Endelig politisk beslutning om solcelleanlæg forventes truffet til maj / juni

Syddjurs Kommune har i de seneste måneder haft en række ansøgninger om solcelleprojekter i indledende offentlig høring, og et nyt projekt er måske på vej. For at sikre en samlet politisk behandling af alle otte projekter og de tilhørende høringssvar, bliver disse behandlet samtidigt i maj / juni.

For at fremme produktionen af bæredygtig energi, har Syddjurs Kommune åbnet for opstilling af solcelleanlæg i den nyligt vedtagne kommuneplan. Med baggrund i kommuneplanens retningslinjer for opstilling af nye anlæg, har kommunen modtaget otte ansøgninger om større og mindre solcelleanlæg i 2020 og 2021.

Siden december 2020 er der afviklet indledende høringer om konkrete projekter. I april skal politikerne tage stilling til, om det sidste af de otte projekter også skal i en indledende offentlighed i maj.

For at sikre et samlet overblik over alle projekter og de mange indlæg og høringssvar, vil den endelige prioritering af arealudpegning til solcelleanlæg finde sted i maj / juni. 

I kommunens prioritering af arealudpegning vil indgå en række forskellige hensyn som erhvervsliv, lokal grøn omstilling, landskaber, naboskab, økologi, natur og klima. Et større solcelleanlæg kan desuden være med til at sikre drikkevandsinteresser, være løftestang for lavbundsprojekter, mindske udvaskning til søer og åer, være levested for smådyr og give adgang til nu utilgængelige områder.

Borgmester Ole Bollesen udtaler:

 - I byrådet har vi med stor interesse set de spændende forslag til solcelleanlæg, men også med opmærksomhed set de mange høringssvar, hvoraf flere er bekymrede for deres lokale landskaber. Det er en svær politisk afvejning og vi ønsker at træffe en politisk beslutning, hvor alle projekter vurderes samlet med et godt overblik over både ansøgninger og høringssvar. Da det sidste af de otte projekter også ventes i en indledende offentlighed, vil den endelige arealudpegning forventeligt foregå til maj / juni. Jeg skal naturligvis beklage til dem, der havde forventet en beslutning tidligere. 

Efter arealudpegning vil der blive udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for de enkelte projekter, som vil blive sendt i otte ugers offentlig høring. Her vil berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder med flere blive orienteret, og der vil i denne fase igen blive lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden den endelige vedtagelse af planerne.

Baggrunden for at kommuneplanen åbner for solcelleanlæg er den nationale energiaftale fra 2012 vedrørende grøn omstilling. Aftalen betyder, at vi skal medvirke til at oliefyr bliver udfaset inden 2030 og at el- og varmeforsyningen skal bestå af vedvarende energi i 2035. Når kommunen skal bidrage til den grønne omstilling, betyder det, at vi udpeger arealer til rådighed for energiproducerende anlæg.

Nye solcelleprojekter, der er indkommet efter den 3. marts, afventer juni måneds politiske behandling.

Fakta
Klimahandlingsplanen kommer i offentlig høring efter byrådsmødet den 24. marts. 2021 

Kommuneplan 20 indeholder principielle retningslinjer for opstilling af solceller:  

https://kommuneplan20.syddjurs.dk/retningslinjer/energi-og-teknik/solenergi/ 

 

 

 

Opdateret: 18-03-2021 13:23
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt