i Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner fremsender Politik for fortsat drift til vedtagelse i kommunalbestyrelse og Byråd i de 4 kommuner.


  Politikken er udarbejdet af Beredskabsdirektøren i samarbejde med kommunernes direktioner, og udgør en forpligtende ramme om kommunernes og beredskabets arbejde med sårbarhedsanalyse, krisestyring og fortsat drift.

 • Sagsfremstilling

  Det følger af Beredskabslovens § 25, at der skal foreligge en af byrådet godkendt plan for kommunens samlede beredskab (Beredskabsplan) i hver valgperiode. Alle fire ejerkommuner i beredskabet har beredskabsplaner, der er gældende til udgangen af 2017. Fremover anvendes betegnelsen Plan for fortsat drift om beredskabsplanen. Navneændringen understreger planens nye fokus på kommunernes evne til at fortsætte og opretholde den samfundskritiske og livsvigtige drift til gavn for borgerne.


  Fremadrettet vil Plan for fortsat drift tage afsæt i en kortlægning af de samfundskritiske og livsvigtige  leverancer, som kommunerne skal kunne videreføre uanset, hvilke hændelser, der rammer. Med kortlægningen følger en analyse af de trusler og risici, der kan være mod kommunernes evne til at videreføre disse kritiske leverancer. Analysen betegnes en Sårbarhedsanalyse.


  Beredskab & Sikkerhed varetager jf. beredskabets vedtægter koordinationen af planlægning for fortsat drift for ejerkommunerne, og medvirker aktivt til kommunernes fortsatte drift i tilfælde af ekstraordinære hændelser. Kommunalbestyrelserne vedtog i efteråret 2015, at Beredskab & Sikkerhed udarbejder én samlet Plan for fortsat drift, der kan dække alle fire kommuners behov, så der ikke bruges firdobbelt tid på planlægning fremover.


  Første og vigtigste komponent i arbejdet med Plan for fortsat drift er det rette mandat. Opgaven med at udarbejde én plan er allerede givet af kommunalbestyrelserne. For at sikre en politisk vedtaget, forpligtende ramme om forvaltningernes arbejde med sårbarhedsanalyse, krisestyring og fortsat drift, så har Beredskabskommissionen anmodet Beredskabsdirektøren om at udarbejde en Politik for fortsat drift i samarbejde med kommunernes øverste administrative ledelse. Politikken skal sikre forankring og fremdrift og indstilles til politisk vedtagelse i Kommunalbestyrelserne efter behandling i beredskabskommissionen. Udmøntningen af Politik for fortsat Drift fremgår af bilag 1 til politikken.


  Nedenfor redegøres for den kommende proces frem mod vedtagelse af Politik for fortsat drift og

  udarbejdelsen af Plan for fortsat drift.


  Proces:

  Tidspunkt

  Aktivitet

  Januar 2017

  Beredskabskommissionen behandler og indstiller Politik for fortsat drift til vedtagelse i kommunalbestyrelserne.

  Februar 2017

  Opstartsmøde i kommunernes fire  beredskabsgrupper, hvor kortlægning af samfundskritiske leverancer i kommunen påbegyndes.

  Februar 2017

  Opstartsmøde i Beredskabssamordningen, som er det forum, der skal aflevere den samlede Sårbarhedsanalyse til Beredskabskommissionen og varetage Planlægning for Fortsat Drift på tværs af de fire kommuner. Formanden for den enkelte kommunes beredskabsgruppe og kommunernes risikostyringsansvarlige indgår i Beredskabssamordningen, hvor Beredskabsdirektøren er formand.

  Februar/Marts 2017

  Kommunalbestyrelserne behandler og vedtager Politik for fortsat drift.

  September 2017

  Sårbarhedsvurdering for de fire kommuner behandles i Beredskabskommissionen. Forebyggende initiativer drøftes i kommissionen.

  Færdig Plan for fortsat drift (hovedplanen) behandles i Beredskabskommissionen.

  Oktober-november 2017


  De enkelte forvaltningers delplaner for fortsat drift samt indsatsplaner for konkrete hændelser udarbejdes eller opdateres og kvalitetssikres forud for endelig godkendelse.

  Januar 2018

  Den nye Beredskabskommission godkender den endelige Plan for fortsat drift som derefter sendes til godkendelse i de nye kommunalbestyrelser. Planen vil herefter være gyldig i hele næste valgperiode frem mod 2022.


  Beredskabskommissionen den 31.01.2017:

  Politik for fortsat drift godkendes og indstilles til vedtagelse i kommunalbestyrelse og byråd i Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller Politik for fortsat drift til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Godkendt.

Show video
Punkt 794 Lokalplan nr. 402. Rekreativt område til forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte. Forslag
 • Resumé

  Djurs Sommerland er til stadighed afhængig af fortsat at kunne forny sig i den hårde konkurrence mellem turistattraktionerne, og har således ansøgt Syddjurs Kommune om, at der igangsættes fornyet lokalplanlægning for henholdsvis forlystelsesparken, samt for et område til feriepark i umiddelbar tilknytning til forlystelsesparken. Denne lokalplan omfatter forlystelsesparken.


  Lokalplanlægningen er igangsat på møde i Udvalget for Plan, udvikling og kultur den 3. februar 2016. Lokalplanlægningen var på ansøgningstidspunktet ikke i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan, og de forudsatte ændringer er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan 2016, som er vedtaget i september 2016.


  Forslag til lokalplan foreligger nu og indstilles hermed til vedtagelse. Lokalplanforslaget ledsages af en miljøvurdering.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanens område

  Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 65 ha. og omfatter den nuværende forlystelsespark Djurs Sommerland, samt et areal syd-vest for denne.


  Lokalplanens indhold

  Frem mod den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, gælder lokalplan nr. 341 ”Forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte” fra år 2010. Nærværende lokalplan er ændret i forhold til lokalplan nr. 341, særligt at bemærke hvad angår


  • forlystelsesanlæggenes tilladte højder, samt
  • en udvidelse af arealet mod syd-vest. Udvidelsen omfatter et areal på ca. 12 ha.

  Der er med lokalplanen fastlagt vandrette højdegrænseplan, som medfører, at de tilladte højder vil være afhængige af terrænniveauet, som overvejende er i intervallet fra kote 20 til kote 25.


  Der kan generelt etableres forlystelsesanlæg med en højde på ca. 35-40 meter over ”naturligt terræn” (kote 60), og 6 forlystelsesanlæg indenfor en del af parken kan endvidere etableres med en højde på ca. 55-60 meter over ”naturligt terræn” (kote 80).


  Der er med lokalplanen desuden givet mulighed for yderligere en adgang for publikum til parkeringsarealerne. Dette med henblik på at afhjælpe kødannelse ved indkørslen fra Hovedvejen i spidsbelastede perioder.


  Endvidere bestemmes det med lokalplanen, at der omkring forlystelsesparkens samlede område skal etableres og vedligeholdes afskærmende beplantning.


  Lokalplanens formålsbestemmelse

  Formålet med nærværende lokalplan er at give virksomheden mulighed for at imødekomme nutidens efterspørgsel efter nye og tidssvarende oplevelser.


  Lokalplanen muliggør fleksibilitet i etablering og placering af nye forlystelsesanlæg. 

  Med henblik på at sikre, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanens højdebestemmelse om en maksimal højde på kote 80 for forlystelsesanlæg, er denne en del af lokalplanens formålsbestemmelse. Dette med baggrund i, at en yderligere øgning af højden vurderes at være så væsentlig, at det vil kræve udarbejdelse af et nyt plangrundlag bl.a. med belysning af den visuelle påvirkning, støjpåvirkning, med videre af hensyn til naboer og lignende.


  Det er desuden med formålsbestemmelsen sikret, at der omkring forlystelsesparken etableres afskærmende beplantning.


  Syddjurs Kommuneplan 2016

  Lokalplanen er i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan 2016.


  Miljøvurdering

  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at nærværende lokalplan er omfattet af ”Lov om Miljøvurdering af planer og programmer”, og lokalplanforslaget ledsages således af en miljørapport, som redegør for anvendelsens påvirkning af miljøet.

  Miljørapporten påviser, at lokalplan nr. 402’s anvendelse overvejende vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet og/eller at denne indvirkning vurderes, at kunne accepteres.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen.

 • Lovgrundlag

  Planloven og Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1. at lokalplan nr. 402 (version 18.01.2017) vedtages som forslag, og
  2. at lokalplan nr. 402 (version 18.01.2017) med tilhørende miljøvurdering fremlægges i otte ugers offentlig høring, og
  3. at udvalget tager stilling til afholdelse af et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt (i perioden den 21. marts – 16. maj 2017).
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 01-02-2017

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, således at lokalplan nr. 402 (version 18.01.2017) med tilhørende miljøvurdering fremlægges i otte ugers offentlig høring.

   

  Der afholdes offentligt møde herom i Djurs Sommerland d. 22. marts 2017 kl. 17

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Godkendt at, lokalplan nr. 402 (version 18.01.2017) med tilhørende miljøvurdering fremlægges i otte ugers offentlig høring. Der afholdes offentligt møde herom i Djurs Sommerland d. 5. april 2017 kl. 17

Show video
Punkt 795 Tillæg til spildevandsplan for kloakering af Vandkærsholmvej 1, 8400 Ebeltoft - Godkendelse af forslag
 • Resumé

  Der fremlægges forslag til tillæg til spildevandsplan for Syddjurs Kommune 2015 – 2016 for kloakering af ejendommen Vandkærsholmvej 1 ved Ebeltoft.

 • Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til tillæg til spildevandsplan for Syddjurs Kommune 2015 – 2016 for kloakering af ejendommen Vandkærsholmvej 1 ved Ebeltoft. Adressen ligger på matrikel 2kh Egsmark By, Dråby.


  Ejendommen skal tilsluttes offentlig kloak, da det ikke er muligt at håndtere spildevandet på egen matrikel på grund af jordbundsforholdene, arealanvendelsen og højtliggende grundvandsspejl.


  Tillægget til spildevandsplanen omhandler følgende:


  • Etablering af spildevandskloak for afledning af spildevand fra Vandkærsholmvej 1.
  • Regnvandshåndtering skal ske på egen grund.
  • Etablering af spildevandsledning langs Vandkærsholmvej til og langs med Kystvejen med tilslutning ved Handrupgårdvej.
  • Spildevandskloakken skal tilkobles i HD01S0003 ved Handrupgårdvej.

  Spildevandet fra området ledes i sidste ende til Boeslum Renseanlæg og recipient (Kattegat). Det ansøgte anlæg skal etableres og vedligeholdes af grundejeren selv, hvorfor der i vedlagte tillæg til spildevandsplan er vedlagt forslag til vedtægter for det private spildevandslaug.


  Forslaget til tillægget skal efter Byrådets behandling offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kom­mentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.


  Efterfølgende vil Byrådet behandle kommentarerne, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen skal annonceres offentligt.

  Når Byrådet har vedtaget tillægget, udgør det Syddjurs Kommunes juridiske grundlag for at gennemføre det


  Med godkendelsen vedtager Byrådet samtidig, at kommunen kan gennemføre de nødvendige ekspro­priationer til gennemførelse af plantillæggets målsætninger, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Spildevandsplanen medfører ingen organisatorisk eller økonomisk konsekvens for kommunen, idet alle omkostninger i forbindelse med kloakeringen skal betales af grundejeren selv.

 • Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1189 af 27/09 2016.

  Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love, nr. 460 af 12. juni 2009.

  Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), nr. 1251 af 29. september 2016.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 936 af 24. september 2009, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 481 af 9. maj 2011.

  Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 1323 af 11. november 2016), som senest ændret ved lov nr. 522 af 12. juni 2009.

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. forslag til tillæg til spildevandsplan for Vandkærsholmvej 1 godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.
  2. Syddjurs Kommune kan gennemføre den nødvendige ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med berørte lodsejere.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 30-01-2017

  Indstilles til Økonomiudvalg og Byråd sådan tillægget til spildevandsplan udsendes i 8 ugers høring.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Godkendt at, forslag til tillæg til spildevandsplan for Vandkærsholmvej 1 sendes i offentlig høring i mindst 8 uger

Show video
Punkt 796 Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. aftale med AffaldVarme Aarhus - Godkendelse af aftale
 • Resumé

  Hornslet Fjernvarme A.m.b.a. har indgået ny aftale med AffaldVarme Aarhus om levering af fjernvarme til Hornslet by jf. tidligere godkendt mandat. Byrådet anmodes nu om at godkende, at den tidligere aftale fra 1985 ophører pr. 1. januar 2017.

 • Sagsfremstilling

  Aktuelt varmeforsynes Hornslet by med fjernvarme fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.a., der får leveret varme fra Aarhus Kommune (Aarhus Affald Varme) via en transmissionsledning fra Studstrup Værket. Denne varmeforsyning har været reguleret via en overenskomst mellem Rosenholm (nu Syddjurs) Kommune og Aarhus Kommune fra 1985 med senere tillægsaftaler (vedlagt). Aftalen ophørte med udgangen af 2016, hvorfor den er blevet genforhandlet..


  Syddjurs Kommune har overført samtlige rettigheder og forpligtigelser i det daglige driftssamarbejde til Hornslet Fjernvarme A.m.b.a., dog således at kommunen stadig hæfter for opfyldelse af alle forplig­tigelser. En evt. ændring eller opsigelse af førnævnte overenskomst skal derfor foregå mellem Byrådene i Syddjurs og Aarhus kommuner for at være juridisk gyldig.


  I den forbindelse har Hornslet Fjernvarme forhandlet med Aarhus Kommune (dvs. Aarhus Affald Varme) om at levere varme til Hornslet, og hvilke økonomiske betingelser, der gælder herfor.


  Hornslet Fjernvarme A.m.b.a. har tidligere anmodet Syddjurs Kommune om et forhandlingsmandat til at forhandle med Aarhus Affald Varme om indgåelse af en ny aftale, hvilket Udvalget for Natur, teknik og miljø godkendte den 11. januar 2016, dog således at en evt. endelig aftale skal godkendes af Byrådet i Syddjurs Kommune.


  Hornslet Fjernvarme A.m.b.a. har den 9. januar 2017 fremsendt nyt aftalegrundlag mellem parterne til Byrådets godkendelse, hvorved den tidligere aftale af 19. januar 1985 ophører.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Dagsordenpunktet medfører ingen yderligere økonomisk eller organisatorisk konsekvenser for Syddjurs Kommune.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. aftalen fra 1985 om levering af varme til Hornslet ophører pr. 1. januar 2017.
  2. den nye aftalegrundlag godkendes af Byrådet.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 30-01-2017

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Godkendt.

Show video
Punkt 797 Psykiatriplan 2017 - Høring
 • Resumé

  Syddjurs kommune har den 21. december 2016 modtaget høring fra Region Midtjylland vedr. udkast til Psykiatriplan 2017. Høringsfristen er den 6. marts 2017. Høringssvarene offentliggøres løbende på Region Midtjyllands hjemmeside.


  Handicaprådet, Udvalget for familie og institutioner og i Arbejdsmarkedsudvalget drøfter Psykiatriplanen på deres møder henholdsvis den 26., 30. og 31. januar 2017.  Og Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet drøfter planen på deres møde den 1. februar 2017 med henblik på at indstille vedlagte høringssvar til godkendelse i Byrådet den 22. februar 2017.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Region Midtjylland har udsendt deres nye psykiatriplan i høring hos en lang række parter – herunder kommunerne i Midtjylland.


  Planen udstikker retningen for udviklingen af behandlingen af mennesker med psykisk sygdom i Midtjylland i de kommende år. Psykiatriplan 2017 bygger videre på tidligere psykiatriplaner. Visionen er derfor fortsat "Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom". Dertil føjes "på patientens præmisser", som er den overordnede vision for sundhedsvæsnet i Region Midtjylland. Dermed markeres det dels, at alle handlinger og indsatser skal have patientens perspektiv for øje, og dels at psykiatrien og somatikken skal integreres endnu mere i de kommende år.


  Psykiatriplan 2017 er strategisk. De konkrete initiativer vil blive udmøntet via årsplaner, hvor der udpeges konkrete indsatsområder for det kommende år.


  Med Psykiatriplan 2017 ønsker Region Midtjylland at styrke forebyggelsen af psykisk sygdom, forbedre mulighederne for at blive helbredt, reducere overdødeligheden blandt psykisk syge, støtte mennesker med psykisk sygdom i at mestre deres sygdom og kunne tilbyde flere patienter behandling. Planen sigter mod at sammentænke kvalitet, sammenhæng, lighed, aktivitet og økonomi, så man opnår et sundhedsvæsen på patientens præmisser.


  Planen indeholder 8 mål for indsatsen:

  1. Øget patientinddragelse
  2. Behandling af høj kvalitet
  3. Flere sunde leveår
  4. Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  5. Bedre sammenhængende patientforløb
  6. Hurtig udredning og behandling
  7. Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  8. God økonomi og relevant aktivitet

  For hvert mål indeholder planen en eller flere strategier, der skal bidrage til, at målene nås.


  Høringssvar fra Syddjurs Kommune

  Der er på nærværende sag vedlagt et udkast til høringssvar.


  Høringssvaret indeholder i korte træk nedenstående bemærkninger:


  • Der er tale om en god plan, der på mange måder udstikker en rigtig retning for udviklingen af behandlingen af mennesker med psykisk sygdom. Herunder opfordres Regionen til at melde tidsfrister for implementeringen af de konkrete strategier ud, så den kommunale planlægning af indsatsen kan tilrettelægges herefter.

  • Kvittering for det øgede fokus på borgerinddragelse, så visionen nu er ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom - på patientens præmisser".

  • Opfordring til tæt involvering af kommunerne i den videre strategiske planlægning, bla. ift.:
   • Udvikling af tværsektorielle forløbsprogrammer.
   • Udvikling af specialeplanen, der angiver grænserne mellem praksisområdet, kommunerne og sygehusvæsenet.
   • Etablering af diffentierede tilbud (sikring af synergi mellem regionale og kommunale tilbud).
   • Planlægning af samarbejdet mellem region og kommuner ift. at sikre inklusion og fastholdelse af psykisk syge i skole, uddannelse eller på arbejdsmarkedet.
   • Tilrettelæggelse af behandlingen, så det er tydeligt for alle, hvem der har ansvaret for den enkelte patient – herunder tildeling af patientansvarlig læge.
   • Organisering af en systematisk screening for KRAM-faktorer – herunder sikring af visionens fokus på ”patientens præmisser”, som kan være en særlig udfordring, når der skal arbejdes med livsstilændringer hos psykisk sårbare mennesker.

  • Opfordring til at sikre et tæt samarbejde i praksis. Effektiv behandling i nærmiljøet er et vigtigt strategisk perspektiv for både Region og kommune, og det er derfor afgørende med et transparent samarbejde mellem de forskellige aktører. Og en opmærksomhed på, at den planlagte specialisering på det psykiatriske område ikke må ske på bekostning af det nære lokale samarbejde omkring den enkelte borger. I dag gennemføres sammenhængende forløb i et tæt samarbejde mellem kommunen og Lokalpsykiatrien i Rønde – et lokalt samarbejde, som Syddjurs har en klar forventning om fortsætter og udbygges i en fælles strategisk planlægning.

  • Kvittering for planerne om at bidrage med mere viden til almen praksis og kommunerne, da dette er en helt afgørende forudsætning for en vellykket indsats – også set i lyset af den øgede grad af specialisering indenfor det psykiatriske område.

  • Opfordring til at håndtere udfordringen med manglende psykiatere.

  • Opfordring til at gøre brug af erfaringerne med Triple Aim tilgangen fra det somatiske område, hvor fokus er på at opnå mest sundhed for pengene for de fleste. Desuden en opfordring til at udbrede erfaringerne fra Psykiatriens Hus i Silkeborg, så mulighederne for at lave lokalt tilpassede aftaler øges. 
 • Indstilling

  Direktøren indstiller:

  1. at Psykiatriplan og høringssvar drøftes i Handicaprådet (den 26. januar), i Udvalget for familie og institutioner (den 30. januar) og i Arbejdsmarkedsudvalget (den 31. januar)
  2. at Psykiatriplan og høringssvar behandles og videresendes til Byrådet af Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet (den 1. februar)
  3. at høringssvaret godkendes i Byrådet (den 22. februar)
 • Beslutning i Handicaprådet den 26-01-2017

  I Handicaprådets høringssvar tages planen og Byrådets forslag til høringssvar til efterretning med følgende bemærkninger:

  ·  Drøftelse af planforslaget generelt, herunder det anvendte ”tekniske sprogbrug” og forkortelser/fremmedord, set i forhold til læsevenligheden for borgerne.

  ·  Der er ikke afsat midler eller opstillet forslag til, hvordan mål og strategier skal udmøntes og sikres. Hvad skal der tilføres i Syddjurs Kommune for konkret at løse opgaverne og implementeringen.

  ·  Det oplyses fra politisk hold, at der i KKR er gjort opmærksom på ovenstående. Fra ord til handling efterlyses.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 30-01-2017

  Udvalget vil gerne tilslutte sig høringssvaret, men påpeger det væsentlige i at der er behov for at indsatsen på psykiatriområdet for børn og unge yderligere koordineres mellem region og kommune.

 • Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den 31-01-2017

  Udvalget bemærker, at man kan tilslutte sig høringssvaret, men gerne ser tydeliggørelse af beskæftigelsesperspektivet, især i forhold til unge.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 01-02-2017

  Høringssvaret indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med bemærkning om, at der i psykiatriplanen også bør være opmærksomhed på personalesikkerhed ikke mindst i overgangen mellem sektorer.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets godkendelse sådan, at udvalgenes bemærkninger indarbejdes i høringssvaret.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Godkendt. Det reviderede høringssvar med baggrund i udvalgenes bemærkninger sendes til efterretning til det samlede Byråd inden endelig afgivelse til Region Midtjylland. Eventuelle bemærkninger vil blive søgt indarbejdet.

Show video
Punkt 798 Revideret kvalitetsstandard på misbrugsområdet
 • Resumé

  Syddjurs kommune skal i forbindelse med tilbud om (social) behandling for alkohol og stofmisbrug efter servicelovens §§ 101, 101a og sundhedslovens §§ 141 og 142 fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder de borgere, der ønsker behandling for misbrug og skal beskrive det serviceniveau for behandling på misbrugsområdet, som kommunen træffer beslutning om, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger bag beslutningen.

 • Sagsfremstilling

  På baggrund af reglerne om misbrugsbehandling i service- og sundhedslove, fremlægges ny revideret kvalitetsstandard for misbrugsbehandling for Syddjurs Kommune.


  Kvalitetsstandarden beskriver rammerne og ydelserne for Rusmiddelcenter Syddjurs (RCS) behandling af borgere med stof- og/eller alkoholmisbrug, samt ydelser til disses familier m.fl.


  I den reviderede kvalitetsstandard er der foretaget tilpasninger vedrørende RCS’s deltagelse i satspuljeordningen BRUS. Ligeledes afspejler den nye kvalitetsstandard RCS’s et øget fokus på rehabilitering og medinddragelse af såvel borgeren i centrum af behandlingen som af dennes netværk


  Leder af Rusmiddelcenter Syddjurs Bente Helweg-Mikkelsen præsenterer den reviderede kvalitetsstandard på SÆ-mødet.

 • Lovgrundlag

  • Lov om social Service (serviceloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016 § 5, litra 5) og §§ 101 og 101a
  • Sundhedsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 §§ 141 og 142.
 • Indstilling

  Direktøren indstiller revideret kvalitetsstandard på misbrugsområdet til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 11-01-2017

  Sagen udsættes til senere møde.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 01-02-2017

  Udvalget indstiller revideret kvalitetsstandard på misbrugsområdet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Godkendt.

Show video
Punkt 799 Skema A - Lillerupparken, 41 almene ældreboliger med servicearealer
 • Resumé

  Byrådet vedtog den 29. april 2015 plan og finansiering for udbygning af plejeboliger og tilhørende center – og servicefaciliteter i Rønde.


  Kuben Management A/S, der er kommunens bygherrerådgiver, har udarbejdet skema A vedrørende 41 almene ældreboliger (plejeboliger) med tilhørende servicearealer, hvor kommunen er bygherre.


  Sagen indstilles med henblik på godkendelse af skema A, anmodning om tilsagn om støtte til opførsel af almene boliger.

 • Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget skema A, anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af almene boliger vedrørende 41 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer.


  Boligerne skal opføres i det nye midtbyprojekt i Rønde, Lillerupparken.


  Området er omfattet af lokalplan 401, og projektet vurderes at være indenfor rammerne af lokalplanen.


  Projektet omfatter opførelse af 41 toværelses boliger med boligareal på 3.083 m2, med tillæg af 211 m2 fælleslokaler, samlet areal 3.294 m2.


  Det var oprindeligt forudsat, at projektet skulle indeholde 40 almene ældreboliger, men det har i forbindelse med projekteringen vist sig byggeteknisk hensigtsmæssigt, at udvide projektet med en yderligere bolig, således at der opføres i alt 41 boliger.


  Den samlede anskaffelsessum ved skema A udgør 76.981.000 kr., der finansieres som følger:


  Anskaffelsessum

  76.981.000

  Finansiering

  Indekslån

  88%

  67.743.280

  Kommunelån via Landsbyggefonden

  10%

  7.698.100

  Indskud

  2%

  1.539.620

  I alt

  100%

  76.981.000


  Den foreløbigt opgjorte, årlige husleje udgør 1.167,56 pr. m2 pr. år., svarende til en gennemsnitlig, månedlig husleje på 7.316 kr. for bolig på 75 m2.


  Anskaffelsessummen for servicearealer udgør 10.457.000 kr. inkl. moms. Kommunen modtager tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, i alt 1.640.000 kr. for 41 boliger.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er afsat 73.397.000 kr. i budgettet til anlægsudgifterne, hvilket er baseret på 40 boliger og med udgangspunkt i maksimumbeløbet pr. m2 for 2015. Anskaffelsessummen er i skema A forhøjet til 76.981.000 kr., idet der er tilføjet en ekstra bolig, ligesom maksimumbeløbet er forhøjet for 2017.


  Dette medfører, at der søges en tillægsbevilling for anlægsbevillingen. Tillægsbevillingen finansieres ved efterfølgende låneoptag.


  Tilføjelse af en ekstra bolig medfører også, at købesummen for grunden forhøjes fra 15.800.000 kr. til 16.470.000 kr. Merindtægten medtages som en del af de budgetterede indtægter for salg af ejendomme til plejeboliger m.v. der vurderes i forbindelse med budgetopfølgningen i 2017.


  Der søges samtidig en tillægsbevilling for yderligere grundkapitalindskud, der finansieres ved kassetræk. Grundkapitalindskuddet udgør 10% af anskaffelsessummen. Grundkapitalindskuddet udgør 10% af det samlede afsatte beløb i budgettet til anlægsudgifterne. Der er afsat 7.339.700 kr., og der er behov for 7.698.000 kr., hvilket giver en forskel på 358.400 kr. Derudover er der en udgift  på yderligere 71.680 kr. til beboerindskud, således der samlet søges en tillægsbevilling, der finansieres ved kassetræk på 430.000 kr.


  Den ekstra bolig medfører også, at udgifterne til servicearealerne forhøjes. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 217.600 kr., der finansieres ved kassetræk. Kommunen modtager 40.000 kr. i tilskud pr. bolig fra staten, hvorfor en del af udgiften refunderes ved byggeriets afslutning.


  Samlet korrigeres i forhold til budgettet som følger:


  Budget 2017

  Anskaffelsessum

  Forskel

  73.397.000

  76.981.000

  +3.584.000

  Finansiering

  Indekslån

  88%

  64.589.360

  67.743.280

  -3.153.920

  Kommunelån via Landsbyggefonden

  10%

  7.339.700

  7.698.100

  -358.400

  Indskud

  2%

  1.467.940

  1.539.620

  -71.680

  I alt

  100%

  73.397.000

  76.981.000

  -3.584.000

  Servicearealer (ekskl. moms)

  8.148.000

  8.365.600

  -217.600

 • Lovgrundlag

  Lov om almene boliger mv.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet,


  1. at skema A godkendes, og at der gives tilsagn om støtte til opførsel af 41 almene ældreboliger med servicearealer, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum vedrørende boligerne godkendes med 76.981.000 kr., og
  3. at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3.154.000 kr. til Tilbud til ældre og handicappede (bevilling 12.532), og
  4. at der gives en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 3.154.000 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) fra øget  låntagning, og
  5. at der i 2017 gives tillægsbevilling på 430.000 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825), vedrørende indskud, der finansieres af kassebeholdningen, og
  6. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 1.167,56 kr. pr. m2 pr. år., og
  7. at den foreløbige anskaffelsessum for servicearealerne godkendes med 10.457.000 kr. inkl. moms, og
  8. at der i 2017 gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 218.000 kr. til Tilbud til ældre og handicappede (bevilling 12.532) vedr. servicearealer, der finansieres af kassebeholdningen, og
  9. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B for boliger og servicearealer, såfremt anskaffelsessummen ikke overstiger den godkendte ved skema A.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Godkendt.

Show video
Punkt 800 djursBO - Lillerupparken, 30 almene familieboliger, skema A
 • Resumé

  Syddjurs Kommune har modtaget skema A, anmodning om tilsagn om støtte til opførsel af almene boliger fra djursBO, vedrørende opførsel af 30 almene familieboliger (seniorboliger) i Rønde.


  Projektet er en del af udbygningen af plejeboliger og tilhørende center – og servicefaciliteter i Rønde, Lillerupparken.


  Sagen indstilles med henblik på godkendelse af skema A, samt godkendelse af salg af byggeretter til djursBO.

 • Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget skema A, anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af almene boliger vedrørende 30 almene familieboliger (seniorboliger).


  Boligerne skal opføres i det nye midtbyprojekt i Rønde, Lillerupparken.


  Området er omfattet af lokalplan 401, og projektet vurderes at være indenfor rammerne af lokalplanen.


  Projektet omfatter opførelse af 22 treværelsesboliger og 8 fireværelsesboliger med et samlet boligareal på 2.900 m2, med tillæg af 196 m2 fælleslokale, samlet areal 3.096 m2.


  Den samlede anskaffelsessum ved skema A udgør 60.558.000 kr., der finansieres som følger:


  Anskaffelsessum

  60.558.000

  Finansiering

  Realkreditlån

  88%

  53.291.040

  Kommunelån via Landsbyggefonden

  10%

  6.055.800

  Indskud

  2%

  1.211.160

  I alt

  100%

  60.558.000


  Den foreløbigt opgjorte, årlige husleje udgør 954,84 pr. m2 pr. år., svarende til en gennemsnitlig, månedlig husleje på 7.859 kr. for bolig på 99 m2.


  I forbindelse med projektet er det aftalt, at djursBO køber grunden af kommunen til en pris pr. byggeretskvadratmeter på 2.500 kr. ekskl. moms.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er ikke afsat beløb til kommunens indskud i Landsbyggefonden i budgettet. Indskuddet finansieres af salg af byggeretter til djursBO, hvor provenuet overstiger grundkapitalindskuddets størrelse.


  Salget giver en indtægt på 9.675.000 kr. inkl. moms og 7.740.000 kr. ekskl. moms, som finansierer grundkapitalindskuddet. Indtægten ud over grundkapitalindskuddet indgår som en del af de budgetterede indtægter for salg af ejendomme til plejeboliger m.v.


  Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optageles ligger ud over 60% af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 172, stk. 1. Garantikravet kan først endeligt opgøres, når byggeriet er opført og skema C godkendes.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet,


  1. at skema A godkendes, og at der gives tilsagn om støtte til opførsel af 30 almene boliger, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum vedrørende boligerne godkendes med 60.558.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 954,84 kr. pr. m2 pr. år., og
  4. at der i 2017 gives tillægsbevilling på 6.056.000 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2017 gives en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 6.056.000 kr. til Ejendomme (bevilling 10.025) vedr. en del af salget af  byggeretter til djursBO, og
  6. at det godkendes, at der sælges 3.096 byggeretskvadratmeter til djursBO for en pris på 2.500 kr. ekskl. moms pr. byggeretskvadratmeter, og
  7. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
  8. at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B for almene boliger, såfremt anskaffelsessummen ikke overstiger den godkendte ved skema A.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Godkendt.

Show video
Punkt 801 Inddrivelse af ejendomsskat og styrket opkrævning
 • Resumé

  Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning.


  Fra 1. februar 2017 overtager kommunerne SKATs opgave med at inddrive kommunale ejendomsskatter. Hermed skal der etableres en kommunal pantefogedfunktion for ejendomsskatteområdet.


  Syddjurs Kommune kompenseres for den årlige driftsopgave med 134.680 kr., mens de beregnede implementeringsudgifter på 85.100 kr. ikke kompenseres. De skal finansieres af Syddjurs Kommune.


  Opkrævningen i Borgerservice har i de sidste 6 uger af året 2016 gennemført et forsøg med en særlig ringeindsats på restancer for ejendomsskat. Ringeindsatsen har haft en positiv effekt, hvorfor det foreslås, at Byrådet iværksætter forsøgsordning med særlig ringeindsats i Opkrævningen i 2017.

 • Sagsfremstilling

  Lov om kommunal inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav blev vedtaget i Folketinget 26. januar 2017. Loven vedrører alene inddrivelse af de fortrinsberettigede kommunale fordringer, som skal forstås som fordringer, der tilhører kommunen og hviler på fast ejendom.


  Baggrunden for aftalen er sammenbruddet i SKATs automatiske inddrivelsessystem (EFI) i efteråret 2015. En overførelse af inddrivelsesopgaven til kommunen forventes løbende at formindske mængden af udestående på ejendomsskatteområde. Til gavn for den kommunale økonomi.


  Med udgangen af 2016 havde Syddjurs Kommune restancer på ejendomsskatteområdet på i alt 5.046.637 mio. kr. Opkrævningen vil varetage inddrivelsesopgaven på restancerne, som ikke er overdraget til SKAT, dvs. fra 1. februar 2017. (1. og 2 rate 2016)


  Konkret betyder det, at kommunen efter endt rykkerprocedure skal:


  • udsende en tilsigelse til skyldner til udlægsforretning, hvor borgeren eller virksomheden også vil blive pålagt en retsafgift for manglende betaling,
  • foretage et såkaldt kontorudlæg, det vil sige igangsætte inddrivelsesforretningen uden personligt fremmøde af borgeren eller repræsentant for virksomheden, og orientere skyldneren,
  • oversende krav til advokat,
  • løbende følge op på udlægget, såfremt der sker nye hændelser i sagen.

  Styrket opkrævning

  Forsøget med den særlige ringeaktivitet på restancer for ejendomsskat har vist sig at have en positiv effekt. Ud af en restance på 1,4 mio. kr. er der kommet lidt over 1 mio. kr. ind.

  På kort og lang sigt betyder færre restancer bedre likviditet for kommunen, hvilket indebærer en rentegevinst for kommunen. Der er desuden sikkerhed for, at disse restancer ikke forældes og dermed mister fortrinsretten.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Opgaven overføres til kommunerne pr. 1. februar 2017. Inddrivelse af ejendomsskatter placeres i Opkrævningen i Borgerservice.


  Loven åbner op for, at kommuner samarbejder om opgaven.


  Det fremgår af lovforslaget, at landets kommuner i alt kompenseres af staten med 35 årsværk svarende til 18,2 mio. kr. årligt fra 2017. Syddjurs Kommunes andel udgør 134.680 kr.


  I forbindelse med overdragelsen af opgaven er der i lovforslaget beregnet en samlet engangsudgift til kommunal implementering på i alt 11,5 mio. kr., svarende til en udgift på 85.100 kr. for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune skal selv afholde implementeringsudgiften.


  Med henblik på at løfte den særlige ringeindsats samt inddrivelsesopgaven vurderer Borgerservice, at der skal anvendes 2 årsværk hvoraf ca. 33 % - 134.680 kr - er finansieret af statens kompensation.


  Bevilling i 2017 forudsætter indbetaling på min. 1 mio. kr. i 2017 som følge af styrket opkrævning. Indsatsen evalueres første gang umiddelbart efter udgangen af 2017 med henblik på vurdering af om ordningen skal fortsætte.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller:


  1)  at Opkrævningen i Borgerservice fra 1. februar 2017 overtager den statslige opgave med inddrivelse af den kommunale ejendomsskat,

  2)  at den økonomiske ramme for Borgerservice udvides svarende til den statslige kompensation til Syddjurs Kommune for overdragelse af den beskrevne inddrivelsesopgave. Ud fra lovforslaget er dette beregnet til årligt 134.680 kr. fra 2017,

  3)  at Byrådet iværksætter forsøgsordning med særlig ringeindsats i 2017. Og at den særlige ringeindsats samt inddrivelsesopgaven finansieres enten:

  a)  gennem en udvidelse af rammen på 795.000 kr. i 2017, eller

  b)  gennem en flytning af medarbejder i Borgerservice, fra HOS/kontrolenheden til Opkrævning. Det betyder, at kontrolenheden kan gennemgå færre sager og derfor kan hente færre uberettigede tilskud i størrelsesorden ca 3.8 mio kr. pr. år baseret på 2016 opgørelsen,

  4)  at Byrådet udpeger kommunale pantefogeder til at varetage inddrivelsesopgaven på kommunale ejendomsskatter på baggrund af følgende indstillede medarbejdere fra Borgerservice: Connie Mikkelsen, Joan Jørgensen, Henriette Hansen, Elsebeth Sloth Mortensen og Kirsten V. Jensen,

  5)  at Borgerservice bemyndiges til at indgå eventuelle samarbejder med andre kommuner,

  6)  at der i forbindelse med Regnskab 2017 sker en evaluering af forsøget med den særlige ringeindsats i Opkrævningen.


 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets godkendelse med den ændring, at indstillingens punkt 3) ændres sådan, at lønrammen i Borgerservice udvides med 400.000 kr. i 2017 til de nye inddrivelsesopgaver. Ordningen finansieres som et træk af kassebeholdningen.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Godkendt.

Show video
Punkt 802 PGU Rosenholm Budget 2016
 • Resumé

  Ifølge Styrelsesvedtægten for ”Den 3. Uddannelsesfond, Rosenholm” § 9, stk. 4, skal Syddjurs Kommune have budgettet til orientering.


  Byrådet har den 30. august 2007 givet Økonomiudvalget kompetence til behandling af PGU´s regnskab og budget samt ekstraordinære dispositioner omkring køb, salg og pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån jfr. vedtægterne.

 • Sagsfremstilling

  PGU Rosenholm har den 28. november 2016 fremsendt ”Budget 2016 Rosenholm Kommunes 3. uddannelsesfond” til orientering.


  Budgettet har følgende hovedposter.  Regnskab 2015

  Budget 2015

  Budget 2016

  Omsætning

  19.416.985

  17.399.000

  17.510.000

  Elevomkostninger (personale- materialer og ejendomme)

  -18.582.936

  - 16.440.000

  - 17.320.000

  Bestyrelsesudgifter

  -129.121

  - 160.000

  - 140.000

  Driftsresultat

  704.928

  799.000

  50.000

  Finansielle indtægter/udgifter

  -355.085

  - 385.000

  - 385.000

  Ekstraordinære poster

  0

  0

  0

  Under-/overskud

  349.843

  414.000

  - 335.000


  Taksten - som var uændret i perioden 2010 - 2014 (30.000 kr. pr. måned) og i 2015 steg 3,5 %  (31.050 kr. pr. måned) er i 2016 nedsat til 30.000 kr. pr. måned.


  Budgettet er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. juni 2016.


  Fonden har gennem de seneste år haft ganske væsentlige overskud, således der ultimo 2015 er oparbejdet en egenkapital på ca. 15,2 mio. kr.


  Syddjurs Kommune har derfor flere gange opfordret bestyrelsen til at vurdere egenkapitalens størrelse og overveje om der er grundlag for en nedsættelse af taksterne.


  Syddjurs Kommune kan derfor med  tilfredshed konstatere, at bestyrelsen i 2016 har nedsat taksten og der er budgetteret med et underskud på 335.000 kr., som vil nedbringe egenkapitalen.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til direktionen og Økonomiudvalget, at PGU`s budget for 2016 tages til efterretning.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 17-01-2017

  Udsættes til kommende direktionsmøde med henblik på, at sagen oplyses yderligere.


 • Supplerende Sagsfremstilling

  Der er tilføjet nyt bilag til punktet.


 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-01-2017

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at PGU’s budget for 2016 tages til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Taget til efterretning.

  Budget 2017 ønskes snarest optaget på Økonomiudvalgets dagsorden.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 803 Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015
 • Resumé

   

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 21. december 2016 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion for Syddjurs Kommune.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet har den 22. juni 2016 behandlet revisionsberetningen for 2015.


  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen for Syddjurs Kommune, og alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområde.


  Styrelsen har på baggrund af denne gennemgang udarbejdet en decisionsskrivelse af 21. december 2016.


  Resultat af gennemgangen på ministeriets område

   

  Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.


  Ministeriet vurderer det dog kritisabelt, at revisionsbemærkninger på områderne kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge er videreført fra 2014, da der fortsat er konstateret fejl og mangler i de gennemgåede sager i regnskabsåret 2015.


  Fejlene er primært rettidig opfølgning på uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge, samt forsikrede ledige, manglende læse-skrive-regnetest, og manglende uddannelsespålæg.


  Revisor har allerede oplyst, at områderne følges tæt ved revisionen for 2016 og ministeriet forventer, at de iværksatte initiativer vil forbedre sagsbehandlingen på områderne, og at resultatet vil fremgå af næste års beretning.


  Social – og Beskæftigelseschefen kan orientere om, at alle udbetalinger og refusionsmæssige berigtigelser er foretaget, og at områderne med manglende rettidig opfølgning, manglende læse-skrive-regnetest, og manglende uddannelsespålæg, ikke har refusionsmæssig betydning.


  Der bemærkes at der gennem hele 2015 har været It-mæssige problemer, af et sådan omfang at selv de mest basale styringsværktøjer har været sat ud af drift, og systemet derfor ikke har kunnet bruges til styring af rettidighed, hverken ved lovpligtig samtaler, eller afgivelse af tilbud.


  Der bemærkes endvidere, at der i 2015 er igangsat følgende tiltag:

  • Oprettelse af ny modtagelse og visitation
  • Etablering af sanktionsenhed
  • Udarbejdelse af administrationsgrundlag
  • Udarbejdelse af ny virksomhedsstrategi

  Jobcenteret har ved udarbejdelse af ovenstående været bistået af konsulentfirmaet Deloitte.


  Ovenstående tiltag har bevirket en udvikling i kvaliteten af kommunens sagsbehandling. Det fremgår af revisionen 2016, at selvom der stadig er fundet sager med manglende rettidig opfølgning, er det færre end i 2015, og der er ikke bemærkninger om manglende læse-skrive-regnetest, eller manglende uddannelsespålæg. Det bemærkes ligeledes at der fortsat er stor fokus på, at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Bek. Nr. 552 af 28. april 2015 om refusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision indenfor Social – Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, m.v. ressortområder.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller decisionsskrivelsen til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den 31-01-2017

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 804 Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion
 • Resumé

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 6. januar 2017 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion for Syddjurs Kommune.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet har den 22. juni 2016 behandlet revisionsberetningen for 2015


  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået revisionsberetningen for 2015, og alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder.


  Udlændinge- og Integrationsministeriet har på baggrund af denne gennemgang udarbejdet en decisionsskrivelse af 6. januar 2017.


  Resultatet af gennemgangen på ministeriets område.


  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.


  Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisor har fundet fejl med refusionsmæssig betydning i to ud af sytten sager vedrørende ” Resultattilskud og refusion”. Ministeriet finder det endvidere ikke tilfredsstillende, at revisor har fundet fejl med refusionsmæssig betydning i ti ud af tolv sager vedrørende ”Grundtilskud og tilskud til uledsagede mindreårige”.

  Det fremgår af beretningen, at fejlene er rettet inden revisionspåtegningen.


  Ministeriet beder revisor om at følge op på forholdene i forbindelse med revisionen af regnskabsåret 2016.


  Ministeriet har noteret at revisor har fundet fejl i to ud af fire sager vedrørende ”løbende opfølgning på integrationskontrakten” Ministeriet har endvidere noteret, at revisor har fundet fejl i to ud af fire sager vedrørende ”Tilbud om integrationsprogram”

  Ministeriet forventer, at kommunen fremover prioriterer områderne, så det afspejles i næste års beretning.


  Social- og Beskæftigelseschefen kan orientere om, at alle udbetalinger og refusionsmæssige berigtigelser er fortaget, og at områderne med manglende opfølgning på integrationskontrakten ikke har refusionsmæssig betydning.


  Der bemærkes at dele af de refusionsmæssige fejl  skyldes en systemfejl i sagsbehandlingssystemet, og at denne nu er rettet.

  Der er indført nye procedure, for hjemtagelse af grundtilskud, samt resultattilskud, som bevirker at der fremadrettet hjemtages de korrekte tilskud. En af de indførte procedure, er at opgaven på visse områder, styres af en ansvarlig medarbejder.

  Endvidere er der udviklet et administrationsgrundlag på integrationsområdet, således at det er umiddelbart tilgængelig for sagsbehandlerne hvilke lovpligtige tiltag der skal udføres i en sag.


  Der bemærkes endvidere at der i revision 2016, ikke er bemærkninger til områderne, og det vurderes derfor at ovenstående tiltag har haft den ønskede effekt.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er ingen økonomiske konsekvenser

 • Lovgrundlag

  Bek. Nr. 1613 af december 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Social, Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, m.v. ressortområder.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller decisionsskrivelsen til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den 31-01-2017

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.


 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 805 Indberetning af likviditet pr. 31.12.2016
 • Resumé

  Kommunen skal kvartalsvis indberette likviditetsoversigt til Økonomi - og Indenrigsministeriet opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal efterfølgende have forelagt likviditetsoversigten.

 • Sagsfremstilling

  Kommunen skal kvartalsvist indberette likviditetsoversigt til Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjort efter kassekreditreglen, som er udtryk for den gennemsnitlige likvide beholdning for de seneste 365/6 dage opgjort den sidste dag i hver måned.


  KMD overfører hvert kvartal automatisk likviditetsoplysningerne til staten fra kommunens økonomisystem.


  Den gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af 4. kvartal 2016 på 209,5 mio. kr. Den er indberettet i januar 2017. Den gennemsnitlige likviditet er dermed vokset med 52,6 mio. kr. de seneste 12 måneder. Heraf er 9,9 mio. kr. realiseret i 4. kvartal 2016.


  Årsager til stigende likviditet i 2016 er primært, at realiseret og udgiftsført anlægsaktivitet pr. 31.12.2016 er lavere i forhold til korrigeret budget, og at likviditetstrækket primært er udgiftsført ultimo 2016.


  Overførselsudgifterne har i 2016 udviklet sig væsentligt bedre end budgetlagt, hvilket også har bidraget til den styrkede likviditet i løbet af 2016.


  I januar 2017 forventes et væsentlig træk på kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutning og dermed betalinger for forbrug i 2016. Men samtidig styrkes den gennemsnitlige kassebeholdning med låneoptagelse ultimo 2016 på 44 mio. kr. samt primo januar 2017 med indbetaling af 1. rate grundskyld.


  Da anlægsaktiviteten samtidig normalt er meget lav i 1. halvår forventes det, at kasseholdningen fortsat styrkes i de kommende måneder af 2017, inden den tidligst begynder at falde ultimo 2017 og ind i 2018, jf. likviditetsprognosen bilagt.


  Af større anlægsarbejder som først for alvor igangsættes i løbet af 2017 er således Rønde/Kolind projektet vedr. bl.a. opførelsen af nye plejeboliger, renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård samt stationsanlæg vedr. letbanen, Ny Malt i Ebeltoft samt et forhøjet byggemodningsniveau målrettet salg til private og erhverv i kommunen.


  I et flerårigt perspektiv forventes kassebeholdningen at blive nedbragt til den økonomiske pejlemærkes niveau, omkring + 150 mio. kr.


  Der er desuden i december 2016 foretaget deponeringer for netto 10,5 mio. kr. som følge af en række politisk godkendte sager, som er omfattet af en kommunal deponeringsforpligtelse. Omvendt er er den gennemsnitlige kassebeholdning dog styrket på grund af kommunal låneoptagelse ultimo 2016 på 44 mio. kr. samt primo januar 2017 vedr. indbetalinger af 1. rate grundskyld.


  Likviditeten overholder byrådsmålsætningen for Syddjurs Kommune gennemsnitlige kassebeholdning på 5 % af bruttoindtægter svarende til aktuelt ca. 150 mio. kr. 


  Syddjurs Kommunes likviditetsoversigt udgør de seneste 12 måneder:

  Pr.

  Beløb i Kr.

  31-12-2016

  209.489.934

  30-11-2016

  207.308.078

  31-10-2016

  205.817.231

  30-09-2016

  199.603.310

  31-08-2016

  193.138.692

  31-07-2016

  188.185.806

  30-06-2016

  183.882.224

  31-05-2016

  178.551.775

  30-04-2016

  172.988.941

  31-03-2016

  169.862.416

  29-02-2016

  165.793.809

  31-01-2016

  161.373.427

  31-12-2015

  156.884.174


  I bilaget ”Kassebeholdning 1. januar 2007 – 31. december 2016” er vist en grafisk fremstilling over likviditetsudviklingen i Syddjurs Kommune. 

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 9 om kassekreditreglen.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at likviditetsoversigten 31.12. 2016 tages til efterretning.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-01-2017

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at likviditetsoversigten tages til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 08-02-2017

  Indstilles til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 22-02-2017

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 806 Køb af ejendommen Hybenbakken 3, Tirstrup, 8400 Ebeltoft(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Feedback