Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 28-08-2019 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 376 Byrådets spørgetid 28/8-19
 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Forslag til beslutning.

  1. Molly Thomsen, Ryomgaard, stillede spørgsmål vedr. Kafé Kolind og en mulig handicapplads. Der sendes skriftligt svar, når spørgsmålene fra spørger er modtaget skriftligt.
  2. Flemming Hansen, Mørke, stillede spørgsmål vedr. lokalplan 419. Tilsidesættelse af spørgsmål fra borgermøde.
  3. Brian Svenningsen, Mørke, stillede spørgsmål vedr. lokalplan 419.
  4. Carsten Mulvad Sørensen, Mørke, stillede spørgsmål vedr. lokalplan 419.
  5. Jesper Jacobsen, Mørke, stillede spørgsmål vedr. lokalplan 419.

  Spørgsmål fra spørgerne 2-5 bilægges sag 380, lokalplan 419, når den genoptages i Udvalget for plan, udvikling og kultur. Spørgerne orienteres herom.

Show video
Punkt 377 Ændring i udvalgssammensætning
 • Sagsfremstilling

  Socialdemokratiets Byrådsgruppe indstiller, at byrådsmedlemmerne Christian Haubuf (A) og Michael Aakjær (A) bytter udvalgsplads således, at Christian Haubuf (A) indtræder i Udvalget for sundhed, ældre og social og Michael Aakjær (A) indtræder i Udvalget for familie og institutioner.

  Det følger af den underskrevne konstitueringsaftale af 24. november 2017, at fordelingen af posterne i Udvalget for familie og institutioner er sammensat således:

  -Formand: Socialistisk Folkeparti

  Medlemmer i øvrigt: Socialdemokratiet (1), Venstre (2), Enhedslisten (1)

  Udvalget for sundhed, ældre og social er sammensat således:

  -Formand: Socialdemokratiet

  Medlemmer i øvrigt: Socialdemokratiet (1), Venstre (1), Socialistisk Folkeparti (1), Dansk Folkeparti (1)

 • Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådets godkendelse, at Christian Haubuf (A) indtræder i Udvalget for sundhed, ældre og social og Michael Aakjær (A) indtræder i Udvalget for familie og institutioner med virkning fra 1/9-2019.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Ændring i udvalgssammensætning godkendt.

Show video
Punkt 378 Ændring af stedfortrædere i Handicaprådet
 • Resumé

  Byrådet skal godkende indstillinger til ændringer af stedfortrædere i Handicaprådet.

 • Sagsfremstilling

  Dansk Handicapforbund indstiller Erling Melin som ny stedfortræder for Helle Pedersen i stedet den hidtidige stedfortræder Knud Erik Jensen.

  Der skal endvidere udpeges nye stedfortrædere for to administrativt udpegede medlemmer, da de nuværende stedfortræderne er fratrådt deres stillinger ved Syddjurs Kommune.

  Som stedfortræder for Christina Kaae indstilles Marianne Schøler Kollin, og som stedfortræder for Uffe Neimann Thomsen indstilles Anne Fynboe Madsen.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at de indstillede stedfortrædere godkendes med virkning fra 1/9-2019.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Ændring af stedfortræderne i Handicaprådet godkendt.

Show video
Punkt 379 Politisk mødekalender for 2020
 • Resumé

  Forslag til politisk mødekalender for 2020 fremsendes til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

 • Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødekalender for 2020 er vedhæftet som bilag. Der er indarbejdet skolernes ferie i planen, ligesom de politiske topmøder/temamøder i KL regi er indarbejdet efter oplysninger fra KL.

  De to KL Repræsentantskabsmøder og tre KL borgmestermøder, der afholdes og hvor borgmesteren deltager, er ligeledes skrevet ind. Desuden er de fastsatte arrangementer i Business Region Aarhus regi og KKR skrevet ind.

  Endvidere er Folkemødet på Bornholm skrevet ind.

  I byrådet er der fem medlemmer, der er med i to udvalg, hvilket der er taget højde for i den udarbejdede mødekalender, ligesom der er taget højde for, at der er tre direktører til at betjene udvalgene.

  Kalenderen er udarbejdet således, at Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) holder møde tirsdag formiddag og Udvalget for familie og institutioner (FI) holder møde tirsdag eftermiddag. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) holder møde onsdag formiddag og Udvalget for plan, udvikling og kultur samt Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) holder møde onsdag eftermiddag.Økonomiudvalget (ØK) holder møde onsdag eftermiddag. Byrådsmøder og byrådets temamøder afholdes onsdag eftermiddag.

  Udvalgene og Byrådet skal godkende deres egne mødedatoer og selv fastsætte et klokkeslæt. Forslag til klokkeslæt er i noteret i bilaget.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen forslag til politisk mødekalender 2020 til godkendelse i udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-08-2019

  Direktionen indstiller forslag til politisk mødekalender 2020 til godkendelse i udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-08-2019

  Godkendt med bemærkning om, at Udvalget for familie og institutioner fra næste møde mødes kl.

  13.00 og ikke kl. 13.30.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-08-2019

  Godkendt

  Udvalgets møder afvikles på tirsdage fra 08.30 – 12.00

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 14-08-2019

  Godkendt.

  Udvalget afholder fortsat møder på onsdage fra kl 08 til 12.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 14-08-2019

  Godkendt.

  Udvalget afholder møderne på onsdage fra kl. 14 suppleret med selvstændige møder til dialog med diverse eksterne foreninger.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 14-08-2019

  Forslaget godkendt.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-08-2019

  Mødedatoer for Økonomiudvalget i 2020 blev godkendt og mødetidspunkt ændres til kl. 12.00.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Politisk mødekalender for 2020 godkendt.

Show video
Punkt 380 Lokalplan nr. 419 og Kommuneplantillæg nr. 16 for et boligområde og et blandet bolig- og erhvervsområde ved Stationsvej i Mørke. Endelig behandling
 • Resumé

  Byrådet vedtog den 30. januar 2019 forslag til lokalplan 419 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for et boligområde ved Stationsvej i Mørke med henblik på offentlig høring i otte uger.

  Der er indkommet 15 høringssvar. Høringssvarene gennemgås i Administrationens vedlagte bemærkningsnotat (Bilag 1).

  Byrådet skal tage stilling til lokalplanens og kommuneplantillæggets endelige vedtagelse med forslag til ændringer.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Udvalget for plan, udvikling og kultur vedtog den 7. februar 2018 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for boligområde ved Stationsvej i Mørke. Ønsket om bebyggelse i Mørke havde baggrund i den betydelige interesse for byggeri i det pågældende område set i lyset af, at der er kort afstand til stationen i Mørke og dermed til Letbanen.

  Byrådet besluttede på sit møde den 30. januar 2019 at sende forslag til lokalplan nr. 419 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 i offentlig høring.

  Planerne har nu været i offentlig høring. Der er indkommet 15 høringssvar, som er behandlet i vedlagte bemærkningsnotat, og som giver anledning til forslag om rettelser jævnfør sagsfremstillingen.

  Lokalplanens område og indhold

  Lokalplanens område ligger cirka 350 meter øst for stationen i Mørke. Området ligger ud til Stationsvej mod nord.

  Lokalplanens område har en størrelse på cirka 26.571 m2.

  Lokalplanen muliggør anvendelse til tæt-lav-boligbebyggelse samt etageboligbebyggelse fordelt på fire delområder. Der er mulighed for at opføre 35-40 tæt lave boliger i to og tre etager samt 156 boliger i etageboligområdet i fem punkthuse på fire etager og tre punkthuse på tre etager.

  Inden for de fire delområder er der udlagt fælles opholds- og friarealer, som blandt andet kan indeholde anlæg til håndtering af overfladevand.


  Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra tre vejadgange fra Stationsvej. Bebyggelse langs Østervej vejbetjenes herfra.

  Kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016

  For at opnå overensstemmelse mellem Lokalplan nr. 419 og Syddjurs Kommuneplan 2016, er der udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 16. Kommuneplantillægget har til formål at dele området i to, så der både bliver mulighed for et blandet bolig- og erhvervsområde med tæt-lave boliger og et område til etageboliger.


  Der har således sideløbende med lokalplanen været fremlagt et kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 i offentlig høring.

  Offentlig høring

  I løbet af den otte ugers offentlige høring – fra den 5. februar 2019 til den 2. april 2019 – er der indkommet 15 høringssvar. Der blev afholdt offentligt borgermøde om lokalplanforslaget den 6. marts 2019. Referat fra mødet er vedlagt.

  Høringssvarene er behandlet i ”bemærkningsnotat”, som er vedlagt. Selve høringssvarene er også vedlagt.

  De centrale og gennemgående emner i høringssvarene er:

  A: Bebyggelsens omfang, placering, højde, indkig og skygge

  B: Trafik

  Høringssvarene har overvejende omhandlet bebyggelseshøjde for etageboligerne i de centrale og sydlige dele af lokalplanområdet, hvor bekymringerne er, at de høje bygninger tæt på skel vil give indbliks- og skyggeproblemer for naboerne. Ligeledes har naboerne nord for Stationsvej givet udtryk for de samme bekymringer i forhold til rækkehusene langs Stationsvej.

  Med hensyn til trafikken er der bekymring for, at de nye boliger vil forringe forholdene for beboere, der bor op til vejene i området.

  Jævnfør ”bemærkningsnotat” anbefaler administrationen, at lokalplan 419 med tilhørende kommuneplantillæg vedtages endeligt med de angivne rettelser/justeringer:

  • At byggefelt 12 og 14 rykkes mod vest, således at der er en minimumsafstand på 10 meter til naboskel. Som konsekvens flyttes boligvejen mod øst
  • At byggefelt 14 reduceres til et maksimalt etageantal på tre
  • At byggefelt 11 øges til at give mulighed for op til fire etager
  • At byggefelt otte reduceres til et maksimalt etageantal på tre
  • At byggefelt 1 rykkes mod nord, således at der er en minimumsafstand på fem meter til naboskel.

  Samlet set medfører ændringerne en reduktion i antallet af boliger med fire. Disse ændringer giver ikke anledning til at sende planen i supplerende høring.

  Rettelser vil blive foretaget efter den endelige behandling i Byrådet – i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg – uden rettelser – er således vedlagt.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, at lokalplan nr. 419 og kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med rettelser jævnfør sagsfremstilling, og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 14-08-2019

  Udvalget for plan, udvikling og kultur, indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at lokalplan nr. 419 og kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med rettelser jævnfør sagsfremstilling.

  Michael Mikkelsen (O) tager forbehold for indstillingen, da han ønsker at der maximalt gives tilladelse til 2 etager ud imod Stationsvej, og at husene langs Stationsvej placeres med større afstand til vejen og at udkørslerne fra området revurderes i relation til potentielle lysgener fra køretøjer.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-08-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at lokalplan nr. 419 og kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med rettelser jævnfør sagsfremstilling.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Et forslag fra Riber Hog Anthonsen (V) om at sende sagen tilbage til Udvalget for plan, udvikling og kultur blev godkendt.

Show video
Punkt 381 Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a. - fusion
 • Resumé

  Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. i Syddjurs Kommune og Auning Varmeværk A.m.b.a. i Norddjurs Kommune har besluttet at fusionere med virkning fra den 1. juli 2019. Det nye selskab hedder Auning Varmeværk A.m.b.a. Fusionen og de nye vedtægter sendes til Byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  For at fusionen kan træde i kraft skal Byrådet godkende fusionen og Auning Varmeværks nye vedtægter, da Byrådet skal godkende eventuelle vedtægtsændringer, så længe Syddjurs Kommune har stillet lånegaranti til fordel for varmeværket.

  Byrådet skal desuden godkende en fordeling af de samlede eksisterende lånegarantier til Auning Varmeværk, så Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune hæfter forholdsmæssigt for varmeværkets gæld efter fusionen. Garantierne fordeles på baggrund af antallet af forbrugere i henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

  Fusionen med Auning Varmeværk betyder at Syddjurs Kommunes samlede garantistillelse stiger fra 7,4 mio. kr. til Pindstrup Varmeværk til 12,4 mio. kr. til det fusionerede varmeværk – Auning Varmeværk.

  Fusion

  Det fortsættende selskab er Auning Varmeværk, mens Pindstrup Varmeværk opløses ved likvidation. I praksis vil alle Pindstrup Varmeværks aktiver og gæld blive flyttet over i Auning Varmeværk, og de to forsyningsområder vil blive lagt sammen til ét. Selskabet har hjemsted i Norddjurs Kommune.

  Det er bestyrelsernes vurdering, at den påtænkte fusion vil medføre administrative lettelser i begge varmeværker, der allerede inden fusionen indgår i et samarbejde.

  Bestyrelsen i Auning Varmeværk fortsætter som udgangspunkt uændret efter fusionen. Bestyrelsen i Pindstrup Varmeværk kan dog udpege to midlertidige medlemmer, og Syddjurs Kommune kan udpege ét bestyrelsesmedlem. I forbindelse med kommunesammenlægningen besluttede sammenlægningsudvalget, at Syddjurs Kommune ikke er repræsenteret i varmeværkernes bestyrelser.

  Statsautoriseret revisor ved BDO har udarbejdet en fusionsbalance for selskaber og fastsat et overgangsbidrag for forbrugerne i Pindstrup. Denne betyder, at i tillæg til den almindelige varmepris skal forbrugerne i Pindstrup Varmeværk betale et fast overgangsbidrag på 10.000 kr. fordelt over en periode på fem år. Overgangsbidraget er blandt andet fastsat på baggrund af de investeringer med videre, som Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk har afholdt inden fusionen.

  De væsentligste punkter i Auning Varmeværks vedtægter er følgende:

  • Byrådet i Syddjurs Kommune og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune kan hver udpege et bestyrelsesmedlem, hvis den enkelte kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det kommunale medlem udpeges for en 2-årig periode, svarende til den i varmeværket gældende valgperiode. Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse udpegede i december 2017 Lars Sørensen (V).
  • Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
  • Så længe Syddjurs Kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån skal selskabets årlige budget og regnskab indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage efter, at budget eller regnskab er behandlet af generalforsamlingen.
  • Uden kommunalbestyrelsernes samtykke kan hverken bestyrelse eller generalforsamling træffe bestemmelse om overførelse af underskud fra et regnskabsår til et andet.

  Udkast til vedtægter er vedlagt sagen som bilag.

  Kommunegaranti

  Norddjurs Kommune hæfter for 79,2 % af gælden i det nye selskab, mens Syddjurs Kommune hæfter for 20,8 %. Fordelingen er lavet på baggrund af antallet af forbrugere i henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune per 17. juni 2019.

  Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har stillet i alt fem lånegarantier til fordel for Auning og Pindstrup Varmeværk. De fem lån vil blive samlet i Auning Varmeværk efter fusionen. Syddjurs og Norddjurs kommuners andel af de fem lånegarantier stillet til fordel for Auning og Pindstrup varmeværk fremgår af nedenstående tabel.

  Oversigt over garantier stillet til fordel for Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk

  Nuværende garant

  Udløb

  Restgæld i mio. kr.

  Syddjurs Kommunes andel efter fusionen (20,8 %) i mio. kr.

  Norddjurs Kommune

  2020

  2,5

  0,5

  Norddjurs Kommune

  Ukendt. Lånet optages senest i 2020 med en løbetid på op til 25 år*

  49,6

  10,3

  Syddjurs Kommune

  2024

  0,3

  0,1

  Syddjurs Kommune

  2027

  0,4

  0,1

  Syddjurs Kommune

  2038

  6,6

  1,4

  I alt

  59,4

  12,4

  *note: Norddjurs Kommune har i 2018 stillet garanti for lån på op til 49,6 mio. kr. til fordel for Auning Varmeværk til etablering af et halmfyr, men lånet er endnu ikke optaget. Der er lavet en midlertidig byggekredit, mens anlægget etableres. Lånet hjemtages, når anlægsarbejdet er færdiggjort. Der er per 17. juni 2019 trukket 35 mio. kr. på byggekreditten. Der opkræves ikke garantiprovision, før det endelige lån optages.

  Hvis garantien på 49,6 mio. kr. udnyttes fuldt ud, vil den samlede gæld udgøre 59,4 mio. kr. Syddjurs Kommune hæfter derfor for op til 12,4 mio. kr. af det nye selskabs gæld hos KommuneKredit, afhængigt af, hvor stort et lån, Auning Varmeværk hjemtager.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  I øjeblikket stiller Syddjurs Kommune garanti til fordel for Pindstrup Varmeværk for lån op til 7,4 mio. kr. Efter fusionen stiller Syddjurs Kommune garanti til fordel for Auning Varmeværk for lån op til 12,4 mio. kr.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byråd, at

  1. fusionen mellem Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a. godkendes
  2. Auning Varmeværk a.m.b.a.’s vedtægter godkendes
  3. der stilles garanti for 20,8 % for hvert af det nye selskabs lån hos KommuneKredit, mod at Auning Varmeværk betaler en markedsfastsat garantiprovision
  4. Syddjurs Kommune ikke gør brug af muligheden for at udpege et bestyrelsesmedlem til Auning Varmeværk
 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-08-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byråd, at

  1. fusionen mellem Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a. godkendes
  2. Auning Varmeværk a.m.b.a.’s vedtægter godkendes
  3. der stilles garanti for 20,8 % for hvert af det nye selskabs lån hos KommuneKredit, mod at Auning Varmeværk betaler en markedsfastsat garantiprovision
  4. Syddjurs Kommune ikke gør brug af muligheden for at udpege et bestyrelsesmedlem til Auning Varmeværk
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-08-2019

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byråd, at

  1. fusionen mellem Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a. godkendes
  2. Auning Varmeværk a.m.b.a.’s vedtægter godkendes
  3. der stilles garanti for 20,8 % for hvert af det nye selskabs lån hos KommuneKredit, mod at Auning Varmeværk betaler en markedsfastsat garantiprovision
  4. Syddjurs Kommune ikke gør brug af muligheden for at udpege et bestyrelsesmedlem til Auning Varmeværk

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-08-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

  1. at fusionen mellem Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a. godkendes,
  2. at Auning Varmeværk a.m.b.a.’s vedtægter godkendes,
  3. at der stilles garanti for 20,8 % for hvert af det nye selskabs lån hos KommuneKredit mod, at Auning Varmeværk betaler en markedsfastsat garantiprovision,
  4. at Syddjurs Kommune ikke gør brug af muligheden for at udpege et bestyrelsesmedlem til Auning Varmeværk.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Show video
Punkt 382 djursBO - afdeling 30, Hovedgaden i Rønde, skema B
 • Resumé

  djursBO ansøger om godkendelse af skema B for afdeling 30, 18 almene familieboliger på Hovedgaden i Rønde.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. november 2017 skema A, tilsagn til opførsel af almene boliger for projektet på Hovedgaden i Rønde, der er kommunalt ejet. Projektet omfatter etablering af i alt 18 små, almene familieboliger. Boligerne opføres på Hovedgaden i Rønde, og er omfattet af lokalplan 401, Område til plejeboliger og andre offentlige faciliteter, samt bolig og erhverv ved Hovedgaden, Rønde. Grunden er beliggende i umiddelbar forlængelse af Lillerupparken.

  Syddjurs Kommune har via Kuben Management A/S nu modtaget skema B for projektet, godkendelse af anskaffelsessum inden påbegyndelse.

  Anskaffelsessummen ved skema B er opgjort til 19.917.000 kr. inklusiv moms. Huslejen ved skema B er beregnet til 978,77 kr. per m2 per år, svarende til en månedlig husleje for en bolig på 55 m2 på 4.486 kr.

  Der er indgået købsaftale omkring salg af ejendommene matr.nr. 7el, Rønde By, Bregnet til djursBO, vedrørende arealerne til brug for opførsel af ejendommen. Købsaftalen er betinget af Økonomiudvalgets godkendelse. Købesummen for arealerne udgør 1.736.000 ekskl. moms.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Anskaffelsessummen finansieres som følger:

  Realkreditlån 88%

  17.526.960

  Kommunalt grundkapitallån 10%

  1.991.700

  Beboerindskud 2%

  398.340

  I alt

  19.917.000

  Som det fremgår, udgør det kommunale grundkapitalindskud 2,0 mio. kr., hvoraf staten refunderer cirka 1,0 mio. kr. i tilskud via puljen til små, billige almene familieboliger.

  De øvrige projekter i det samlede projekt med små, billige boliger forventes at medføre en samlet, kommunal udgift på 2,0 mio. kr., når indtægter fra grundsalg er fratrukket. Der er i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til grundkapitalindskud, hvorfor det foreslås, at beløbet finansieres derfra.

 • Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. at skema B for 18 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 19.917.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 978,77 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 1.991.700 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 1.042.200 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) vedr. tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og
  6. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 1.736.000 kr. til Jordforsyning (bevilling 10.022) vedr. salg afstorparcel til djursBO, og
  7. at nettobeløbet på 786.500 kr. tilføres kassebeholdningen, og
  8. at det godkendes, at ejendommen matr.nr. 7el, Rønde By, Bregnet sælges til djursBO for en pris på 1.736.000 kr., og
  9. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-08-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

  1. at skema B for 18 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 19.917.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 978,77 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 1.991.700 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 1.042.200 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) vedrørende tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og
  6. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 1.736.000 kr. til Jordforsyning (bevilling 10.022) vedrørende salg afstorparcel til djursBO, og
  7. at nettobeløbet på 786.500 kr. tilføres kassebeholdningen, og
  8. at det godkendes, at ejendommen matr.nr. 7el, Rønde By, Bregnet, sælges til djursBO for en pris på 1.736.000 kr., og
  9. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Show video
Punkt 383 djursBO - afdeling 58, Ryomgård Midtpunkt, skema B
 • Resumé

  djursBO ansøger om godkendelse af skema B for afdeling 58, 16 små, billige almene boliger i Ryomgård Midtpunkt.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. november 2017 skema A, om tilsagn til opførsel af 16 små, billige almene boliger, der er en del af Ryomgård Midtpunkt-projektet. Boligerne opføres på Jernbanegade i Ryomgård, og er omfattet af lokalplan 413, centerområde i Ryomgård. En del af grunden er kommunalt ejet.

  I projektet indgår også 22 seniorboliger (almene familieboliger), der indstilles i anden sag.

  Syddjurs Kommune har via Kuben Management A/S nu modtaget skema B for projektet, godkendelse af anskaffelsessum inden påbegyndelse.

  Anskaffelsessummen ved skema B er opgjort til 17.614.000 kr. inklusiv moms. Huslejen ved skema B er beregnet til 975,46 kr. per m2 per år, svarende til en månedlig husleje for en bolig på 55 m2 på 4.468,75 kr.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Anskaffelsessummen finansieres som følger:

  Realkreditlån 88%

  15.500.320

  Kommunalt grundkapitallån 10%

  1.761.400

  Beboerindskud 2%

  352.280

  I alt

  17.614.000

  Som det fremgår, udgør det kommunale grundkapitalindskud 1,7 mio. kr., hvoraf staten refunderer cirka 0,9 mio. kr. i tilskud via puljen til små, billige almene familieboliger.

  De øvrige projekter i det samlede projekt med små, billige boliger forventes at medføre en samlet, kommunal udgift på 2,0 mio. kr., når indtægter fra grundsalg er fratrukket. Der er i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til grundkapitalindskud, hvorfor det foreslås, at beløbet finansieres derfra.

 • Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. at skema B for 16 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 17.614.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 975,46 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 1.761.400 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 926.400 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) vedr. tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og
  6. at nettobeløbet på 835.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
  7. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-08-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

  1. at skema B for 16 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 17.614.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 975,46 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 1.761.400 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 926.400 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) vedrørende tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og
  6. at nettobeløbet på 835.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
  7. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Show video
Punkt 384 djursBO - afdeling 67, Drasbeksgade og Mejerivej, Kolind, skema B
 • Resumé

  djursBO ansøger om godkendelse af skema B for afdeling 67, 12 almene boliger på Drasbekgade og Mejerivej i Kolind

 • Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. november 2017 skema A, om tilsagn til opførsel af almene boliger for etablering af i alt 12 boliger, heraf 9 små, almene familieboliger, og 3 større, almene familieboliger. Boligerne opføres på Drasbeksgade og Mejerivej, og er omfattet af hhv. kommuneplanramme 6.1.C1, Centerområde ved Bredgade, og lokalplan 1, Midtdjurs Kommune, Centerområde (Møllers K-marked på hjørnet af Bugtrupvej og Mejerivej), Kolind.

  Syddjurs Kommune har via Kuben Management A/S nu modtaget skema B for projektet, godkendelse af anskaffelsessum inden påbegyndelse.

  Anskaffelsessummen ved skema B er opgjort til 15.022.000 kr. inklusiv moms. Huslejen ved skema B er beregnet til 922,24 kr. per m2 per år, svarende til en månedlig husleje for en bolig på 55 m2 på 4.226 kr., og svarende til en månedlig husleje for en bolig på 85 m2 på 6.532 kr.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Anskaffelsessummen finansieres som følger:

  Realkreditlån 88%

  13.219.360

  Kommunalt grundkapitallån 10%

  1.502.200

  Beboerindskud 2%

  300.502

  I alt

  15.022.000

  Som det fremgår, udgør det kommunale grundkapitalindskud 1,5 mio. kr., hvoraf staten refunderer cirka 0,5 mio. kr. i tilskud via puljen til små, billige almene familieboliger.

  De øvrige projekter i det samlede projekt med små, billige boliger forventes at medføre en samlet, kommunal udgift på 2,0 mio. kr., når indtægter fra grundsalg er fratrukket. Der er i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til grundkapitalindskud, hvorfor det foreslås, at beløbet finansieres derfra.

 • Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. at skema B for 12 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 15.022.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 922,24 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 1.502.200 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 521.100 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) vedr. tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og
  6. at nettobeløbet på 981.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
  7. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-08-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

  1. at skema B for 12 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 15.022.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 922,24 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 1.502.200 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 521.100 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) vedrørende tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og
  6. at nettobeløbet på 981.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
  7. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Show video
Punkt 385 djursBO - Carl Th. Dreyers Vej, Ebeltoft, skema B
 • Resumé

  djursBO ansøger om godkendelse af skema B for afdeling 120, 18 almene familieboliger på Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. november 2017 skema A, tilsagn til opførsel af almene boliger for projektet på Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft, der er kommunalt ejet. Projektet omfatter etablering af i alt 18 boliger, heraf 11 små, almene familieboliger, og 7 større, almene familieboliger. Boligerne opføres på Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft, og er omfattet af lokalplan 377, Boligområde ved Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft.

  Syddjurs Kommune har via Kuben Management A/S nu modtaget skema B for projektet, godkendelse af anskaffelsessum inden påbegyndelse.

  Anskaffelsessummen ved skema B er opgjort til 23.982.000 kr. inkl. moms. Huslejen ved skema B er beregnet til 975,14 kr. per m2 per år, svarende til en månedlig husleje for en bolig på 55 m2 på 4.469 kr., og svarende til en månedlig husleje for en bolig på 85 m2 på 6.907 kr.

  Der er indgået købsaftale omkring salg af ejendommene matr.nr. 7n og 7o, Boeslum By, Dråby til djursBO, vedrørende arealerne til brug for opførsel af ejendommen. Købsaftalen er betinget af Økonomiudvalgets godkendelse. Købesummen for arealerne udgør 2.106.400 ekskl. moms.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Anskaffelsessummen finansieres som følger:

  Realkreditlån 88%

  21.104.044

  Kommunalt grundkapitallån 10%

  2.398.187

  Beboerindskud 2%

  479.637

  I alt

  23.981.868

  Som det fremgår, udgør det kommunale grundkapitalindskud 2,4 mio. kr., hvoraf staten refunderer cirka 0,6 mio. kr. i tilskud via puljen til små, billige almene familieboliger.

  De øvrige projekter i det samlede projekt med små, billige boliger forventes at medføre en samlet, kommunal udgift på 2,0 mio. kr., når indtægter fra grundsalg er fratrukket. Der er i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til grundkapitalindskud, hvorfor det foreslås, at beløbet finansieres derfra.

 • Lovgrundlag

  Lov om almene boliger

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. at skema B for 18 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 23.982.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 975,14 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 2.398.187 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 636.000 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) vedr. tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og
  6. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 2.106.400 kr. til Jordforsyning (bevilling 10.022) vedr. salg afstorparceller til djursBO, og
  7. at nettobeløbet på 344.213 kr. tilføres kassebeholdningen, og
  8. at det godkendes, at ejendommene matr.nr. 7n og 7o, Boeslum By, Dråby sælges til djursBO for en pris på 2.106.400 kr., og
  9. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-08-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

  1. at skema B for 18 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 23.982.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 975,14 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 2.398.187 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 636.000 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) vedrørende tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og
  6. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 2.106.400 kr. til Jordforsyning (bevilling 10.022) vedrørende salg afstorparceller til djursBO, og
  7. at nettobeløbet på 344.213 kr. tilføres kassebeholdningen, og
  8. at det godkendes, at ejendommene matr.nr. 7n og 7o, Boeslum By, Dråby, sælges til djursBO for en pris på 2.106.400 kr., og
  9. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Show video
Punkt 386 djursBO - Ryomgård Midtpunkt, 18 seniorboliger, skema B
 • Resumé

  djursBO ansøger om godkendelse af skema B for afdeling 56, 22 seniorboliger i Ryomgård Midtpunkt.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. november 2017 skema A, tilsagn til opførsel af 18 seniorboliger (almene familieboliger), der er en del af Ryomgård Midtpunkt-projektet. Boligerne opføres på Jernbanegade i Ryomgård, og er omfattet af lokalplan 413, centerområde i Ryomgård. En del af grunden er kommunalt ejet.

  Der har siden vist sig mulighed for etablering af yderligere fire boliger, hvorfor projektet er forøget med 436 m2. Det medfører en forhøjet anskaffelsessum i forhold til det godkendte ved skema A.

  I projektet indgår også 16 små, billige, almene familieboliger, der indstilles i anden sag.

  Syddjurs Kommune har via Kuben Management A/S nu modtaget skema B for projektet, godkendelse af anskaffelsessum inden påbegyndelse.

  Anskaffelsessummen ved skema B er opgjort til 41.349.000 kr. inklusiv moms. Huslejen ved skema B er beregnet til 917,77 kr. per m2 per år, svarende til en månedlig husleje for en bolig på 93 m2 på 7.112 kr.

  Der er indgået købsaftale omkring salg af ejendommene matr.nr. 1oo, 1os og 1s, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene til djursBO, vedrørende en del af arealerne til brug for opførsel af ejendommen. Købsaftalen er betinget af Økonomiudvalgets godkendelse. Købesummen for arealerne udgør 945.120 kr. ekskl. moms.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Anskaffelsessummen finansieres som følger:

  Realkreditlån 88%

  36.387.120

  Kommunalt grundkapitallån 10%

  4.134.900

  Beboerindskud 2%

  826.980

  I alt

  41.349.000

  Som det fremgår, udgør det kommunale grundkapitalindskud 4,1 mio. kr. Der er ikke refusion fra staten vedrørende dette projekt, i det der alene er tale om større almene boliger.

  De øvrige projekter i det samlede projekt med små, billige boliger forventes at medføre en samlet, kommunal udgift på 2,0 mio. kr., når indtægter fra grundsalg er fratrukket. Der er i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til grundkapitalindskud, hvorfor det foreslås, at beløbet finansieres derfra.

 • Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. at skema B for 22 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 41.349.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 917,77 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 4.134.000 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), heraf finansieres 2.162.000 kr. via det afsatte budget til grundkapitalindskud i 2019, og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 945.120 kr. til Jordforsyning (bevilling 10.022) vedr. salg afstorparceller til djursBO, og
  6. at nettobeløbet på 1.026.880 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
  7. at det godkendes, at ejendommene matr.nr. 1oo, 1os og 1s, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene sælges til djursBO for en pris på 945.120 kr., og
  8. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-08-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

  1. at skema B for 22 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 41.349.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 917,77 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 4.134.000 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), heraf finansieres 2.162.000 kr. via det afsatte budget til grundkapitalindskud i 2019, og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 945.120 kr. til Jordforsyning (bevilling 10.022) vedr. salg afstorparceller til djursBO, og
  6. at nettobeløbet på 1.026.880 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
  7. at det godkendes, at ejendommene matr.nr. 1oo, 1os og 1s, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene, sælges til djursBO for en pris på 945.120 kr., og
  8. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Show video
Punkt 387 Godkendelse af forløbsprogram for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Resumé

  På grund af flere nye forhold der påvirker forløbsprogrammet for kronisk obstruktiv lungesygdom ( KOL), har der været behov for en revision. Revisionen er foretaget af forløbsprogramgruppen for KOL.

  Efter godkendelse af forløbsprogrammet for KOL i Sundhedskoordinationsudvalget den 7. juni 2019 udsendes programmet hermed til endelig godkendelse i kommunerne i Region Midtjylland.

 • Sagsfremstilling

  Forløbsprogrammet for KOL

  Et forløbsprogram beskriver den tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede og evidensbaserede

  sundhedsfaglige indsats i forhold til borgere med kroniske sygdomme samt opgavefordeling, samarbejde og koordinering mellem involverede aktører i regi Sundhedsaftalesamarbejdet.

  På grund af flere nye forhold, der påvirker forløbsprogrammet for KOL, har der været behov for en revision. Revisionen er foretaget af forløbsprogramgruppen for KOL.

  Programmet for KOL forventes implementeret pr. 31. december 2019. Dog vil afprøvning og drift af telemedicinsk hjemmemonitorering først blive påbegyndt i foråret 2020 (afprøvning i begyndelsen af marts og forventet driftsstart omkring 1. maj).

  Ændringerne omfatter indhold, der allerede er aftalt i andet regi. Det gælder:

  • ny overenskomst for almen praksis (OK18)
  • nye nationale kliniske retningslinjer (NKR) vedr. rehabilitering af patienter med KOL
  • fælles samarbejdsaftale om rygestop i Region Midtjylland
  • beskrivelser af telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL.

  I det følgende er de ændringer i forløbsprogrammet, som er relevant for kommunerne, kort beskrevet.

  Præcisering af målgruppe

  Målgruppen er præciseret, så det fremgår tydeligere, at forløbsprogrammet også retter sig mod borgere med udiagnosticeret KOL. I den forbindelse er der tilføjet diagnosekoden vedrørende respirationsinsufficiens (at man har en utilstrækkelig vejrtrækning), således at forløbsprogrammet afspejler målgruppen i Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørendeAnbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL(2017).

  Telemedicinsk hjemmemonitorering

  Telemedicinsk hjemmemonitorering er for først gang mere udførligt beskrevet i forløbsprogrammet. I den midtjyske landsdel er telemedicinsk hjemmemonitorering målrettet borgere med svær/meget svær KOL og skal ses som en mulighed for at understøtte den øvrige behandling og pleje af borgere i denne målgruppe.

  Særlige målsætninger i den midtjyske landsdel er at styrke samarbejdet mellem de sundhedsfaglige aktører på tværs af sektorer samt sikre sammenhæng i behandlingsforløbet og styrke det nære sundhedsvæsens rolle. Det sundhedsfaglige indhold, organiseringen af monitorerings- og rådgivningsfunktionen samt uddannelsestilbud til borgere med KOL understøtter, at de nationale og lokale målsætninger i Region Midtjylland indfries.

  Herudover er der også foretaget indholdsmæssige ændringer på følgende områder:

  • Klassifikation af KOL
  • Indføjelse af rehabilitering og samarbejde med civilsamfundet samt pårørendeinddragelse
  • Præcision af ernæringsindsatsen og indføjelse af en skærpet opmærksomhed om, at borgere med KOL kan opleve synkebesvær (dysfagi)
  • Tilføjelse af nyt afsnit vedrørende den akutte indsats for borgere med KOL.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser i forbindelse med det reviderede forløbsprogram.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller forløbsprogrammet for KOL til godkendelse i Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 14-08-2019

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller forløbsprogrammet for KOL til godkendelse i Byrådet.

 • Beslutning i Ældrerådet den 20-08-2019

  Ældrerådet orienteret om forløbsprogrammet for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Forløbsprogrammet for KOL godkendes.

Show video
Punkt 388 Høringssvar til forslag og tiltag i neurologien og neurorehabiliteringsområdet
 • Resumé

  Region Midtjylland har gennemgået neurologien og neurorehabiliteringsområdet. Gennemgangen af områderne har resulteret i syv konkrete forslag, som samlet set skal give en besparelse på cirka 10 mio. kr. fra år 2020 og frem.

  Forslag og tiltag fra gennemgangen er sendt til høring i kommunerne i Region Midtjyllandmed frist den 21. august 2019.

  Administrationens oplæg til høringssvar fremlægges til drøftelse og godkendelse i udvalget.Høringssvaret drøftes med henblik på at få udvalgets kommentarer

 • Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i september 2018, at lave en faglig og kapacitetsmæssig gennemgang af neurologien og neurorehabiliteringsområdet.

  Målet med gennemgangen var at finde en arbejdsdeling på området, der i højere grad skulle understøtte effektiv drift, gode patientforløb og et godt patientflow. Derudover ønskedes de faglige miljøer styrket, så tiltrækning og fastholdelse af læger på området kom i fokus. Økonomisk set skulle gennemgangen medfører en besparelse på cirka 10 mio. kr..

  Gennemgangen af området tog afsæt i en workshops involverende en bred kreds af repræsentanter fra blandt andet de faglige miljøer, hospitalsledelsesrepræsentanter og hospitalsdirektionen.

  Forslagene fra gennemgangen er fremsendt til høring med svarfrist d. 21. august 2019.

  Gennemgangen af området har resulteret i syv konkrete forslag, der samlet set skal give en besparelse i Region Midtjylland på cirka 10 mio. kr. fra år 2020 og frem.

  Forslag

  Besparelse i 2020

  Besparelse i 2021 og frem

  Engangsudgifter incl anlæg

  Forløb

  1

  Etablering af fællesvisitation for al hospitalsbaseret neurorehabilitering

  5,3 mio. kr.

  5,3 mio. kr.

  Evt. midler til etablering af overblik (Klinisk logistik) over den samlede kapacitet på de tre specialiseringsniveauer. Den faglige følgegruppe kommer med et bud i august 2019

  2

  Etablering af rejsehold

  0

  0

  3

  Etablering af model for udgående og rådgivende funktioner for borgere med apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade

  0

  0

  0,5 mio. kr. til at dække en eventuel udvidelse af målgruppen og/eller til kompetenceudvikling alt efter tilbagemelding fra den nedsatte arbejdsgruppe

  Organisering

  4

  Etablering af neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau i tilknytning til neurologi

  1,0 mio. kr.

  1,0 mio. kr.

  0,975 mio. kr. til etablering af yderligere 10 senge på Neurologisk Afdeling, RH Viborg

  5

  Reduktion af kapacitet på neurointensivt afsnit

  3,95 mio. kr.


  3,95 mio. kr.

  Aktivitet

  6

  Hjemtrækning af aktivitet indenfor epilepsi

  4,0 mio. kr.

  6,5 mio. kr.

  7

  Igangsætning af regionalt og tværsektorielt arbejde på smerteområdet

  Målet er at det samlede udgiftsniveau som min. holdes på 2018-niveau

  Målet er at det samlede udgiftsniveau som min. holdes på 2018-niveau

  0,5 mio. kr. til analyse af effekten af de forskellige typer af eller tilgange til smertebehandling, og hvad der giver den bedste sammenhæng mellem effekt og pris14,25

  Samlet besparelse

  14,25 mio.kr

  16,75 mio.kr.

  1,975 mio. kr. + engangsudgifter til forslag 1

  Administrationen for Social og Familie samt Sundhed og Omsorg har udarbejdet et udkast til et høringssvar, som ønskes drøftet på udvalgsmødet.

  De overordnede kommentarer til høringen er som følger:

  • Syddjurs Kommuneanerkender, at der overordnet set er udsendt gode forslag i forholdtil, at samle viden og ekspertise for at yde den bedste behandling og forsøge at give borgerne den samme kvalitet i behandlingen.

  • Det er glædeligt, at sektorovergangene ønskes styrket. Dette ønsker Syddjurs Kommune at imødekomme og gerne i endnu højere grad end beskrevet i høringsmaterialet.

  • Syddjurs Kommune oplever ikke et behov for den udgående og rådgivende funktion (apopleksi-team). Kommunen har specialiseret sig på området og ønsker i stedet et tæt samarbejde med den nye konstellation, hvor møder kan afholdes via videokonferencer og lign.

  • Fra et kommunalt perspektiv er det ud fra høringsmaterialet svært at gennemskue, hvilket konsekvenser forslagene har i forhold til tidlig udskrivelse og om de vil medføre en opgaveglidning med afledte økonomiske konsekvenser. Syddjurs Kommune ønsker derfor større gennemsigtighed i forhold til eventuelle ændringer, der kan påvirke den kommunale medfinansiering og en mulig opgaveglidning fra region til kommune.

  Hele administrationens høringssvar findes som bilag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Baseret på høringsmaterialet er det svært at gennemskue, hvilket konsekvenser forslagene har i forhold til afledte økonomiske konsekvenser. Administrationen har i udkastet til høringssvaret, bedt om større gennemsigtighed i forhold til eventuelle ændringer, der kan påvirke den kommunale medfinansiering og en mulig opgaveglidning fra region til kommune.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social,

  1. at høringsmaterialet fra gennemgang af neurologien og neurorehabiliteringsområdet drøftes
  2. og at forslag til høringssvar til Region Midtjylland godkendes.
 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 14-08-2019

  Høringsmaterialet drøftet og høringssvar godkendes og sendes til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Ældrerådet den 20-08-2019

  Ældrerådet orienteret.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Høringsmaterialet drøftet, og høringssvaret godkendt.

Show video
Punkt 389 Midtvejsafrapportering fra §17.4-udvalget om bæredygtighed
 • Resumé

  Byrådet besluttede den 28. november 2018 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg, der skal komme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune med afsæt i FN’s verdensmål (Bæredygtighedsudvalget). Den 19. december vedtog Byrådet kommissorium for §17.4-udvalget om bæredygtighed, og efterfølgende har Byrådet vedtaget sammensætningen af Bæredygtighedsudvalget. Det indgår i kommissoriet, at Bæredygtighedsudvalget skal fremlægge en midtvejsrapport i august 2019.

 • Sagsfremstilling

  Af midtvejsrapporten fremgår det, at Bæredygtighedsudvalget, som angivet i kommissoriet, har prioriteret hvilke temaer, der særligt skal arbejdes videre med.

  Bæredygtighedsudvalget har fastlagt fem temaer, som skal behandles ved temamøder. Det drejer sig om:

  • Naturkapital
  • Vaner og forbrug
  • Bæredygtig bosætning
  • Fødevarer – Bæredygtig produktion og forbrug
  • Bæredygtig vækst og erhverv (inklusiv turisme).

  Temamøder om de to første emner er afholdt.

  Derudover er der fokus på fem tværgående virkemidler, som kan bruges til en accelereret bæredygtig udvikling:

  • Uddannelse i bæredygtig udvikling
  • Bæredygtig vækst
  • Vedvarende energi
  • Politik for bæredygtig udvikling
  • Partnerskaber for bæredygtighed

  Bæredygtighedsudvalget arbejder efter, at udvalgets anbefalinger til Byrådet skal have følgende format:

  1) Forslag til en kommunal bæredygtighedsstrategi.

  Papiret vedrører den kommunale virksomhed og er tænkt som forholdsvis kort (1 – 3 sider).

  2) Fælles charter for alle aktører i Syddjurs kommune.

  Chartret henvender sig til alle i Syddjurs kommune:Kommunen, virksomheder, foreninger og privatpersoner.

  Papiret skal i kort form pege på, hvordan man som aktør i Syddjurs kommune kan bidrage til at løfte på bæredygtighedsområdet.

  3) Forslag til 1 – 5 programmer indenfor konkrete temaer/nøgleproblemstillinger.

  Programmerne er tænkt som handlingsanvisende opsamlinger på de temaer, som Bæredygtighedsudvalget vælger at beskæftige sig med.

  4) Idekatalog for projekter, der kan være kommunale og/eller involvere andre aktører.

  Punkt 1 – 4 vil udgøre det notat med anbefalinger, som Bæredygtighedsudvalget afleverer til Byrådet. Der vil være tale om forslag, som overgives til Byrådets videres bearbejdning.

  Derudover opererer udvalget med to andre typer output af Bæredygtighedsudvalgets arbejde:

  5) Her og nu-projekter.

  Kommissoriet angiver, at Bæredygtighedsudvalget løbende kan ”give de stående politiske udvalg anbefalinger om konkrete initiativer med et bæredygtighedssigte”. I tråd med dette har Bæredygtighedsudvalget fastslået, at det står aktører frit for at føre de ideer, der fremkommer undervejs i udvalgets arbejde, ud i livet, også inden udvalgets endelige afrapportering.

  6) Netværk, relationer, alliancer.

  Det er en vigtig del af Bæredygtighedsudvalgets arbejde, at relevante aktører opbygger netværk og relationer, der kan sikre en bæredygtig udvikling i de kommende år.

  Bæredygtighedsudvalget har som en del af sin arbejdsform fortalt om sit arbejde på Syddjurs Kommunes Facebookside og i forskellige andre fora blandt andet for gymnasieelever.

  Bæredygtighedsudvalget skal som en del af arbejdet sikre borgerinddragelse. Under behandlingen af de fem temaer vil eksperter og særligt udvalgte interessenter blive inddraget, men derudover ønsker udvalget at gennemføre et stort, samlet borgerinddragende arrangement i januar 2020. Arrangementet skal give input til Bæredygtighedsudvalgets arbejde og afsluttende rapportering fra en bred kreds af interessenter og borgere. Samtidig skal arrangementet synliggøre de mange aktører, der allerede arbejder med bæredygtighed i Syddjurs kommune og understøtte et øget samarbejde mellem disse.Arrangementet er nærmere beskrevet i midtvejsrapporten, og det fysiske format og programmet for arrangementet er ligeledes skitseret i midtvejsrapporten.

 • Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

 • Indstilling

  Kommunaldirektørenindstiller Bæredygtighedsudvalgets midtvejsrapport til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Bæredygtighedsudvalgets midtvejsrapport tages til efterretning.

Show video
Punkt 390 Svar fra Undervisningsministeriet om eventuel dispensation fra Nationale test
 • Resumé

  På Byrådsmødet den 29. maj 2019 blev sag om nationale tests i folkeskolen behandlet. Ledelsessekretariatet har på vegne af forvaltningen i Børn og Læring forelagt Byrådets beslutning for Undervisningsministeriet. Uddrag fra ministeriets svar fremgår af sagen, mens hele ministeriets svar fremgår af bilag.

 • Sagsfremstilling

  Ledelsessekretariatet henvendte sig den 29. maj 2019 til Undervisningsministeriet (UVM) for at undersøge, at beslutningspunkterne på sagen om nationale test på Byrådsmødet samme dag, var lovmedholdige. Det drejer sig om punkterne:

  1. ”at forvaltningen retter henvendelse til undervisningsministeriet om at fritage skolerne i Syddjurs fra at deltage i de nationale test, indtil der er blevet gennemført en grundig landsdækkende evaluering af testene, som ministeren i pressen har bebudet vil blive sat i værk,
  2. at resultater i de nationale test fremadrettet ikke benyttes i Syddjurs som en del af vurderingen af, om skoler skal sættes faglig handleplan. I stedet skal alene inddrages valide data som resultater ved folkeskolens afgangsprøver, elevernes fraværstal, trivselsmålinger, lærernes sygefravær, medarbejderomsætningen, resultater i terminsprøver mm.,
  3. at resultater i de nationale test fremadrettet ikke kan danne udgangspunkt for påtaler, krav eller sanktioner til enkelte skoler eller skoleledere fra forvaltningens side,
  4. at resultater i de nationale test fremover ikke kan benyttes af forvaltningen til vurdering af undervisningens kvalitet eller som grundlag for krav om indsatser - I stedet skal alene inddrages valide data som resultater ved folkeskolens afgangsprøver, elevernes fraværstal, trivselsmålinger, lærernes sygefravær, medarbejderomsætningen, resultater i terminsprøver mm.,
  5. at skoleledere og lærere orienteres om, at forskning har påvist at målingerne i de nationale test kan være mangelfulde og derfor ikke bør danne grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen eller tillægges en særlig vægt ved vurdering af elevers uddannelsesparathed og i dialogen med forældre”.

  UVM svarer på henvendelsen den 28. juni 2019. Mailkorrespondancen er vedlagt som bilag – nedenfor fremhæves de mest centrale pointer.

  Overordnet set opfylder Byrådets henvendelse ikke Undervisningsministeriets krav til en ansøgning og skolerne vil på baggrund af svaret fra UVM fortsat arbejde med de obligatoriske nationale tests indenfor folkeskolelovens rammer.

  Begrundelsen fra ministeriet lyder blandet andet, at:

  • Folkeskoleloven indeholder ikke hjemmel til, at undervisningsministeren generelt kan dispensere fra loven. Fremgangsmåden i sådanne sager er derfor, at kommunen indgiver en konkret og pædagogisk begrundet ansøgning til Undervisningsministeriet om at iværksætte forsøg, der indebærer fravigelse af en eller flere bestemmelser i folkeskoleloven. Undervisningsministeriet vil herefter tage stilling til, om der konkret er grundlag for, at en fravigelse af bestemmelsen kan ske, eller om det ikke er tilfældet
  • Det følger af folkeskolelovens § 13, stk. 3, 1. pkt., at undervisningsministeren udarbejder test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin, og at resultaterne af disse test skal anvendes som led i den løbende evaluering. Brugen af nationale test i folkeskolen er derfor obligatorisk.
  • Herudover følger det af folkeskolelovens § 13, stk. 2, at der som led i undervisningen løbende skal foretages evaluering af elevernes udbytte, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til kompetencemål og opmærksomhedspunkter.
  • Sammenfattende er situationen derfor den, at skolerne i henhold til gældende regler har pligt til at inddrage resultaterne af de nationale test i den løbende evaluering af eleverne og undervisningen, ligesom skolerne skal benytte resultaterne som grundlag for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen
  • Resultaterne af de nationale test er også en del af kommunernes kvalitetsrapporter, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten skal udarbejde en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen, hvis niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke er tilfredsstillende.

  Byrådet er per mail den 2. juli 2019 orienteret om svaret fra UVM.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen svaret fra Undervisningsministeriet til efterretning i Udvalget for familie og institutioner og Byrådet.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-08-2019

  Direktionen indstiller svaret fra Undervisningsministeriet til efterretning i Udvalget for familie og institutioner og Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-08-2019

  Udvalget for familie og institutioner indstiller svaret fra Undervisningsministeriet til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Svaret taget til efterretning.

Show video
Punkt 391 Opgørelse af kassebeholdningen: Likviditet 31. juli 2019
 • Resumé

  Syddjurs Kommune skal kvartalsvist indberette likviditetsoversigt til Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal efterfølgende have forelagt likviditetsoversigten.

  Siden opgørelsen af første kvartal 2019 den 31. marts 2019 er den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen faldet med 52,7 mio. kr. og er per 31. juli på 160 mio. kr. Dette er 40 mio. kr. under det i politisk fastsatte mål om en kassebeholdning på 200 mio. kr.

  Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde til omkring 100 mio. kr. frem mod midten af 2020.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommune skal kvartalsvist indberette en likviditetsoversigt til Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjort efter kassekreditreglen, som er udtryk for den gennemsnitlige likvide beholdning for de seneste 365 dage opgjort den sidste dag i hver måned.

  Syddjurs Kommunes likviditet opgøres som summen af kommunens beholdninger på bankkonti samt værdien af de værdipapirer, Syddjurs Kommune har ved kapitalforvaltere ved Sydbank og Djurslands Bank.

  Likviditeten kan i løbet af en måned have udsving med cirka 200 mio. kr., hvor den typisk falder i slutningen af måneden med lønudbetalingen og stiger igen, når skatteindtægterne bogføres. For at give et nøgletal renset for disse udsving benyttes derfor et gennemsnit over 30 eller 365 dage.

  Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet pr. måned i kr.

  Dato

  365 dages gennemsnit

  31-07-2018

  249.372.600

  31-08-2018

  252.250.680

  30-09-2018

  247.962.656

  31-10-2018

  245.053.568

  30-11-2018

  240.911.318

  31-12-2018

  236.546.190

  31-01-2019

  230.460.273

  28-02-2019

  225.293.962

  31-03-2019

  212.764.795

  30-04-2019

  200.659.589

  31-05-2019

  185.391.301

  30-06-2019

  170.040.330

  31-07-2019

  160.020.486

  Udvikling juli 2018 – juli 2019

  -89.352.114

  Note: Tabellen viser et overblik over den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage. Nuværende opgørelse og udviklingen det seneste år er markeret med fed skrift.

  I bilaget ”Likviditetsopgørelse 31. juli 2019” er vist en grafisk fremstilling over likviditetsudviklingen i Syddjurs Kommune.

  Som det ses i ovenstående tabel er den gennemsnitlige likviditet per 31. juli 2019 160 mio. kr. Dette er et fald på 52,7 mio. kr. siden seneste opgørelse af 31. marts 2019. Samlet set er der siden årsskiftet sket et fald i den gennemsnitlige likviditet på 76,5 mio. kr.

  Anlæg

  En stor del af grunden til den faldende likviditet er et øget anlægsniveau, hvor der færdiggøres flere projekter der har været fremskudt fra tidligere år. I de første to kvartaler af 2019 er der været en nettoudgift til anlæg på 100 mio. kroner ud af et samlet korrigeret budget på 236 mio. kr. Dette betyder, at der stadig er et restbudget på 136 mio. kr.

  Der forventes samlet en merudgift på anlægssiden på 80 mio. kr. i 2019.

  Drift

  Udover de høje anlægsudgifter er der stadig udfordringer på driften. I 2018 var der samlet set et merforbrug på driften på godt 40 mio. kr. fordelt på henholdsvis forbrug af decentral opsparing på 15 mio. kr. og tillægsbevillinger til driften på 25 mio. kr.

  Forventningerne til driften i 2019 er et samlet merforbrug på 30 mio. kr.

  Forventninger

  Ved budgetopfølgningen den 31. marts 2019 blev forventningerne til likviditeten nedjusteret til at stabiliseres omkring 100 mio. kr. frem mod midten af 2020. Dette under forudsætning af, at merudgifter på anlæg begrænses til 20 mio. kr. i 2020. Derudover er det en forudsætning, at driften er i balance i 2020 med et forbrug der afspejler budgettet. Forventningen om en stabilisering af likviditeten på omkring 100 mio. kr. afhænger dermed af budget 2020 og politiske prioriteringer.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., jf. § 9 om kassekreditreglen.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at likviditetsopgørelsen per 31. juli 2019 tages til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-08-2019

  Økonomiudvalget indstiller likviditetsopgørelsen per 31. juli 2019 til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 28-08-2019

  Likviditetsopgørelse taget til efterretning.

Show video
Punkt 392 Cykelsti mellem Vrinners - Egens Havhuse. Endelig ekspropriationsbeslutning(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 393 Ekspropriation af ejendom(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 394 Køb af ejendom i Hornslet(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.