To lavbundsprojekter indviet

Termestrup Enge

Fredag den 3. maj indviede Syddjurs Kommune et fosforvådområde i Gl. Mørke på 7. hektar og et lavbundsprojekt i Termestrup Enge på 88 hektar. Tilsammen vil projekterne bidrage både til vandmiljøet og reducere udledningen af CO2.

Lavbundsprojektet Termestrup Enge blev indviet af formanden for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen ved Termestrup Vandværk. Både lodsejerne, lokale beboere, byrådsmedlemmer og projektlederne fra kommunens naturafdeling deltog.

Lavbundsprojektet er en del af statens indsats i forhold til reduktion af drivhusgasudledningen. Projektet dækker 88 hektar og vil betyde en reduktion af drivhusgasser på 1450 tons CO2 / år.

Senere på dagen blev Fosforvådområdet Mørke Bæk indviet - også af formanden for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen og formanden for udvalget for plan, udvikling og kultur Riber Hog Antonsen

Fosforvådområdet er en indsats jf. vandplanerne og har til formål at forbedre vandkvaliteten i Mørke Mose. Projektet dækker 7 hektar og vil betyde en reduktion i fosfor udledningen på 100 kg / år.

Om begge projekter

Ud over det specifikke formål med begge projekter vil ekstensiveringen af landbrugsdriften bidrage til at forbedre natur og vandmiljø og sikring af biodiversiteten

Konceptet i begge projekter er at ekstensive driften på arealerne og gøre dem vådere. Dette er gjort ved at stoppe dræning på arealerne. I Mørke Bæk projektet er der gravet et nyt vandløb, som løfter vandet op på terræn ved store regnhændelser. Det bevirker, at fosfor der hovedsagelig er partikelbundet og føres med vandløbene ved større regnhændelser nu sedimenteres på engene.

For Termestrup Enge betyder hævning af vandstanden på arealerne, at ilt ikke kan trænge ned i jorden, og derved kan bakterierne ikke omsætte den organiske jord.

Kommunen har været bygherre på begge projektet, men de er finansieret af staten og EU - ved programmet: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Omkostningerne til projekterne er overvejende erstatninger til lodsejerne og udgifter til anlægsarbejdet.

Miljø- og fødevareministeriet   EU flag

Opdateret: 06-05-2019 10:06
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt