Vejledende vedtægter

Vedtægter for XX Distriktsråd

 

Vedtægter for XX Distriktsråd.

Navn og hjemsted:

XX Distriktsråd er hjemmehørende i lokalområdet XX, der dækker ZZ skoledistrikt.

Formål:

XX Distriktsråd til formål at fremme udviklingen i lokalområdet XX.

Dette sker gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

XX Distriktsråd har til formål at sikre én stemme fra lokal området ,som derved kan fremme udviklingen i lokalområdet generelt.

Medlemskab:

Foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet XX kan optages som medlem af XX Distriktsråd.

Det årlige fællesmøde:

Det årlige Fællesmøde er XX Distriktsråds øverste myndighed.

Det årlige fællesmøde afholdes i ---- måned.

Udover det årlige fællesmøde afvikles fællesmøder efter behov.

Alle foreninger, institutioner og virksomheder indkaldes til det årlige fællesmøde ved annoncering i den lokale avis eller ved brev med 14 dages varsel.

I indkaldelsen til det årlige fællesmøde i indkaldes forslag til dagsordenen. 

Herudover kan der indkaldes til fællesmøder efter behov med min. 7 dages varsel.

Det årlige fællesmøde indeholder som minimum følgende dagsorden:

  1. Formandens årsberetning.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for XX Distriktsråd.
  3. Valg til forretningsudvalget for X Distriktsråd.
  4. Valg af revisor.
  5. Fastsættelse af årligt kontingent for XX Distriktsråd.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Fællesmøder er åbne for alle foreninger, institutioner og virksomheder i xx lokalområde, men stemmeret har alene medlemmer.

Valg.:

Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemme flerhed blandt de afgivne stemmer.

Beslutning om ophør og vedtægts ændringer afgøres med kvalificeret stemmeflerhed på to på hinanden følgende fællesmøder med flertal blandt 2/3 af de afgivne stemmer.

Forretningsudvalget:

Forretningsudvalget for XX Distriktsråd består af tre personer, som vælges for to år på det årlige fællesmøde, således at der i ulige år vælges to personer og i lige år vælges en person.

Forretningsudvalget konstituerer sig selv umiddelbart efter det årlige fællesmøde med formand, kasserer og sekretær.

Forretningsudvalget forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser, videre formidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af  lokalområdets kommunikation og kontakt til Syddjurs kommunes administration og øvrige Distriktsråd.

Forretningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at varetage udviklingsopgaver og afvikling af konkrete arrangementer og initiativer.

Økonomi:

Regnskabsåret for XX Distriktsråd følger kalenderåret.

XX Distriktsråd fører regnskab over indkomne kontingenter, diverse tilskud og øvrige indtægter.

Ved regnskabsårets udgang fremlægges et årsregnskab med revisionspåtegning til fællesmødet godkendelse..

Ophør:

Beslutning om ophør af Distriktsråd XX kan besluttes på et varslet fællesmøde med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

I tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt for mål i XX lokalområde efter det opløsende fællesmødes beslutning.

Vedtægtsændringer:

Beslutning om vedtægtsændringer træffes på to på hinanden følgende fællesmøder med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Opdateret: 02-07-2014 10:01

Kontakt

Relaterede links

Feedback