Forslag til lokalplan nr. 402 for rekreativt område til forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte

man, 2017-03-20 12:52 -- kdl
Høring
Høringsfrist / Klagefrist: 
Tirsdag den 16. maj, 2017

Forslag til lokalplan nr. 402
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 65 ha. og omfatter den nuværende forlystelsespark Djurs Sommerland, samt et areal syd-vest for denne.

Frem mod den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, gælder lokalplan nr. 341 ”Forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte” fra år 2010. Nærværende lokalplan er ændret i forhold til lokalplan nr. 341, særligt at bemærke hvad angår
•    forlystelsesanlæggenes tilladte højder, samt
•    en udvidelse af arealet mod syd-vest. Udvidelsen omfatter et areal på ca. 12 ha.
 
Der er med lokalplanen fastlagt vandrette højdegrænseplan, som medfører, at de tilladte højder vil være afhængige af terrænniveauet, som overvejende er i intervallet fra kote 20 til kote 25.
 
Der kan generelt etableres forlystelsesanlæg med en højde på ca. 35-40 meter over ”naturligt terræn” (kote 60), og 6 forlystelsesanlæg indenfor en del af parken kan endvidere etableres med en højde på ca. 55-60 meter over ”naturligt terræn” (kote 80).
 
Der er med lokalplanen desuden givet mulighed for yderligere en adgang for publikum til parkeringsarealerne. Dette med henblik på at afhjælpe kødannelse ved indkørslen fra Hovedvejen i spidsbelastede perioder.

Endvidere bestemmes det med lokalplanen, at der omkring forlystelsesparkens samlede område skal etableres og vedligeholdes afskærmende beplantning.

Miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 402
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at nærværende lokalplan er omfattet af ”Lov om Miljøvurdering af planer og programmer”, og lokalplanforslaget ledsages således af en miljø-rapport, som redegør for anvendelsens påvirkning af miljøet.

Offentlig høring og borgermøde
Planforslaget er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den 21. marts 2017 til den 16. maj 2017. I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 16. maj 2017, hvor debatperioden udløber.

Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til syddjurs@syddjurs.dk eller med almindelig post til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget med tilhørende miljøvurdering onsdag den 5. april 2017 kl. 17.00 i Djurs Sommerland, Randersvej 17, 8581 Nimtofte (vi mødes ved indgangen/billetlugen kl. 17.00)

Midlertidige retsvirkninger
I henhold til planlovens § 24 skal der ved offentliggørelse af lokalplanforslag oplyses om reglerne i § 17, der fastsætter følgende midlertidige retsvirkninger:

Efter offentliggørelsen af et forslag til lokalplan må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Her kan du se planforslaget
www.syddjurs.dk/planforslag
www.plansystem.dk

Sagsnummer: 
17/9736
Opdateret: 20-03-2017 13:31
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Feedback