Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 25-03-2020 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 507 Spørgetid 25. marts 2020 - udgår
 • Sagsfremstilling

  Udgår, da mødet afholdes digitalt.

Show video
Punkt 508 Udtræden af Byrådet samt ændringer på udvalgsposter med videre
 • Resumé

  Byrådet bedes tage stilling til anmodning om udtræden af Byrådet fra byrådsmedlem Per Dalgaard samt ændringer på udvalgsposter med videre.

 • Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Per Dalgaard har anmodet om at udtræde af Syddjurs Byråd per 1. maj 2020 grundet fraflytning fra kommunen.

  For at være valgbar til Byrådet, skal vedkommende have fast bopæl i kommunen. Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder vedkommende af Byrådet. Det er Byrådet, der har kompetencen til at afgøre, om et medlem har mistet sin valgbarhed.

  Stedfortræder er Ebba Grethe Møgelvang Laursen, der således kan indtræde i Syddjurs Byråd.

  I forbindelse med Per Dalgaards udtræden af Byrådet, foretages der visse ændringer på udvalgsposter og udpegningsposter.

  Per Dalgaard sidder i Udvalget for natur, teknik og miljø og er udpeget til bestyrelsen for Den Vestdanske Filmpulje. Per Dalgaard er ligeledes stedfortræder for byrådsmedlem Michael Mikkelsen som delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde.

  Det indstilles, at Ebba Grethe Møgelvang Laursen overtager posten som udvalgsmedlem i Udvalget for natur, teknik og miljø samt bestyrelsesposten i Den Vestdanske Filmpulje og bliver stedfortræder for byrådsmedlem Michael Mikkelsen som delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

  1. anmodningen fra byrådsmedlem Per Dalgaard imødekommes
  2. Ebba Grethe Møgelvang Laursen som følge heraf indtræder i Byrådet
  3. Ebba Grethe Møgelvang Laursen indtræder i Udvalget for natur, teknik og miljø
  4. Ebba Grethe Møgelvang Laursen udpeges som Syddjurs Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Den Vestdanske Filmpulje
  5. Ebba Grethe Møgelvang Laursen bliver stedfortræder for byrådsmedlem Michael Mikkelsen som delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde.
 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet beslutter, at

  1. anmodningen fra byrådsmedlem Per Dalgaard imødekommes
  2. Ebba Grethe Møgelvang Laursen som følge heraf indtræder i Byrådet
  3. Ebba Grethe Møgelvang Laursen indtræder i Udvalget for natur, teknik og miljø
  4. Ebba Grethe Møgelvang Laursen udpeges som Syddjurs Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Den Vestdanske Filmpulje
  5. Ebba Grethe Møgelvang Laursen bliver stedfortræder for byrådsmedlem Michael Mikkelsen som delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde.

Show video
Punkt 509 Låneramme 2019
 • Resumé

  Hermed fremsendes lånerammeberegning vedrørende regnskab 2019 for Syddjurs Kommune. Beregningen viser en restlåneramme på 1,6 mio. kr. Det indstilles, at dette optages som nye lån.

 • Sagsfremstilling

  Landets kommuner har som udgangspunkt ikke mulighed for at optage lån til at finansiere kommunens aktiviteter. I Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning (af 17. december 2013) gives der dog mulighed for optagelse af lån til dækning af udgifter på en række udvalgte områder.

  Hertil kommer, at kommuner kan ansøge om dispensationer til låntagning, hvilket Syddjurs Kommune også har gjort i forbindelse med budget 2019.

  Lånedispensationer fra tidligere år, der ikke er opbrugt, er ydermere overført og medregnet i 2019 forudsat dette er muligt jævnfør retningslinjerne og tilsagn fra Sundheds- og Indenrigsministeriet.

  Tabel 1: Opgørelse af låneramme

  I mio. kr.

  Beløb

  Låneberettigede udgifter

  34,8

  Øvrig låneadgang

  0,0

  Lånedispensationer

  27,6

  Låneoptagelse

  -60,7

  Rest låneramme

  1,6

  Grundet kommunes likviditet forsøges det at hjemtage lån således, at lånoptaget passer med den samlede låneramme. Der er derfor i løbet af 2019 optaget lån for 60,7 mio. kr., mens den samlede beregnede låneramme bliver 62,3 mio. kr. Heraf er 34,8 mio. kr. vedrørende den generelle låneadgang, mens 27,6 mio. kr. skyldes dispensationer.

  En del af de 60,7 mio. kr., som er lånoptaget i 2019 er 22 mio. kr. vedrørende indefrosne ejendomsskatter. Ved regnskabsafslutning er der kun udgifter for 16,7 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der primo 2019 var udgifter over 22 mio. kr., men dette er faldet til 16,7 mio. kr. hen over året.

  Lånerammeopgørelsen viser også, at Syddjurs Kommune har øget låneadgang vedrørende en række anlægsaktiviteter. Det er i 2019 særligt udgifterne vedrørende Letbanen, der giver yderligere låneadgang.

  Ydermere er der i 2019 købt en landbrugsgrund til 6,0 mio. kr.Der er her låneadgang på 85 %. Disse skal dog betales tilbage, når Syddjurs Kommune sælger grunden eller dele heraf igen. Det indstilles, at disse 5,1 mio. kr. også optages som lån, idet det forventes at der går en række år før et salg.

  Det indstilles også, at der i 2020 hjemtages lån vedrørende indefrosne ejendomsskatter for 2020. Der er på nuværende tidspunkt udgifter i 2020 til indefrosne ejendomsskatter for 29,5 mio. kr. I løbet af 2020 vil denne udgift falde, idet boligejere afregner indefrossen ejendomsskat ved salg. Det indstilles derfor, at der optages 25 mio. kr. vedrørende indefrossen ejendomsskat i 2020.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Lån vedrørende indefrosne ejendomsskatter er optaget som særskilte variabelt forrentede lån uden afdrag, således at de nemt kan indfries, når staten overtager gældsforpligtigelsen. Det indstilles derfor, at der afdrages 5,3 mio. kr. på lånene vedrørende indefrosne ejendomsskatter, mens der optages 6,9 mio. kr. i almindelige fastforrentede lån ved KommuneKredit. Dette medfører, at der gives en tillægsbevilling i 2020 til bevilling 10.855 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag) på 5,3 mio. kr. samt en negativ tillægsbevilling til 10.855 Forskydninger i langfristet gæld (optag) på 6,9 mio. kr.

  Hermed øges kassen med 1,6 mio. kr.

  Vedrørende indefrosne ejendomsskatter i 2020, så indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 10.825 Finansforskydninger på 25 mio. kr. samt en negativ tillægsbevilling til 10.855 Forskydninger i langfristet gæld (optag) på tilsvarende 25 mio. kr. Denne tillægsbevilling vil betyde, at Syddjurs Kommune kan hjemtage lånet primo april 2020 til forbedring af kommunes kassebeholdning.

  Lånet vedrørende lånerammeopgørelsen på 6,9 mio. kr. oprettes som fastforrentet lån med afdrag, mens lånet vedrørende indefrosne ejendomsskatter optages som variabelforrentet lån uden afdrag.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning (af 17. december 2013)

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der gives en negativ tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til bevilling 10.855 Forskydninger i langfristet gæld. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
  2. der i 2020 gives en tillægsbevilling på 10.825 Finansforskydninger på 25 mio. kr. samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 10.855 Forskydninger i langfristet gæld.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 09-03-2020

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der gives en negativ tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til bevilling 10.855 Forskydninger i langfristet gæld. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
  2. der i 2020 gives en tillægsbevilling på 10.825 Finansforskydninger på 25 mio. kr. samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 10.855 Forskydninger i langfristet gæld.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. der gives en negativ tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til bevilling 10.855 Forskydninger i langfristet gæld. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
  2. der i 2020 gives en tillægsbevilling på 10.825 Finansforskydninger på 25 mio. kr. samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 10.855 Forskydninger i langfristet gæld.

  Økonomiudvalget er opmærksomt på, at kommunen derved ikke følger den økonomiske politik for så vidt angår låneoptag. Emnet forventes at indgå i de kommende budgetdrøftelser vedrørende genåbnet budget 2020.

 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet beslutter, at

  1. der gives en negativ tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til bevilling 10.855 Forskydninger i langfristet gæld. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
  2. der i 2020 gives en tillægsbevilling på 10.825 Finansforskydninger på 25 mio. kr. samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 10.855 Forskydninger i langfristet gæld.

Show video
Punkt 510 Lånegaranti til nye målere - Rønde Fjernvarme
 • Resumé

  Rønde Fjernvarme har anmodet Syddjurs Kommune om lånegaranti til finansiering af nye målere. Der ønskes samlet set lånegaranti for 2,0 mio. kr., hvilket det indstilles at give.

 • Sagsfremstilling

  Rønde Fjernvarme har rettet henvendelse til Syddjurs Kommune vedrørende lånegaranti til finansiering af ny målere.

  Rønde Fjernvarme har modtaget et lånetilbud fra KommuneKredit på 2,0 mio. kr. Lånet er fastforrentet over 5 år til negativ rente med sidste afdrag 13. november 2024. Lånetilbuddet fra KommuneKredit er vejledende, og det konkrete lån vil være afhængigt at markedsudviklingen.

  Administrationen vurderer, at der er lav risiko ved denne lånegaranti. Denne vurdering er på baggrund af Årsregnskab for Rønde Fjernvarme, samt at lånet er fastforrentet med lav rente og kort løbetid.

  Fastsættelse af garantiprovisionen sker jævnfør retningslinjerne således, at garantiprovisionen afspejler markedsprisen. Der indhentes derfor vurdering af markedsprisen fra ekstern samarbejdspartner (BDO i samarbejde med ekstern bank), og denne danner baggrund for den opkrævede garantiprovisionsprocent.

  Garantiprovisionen forventes at blive fastsat omkring 0,5 % årligt af restgælden per 1. januar.

  Omkostningerne til fastsættelse af garantiprovisionen opkræves Rønde Fjernvarme.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der ydes lånegaranti til Rønde Fjernvarme
  2. der fastsættes en markedsværdi af denne garanti i samråd med ekstern aktør, og denne danner baggrund for garantiprovisionen.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 09-03-2020

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der ydes lånegaranti til Rønde Fjernvarme
  2. der fastsættes en markedsværdi af denne garanti i samråd med ekstern aktør, og denne dan-ner baggrund for garantiprovisionen.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. der ydes lånegaranti til Rønde Fjernvarme
  2. der fastsættes en markedsværdi af denne garanti i samråd med ekstern aktør, og denne danner baggrund for garantiprovisionen.
 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet beslutter, at

  1. der ydes lånegaranti til Rønde Fjernvarme
  2. der fastsættes en markedsværdi af denne garanti i samråd med ekstern aktør, og denne danner baggrund for garantiprovisionen.

Show video
Punkt 511 Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber 2018
 • Resumé

  Ministeriet er forpligtet til, hvert år at behandle kommunernes revisionsberetninger og tage stilling til revisionsbemærkninger med videre. Ministeriet meddeler Byrådet og revisionen deres afgørelse vedrørende spørgsmål af betydning. Ministeriets afgørelse sendes til kommunerne i form af en decisionsskrivelse. Denne sag redegør for Udlændige og Integrationsministeriets decisionsskrivelse og Administrationens opfølgning på denne.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. juni 2019 behandlet revisionsberetningen for 2018.

  Revisionsberetningen er gennemgået på ministeriets vegne, og der er alene taget stilling til revisionsbemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 7. november 2019 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018, på områder med statsrefusion for Syddjurs kommune.

  I det følgende gennemgås decisionsskrivelsens indhold og Administrationens opfølgning på denne.

  Resultat af gennemgangen på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

  Revisor har ikke forbehold eller bemærkninger på ministeriets område.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det tilfredsstillende, at det er revisors vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende efter gældende regelsæt.

  Ministeriet finder det ikke helt tilfredsstillende, at revisor ved sagsgennemgangen har konstateret fejl og mangler på følgende områder:

  • Opfølgning på integrationskontrakten og tilbud i integrationsprogram, hvor der mangler dokumentation for jobsøgning og cv
  • Manglende rettidighed i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud
  • Manglende behovsvurdering og dokumentation på området hjælp i særlige tilfælde

  Ministeriet finder det endelig ikke tilfredsstillende, at revisor har konstateret fejl i opgørelsen af grundtilskud, men noterer, at sagerne efterfølgende er registreret korrekt.

  Håndtering i Syddjurs kommune

  Alle udbetalinger og refusionsmæssige berigtigelser er fortaget.

  Administrationen bemærker, at medarbejderne er undervist i hvad der skal dokumenteres og hvor denne dokumentation skal fremgå. Det bemærkes endvidere, at der forsat er fokus på overholdelse af rettidighed.

  Afslutningsvis bemærkes det, at Administrationen har gennemgået alle sager med registreret grundtilskud og opgørelse er tilrettet med det korrekte antal grundtilskud

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets med flere.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalg for erhverv og beskæftigelse, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende decisionsskrivelsen.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 11-03-2020

  Udvalg for erhverv og beskæftigelse indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende decisionsskrivelsen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende decisionsskrivelsen.

 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet godkender decisionsskrivelsen.

Show video
Punkt 512 Godkendelse af samlet katalog for tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder i Sundhed og Omsorg
 • Resumé

  Byrådet fastlægger serviceniveauet for en række indsatser og ydelser, som Sundhed og Omsorg er forpligtede til at levere til borgerne inden for rammerne af den gældende lovgivning.

  Med vedtagelsen af Budget 2020 skal eventuelle afledte ændringer i serviceniveauet fremlægges til godkendelse i Byrådet. Fagområdet har på den baggrund fundet anledning til at gentænke beskrivelsen af servicetilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder i ét samlet katalog, der i en mere borgervenlig form udtrykker de samlede indsatser og de værdier, der er gældende for samarbejdet med borgeren.

  Med denne sag præsenteres det samlede katalog herunder også de reviderede kvalitetsstandarder til godkendelse i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Det er Sundhed og Omsorgs vision at hjælpe til et godt, selvstændigt og værdigt liv. Derfor arbejdes der for, at borgeren kan få det bedre og/eller bibeholde sin funktionsevne, helbredstilstand og mentale sundhed så længe som muligt.

  Vores opgave er at skabe det gode forløb med borgeren som aktiv samarbejdspartner, så borgeren trygt guides videre til den rette indsats – hvad enten, det er i kommunalt regi eller i civilsamfundet. Det afspejles i mødet med borgeren, hvor fokus er på at tilbyde den hjælp, som borgeren har brug for inden for den givne ramme. Nogle gange består det i lidt støtte til at komme videre eller modtage et hjælpemiddel eller anden velfærdsteknologisk løsning, mens der i andre tilfælde kan være behov for hjælp over hele døgnet.

  Baggrunden for den nye udformning af et ønske om, at Sundhed og Omsorgs servicetilbud og serviceniveau fremgår mere brugervenligt og oplysende om de muligheder, man har som borger.

  Udover det samlede katalog anvender fagområdet indsatskataloger og retningsgivende dokumenter (fagspecifikke procedurer og kliniske retningslinjer og standarder), som er skrevet i et sundhedsfagligt sprog.

  Beskrivelse af serviceniveau

  Byrådet fastlægger serviceniveauet for en række indsatser og ydelser, som Sundhed og Omsorg er forpligtede til at levere til borgerne inden for rammerne af den gældende lovgivning.

  Kataloget ”Servicetilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder” er Syddjurs Kommunes beskrivelse af det vedtagne serviceniveau for indsatser og ydelser inden for sundheds- og ældreområdet. Servicetilbudsbeskrivelserne suppleres af lovpligtige kvalitetsstandarder, der hvor der er krav herom. Dette gælder følgende, som alle er inden for servicelovens rammer:

  • Forebyggende hjemmebesøg (§ 79)
  • Rehabiliteringsforløb (§ 83a)
  • Personlig pleje (§ 83)
  • Praktisk hjælp (§ 83)
  • Madservice (§ 83)
  • Genoptræning (§ 86.1)
  • Vedligeholdende træning (§ 86.2)

  Katalogets opbygning

  Første del af kataloget beskriver de servicetilbud, som Syddjurs Kommune har på sundheds- og ældreområdet. Oversigten over tilbud er inddelt, så hvert afsnit beskriver, hvad tilbuddet indeholder, hvem det er målrettet til, og hvor man kan henvende sig, hvis man ønsker at vide mere.

  Anden del beskriver, hvad man skal gøre, hvis man vil søge om støtte. Man kan blandt andet læse om sagsgange, visitation, valg af leverandør, tidsfrister, kommunens forventninger til borgeren samt borgerens muligheder for at klage.

  Tredje del beskriver Syddjurs Kommunes syv lovpligtige- og politisk godkendte kvalitetsstandarder. Med kvalitetsstandarderne får borgeren et indblik i, hvordan det politisk besluttede serviceniveau hænger sammen med den hjælp, de kan få inden for forebyggende hjemmebesøg, rehabiliteringsforløb, personlig pleje, praktisk hjælp, madservice samt genoptræning og vedligeholdende træning.

  Ændringer i de lovpligtige kvalitetsstandarder

  Ændringerne i katalogets tredje del, som beskriver de lovpligtige kvalitetsstandarder, er affødt af budgetvedtagelsen for Budget 2020 samt en lovændring i forhold til forebyggende hjemmebesøg. Derudover er der lavet en generel ajourføring sprogligt og indholdsmæssigt samtidig med, at Syddjurs Kommune i de foregående år har haft én samlet kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i henhold servicelovens § 83. Med dette oplæg, lægges der op til en opdeling af ”personlig pleje” og ”praktisk hjælp i hjemmet”.

  Nedenfor er angivet de væsentligste ændringer i kvalitetsstandarderne. Ændringerne er markeret med rød i vedlagte bilagsmateriale.

  Forebyggende hjemmebesøg (serviceloven § 79)

  Folketinget godkendte den 24. april 2019 en ny lov vedrørende forebyggende hjemmebesøg, som trådte i kraft den 1. juli 2019. Med den nye lov udvides målgruppen for forebyggende hjemmebesøg, så ældre på 70 år, som bor alene, også skal have et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

  Samtidig godkendte Byrådet med budgetvedtagelsen for Budget 2020 og omlægningen af trænings- og aktivitetsområdet, at det forebyggende hjemmebesøg som udgangspunkt, tilbydes som et fælles forebyggende- og sundhedsfremmende arrangement på kommunens centre. Hvis borgeren ikke ønsker at deltage i et forebyggende- og sundhedsfremmende arrangement, vil borgeren stadig have mulighed for at få et individuelt besøg i eget hjem.

  Der orienteres yderligere om den nye lovgivning for forebyggende hjemmebesøg i en særskilt sag på samme møde i Udvalget for sundhed, ældre og social.

  Praktisk hjælp i hjemmet (serviceloven § 83)

  Byrådet besluttede den 18. december 2019, at tøjvask til hjemmeboende borgere fremover skal leveres af en ekstern leverandør. Ordningen omfatter alle borgere, der er visiteret til tøjvask efter servicelovens § 83.

  De væsentligste ændringer består i, at

  • Tøjvask for hjemmeboende borgere sker ved ekstern leverandør
  • Tøjet afhentes på borgerens bopælsadresse, hvorefter tøjet sorteres, vaskes, tørres og leveres tilbage
  • Mængden af tøjvask udgør 8 kg, hvis man er enlig, og op til 12 kg, hvis man er flere i husstanden
  • Borgeren kan få hjælp til klargøring af tøj til afhentning samt få lagt det rene tøj på plads efter levering af tøjvaskleverandøren
  • Tøjvaskordningen indebærer vask af eget tøj, sengelinned, viskestykker og håndklæder. Tøjet skal kunne tåle maskinvask og tørretumbling.

  Kriterierne for tildeling af tøjvaskordning vil være uændrede. Borgere med et rehabiliteringspotentiale vil ikke blive visiteret til tøjvask ved ekstern leverandør før et rehabiliteringsforløb er blevet gennemført.

  Vedligeholdende træning (serviceloven § 86.2)

  Byrådet besluttede med Budget 2020, at der skal ske en omlægning af trænings- og aktivitetsområdet og den vedligeholdende træning. Den bevilgede indsats vil fremover som udgangspunkt foregå én gang ugentligt. Hvis der er brug for flere vedligeholdende indsatser, tilrettelægges de, så de opleves som et sammenhængende tilbud, hvor der sideløbende også er mulighed for socialt samvær og skabelse af netværk. Indsatsen foregår som udgangspunkt på hold, men tilpasses individuelt til den enkelte borger.

  Den vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats, hvor tilrettelæggelsen af træningsopgaven har fokus på at være målrettet og tidsafgrænset. Således skal borgerne have et mere målrettet tilbud, som støtter borgeren i at fortsætte med at leve et liv på egne betingelser.

  Den vedligeholdende træning varetages på kommunens træningscentre medmindre borgeren har en demenssygdom eller en erhvervet hjerneskade, hvor skaden som udgangspunkt er tre år gammel. I disse tilfælde varetages indsatsen i Demenscenter Syddjurs eller i Hjerne- og Talehuset i Tirstrup.

  Kriterierne for tildeling af vedligeholdende træning vil være uændrede.

  Proces

  Oplægget til et samlet katalog og ændringerne i de lovpligtige kvalitetsstandarder har været kvalificeret i Udvalget for sundhed, ældre og social den 15. januar 2020 og sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, der har haft mulighed for at kommentere og kvalificere oplægget. Ændringsforslagene fra Ældrerådet og Handicaprådet er indarbejdet i det samlede katalog.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Kataloget er udarbejdet i overensstemmelse med det vedtagne budget for 2020.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. det samlede katalog over ”Servicetilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder” godkendes
  2. de reviderede kvalitetsstandarder godkendes.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 02-03-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. det samlede katalog over ”Servicetilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder” godkendes
  2. de reviderede kvalitetsstandarder godkendes.
 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 11-03-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. det samlede katalog over ”Servicetilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder” godkendes
  2. de reviderede kvalitetsstandarder godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. det samlede katalog over ”Servicetilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder” godkendes
  2. de reviderede kvalitetsstandarder godkendes.
 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet godkender

  1. det samlede katalog over ”Servicetilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder”
  2. de reviderede kvalitetsstandarder med redaktionelle ændringer.

Show video
Punkt 513 Høring af ny sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland
 • Resumé

  Region Midtjylland har sendt en ny sundheds- og hospitalsplan i høring. Sundheds- og hospitalsplanen drøftes og der tages stilling til om udkastet til høringssvaret kan godkendes.

 • Sagsfremstilling

  Region Midtjylland har udarbejdet en ny sundheds- og hospitalsplan, som er sendt i høring. Planen er udarbejdet efter, at Regionsrådet, i forbindelse med budgetaftalen for 2019 – 2022, besluttede at udarbejde en ny sundheds- og hospitalsplan. Høringsperioden strækker sig til den 15. marts 2020, og planen forventes vedtaget af Regionsrådet 27. maj 2020.

  Den fremsendte høringsudgave samler den tidligere hospitalsplan fra 2008 og den tidligere sundhedsplan fra 2013. Den nye plan går på tværs af somatik og psykiatri og tager afsæt i en række eksisterende aftaler, herunder sundhedsaftalen. Det ønskes, at planen rækker fem til ti år ud i fremtiden.

  Planen har to overordnede formål.

  • At præsentere den retning, som Regionsrådet vil sætte for fremtidens sundhedsvæsen i det regionale regi og de områder, som skal have en særlig indsats i de kommende år
  • At give samarbejdspartnere og borgere et samlet overblik over Region Midtjyllands arbejde på sundhedsområdet.

  Sundheds- og hospitalsplanen består af to dele. En politisk del, der beskriver den retning som Regionsrådet ønsker at sætte og tilhørende handlinger. Den anden del er et plangrundlag, som blandt andet giver indblik i sundhedstilstanden i regionen, samarbejdet med blandt andet kommuner og praktiserende læger, forskning, udvikling med mere.

  Administrationens vurdering

  Set fra et kommunalt sundhedsperspektiv er det positivt, at regionen har fokus på mere samarbejde med patienterne, de øvrige aktører på sundhedsområdet og med civilsamfundet. Derudover anses det som værende værdifuldt, at der kommer et øget fokus på blandt andet sundhedsfremme og forebyggelse, dataudveksling og teknologisk udvikling.

  Der er ikke forslag til ændringer i hospitalsstrukturen herunder fordeling og antal af akuthospitaler, hvilket er positivt.

  Flere steder i planen nævnes eksisterende samarbejde, som Syddjurs Kommune allerede er en del af, herunder sundhedsaftalen for 2019 – 2023, fælles sundhedsvisitationer i klyngerne og samarbejdet om den nære psykiatri.

  Administrationen ønsker at rette opmærksomhed på, at der i planen er fokus på at skubbe flere opgaver ud til kommunerne. Dette forårsages i høj grad af den demografiske udvikling med en stigende andel af ældre borgere, flere borgere med kroniske sygdomme og en større kompleksitet i sygdomsbilledet.

  Derudover indikerer befolkningsundersøgelserne, som er anvendt i plangrundlaget, at sundhedstilstand i klyngerne Randers, Horsens og Midt er blevet ringere de seneste ti år.

  Disse udfordringer presser sundhedsvæsenet og vil bevirke, at flere borgere fremadrettet vil skulle behandles i eget hjem eller tæt på deres hverdagsliv. Konsekvenserne af dette bliver et øget ressourcepres på de kommunale sundhedsindsatser og tilbud.

  Administrationen vurderer derfor, at der vil blive et større behov for blandt andet sygeplejekliniker, besøg i borgerens hjem, nære tilbud, øget belastning af kommunale akut- og rehabiliteringstilbud. Endvidere vil et tæt samarbejde med hospitaler og praktiserende læger blive endnu mere essentielle, for at kunne imødekomme et stigende opgavepres.

  Følgende er høringsparter i ny sundheds- og hospitalsplan

  Høringsudkastet til Region Midtjyllands nye sundheds- og hospitalsplan sendes bredt i høring

  og vil offentliggjort på Region Midtjyllands hjemmeside, så alle interesserede kan se planen og afgive høringssvar.

  Høringsudkastet vil desuden blive sendt direkte til følgende parter:

  • Aarhus Universitet
  • Danske Regioner
  • De 19 kommuner i Region Midtjylland
  • De fire øvrige regioner
  • De tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland
  • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  • Det Regionale Sygeplejefaglige Råd
  • Det palliative Råd
  • Hospicer i Region Midtjylland
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Patientinddragelsesudvalget
  • Randers social- og sundhedsskole
  • Region Midtjyllands hospitaler og psykiatri – herunder deres
  • MEDudvalg
  • Regions-MEDudvalget
  • Regionsterapeutrådet
  • Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA)
  • Social- og sundhedsskolen i Herning
  • Social- og sundhedsskolen i Skive
  • Social- og sundhedsskolen i Fredericia-Horsens
  • SOSU Østjylland (Aarhus, Silkeborg og Skanderborg)
  • Sundhedsstyrelsen (indhentning af rådgivning, jf. sundhedsloven)
  • VIA University College

  Patientforeninger:

  • Alzheimersforeningen
  • Astma-Allergi Danmark
  • Danmarks Lungeforening
  • Dansk Handicap Forbund
  • Danske Handicaporganisationer
  • Danske Patienter
  • "De 9" (bruger- og pårørendeorganisation, psykiatri)
  • De samvirkende Invalideorganisationer
  • Diabetesforeningen
  • Foreningen Forældre og Fødsel
  • Foreningen RYK
  • Gigtforeningen
  • Hjernesagen
  • Hjerneskadeforeningen
  • Hjerteforeningen
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Landsforeningen Bedre Psykiatri
  • Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP)
  • Landsforeningen Liv&Død
  • Nyreforeningen
  • Patientforeningen
  • Psoriasisforeningen Danmark
  • Scleroseforeningen
  • SIND

  Faglige organisationer:

  • 3F
  • Danmarks Apotekerforening
  • Dansk Kiropraktor Forening
  • Dansk Lægesekretærforening
  • Dansk Psykologforening
  • Dansk Sygeplejeråd
  • Danske Bioanalytikere
  • Danske Fodterapeuter
  • Danske Fysioterapeuter
  • Ergoterapeutforeningen
  • Fag og Arbejde (FOA)
  • Farmakonomforeningen
  • Foreningen af Radiografer i Danmark
  • Foreningen af Speciallæger (FAS)
  • Jordemoderforeningen
  • Lægeforeningen Midtjylland
  • PLO i Region Midtjylland (PLO-M)
  • Tandlægeforeningen
  • Yngre Læger (YL)

  Andre sammenslutninger

  • Blå Kors
  • Røde Kors
  • Ældresagen
  • Foreningen SAND

  Høringssvar fra foreninger og organisationer, som ikke fremgår ovenfor, vil blive behandlet på lige fod med øvrige høringssvar.

  Administrationens udkast til høringssvar

  Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar fra Syddjurs Kommune.

  Administrationen vurderer overordnet set, at den udsendte høringsversion til den nye sundheds- og hospitalsplan sætter en relevant retning for varetagelsen af de regionale sundhedsopgaver.

  Udkastet til høringssvaret indeholder blandt andet:

  • Vigtigheden i et tæt samarbejde mellem region, praktiserende læger, kommune, borgere og civilsamfundet i forhold til, at agerer som et nært og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Stadig flere opgaver ønskes løst i det kommunale regi. Her er det særligt vigtigt, at der foreligger klare samarbejdsaftaler i forhold til blandt andet økonomi, kompetencer, ansvarsområder og rammer
  • Det værdifulde i, at kommunerne har mulighed for rådgivning og sparring med hospitalerne, så vigtig specialviden også kan anvendes i den nære kommunale praksis
  • Det er positivt, at Region Midtjylland har fokus på datadeling med afsæt i sikker anvendelse af data. Datadeling er vigtig i forhold til blandt andet at sikre sammenhænge og at nedbringe dobbeltregistreringer i journalsystemerne
  • Borgerne skal hjælpes bedre på vej i udredningsfasen og ikke sendes frem og tilbage mellem praktiserende læge og hospitalet, hvis en ny udredning skal iværksættes.
  • Det anses som værende ønskværdigt at styrke samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse. Erfaringer fra hospitalssektoren, forskning og kommunernes kendskab til mulighedsrummet for sundhedsfremme og forebyggelse i primærsektoren vil tilsammen kunne styrke og målrette den sundhedsfremmende og forebyggende indsats blandt befolkningen.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Udviklingen i det regionale sundhedsvæsen påvirker den kommunale økonomi både direkte og indirekte.

  Den nye sundheds- og hospitalsplan er med til at pege på, at flere indsatser og behandlinger fremadrettet skal løftes i det kommunale regi og i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Dette vil medføre et øget pres på sundheds- og omsorgsområdet i Syddjurs Kommune.

  Det er Region Midtjyllands vurdering, at befolkningsudviklingen alene forventes at medføre stigninger til hospitalsbehandlinger på knap 1,8 mia. kr. i 2030. Beløbet svarer til et merforbrug på 150 mio. kr. årligt til de somatiske hospitaler i Region Midtjylland. Syddjurs Kommune vil opleve stigende udgifter til den kommunale medfinansiering, men også til at efterkomme en øget efterspørgsel og de nye opgaver, som skal løses i kommunalt regi.

 • Lovgrundlag

  Sundhedsloven.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. høringsmaterialet for den nye sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland drøftes
  2. forslag til høringssvar til Region Midtjylland godkendes.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 02-03-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. høringsmaterialet for den nye sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland drøftes
  2. forslag til høringssvar til Region Midtjylland godkendes.
 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 11-03-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. høringsmaterialet for den nye sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland drøftes
  2. forslag til høringssvar til Region Midtjylland godkendes med bemærkning om, at opmærksomhed på de økonomiske perspektiver er med, når der indgås konkrete aftaler.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. høringsmaterialet for den nye sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland drøftes
  2. forslag til høringssvar til Region Midtjylland godkendes med bemærkning om, at opmærksomhed på de økonomiske perspektiver er med, når der indgås konkrete aftaler.
 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet

  1. drøftede høringsmaterialet for den nye sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland
  2. godkender høringssvar til Region Midtjylland med bemærkning om, at opmærksomhed på de økonomiske perspektiver er med, når der indgås konkrete aftaler.

Show video
Punkt 514 Trafikplan Djursland. Behandling af høringssvar
 • Resumé

  I foråret 2019 var Trafikplan Djurslands overordnede principper, som ruteføring og servicenieveau, i offentlig høring. Principperne blev politisk godkendt i efteråret 2019. Midttrafik har på baggrund af dette udarbejdet forslag til køreplaner med ikrafttræden ved køreplansskiftet juni 2020.

  Udvalget for natur, teknik og miljø og Byrådet skal tage stilling til de indkomne høringssvar og beslutte om de giver anledning til ændringer i køreplanerne.

 • Sagsfremstilling

  Køreplanerne har været i offentlig høring i januar 2020.

  Der er i alt indkommet 305 høringsvar i forbindelse med Midttrafiks køreplansforslag. Høringssvarene kommer fra hele trafikplanens område og således også fra Norddjurs.

  Køreplanerne, der dannede baggrund for høringen, samt Midttrafiks behandling af høringssvarene, er vedhæftet som bilag.

  Køreplanlægningen har taget udgangspunkt i Trafikplan Djurslands principper. Et vigtigt princip er, at Letbanen, 120systemet og 210systemet tilsammen er grundstrukturen i den kollektive trafik på Djursland og til hhv. Randers og Aarhus. Køreplanlægningen søger således at skabe optimal korrespondance mellem Letbane og busser i knudepunkterne - Grenå, Ryomgård og Hornslet.

  Dette princip kan påvirke sammenhæng mellem bus og ringetider på diverse uddannelsesinstitutioner, hvor til og fra busserne har ruter. Det betyder konkret, at rute 121 har korrespondance med Letbanen i knudepunktet i Ryomgård, og derfor ikke samtidigt har korrespondance til ringetiderne på uddannelsesinstitutionerne i Rønde.

  Der er ikke ændret på køreplanerne for lokalrute 1, 2 og 3. Disse er meget låst i deres nuværende form, blandt andet af hensyn til deres dobbelte betjening af henholdsvis Ebeltoft Skole og Molsskolen. Af denne årsag har køreplanerne for disse ruter ikke været i høring.

  Køreplanerne for de åbne skolebusruter tilrettelægges hvert år i tæt dialog med de respektive skoler, og disse har derfor heller ikke været i høring.

  I det følgende redegøres for Midttrafiks opsummering af de indkomne høringssvar relateret til Syddjurs Kommune.

  Administrationen anbefaler under hensyntagen til budgetoverholdelse, at nedenstående køreplansforslag fra Midttrafik godkendes. Der er til hver rutes køreplan beskrevet alternative løsninger, der imødekommer de indkomne høringssvar, samt den dertilhørende økonomi. De beskrevne alternativer ligger udover det budget, der er til kollektiv trafik.


  Rute 120 Rønde-Kolind-Grenå

  Administrationens anbefaling:

  • 7 daglige afgange mellem Grenå og Kolind, hvoraf nogle afgange tilbydes som flexbus.
  • 3 afgange forlænges til/fra Rønde. Svarende til uddannelsesniveau mellem Kolind og Rønde.
  • Ruten kører ikke i weekenden, hvor der henvises til flextur.

  Alternativt: Høringssvarene har påvist et ønske om mere betjening mellem Kolind og Rønde.

  Såfremt der ønskes mere betjening, er der følgende muligheder:

  1. Der kan indsættes flere flexbusafgange. Midttrafik vurderer, at dette vil koste mellem 12.000 og 24.000 kr. årligt per flexbusafgang
  2. Alternativt kan der indsættes ordinære busafgange alle hverdage i tidsrummet 8.15-13.45, hvor der er ledig kapacitet. Nettoomkostningerne per dobbelttur er cirka 75.000 kr. årligt.

  Rute 121 Ryomgård-Rønde-Knebel(-Helgenæs)

  Administrationens anbefaling:

  • Timedrift i dagtimer på hverdage samt afgange hver anden time aften og weekend.
  • På hverdage forlænges 10 afgange til Helgenæs, hvoraf udvalgte afgange udbydes som Flexbus. I weekenden tilbydes 8-9 afgange til henholdsvis Helgenæs og Skødshoved som Flexbus.
  • Ruten køre ikke længere mellem Aarhus-Rønde, hvor der henvises til rute 123.


  Alternativt: Høringssvarene har påvist et ønske om mere betjening mellemKnebel og Helgenæs.

  Såfremt der ønskes mere betjening, er der følgende muligheder:

  1. Der kan indsættes flere flexbusafgange. Midttrafik vurderer, at dette vil koste mellem 22.000 og 44.000 kr. årligt per flexbusafgang.
  2. Alternativt kan der indsættes ordinære busafgange alle hverdage i tidsrummet 8.15-13.30, hvor der er ledig kapacitet. Nettoomkostningerne per dobbelttur er cirka 90.000 kr. årligt.

  Rute 122 Rønde-Tirstrup-Balle-Trustrup-Grenaa

  Administrationens anbefaling:

  • Timedrift i dagtimerne, samt afgange hver anden time aften og weekend.
  • Ruten køre ikke længere mellem Aarhus-Rønde, hvor der henvises til rute 123.
  • Som følge af høringssvarene er afgange, som er relevante for ungdomsuddannelserne i Grenaa, ændret til at køre ad Rute 15 mellem Tirstrup-Trustrup, som herved betjenes mere dækkende på disse afgange. Betjeningen af Rosmus-Balle bortfalder på de pågældende dage.

  Alternativt:

  Der skal ikke tages stilling til yderligere ændringer på rute 122 i forhold til høringen af køreplansforslaget.

  Rute 123 Aarhus-Rønde-Ebeltoft

  Administrationens anbefaling:

  • Kvartersdrift i dagtimerne og halvtimedrift aften og weekend.
  • Hver anden afgang kører videre til Ebeltoft, som derved får halvtimedrift i dagtimerne via to forskellige ruteforløb; en gang i timen via Femmøller og en gang i timen via Tåstrup/Feldballe. Aften og weekend er der timedrift til Ebeltoft via Femmøller.

  Alternativt: Midttrafik har generelt set været i stand til at imødekomme en del af høringssvarene for rute 123, og har foretaget små justeringer af køreplanen uden konsekvens for rutens øvrige korrespondancer og budgettet for ruten.

  Rute 212 Randers-Auning-Ryomgård

  Administrationens anbefaling:

  • Halvtimedrift i dagtimerne og timedrift aften og weekend.
  • Kører ikke længere mellem Ryomgård og Ebeltoft. Kunderne henvises til rute 312.
  • Kører ikke længere via Paderup på udvalgte afgange. Kunderne henvises til rute 212U.

  Der skal ikke tages stilling til ændringer på rute 212 i forhold til høringen af køreplansforslaget.

  Rute 214 Ryomgård-Glesborg-Grenaa

  Administrationens anbefaling:

  • Timedrift i dagtimerne samt afgange hver anden time aften og weekend.
  • Ruten kører ikke længere mellem Randers og Ryomgård. Kunderne henvises til rute 212.

  Der skal ikke tages stilling til ændringer på rute 214 i forhold til høringen af køreplansforslaget.

  Rute 217 Randers-Hornslet-Mørke-Rønde

  Rute 217 gennemgår ingen ændringer i forbindelse med Trafikplan Djursland, bortset fra de nødvendige justeringer af ankomst og ringetider af hensyn korrespondancer i Rønde.

  • 12 afgange på hverdage, 5 afgange lørdag og 6 afgange søndag.

  Afgangen kl 15.20 fra Rønde ændres til 15.50 af hensyn til ringetider på Rønde Gymnasium og Rønde Privatskole.

  Rute 312 Ryomgård-Kolind-Tirstrup-Ebeltoft

  Administrationens anbefaling:

  • 8 daglige afgange på hverdage, hvoraf nogle tilbydes som flexbus.
  • Ruten kører ikke i weekenden. Kunderne henvises til flextur.

  Alternativt: Høringssvarene har påvist et ønske om mere betjening i weekenden af hensyn til borgere, der skal til Randers Regionshospital. Midttrafik vurderer, at betjeningen, der er præsenteret i køreplanen, er tilstrækkelig. Derudover har Syddjurs Kommune indført Flextur til Regionshospitalet Randers til 4. kr. per kilometer.

  Såfremt der ønskes mere betjening er der følgende muligheder:

  1. Der kan indsættes flere flexbusafgange på hverdage mellem Ryomgård og Ebeltoft.. Midttrafik vurderer, at dette vil koste mellem 20.000 og 40.000 kr. årligt per flexbusafgang.
  2. Der kan indsættes flere flexbusafgange i weekenden. Fem afgange lørdag og søndag vil udgøre mellem 76.000 og 152.000 kr. årligt.
  3. Alternativt kan der indsættes ordinære busafgange alle hverdage i tidsrummet 8.15-13.30, hvor der er ledig kapacitet. Nettoomkostningerne per dobbelttur er cirka 90.000 kr. årligt.

  Rute 319 Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted

  Administrationens anbefaling:

  • Timedrift i dagtimerne samt afgange hver anden time aften og weekend.
  • Halvtimedrift morgen og eftermiddag mellem Hornslet og Auning (på forsøgsbasis).

  Der skal ikke tages stilling til ændringer på rute 319 i forhold til høringen af køreplansforslaget.

  Rute 351 Grenaa-Ebeltoft

  Administrationens anbefaling:

  • 8 daglige afgange på hverdage
  • 5 afgange tilbydes som flexbus i weekenden

  Alternativt: Høringssvarene har påvist et ønske om flere afgange mellem Grenaa og Ebeltoft.

  Såfremt der ønskes mere betjening, er der følgende muligheder:

  1. Der kan indsættes flere flexbusafgange. Midttrafik vurderer, at dette vil koste mellem 25.000 og 50.000 kr. årligt per flexbusafgang.
  2. Alternativt kan der indsættes ordinære busafgange i tidsrummet 10.30-12.30 på hverdage, hvor der er ledig kapacitet. Nettoomkostningerne per dobbelttur er ca. 216.000 kr. årligt, hvoraf Syddjurs Kommune finansierer 65% og Norddjurs Kommune 35%.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens anbefalinger kan økonomisk rummes inden for bevillingen under hensyn til Budget 2020 inkl. overslagsårene. Tilvalg vil enten medføre flytning af midler mellem ruter eller budgetoverskridelse, som således skal dækkes ved kassetræk på kommunekassen.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at Administrationens anbefalinger til de i sagsfremstillingen nævnte ruter godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 10-03-2020

  Udvalget for natur, teknik og miljø Indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Administrationens anbefalinger til de i sagsfremstillingen nævnte ruter godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Administrationens anbefalinger til de i sagsfremstillingen nævnte ruter godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet godkender Administrationens anbefalinger til de i sagsfremstillingen nævnte ruter.

Show video
Punkt 515 Syddjurs Spildevand A/S. Drøftelse af emner forud for udsendelse af dagsorden til generalforsamling 2020
 • Resumé

  Syddjurs Spildevand A/S afholder generalforsamling den 11. maj 2020. Det indstilles til Udvalget for natur, teknik og miljø at drøfte emner forud for bestyrelsens godkendelse af dagsorden og efterfølgende fremsendelse til byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Spildevand A/S afholder generalforsamling den 11. maj 2020.

  Generalforsamlinger afholdes ved, at bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S godkender og fremsender dagsorden til drøftelse i Udvalget for natur, teknik og miljø. Herefter behandles dagsorden til generalforsamling på Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med stillingtagen til de enkelte punkter. Generalforsamling afvikles med invitation af det samlede byråd, bestyrelse, direktør og relevante medarbejdere, men dog sådan at det er borgmesteren, der repræsenterer Byrådet i beslutningen.

  Bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S vil på bestyrelsesmøde den 24. marts 2020 godkende dagsorden for generalforsamlingen, hvorefter dagsorden fremsendes med henblik på, at Syddjurs Kommune tager stilling til dagsordenens punkter og kan komme med yderligere punkter.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare bemærkninger til økonomi og organisatoriske konsekvenser.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, at

  1. emner til dagsorden til generalforsamling i Syddjurs Spildevand A/S 11. maj 2020 drøftes forud for bestyrelsens godkendelse af dagsorden og efterfølgende fremsendelse til Byrådet.
  2. emnerne fremsendes til Syddjurs Spildevand A/S.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 10-03-2020

  Udvalget for natur teknik og miljø drøftede emner til dagsorden til generalforsamling i Syddjurs Spildevand A/S 11. maj 2020. Udvalget for natur, teknik og miljø peger på følgende emner:

  1. Vandvision 2050 herunder planens hovedpunkter og økonomi i den forbindelse
  2. Overtagelsen af spildevandsanlægget i Lübker Golf
  3. Samarbejdet med Aqua Djurs
  4. Syddjurs Spildevand som potentiel aktør indenfor vandforsyning

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende de valgte emner til dagsorden til generalforsamling i Syddjurs Spildevand A/S 11. maj 2020.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende de valgte emner til dagsorden til generalforsamling i Syddjurs Spildevand A/S 11. maj 2020.

 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet godkender de valgte emner til dagsorden til generalforsamling i Syddjurs Spildevand A/S.

  Byrådet godkender endvidere, at der på dagsordenen drøftes følgende:

  • Anlæg og vedligehold af forsinkelsesbassiner, så man undgår eutrofiering og opnår høj biodiversitet og rekreativ værdi.

Show video
Punkt 516 djursBO - afd. 67, Drasbeksgade og Mejerivej, Kolind - nyt skema B
 • Resumé

  Byrådet godkendte den 28. august 2019 skema B vedrørende 12 almene boliger på Drasbeksgade og Mejerivej i Kolind. Sagen indstilles med henblik på godkendelse af korrigeret skema B.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. august 2019 skema B vedrørende opførsel af 12 almene boliger i Kolind, hvoraf de seks boliger skulle placeres på Drasbeksgade, og de seks boliger på Mejerivej. Projektet er en del af det samlede projekt med små, billige boliger.

  Der har i forbindelse med den videre bearbejdning af projektet vist sig behov for tilvejebringelse af ny lokalplan, før der kan skabes grundlag for opførsel af de seks boliger på Drasbeksgade.

  Det er Administrationens vurdering, at det vil være mest fornuftigt at gennemføre lokalplanlægning for et større geografisk område end de seks boliger alene. Der har sideløbende vist sig et lokalt forankret initiativ i forhold til realisering af et midtbyprojekt i Kolind, da en række lodsejere har vist interesse i at omdanne ejendomme i området mellem Bredgade og Drasbeksgade til nybyggeri.

  Opførelsen af de seks boliger på Drasbeksgade kan ikke afvente processen med vedtagelse af ny lokalplan for et større område, hvorfor det foreslås, at de seks boliger, der skulle være opført på Drasbeksgade, i stedet opføres i boligområdet Enggårdsbakken.

  Der er i Enggårdsbakken plangrundlag til at igangsætte opførslen med det samme, og grunden på Drasbeksgade bliver derved tilsvarende frigjort til at indgå i midtbyprojektet. Grunden på Enggårdsbakken er kommunalt ejet.

  djursBO vil indgå som væsentlig aktør i udvikling af midtbyprojektet ud fra en forudsætning om, at der også kommer til at indgå almene boliger i projektet. Antal boliger, herunder almene boliger, placering med videre afklares i lokalplanfasen, og finansiering af grundkapitalindskud foreslås afsat i budget 2022 eller 2023. Det bemærkes derudover, at det kræver kommunal godkendelse, at djursBO beholder grunden på Drasbeksgade til senere bebyggelse, hvorfor denne godkendelse søges i indeværende sag.

  djursBO ønsker samtidig at opføre yderligere fire boliger på Enggårdsbakken, således at der opføres samlet 10 boliger, da det vurderes, at det vil skabe et mere sammenhængende og robust projekt.

  Skema A vedrørende dette indstilles i separat sag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er tidligere bevilliget og betalt grundkapitalindskud vedrørende projektet, og flytning af projektet kræver ikke yderligere bevilling.

  Der vil være en grundsalgsindtægt i forbindelse med, at djursBO køber grunden i Enggårdsbakken. Købesummen foreslås fastsat til 80.000 kr. per byggeret med tillæg af moms, svarende til samlet 480.000 kr. eksklusiv moms.

 • Lovgrundlag

  Lov om almene boliger med videre.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. korrigeret skema B godkendes, og at de seks almene boliger opføres på Enggårdsbakken i Kolind,
  2. det godkendes, at der sælges en del af matr.nr. 13aø, Kolind By, Kolind for en købesum på 480.000 eksklusiv moms,
  3. det godkendes, at djursBO bibeholder ejerskab til grunden Drasbeksgade 9B, 8560 Kolind, med henblik på fremtidig bebyggelse.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. korrigeret skema B godkendes, og at de seks almene boliger opføres på Enggårdsbakken i Kolind
  2. det godkendes, at der sælges en del af matr.nr. 13aø, Kolind By, Kolind for en købesum på 480.000 eksklusiv moms
  3. det godkendes, at djursBO bibeholder ejerskab til grunden Drasbeksgade 9B, 8560 Kolind, med henblik på fremtidig bebyggelse.
 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet godkender

  1. korrigeret skema B, og at de seks almene boliger opføres på Enggårdsbakken i Kolind
  2. at der sælges en del af matr.nr. 13aø, Kolind By, Kolind for en købesum på 480.000 eksklusiv moms
  3. at djursBO bibeholder ejerskab til grunden Drasbeksgade 9B, 8560 Kolind med henblik på fremtidig bebyggelse.

Show video
Punkt 517 djursBO - afd. 68, Enggårdsbakken, Kolind, skema A
 • Resumé

  Syddjurs Kommune har modtaget skema A, anmodning om tilsagn om støtte til opførsel af almene boliger fra djursBO, vedrørende opførsel af fire almene boliger på Enggårdsbakken i Kolind.

  Sagen indstilles med henblik på godkendelse af skema A samt godkendelse af salg af byggeretter til djursBO.

 • Sagsfremstilling

  djursBO har anmodet om godkendelse af skema A for fire almene boliger på Enggårdsbakken i Kolind.

  De fire boliger opføres sammen med seks almene boliger, der flyttes fra Drasbeksgade til Enggårdsbakken.

  Projektet omfatter fire treværelses almene familieboliger på samlet 85 m2 svarende til i alt 340 m2 byggeri.

  Området er omfattet af lokalplan 92, og projektet vurderes at være indenfor rammerne af lokalplanen.

  Den samlede anskaffelsessum ved skema A udgør 6.899.000 kr., der finansieres som følger:

  Anskaffelsessum

  6.899.000

  Finansiering

  Realkreditlån

  90%

  6.209.100

  Kommunelån via Landsbyggefonden

  8%

  551.920

  Indskud

  2%

  137.980

  I alt

  100%

  6.899.000

  Den foreløbigt opgjorte, årlige husleje udgør 952,83 pr. m2 per år, hvilket svarer til en gennemsnitlig, månedlig husleje på 6.749 kr. for bolig på 85 m2.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Godkendelse af projektet medfører, at der skal betales 550.000 kr. i grundkapitalindskud. Beløbet forfalder til betaling ved godkendelse af skema B. Der er ikke afsat beløb i budget 2020 til grundkapitalindskud vedrørende dette projekt.

  Der vil være en grundsalgsindtægt i forbindelse med, at djursBO køber grunden på Enggårdsbakken. Købesummen foreslås fastsat til 125.000 kr. per byggeret med tillæg af moms svarende til samlet 480.000 kr. eksklusiv moms, hvilket modsvarer størstedelen af grundkapitalindskuddet, hvorfor projektet ikke medfører samlet kassetræk af betydning.


  Der søges derfor en tillægsbevilling til finansiering af grundkapitalindskud, da skema B forventes godkendt i indeværende år.

 • Lovgrundlag

  Lov om almene boliger med videre.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. skema A godkendes, og at der gives tilsagn om støtte til opførsel af fire almene boliger, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum vedrørende boligerne godkendes med 6.899.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 952,83 kr. per m2 per år., og
  4. at der i 2020 gives tillægsbevilling på 550.000 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), der finansieres af kassebeholdningen, og
  5. det godkendes, at der sælges en del af matr.nr. 13aø, Kolind By, Kolind for en købesum på 480.000 ekskl. moms, og
  6. Administrationen bemyndiges til at godkende skema B, såfremt anskaffelsessummen er i samme niveau som ved skema A.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. skema A godkendes, og at der gives tilsagn om støtte til opførsel af fire almene boliger, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum vedrørende boligerne godkendes med 6.899.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 952,83 kr. per m2 per år., og
  4. at der i 2020 gives tillægsbevilling på 550.000 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), der finansieres af kassebeholdningen, og
  5. det godkendes, at der sælges en del af matr.nr. 13aø, Kolind By, Kolind for en købesum på 480.000 ekskl. moms, og
  6. Administrationen bemyndiges til at godkende skema B, såfremt anskaffelsessummen er i samme niveau som ved skema A.
 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet godkender

  1. skema A, og at der gives tilsagn om støtte til opførsel af fire almene boliger, og
  2. den foreløbige anskaffelsessum vedrørende boligerne med 6.899.000 kr., og
  3. den foreløbigt fastsatte husleje med 952,83 kr. per m2 per år., og
  4. at der i 2020 gives tillægsbevilling på 550.000 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), der finansieres af kassebeholdningen, og
  5. at der sælges en del af matr.nr. 13aø, Kolind By, Kolind for en købesum på 480.000 eksklusiv moms, og
  6. at Administrationen bemyndiges til at godkende skema B, såfremt anskaffelsessummen er i samme niveau som ved skema A.

Show video
Punkt 518 Opstilling af LED-pyloner
 • Resumé

  I forbindelse med budgettet for 2018 blev det besluttet at opsætte digitale byportaler i form af LED-skærme.

 • Sagsfremstilling

  Af budgetaftalen for 2018 fremgår følgende: ”Syddjurs Kommune har vedtaget en række bestemmelser om opsætning af digitale pyloner, som kan anvendes i markedsføringsøjemed. Blandt dele af handelslivet arbejdes der aktivt for at etablere portaler, der skal understøtte og fremme det lokale handelsliv i Syddjurs Kommune. Portalerne vil komplementere de kommercielle portaler, som skyder op. Ved hver større by (Rønde, Hornslet, Ebeltoft, Kolind og Ryomgård) opstilles digitale portaler, som skal afløse de nuværende bannersøjler. Portalerne skal indholdsmæssigt drives ikke-kommercielt, men overvejende anvendes til at brande kommunen, byen og de aktuelle tilbud, der tilbydes en bred kreds af brugere. Private arrangører af events, koncerter og lignende, der retter sig mod en bredere kreds af brugere, kan anvende søjlerne mod betaling og på nærmere bestemte vilkår (1,25 mio. kr. er afsat i 2019). Ovenstående kan medføre en revision af kommunens skiltemanual”.

  Efter behandlinger i Udvalget for natur, teknik og miljø den 4. september 2018, 15. januar 2019 og 15. januar 2020 og i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 5. september 2018, 6. februar 2019, 2. oktober 2019 og 15. januar 2020, er der nu udarbejdet de nødvendige dokumenter, så etableringen kan igangsættes.

  Etablering af digitale byportaler (LED-pyloner) vil bidrage til synliggørelse af kommunens mange attraktive kulturarrangementer og naturtilbud for såvel borgere som besøgende i kommunen. Dette vil understøtte indsatsområderne ”Bosætning” såvel som ”Natur, kultur og landskab” i kommunens vision.

  Administrationen administrerer i dag bookinger af de fysiske bannerstativer, hvor der er placeret i alt 10 i seks forskellige byer i kommunen, og Administrationen oplever en stigende efterspørgsel på pladserne, hvilket betyder, at der gives mange afslag. Med en digital løsning vil det være muligt at annoncere flere kultur- og naturarrangementer sideløbende med offentlige kampagner inden for eksempelvis sundhedsområdet, borgerservice eller trafiksikkerhed.

  Samtidig vil pylonerne få stor betydning i en tid, hvor de trykte medier er på retur, og det er derfor vigtigt at finde nye kanaler for at kommunikere og synliggøre fælleskabsorienterede begivenheder. Pylonerne vil have en vigtig rolle som en effektiv kommunikationskanal på tværs af hele kommunen og for alle målgrupper.

  Placering

  Placeringen af LED-pylonerne er en udfordring i forhold til, at de bør placeres steder, hvor mange billister kører forbi, der skal være adgang til strøm, de skal være trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige, og der skal tages hensyn til naturen.

  Administrationen har udarbejdet et forslag til placering af LED-pylonerne. Der er ikke tale om endelige godkendelser, men om realistiske bud på, hvor der kan forventes tilladelse til opsætning af LED-pyloner ud fra den aktuelle lovgivning. To af placeringerne befinder sig på privat grund, og Administrationen er i dialog med lodsejerne. To af placeringerne er allerede optaget af analoge pyloner, og Administrationen er i dialog med disse skiltes ejere.

  Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at fastlægge den endelige placering af pylonerne ud fra hvilke myndighedsgodkendelser der kan indhentes og hvilke aftaler det er muligt at indgå med private grundejere. Princippet for prioriteringen af placeringer vil være at nå så mange billister som muligt, ud fra den forudsætning, at den opstillede økonomiske ramme for projektet skal overholdes.

  Størrelse af pylon

  Det nuværende skilteregulativ begrænser størrelsen af LED-pyloner til to kvadratmeter.

  Dette udgør en udfordring af flere årsager.

  Trafiksikkerhedsmæssigt er det bedst, at pylonerne ikke er for små, da det er sværere for billister at afkode små skilte og at sådanne risikerer at tage for meget opmærksomhed.

  Samtidig vil svært afkodelige pyloner ikke være i overensstemmelse med ambitionen om, at skabe en klar og effektiv kommunikationskanal.

  Den næste modelstørrelse har et skærmareal på knap fire kvadratmeter, mens de fleste kommuner har valgt pyloner med et skærmareal på seks kvadratmeter.

  Det er blevet undersøgt, hvordan en pylon på to kvadratmeter vil fungere ved en testopsætning af en pylon i Rønde.

  Med baggrund i erfaringen fra Rønde og fra andre kommuner, anbefaler Administrationen, at skilteregulativet bibeholdes, dog med det forbehold at kommunen opsætter sine egne pyloner i en størrelse på fire kvadratmeter.

  Retningslinjer

  Der er udarbejdet forslag til retningslinjer for annoncører på pylonerne. De er udarbejdet med inspiration fra retningslinjerne i Hjørring, Herning, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner.

  Retningslinjerne skal understøtte, at pylonerne af hensyn til trafikanternes opmærksomhed på trafikken ikke bliver unødigt svære at afkode, og at indholdet lever op til budgetaftalens målsætninger for pylonerne.

  Retningslinjerne skal gøre driften af LED-pylonerne enkel for både annoncører og Administration og gøre LED-pylonerne til relevante informationskanaler for borgerne. For at dette kan lykkes, skal retningslinierne være både rimelige og tydelige.

  Forslag til retningslinjerne er vedlagt som bilag.

  Beslutningen fra budgetforliget 2018 åbner for, at private arrangører af events, koncerter og lignende kan anvende søjlerne mod betaling. Det foreslås, at det indarbejdes i takstkataloget for 2021, at en annonce på bannerstativerne koster 1.500 kr. eksklusiv moms per uge for arrangører af events, koncerter og lignende med et kommercielt sigte. Dette skal ses i lyset af, at der vil være en besparelse til trykning af bannere.

  Opsætningen af pyloner kræver godkendelse i både Udvalget for plan, udvikling og kultur og Udvalget for natur, teknik og miljø, idet projektet går på tværs af udvalgenes kompetenceområder.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er afsat 1,25 mio. kr. i 2019 til opsætning af LED-pyloner. Beløbet søges overført til 2020 i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2019. Der er ikke afsat midler til den afledte drift. Denne afholdes inden for budgettet.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, at

  1. retningslinjerne for anvendelsen af pylonerne godkendes
  2. det indarbejdes i takstkataloget for 2021, at prisen for en annonce på pylonerne sættes til 1.500 eksklusiv moms per uge for private arrangører af events, koncerter og lignende med kommercielt sigte.
  3. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at etableringen af pylonerne igangsættes.

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, at

  1. de beskrevne principper for placering af pylonerne godkendes
  2. skilteregulativet bibeholdes, dog med det forbehold at kommunen opsætter sine egne pyloner i en størrelse på fire kvadratmeter
  3. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at etableringen af pylonerne igangsættes.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 10-03-2020

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  1. godkender de beskrevne principper for placering af pylonerne
  2. godkender, at Syddjurs kommunekan opsætte sine egne pyloner i en størrelse på fire kvadratmeter
  3. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at etableringen af pylonerne igangsættes.

  Anita Søholm (A) og Kim Lykke Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 11-03-2020

  Udvalget for plan, udvikling og kultur, at

  1. godkender retningslinjerne for anvendelsen af pylonerne godkendes
  2. godkender det indarbejdes i takstkataloget for 2021, at prisen for en annonce på pylonerne sættes til 1.500 eksklusiv moms per uge for private arrangører af events, koncerter og lignende med kommercielt sigte.
  3. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at etableringen af pylonerne igangsættes.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at etableringen af pylonerne igangsættes.

  Tommy Bøgehøj (C) tager forbehold for indstillingen.

  Kirstine Bille (F) er imod indstillingen.

 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Dansk Folkeparti stiller følgende ændringsforslag:

  Dansk Folkeparti foreslår, at det tillades for private at opstille skærme, som har samme størrelse, som der foreslås for kommunen.

  For ændringsforslaget stemte 21: Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Jan Kjær Madsen (B) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Per Dalgaard (O) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) og Torben Therkelsen (V)

  Imod ændringsforslaget stemte 6: Kirstine Bille (F) Kim Lykke Jensen (F) Morten Siig Henriksen (F) Jesper Yde Knudsen (Ø) Helle Røge (F) og Anita Søholm (A).

  Med stemmerne 21 for og 6 imod, beslutter Byrådet, at ændringsforslaget godkendes.

  For hovedforslaget stemte 21: Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Jan Kjær Madsen (B) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Per Dalgaard (O) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) og Torben Therkelsen (V)

  Imod hovedforslaget stemte 6: Kirstine Bille (F) Kim Lykke Jensen (F) Morten Siig Henriksen (F) Jesper Yde Knudsen (Ø) Helle Røge (F) og Anita Søholm (A).

  Med stemmerne 21 for og 6 imod, godkender Byrådet, at etableringen af pylonerne igangsættes.

  Bemærkning: Jan Fischer (S) ønsker placering på Løgtenvej genovervejet.

Show video
Punkt 519 Lokalplan nummer 419 og Kommuneplantillæg nummer 16 for et boligområde og et blandet bolig- og erhvervsområde ved Stationsvej i Mørke. Endelig behandling
 • Resumé

  Byrådet vedtog den 30. januar 2019 forslag til lokalplan nummer 419, med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nummer 16, for et boligområde ved Stationsvej i Mørke med henblik på offentlig høring i otte uger.

  Der er indkommet 15 høringssvar. Høringssvarene gennemgås i Administrationens vedlagte bemærkningsnotat (Bilag 1).

  Byrådet skal tage stilling til lokalplanens og kommuneplantillæggets endelige vedtagelse med forslag til ændringer.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Udvalget for plan, udvikling og kultur vedtog den 7. februar 2018 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for boligområde ved Stationsvej i Mørke. Ønsket om bebyggelse i Mørke havde baggrund i den betydelige interesse for byggeri i det pågældende område set i lyset af, at der er kort afstand til stationen i Mørke og dermed til Letbanen.

  Byrådet besluttede på sit møde den 30. januar 2019 at sende forslag til lokalplan nummer 419 med tilhørende kommuneplantillæg nummer 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 i offentlig høring.

  Planerne har nu været i offentlig høring. Der er indkommet 15 høringssvar, som er behandlet i vedlagte bemærkningsnotat, og som giver anledning til forslag om rettelser jævnfør sagsfremstillingen.

  Lokalplanens område og indhold

  Lokalplanens område ligger cirka 350 meter øst for stationen i Mørke og området ligger ud til Stationsvej mod nord.

  Lokalplanens område har en størrelse på cirka 26.571 kvadratmeter.

  Lokalplanen muliggør anvendelse til tæt-lav-boligbebyggelse samt etageboligbebyggelse fordelt på fire delområder. Der er mulighed for at opføre 35-40 tæt lave boliger i to og tre etager samt 156 boliger i etageboligområdet i fem punkthuse på fire etager og tre punkthuse på tre etager.

  Inden for de fire delområder er der udlagt fælles opholds- og friarealer, som blandt andet kan indeholde anlæg til håndtering af overfladevand.

  Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra tre vejadgange fra Stationsvej. Bebyggelse langs Østervej vejbetjenes herfra.

  Kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016

  For at opnå overensstemmelse mellem Lokalplan nummer 419 og Syddjurs Kommuneplan 2016, er der udarbejdet Kommuneplantillæg nummer 16. Kommuneplantillægget har til formål at dele området i to, så der både bliver mulighed for et blandet bolig- og erhvervsområde med tæt-lave boliger og et område til etageboliger.


  Der har således sideløbende med lokalplanen været fremlagt et kommuneplantillæg nummer 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 i offentlig høring.

  Offentlig høring

  I løbet af den otte ugers offentlige høring – fra den 5. februar 2019 til den 2. april 2019 – er der indkommet 15 høringssvar. Der blev afholdt offentligt borgermøde om lokalplanforslaget den 6. marts 2019. Referat fra mødet er vedlagt.

  Høringssvarene er behandlet i ”bemærkningsnotat”, som er vedlagt. Selve høringssvarene er også vedlagt.

  De centrale og gennemgående emner i høringssvarene er:

  A: Bebyggelsens omfang, placering, højde, indkig og skygge

  B: Trafik

  Høringssvarene har overvejende omhandlet bebyggelseshøjde for etageboligerne i de centrale og sydlige dele af lokalplanområdet, hvor bekymringerne er, at de høje bygninger tæt på skel vil give indbliks- og skyggeproblemer for naboerne. Ligeledes har naboerne nord for Stationsvej givet udtryk for de samme bekymringer i forhold til rækkehusene langs Stationsvej.

  Med hensyn til trafikken er der bekymring for, at de nye boliger vil forringe forholdene for beboere, der bor op til vejene i området.

  Jævnfør ”bemærkningsnotat” anbefaler Administrationen, at lokalplan nummer 419 med tilhørende kommuneplantillæg vedtages endeligt med de angivne rettelser/justeringer:

  • At byggefelt 12 og 14 rykkes mod vest, således at der er en minimumsafstand på 10 meter til naboskel. Som konsekvens flyttes boligvejen mod øst
  • At byggefelt 14 reduceres til et maksimalt etageantal på tre
  • At byggefelt 11 øges til at give mulighed for op til fire etager
  • At byggefelt otte reduceres til et maksimalt etageantal på tre
  • At byggefelt 1 rykkes mod nord, således at der er en minimumsafstand på fem meter til naboskel.

  Samlet set medfører ændringerne en reduktion i antallet af boliger med fire. Disse ændringer giver ikke anledning til at sende planen i supplerende høring.

  Rettelser vil blive foretaget efter den endelige behandling i Byrådet – i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg – uden rettelser – er således vedlagt.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare bemærkninger til økonomi og organisatoriske konsekvenser

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om planlægning 19. januar 2018.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nummer 419 og kommuneplantillæg nummer 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med rettelser jævnfør sagsfremstilling, og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 14-08-2019

  Udvalget for plan, udvikling og kultur, indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at lokalplan nummer 419 og kommuneplantillæg nummer 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med rettelser jævnfør sagsfremstilling.

  Michael Mikkelsen (O) tager forbehold for indstillingen, da han ønsker at der maximalt gives tilladelse til 2 etager ud imod Stationsvej, og at husene langs Stationsvej placeres med større afstand til vejen og at udkørslerne fra området revurderes i relation til potentielle lysgener fra køretøjer.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-08-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at lokalplan nr. 419 og kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med rettelser jævnfør sagsfremstilling.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Et forslag fra Riber Hog Anthonsen (V) om at sende sagen tilbage til Udvalget for plan, udvikling og kultur blev godkendt.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 04-09-2019

  Udvalget for plan, udvalg og kultur anmoder om, at Administrationen undersøger:

  • om facaderne ud imod Stationsvej kan sænkes til to etager
  • om punkthus 12 og 14 også kan sænkes til to etager
  • om cykelstien kan indgå i byggeprojektet, og dermed at byggeriet forrykkes 3-5 meter fra vejen
  • om mulighederne for en ændret vejføring.

  Der ønskes information om, hvad en ændring af antal etager betyder for antallet af lejligheder.

  Administrationen vender tilbage med et ændret forslag, som ansøger kan se indarbejdet i projektet.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Administrationen har med baggrund i beslutningen ved Udvalget for plan, udvikling og kultur den 4. september 2019 (se ovenfor) været i dialog med bygherre.

  På den baggrund har bygherre nu fremsendt en revideret bebyggelsesplan, som er vedlagt.

  Nedenfor sammenholdes de punkter, som Udvalget for plan, udvikling og kultur anmodede Administrationen om at undersøge, med den reviderede bebyggelsesplan.

  Konsekvenserne af at reducere bebyggelsen (rækkehusene) langs Stationsvej (og Østervej) til maksimalt to etager ønskes belyst.

  Bygherre er ikke sindet, at reducere boligerne langs Stationsvej (og Østervej) til maksimalt to etager. Bygherre henviser blandt andet til ønsket om variation i facaderækken og boligtypen, samt reduktion i antal byggeretskvadratmeter og dermed projektets rentabilitet.

  Konsekvenserne af at reducere Punkthus 12 og 14 til maksimalt to etager ønskes belyst. Endvidere er konsekvensen af at reducere øvrige punkthuse til maksimalt tre etager belyst.

  Med den reviderede bebyggelsesplan reduceres etageantallet for punkthus 8 og 14 fra fire til tre etager og punkthus 11 øges til fire etager jævnfør det anbefalede i sagsfremstilling august 2019 og i forhold til det i lokalplanforslaget fremlagte. Det betyder at punkthus 7, 8, 12 og 14 (som er placeret nærmest nabobebyggelse) er i tre etager og de resterende fire punkthuse er i fire etager.

  Bygherre er ikke sindet, at reducere punkthus 12 og 14 til maksimalt to etager, og heller ikke øvrige punkthuse til maksimalt tre etager. Bygherre henviser til den betydelige reduktion i antal byggeretskvadratmeter og dermed projektets rentabilitet.

  At en cykelsti langs Stationsvej kan indgå i projektet og at bebyggelsen (rækkehusene) langs Stationsvej dermed rykkes tre til fem meter mod syd.

  Med den reviderede bebyggelsesplan placeres bebyggelsen langs Stationsvej i en minimumsafstand på fem meter fra skel. Det vil sige bebyggelsen rykkes mod syd i forhold til det i lokalplanforslaget fremlagte.

  Bygherre er sindet, at finansiere trafiksikkerhedsskabende tiltag langs Stationsvej (udenfor lokalplanens område).

  Bygherre er ikke sindet, at finansiere eller etablere en cykelsti langs Stationsvej.

  Mulighederne for en ændret vejføring ønskes belyst

  Med den reviderede bebyggelsesplan reduceres antal ind- og udkørsler fra tre til to. Indkørslerne er placeret så gener fra billygter mindskes i forhold til det i lokalplanforslaget fremlagte.

  Udvalget har desuden anmodet om, at der redegøres for betydning for antallet af lejligheder/boliger, såfremt reduktion af etageantallet realiseres jævnfør ovenstående punkt 1 og 2 i beslutningen i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 4. september 2019. Administrationen vurderer, at:

  • Hvis bebyggelsen langs Stationsvej og Østervej reduceres til maksimalt to etager, vil dette betyde en reduktion i byggeretskvadratmeter med cirka 1.100 kvadratmeter i forhold til det fremlagte i lokalplanforslaget, og
  • hvis punkthusene i byggefelt 12 og 14 reduceres til maksimalt to etager, vil dette betyde en reduktion med 12 boliger i forhold til det fremlagte i lokalplanforslaget, og
  • hvis punkthuse i byggefelt 7, 8, 9, 10, 11 og 13 reduceres til maksimalt tre etager, vil dette betyde en reduktion med 16 boliger i forhold til det fremlagte i lokalplanforslaget (i dette scenarie vil der således ikke være nogen bygninger over tre etager).

  Den reviderede bebyggelsesplan indeholder følgende ændringer (i forhold til det i lokalplanforslaget fremlagte)

  • Etageantallet (og byggehøjden) for punkthus 8 og 14 reduceres fra fire etager til tre etager og punkthus 11 øges til fire etager.
  • Punkthus 12 og 14 rykkes mod vest, således at der er 10 meter til naboskel mod øst
  • Byggefelt 1 (langs Østervej) reduceres, således at der er fem meter til naboskel mod syd
  • Bebyggelse langs Stationsvej rykkes mod syd, således at der er minimum fem meter til skel
  • Antal ind- og udkørsler reduceres til to og placeres så gener fra billygter mindskes

  Desuden bygherres tilkendegivelse om finansiering af en hastighedsdæmpende foranstaltning langs Stationsvej.

  Administrationen bemærker, at der er mulighed for at etablere en cykelsti langs stationsvej, hvis det på længere sigt vurderes at være hensigtsmæssigt. Administrationen vurderer, at der aktuelt ikke er et trafikalt begrundet behov for en cykelsti.

  Skyggediagrammer og visualisering

  Reviderede skyggediagrammer er vedlagt. Skyggediagrammerne viser påvirkningen ved en bebyggelse langs Stationsvej, udført med ensidig taghældning og med de maksimale bygningshøjder på henholdsvis 8,5 og 12 meter, jævnfør det i lokalplanforslaget fremlagte.

  De reviderede skyggediagrammer viser, at en tilbagerykning af bebyggelsen langs Stationsvej, betyder en minimal skyggepåvirkning i de tidlige morgentimer i marts og september. Administrationen vurderer, at skyggepåvirkningen således ikke overstiger hvad man kan forvente ved en by-fortætning i et eksisterende byområde.

  Visualisering fra Stationsvej er vedlagt. Administrationen finder, at visualiseringen blandt andet viser den variation, som kan opstå i facaderækken ved mulighed for både to og tre etager.

  Supplerende høring

  Det er Administrationens vurdering, at ovenstående ændringer jævnfør Planloven vil kræve en partshøring af de berørte naboer og relevante myndigheder.

  Spørgsmål stillet på Byrådsmødet den 28. august 2019

  På Byrådsmøde den 28. august 2019 fremkom spørgsmål til sagen. Disse spørgsmål er vedlagt.

  Administrationens vurdering

  Som følge af den reviderede bebyggelsesplan er det Administrationens vurdering, at de indkomne høringssvar overvejende er imødekommet.

  Jævnfør ovenstående anbefaler Administrationen således, at lokalplan nummer 419 med tilhørende kommuneplantillæg tilrettes jævnfør den reviderede bebyggelsesplan og sendes i en supplerende høring.

  Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet at Lokalplan nummer 419 og kommuneplantillæg nummer 16 tilrettes jævnfør den reviderede bebyggelsesplan og sendes i en supplerende høring.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 11-03-2020

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan nummer 419 og kommuneplantillæg nummer 16 tilrettes jævnfør den reviderede bebyggelsesplan og sendes i en supplerende høring – dog således, at boligerne mod Stationsvej placeret overfor allerede opført byggeri skal opføres i to etager i stedet for forslagets tre etager. Administrationen bedes udfærdige et nyt bilag, der tydeliggør denne ændring frem mod Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  Michael Mikkelsen (O) kan ikke tiltræde indstillingen, da han finder, at punkthusene nummer 7, 8, 12 og 14 opføres i maksimalt to etager og nummer 9, 10, 11 og 13 opføres i maksimalt tre etager.

  Morten Siig Henriksen (F) kan ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker at tiltræde Direktørens indstilling.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Lokalplan nummer 419 og kommuneplantillæg nummer 16 tilrettes jævnfør den reviderede bebyggelsesplan og sendes i en supplerende høring – dog således, at boligerne mod Stationsvej placeret overfor allerede opført byggeri skal opføres i to etager i stedet for forslagets tre etager.

  Kirstine Bille (F) tager forbehold for indstillingen.

 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet godkender, at PUK-indstilling vedrørende Lokalplan nummer 419 og kommuneplantillæg nummer 16 tilrettes jævnfør den reviderede bebyggelsesplan og sendes i en supplerende høring – dog således, at boligerne mod Stationsvej placeret overfor allerede opført byggeri skal opføres i to etager i stedet for forslagets tre etager.

Show video
Punkt 520 Lokalplan nummer 423 for område til boligformål ved Marienhoffvej i Ryomgård. Endelig behandling
 • Resumé

  Byrådet vedtog den 30. oktober 2019 forslag til lokalplan nummer 423 for et område til boligformål ved Marienhoffvej i Ryomgård. Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i otte uger.

  Der er indkommet i alt fire høringssvar, hvoraf to har samme afsender. Byrådet skal tage stilling til lokalplanens endelige vedtagelse jævnfør nedenstående.

 • Sagsfremstilling

  Området

  Lokalplanområdet ligger i Ryomgårds nordvestlige del ved P. Vejsgaardsvænget umiddelbart nord for Midtdjurshallen og Marienhoffskolen og omfatter et samlet areal på cirka 3,85 hektar.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen skaber mulighed for udstykning af dele af områderne til henholdsvis tæt-lav og åben-lav bebyggelse og overfører landzonearealer til byzone. For området omkring eksisterende gårdbebyggelser har lokalplanen også til formål at sikre mod yderligere udstykning omkring de ældre gårdbebyggelser med henvisning til kulturmiljøet.

  Lokalplanens område er inddelt i fem delområder, der samlet giver mulighed for op til cirka 23-25 boliger i form af tæt-lave rækkehusbebyggelser og åben-lave parcelhuse.

  Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi over fire ikke må nedrives uden Byrådets tilladelse, og at bygninger med bevaringsværdi fem skal søges løftet i SAVE-systemet ved at genskabe bygningernes oprindelige udtryk ved faginddeling, materialevalg og proportioner jf. lokalplanens §§ 8.1-8.5.

  Når en ejendom er udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan, kan en fravigelse fra forbuddet mod nedrivning kun ophæves ved en dispensation fra lokalplanens bevaringsbestemmelser, såfremt en dispensation ikke strider mod lokalplanens formål.

  Bygningernes bevaringsbestemmelser er ikke indarbejdet i lokalplanens formål.

  Offentlig høring

  Planforslaget har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 12. november 2019 til den 7. januar 2020. Der er indkommet fire høringssvar, hvoraf to er fra grundejer af Marienhoffvej 25, en fra grundejer af Marienhoffvej 21 samt en fra Ryomgård Distriktsråd. Høringssvarene er behandlet i vedlagte bemærkningsnotat og omhandler følgende emner:

  A: Sti/fortov

  B: Bevaringsværdig bebyggelse

  C: Byggemulighed for del af Marienhoffvej 25 i delområde I

  D: Anvendelse og afgrænsning

  E: Etageantal i delområde III

  F: Spørgsmål til beskatning.

  Høringssvarene i deres fulde længde samt Administrationens bemærkningsnotat er vedlagt som bilag.

  Der blev holdt offentligt møde om planforslaget den 20. november 2019. Notat med synspunkter fra mødet er vedlagt som bilag.

  Anbefalinger til ændringer af planforslaget

  Høringssvarene har givet anledning til at foreslå følgende ændringer/justeringer af lokalplanen:

  • Bygning med bevaringsværdi på 5 på Marienhoffvej 25 tages ud af udpegningen på kortbilag 2 i vedlagte forslag til Lokalplan. Redegørelsen konsekvensrettes jævnfør dette.
  • Bebyggelse nord for adgangsvej i delområde III kan opføres i 1 etage og i op til 2 etager, når de enkelte boligenheder ikke er sammenbygget i 1. salshøjde.

  Der vil desuden blive foretaget redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning.

  Rettelserne vil blive foretaget efter den endelige behandling i Byrådet i forbindelse med offentlig bekendtgørelse af lokalplanen.Lokalplanforslaget, som det har været fremlagt i offentlig høring, er vedlagt dagsordenen som bilag.

  Ønske om tæt-lav bebyggelse på Marienhoffvej 25

  Som det fremgår af vedlagte bemærkningsnotat, har ejer af Marienhoffvej 25 genfremsendt ønske om mulighed for at opføre fem tæt-lave boliger som seniorboliger i den nordligste trekant af delområde I og har medsendt dispositionsforslag og visualisering, som fremgår af bilag med høringssvar.

  Ønsket blev ligeledes fremsendt ved forudgående partshøring af grundejere indenfor lokalplanområdet i perioden fra den 2. til den 16. august 2018. Ønsket blev behandlet i forbindelse med sag om igangsætning af lokalplanen på møde i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 7. november 2018, hvor det blev vurderet, at der maksimalt kan etableres op til to åben-lave parceller, og at det skulle undersøges i lokalplanprocessen, om der kunne indarbejdes mulighed for dobbelthuse.

  Lokalplanforslaget har imidlertid ikke indarbejdet mulighed for dobbelthuse, da Administrationen har vurderet, at arealet har en naturlig sammenhæng med de eksisterende gårdbebyggelser i delområde I, blandt andet med baggrund i den fælles indkørsel til ejendommene, og på den baggrund vurderet, at to åben-lav parceller vil være tilpasset delområdets tæthed og karakter.

  Et større antal boliger vil desuden kræve justering af vejudlæg, der blandt andet tager højde for at kørebanebredde skal være mindst 5,5 meter samt udlæg til rabatter, vendeareal, parkeringspladser med videre. Hertil kommer krav om tilstrækkelige fælles opholdsarealer, grundstørrelser med videre.

  Som det fremgår af bemærkningsnotat, anbefales bemærkningen således ikke imødekommet.

  Den ønskede ændring til tæt-lave boliger vurderes at kræve ny offentlig høring af planforslaget.

 • Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nummer 287 af 16. april 2018 ”Bekendtgørelse af lov om planlægning” (Planloven).

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nr. 423 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling.

  Hvis høringssvar vedrørende mulighed for tæt-lav bebyggelse på ejendommen Marienhoffvej 25 i delområde I ønskes imødekommet, forudsætter det, at der tilvejebringes nyt planforslag med ny offentlig høring.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 05-02-2020

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nummer 423 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling.

  Udvalget for plan, udvikling og kultur bemærker overfor Udvalget for natur, teknik og miljø, at der snarest muligt bør etableres et fortov i lokalområdets længde langs Marienhoffvej og i forlængelse af eksisterende fortov. Det vurderes som væsentligt for en god realisering af Lokalplan nummer 423, at trafiksikkerheden i området forbedres.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-02-2020

  Økonomiudvalget indstiller forslaget til lokalplan nr. 423 med ændringer jævnfør sagsfremstilling til Byrådets godkendelse dog med den tilføjelse til lokalplanens § 3, at den nordlige del af matrnr 3u delområde 1 desuden kan anvendes til i alt to dobbelthuse, hvis den enkelte grund mindst udgør 1000 m2, og hvis bebyggelsesprocenten svarer til åben-lave bebyggelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-02-2020

  Michael Mikkelsen (O) foreslår, at sagen sendes tilbage til Udvalget for plan, udvikling og kultur.

  For stemte 27: Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Jesper Yde Knudsen (Ø) Per Dalgaard (O) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) og Anita Søholm (A).

  Imod stemte 0.

  Med stemmerne 27 for og 0 imod, beslutter Byrådet, at sagen sendes tilbage til Udvalget for plan, udvikling og kultur.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Tilbagesendt fra Byrådet til genbehandling i Udvalget for plan, udvikling og kultur. Der henvises til notat vedrørende ønske om tæt-lav-boliger og vedhæftede dispositionsplan, som blev drøftet på Økonomiudvalgets behandling den 19. februar 2020.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 11-03-2020

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nummer 423 vedtages med ændringer jævnfør Økonomiudvalgets indstilling til Byrådsmødet den 26. februar 2020.

  Endvidere bemærker Udvalget for plan, udvikling og kultur overfor Udvalget for natur, teknik og miljø, at der snarest muligt bør etableres et fortov i lokalområdets længde langs Marienhoffvej og i forlængelse af eksisterende fortov. Det vurderes som væsentligt for en god realisering af Lokalplan nummer 423, at trafiksikkerheden i området forbedres.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller PUK indstilling til Byrådets godkendelse således at, lokalplan nummer 423 vedtages med ændringer jævnfør ovenstående.

 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet godkender PUK-indstillingen, således at lokalplan nummer 423 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstillingen.

Show video
Punkt 521 Lokalplan nummer 424 for et boligområde ved Skrejrupvej i Skrejrup. Forslag
 • Resumé

  Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på møde den 12. juni 2019 at igangsætte en lokalplanproces for et boligområde i Skrejrup. Administrationen har nu udarbejdet et udkast til lokalplanforslag nummer 424, som er vedlagt dagsordenen som bilag.

  Byrådet anmodes om at træffe beslutning om vedtagelse af lokalplanforslaget med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i fire uger.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  ArcHus Arkitektfirma ApS har på vegne af grundejer fremsendt ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for ca. 19 tæt-lav-boliger i den nordlige del af landsbyen Skrejrup ved Rønde, på den sydligste del af matrikel 5e, Skrejrup By, Thorsager (Skrejrupvej 25, 8410 Rønde).

  Lokalplanens område

  Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Skrejrup og omfatter matrikelnummer 5e, Skrejrup By, Thorsager. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på cirka 8800 kvadratmeter.

  Lokalplanområdet afgrænses mod vest af den gennemgående vej, som går gennem landsbyen Skrejrup, og mod syd af en landbrugsejendom. Mod nord og øst afgrænses området af det åbne land.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen giver mulighed for at udstykke tæt-lav rækkehusbebyggelse til helårsboliger med et bebygget etageareal på maksimalt 3.300 kvadratmeter, svarende til en bebyggelsesprocent på cirka 40.

  Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at grunde som udgangspunkt skal udstykkes med en mindste grundstørrelse på 250 kvadratmeter, dog kan der tillades grunde ned til 175 kvadratmeter, når der i øvrigt er en hensigtsmæssig disponering af veje og gode fælles friarealer.

  Der er fastlagt byggefelter, indenfor hvilke al ny bebyggelse skal placeres. Byggefelternes placering sikrer, at bebyggelsen får karakter af en gårdstruktur.

  Den nye bebyggelses maksimale højde er fastlagt til 8,5 meter i 1,5 etage, som også gælder for bebyggelserne i de omkringliggende områder. Bebyggelsen skal opføres med sadeltag, dog med undtagelse af udhuse og lignende, som må opføres med flade tage.

  Det er med lokalplanen fastlagt hvilke materialer og farver, som må anvendes på facader og tage, og desuden at bebyggelsen indenfor området skal fremstå med sammenhæng i udformning, materiale- og farvevalg. Det er alene muligt at opfører ny bebyggelse i rødlige og gullige tegl eller som pudset mur. Denne begrænsning af materialevalg er med henblik på at skabe en sammenhæng mellem landsbyens eksisterende arkitektur og stedlige byggestil.

  Lokalplanen giver dog også mulighed for at benytte træ som facade materiale. Træfacader vurderes at passe fint ind i landsbyens byggeskik, så længe bygningernes hovedform er tilpasset traditionel byggestil.

  Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Skrejrupvej. Der stilles krav om at et område indenfor lokalplanområdet udlægges til oversigtsareal, der skal sikre hensigtsmæssige oversigtsforhold ved ud- og indkørsel til området.

  For at bevare områdets landsbykarakter, og for at indpasse området i det åbne land, fastlægger lokalplanen bestemmelser om beplantning i lokalplanens randområde mod nord og vest.

  Kommuneplan

  Lokalplanen er i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan 2016.

  Miljøvurdering

  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er truffet afgørelse om, at der i nærværende tilfælde ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen vedlægges inden Byrådsmødet.

  Høringsperiode og offentligt møde

  Høringsperioden er fire uger jævnfør Planloven og forventes at forløbe fra 22. april til 20. maj 2020.

  Administrationen anmoder om stillingtagen til, hvorvidt der ønskes afholdelse af offentligt møde om planforslagene. Administrationen foreslår mulig afholdelse af offentligt møde den 7. maj 2020 kl. 17.30.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare bemærkninger til økonomi og organisatoriske konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven), Lovbekendtgørelse nummer 287 af 16. april 2018.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur at

  1. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at lokalplan nummer 424 vedtages som forslag
  2. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at lokalplan nummer 424 fremlægges i fire ugers offentlig høring
  3. tage stilling til afholdelse af et offentligt møde om planforslaget, herunder at der fastlægges dato og tidspunkt for dette eventuelle møde.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 11-03-2020

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nummer 424 vedtages som forslag og fremlægges i fire ugers offentlig høring.

  Der afholdes offentligt møde om lokalplanforslaget i Rønde den 13. maj 2020 kl 17.30.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-03-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at lokalplan nummer 424 vedtages som forslag og fremlægges i fire ugers offentligt høring.

 • Beslutning i Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet godkender, at lokalplan nummer 424 vedtages som forslag og fremlægges i fire ugers offentlig høring.

Punkt 522 Indbringelse af sag for Det Kommunale Tilsyn(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.