Forretningsorden

Forretningsorden vedr. frivilligt socialt arbejde i Syddjurs kommune

Forretningsordenen er godkendt i Udvalget for Plan, udvikling og kultur og erstatter samarbejdsaftale vedr. frivilligt socialt arbejde i Syddjurs kommune


Ifølge den sociale servicelov (§18, tidligere §115) har kommunerne pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer, der udfører socialt arbejde. Kommunen afsætter årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastsættes i den enkelte kommune.


Foreninger, grupper og enkeltpersoner i Syddjurs Kommune, som udfører frivilligt socialt arbejde, kan tilmelde sig kommunens frivillighedsnetværk. Der stilles ikke krav om en bestemt organisationsform, vedtægter m.v., men der skal være en kontaktperson.

Netværket mødes efter behov mindst én gang om året. På årets første møde, normalt i første kvartal, vælges et Frivillighedsråd blandt netværkets deltagere. Frivillighedsrådet har syv medlemmer, der er valgt for to år, samt to suppleanter, der er valgt for ét år. Genvalg kan finde sted. I begyndelsen af 2007 vælges alle syv medlemmer og to suppleanter. Derefter vælges i lige år fire medlemmer og i ulige år tre medlemmer. Frivillighedsrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Ved valget af Frivilligråd tilstræbes en ligelig repræsentation af foreninger og grupper, der arbejder med tre hovedgrupper for det frivillige sociale arbejde:

- Ældre

- Børn og unge

- Andre (humanitære foreninger, sygdomsforeninger, handicapgrupper, grupper på flygtningeområdet m.v.)

Frivilligrådet kan betragtes som frivillighedsnetværkets forretningsudvalg og er kommunens samarbejdspartner, blandt andet ved fordeling af økonomisk støtte.

Kommunen stiller administrativ og faglig bistand til rådighed for Frivilligrådet. Et medlem af byrådets udvalg for plan, udvikling og kultur kan tilforordnes Frivilligrådet og deltage i rådets møder.

Frivilligrådets opgaver

Samarbejdet mellem kommunen og Frivilligrådet har til formål at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i Syddjurs. Dette bør ske i samspil med tilsvarende kommunale instanser, der bygger på borgerinddragelse.

Frivillighedsnetværket og Frivilligrådet er forum for dialog mellem kommunen, foreninger og borgere, der er engageret i frivilligt socialt arbejde. Det er i denne dialog vigtigt at værne om det frivillige arbejdes særlige værdier og arbejdsmetoder, samtidig med at det offentliges grundlæggende ansvar for at bidrage til løsning af sociale og sundhedsmæssige problemer fastholdes.

Frivilligrådet er kommunens sparringpartner i udviklingen af sociale og sundhedsfremmende tilbud til borgere, foreninger og andre grupper, og rådet kan selv tage initiativ til konkrete projekter og arrangementer.

Frivilligrådet har sammen Syddjurs Kommune udarbejdet en politik for det frivillige sociale arbejde, med retningslinjer for, hvad der kan ydes økonomisk tilskud til. Hent Politikken her

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Syddjurs Kommune modtager fra staten et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. På dette grundlag yder kommunen økonomisk støtte efter ansøgning til foreninger, grupper og enkeltpersoner, som udfører frivilligt socialt arbejde. Der ydes først og fremmest tilskud til aktiviteter, hvor borgere i Syddjurs Kommune er målgruppe.

Ansøgninger om tilskud indkaldes en gang om året ved annoncering i lokale blade og på kommunens internet-hjemmeside. Ved annonceringen oplyses et samlet rammebeløb, der forventes uddelt. Ansøgningsfrist er den 15. september for det næst kommende år.

Der findes en ansøgning på kommunens hjemmeside. Ansøgningen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af det frivillige sociale arbejde man vil udføre, et budget for de planlagte aktiviteter og en angivelse af, hvor mange penge man søger om. Hvis der samtidig søges om økonomisk støtte til den pågældende aktivitet fra anden side, skal ansøgningen indeholde en bemærkning herom.

Tilskud bevilges af byrådets Udvalg for Plan, udvikling og kultur efter indstilling fra Frivilligrådet. Bevilgede tilskud vil blive udbetalt i første kvartal for tilskudsåret (i marts måned). Når tilskuddet er anvendt, skal der senest den 31. janaur indsendes en kortfattet redegørelse for, hvordan den pågældende aktivitet er gennemført, og hvordan pengene er brugt. Hertil kan anvendes et særligt skema, der kan fås hos kommunen.

Frivilligcentre i Syddjurs

Kommunen bistår i fornødent omfang med at stille egnede lokaler og samlingssteder gratis til rådighed for lokale foreninger og grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde. Dette kan ske ved etablering af et eller flere frivilligcentre i forbindelse med eksisterende og kommende aktivitetshuse, borgerhuse eller lignende i kommunen.

En vigtig opgave for Frivillighedsrådet, i samspil med relevante kommunale instanser er at tage stilling til, i hvilket omfang forslaget om frivilligcentre kan realiseres.

Dette forslag kan danne grundlag for nærmere retningslinjer for Frivillighedsrådets arbejde og kompetence, som udarbejdes snarest muligt, så der kan afholdes valg af Frivillighedsråd i begyndelsen af 2007. Disse retningslinjer bør evalueres løbende og evt. revideres senest i 2008.

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for lokale foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde i Syddjurs:

Rasmus Poulsen, Kolind Pensionistforening, Midtdjurs

Kaj Udengaard, Motionsforeningen Samson, Midtdjurs

Bjørn Helmer, Ældre Sagen, Ebeltoft

Bent Søndergaard, OK klubben i Ebeltoft

Lise Legarth, Flygtningevennerne i Rønde

Karin Bech, Dansk Røde Kors, Rønde

Jesper Wolsgård, FDF Mørke, Rosenholm

Niels Viderø, Kræftens Bekæmpelse, Rosenholm/Syddjurs

Hentet fra kommunens sagssystem
Opdateret: 23-03-2015 13:11

Kontakt

Relaterede links

Feedback