Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Bæredygtighedsudvalget 18-02-2020 16:30 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 1 Forslag til den kommunale bæredygtighedsstrategi
 • Resumé

  Endelig godkendelse af Bæredygtighedsudvalgets forslag til den kommunale bæredygtighedsstrategi.

 • Sagsfremstilling

  Bæredygtighedsudvalgets møde den 23. januar 2020 drøftede Bæredygtighedsudvalget forslaget til den kommunale bæredygtighedsstrategi.

  På mødet blev særligt væsentlige indsatser prioriteret. På den baggrund udarbejdede redaktionsgruppen et revideret forslag til den kommunale bæredygtighedsstrategistrategi, som blev sendt til Bæredygtighedsudvalget torsdag den 6. februar 2020 til kommentering. Deadline for bemærkninger var mandag den 10. februar 2020.

  Herefter har redaktionsgruppen indarbejdet bemærkningerne. Det endelige forslag til den kommunale bæredygtighedsstrategi er vedhæftet som bilag.

 • Indstilling

  Sekretæren for Bæredygtighedsudvalget indstiller til Bæredygtighedsudvalget, at forslaget til den kommunale bæredygtighedsstrategi godkendes.

 • Beslutning i Bæredygtighedsudvalget den 18-02-2020

  Bæredygtighedsudvalget godkendte forslaget til den kommunale bæredygtighedsstrategi med følgende bemærkninger:

  Følgende ændres:

  1. Kommunen vil tage medansvar for at nå FN’s verdensmål i 2030: ”handle bæredygtigt ved at” tilføjes efter ”vil”
  2. ”Tre bundlinjer” ændres til ”tre ben”.
  3. Nyt afsnit tilføjes i indledningen efter afsnittet ”Kriserne er globale”: På den baggrund har Syddjurs Kommune nedsat et udvalg der skal komme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune.
  4. I læsevejledningen efter ”byrådet vedtager dette forslag til strategi” tilføjes: Strategien danner grundlag for de kommende års arbejde og prioritering i byrådet.
  5. ”meget uerstattelig natur” ændres til ”mangfoldig og værdifuld natur”.
  6. Efter producerer mest affald tilføjes ”per indbygger”.
Punkt 2 Forslag til charter
 • Resumé

  Bæredygtighedsudvalget anmodes om at behandle forslag til chartre.

 • Sagsfremstilling

  Der er sket en bearbejdning af det forslag til borgerchartre, der blev sendt til Bæredygtighedsudvalget før borgermødet. Bearbejdningen har primært haft som mål at gøre dokumenterne mere overskuelige og lettilgængelige.

  De øvrige chartre er ikke ændrede

  Det foreslås også, at udvalget behandler forslagene, herunder beslutter om chartre overhovedet skal indgå i Bæredygtighedsudvalgets afsluttende rapport.

 • Indstilling

  Sekretæren for Bæredygtighedsudvalget indstiller til bæredygtighedsudvalget, at forslagene til chartre godkendes.

 • Beslutning i Bæredygtighedsudvalget den 23-01-2020

  Udsat.

 • Beslutning i Bæredygtighedsudvalget den 18-02-2020

  Bæredygtighedsudvalget godkender ikke forslagene til chartre.

  I stedet godkender Bæredygtighedsudvalget papiret ”Syddjurs for bæredygtighed – vi gør det sammen”.

Punkt 3 De endelige temapapirer
 • Sagsfremstilling

  Torsdag den 6. februar fik Bæredygtighedsudvalget tilsendt temapapirerne med redaktionsgruppens rettelser. Bæredygtighedsudvalget havde til mandag den 10. februar til at komme med bemærkninger. Dette har kun medført rettelser i papiret om bæredygtig bosætning.

  I henhold til procedure vedtaget på sidste møde i bæredygtighedsudvalget skal udvalgsmedlemmerne inden næste møde meddele om de ønsker et eller flere temapapirerne drøftet på mødet. Hvis der ikke er et ønske om drøftelse af et papir, er dette at betragte som vedtaget.

 • Bilag

 • Indstilling

  Sekretæren for Bæredygtighedsudvalget indstiller til Bæredygtighedsudvalget, at de endelige temapapirer godkendes.

 • Beslutning i Bæredygtighedsudvalget den 18-02-2020

  Bæredygtighedsudvalget godkender de endelige temapapirer.

Punkt 4 Drøftelse af opmærksomhedspunkter til præsentation for Byrådet
 • Sagsfremstilling

  Bæredygtighedsudvalget er inviteret til at deltage på Byrådets temamøde den 25. marts 2020, hvor Bærdygtighedsudvalgets endelige konklusioner skal præsenteres.

  Bæredygtighedsudvalget bedes derfor drøfte, om der er særlige opmærksomhedspunkter til præsentationen for Byrådet.

 • Indstilling

  Sekretæren for Bæredygtighedsudvalget indstiller til Bæredygtighedsudvalget, at præsentationen til Byrådet af Bæredygtighedsudvalgets færdige arbejde drøftes.

 • Beslutning i Bæredygtighedsudvalget den 18-02-2020

  Bæredygtighedsudvalget drøftede præsentationen til Byrådet af Bæredygtighedsudvalgets færdige arbejde.

Punkt 5 Evaluering
 • Sagsfremstilling

  Bæredygtighedsudvalget har nu arbejdet på dets anbefalinger til Byrådet det seneste år, og på Byrådets temamøde den 25. marts præsenteres Byrådet for disse. I den forbindelse bedes Bæredygtighedsudvalget drøfte det seneste års arbejde og evaluere på processen og det samlede resultat af arbejdet. Formålet er at kvalificere arbejdet i fremtidige § 17 stk. 4 udvalg.

 • Indstilling

  Sekretæren for Bæredygtighedsudvalget indstiller til Bæredygtighedsudvalget, at drøfte processen for og det samlede resultat af Bæredygtighedsudvalgets arbejde.

 • Beslutning i Bæredygtighedsudvalget den 18-02-2020

  Bæredygtighedsudvalget drøftede processen for og det samlede resultat af Bæredygtighedsudvalgets arbejde.