Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 29-04-2020 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 523 Spørgetid 29. april 2020 - udgår
 • Sagsfremstilling

  Udgår, da mødet afholdes digitalt.

Show video
Punkt 525 Budget 2020 - Genåbning af budget 2020
 • Resumé

  Forligskredsen bag Budget 2020 har indgået forlig om genåbning af Budget 2020 den 22. april 2020. Forliget indebærer en række bevillingsændringer for drift og anlæg. Med denne sag indstilles til Byrådet at godkende bevillingsændringerne på driften og den reviderede investeringsoversigt for 2020.

 • Sagsfremstilling

  Den økonomiske genopretning og genåbningen af budgettet står på to ben. For det første iværksættes

  en række initiativer på kommunens driftsvirksomhed med sigte på at sikre størst mulig

  samlet budgetoverholdelse i 2020. For det andet udsættes og opbremses så mange anlæg som nødvendigt for at sikre balance i 2020.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Drift

  Forligskredsen har vedtaget forslag, der forventes at nedbringe driftsudgifterne 48,0 mio. kr. Heraf har 19,6 mio. kr. bevillingsmæssig konsekvens.

  Tabel 1: Beredskabsforslag 2020, måltal og konkrete forslag

  Måltal

  Forslag

  Mio. kr.

  Tidligere

  Aktuelt

  I alt

  Bevillings- ændring

  Økonomiudvalget

  -4,5

  -6,8

  -6,7

  -2,1

  Udvalget for familie og institutioner

  -11,0

  -16,5

  -16,3

  -10,9

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  -11,0

  -16,5

  -7,8

  0,0

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  -2,0

  -3,0

  -3,7

  -3,7

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  -1,0

  -1,5

  -2,8

  -2,8

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  -0,5

  -0,8

  -10,6

  0,0

  Beredskabsinitiativer i alt

  -30,0

  -45,0

  -48,0

  -19,6

  Det indstilles, at Byrådet vedtager de bevillingsmæssige ændringer i 2020, som de fremgår af tabellen herunder, og at de bevillingsmæssige ændringer i overslagsårerne 2021-2023 indarbejdes i Budget 2021-2024.

  Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringsforslag til driftsvirksomheden

  Bevilling

  2020

  2021

  2022

  2023

  Syddjurs Kommune, samlet

  -19.577

  -24.038

  -24.438

  -36.838

  Økonomiudvalget

  -2.147

  -9.150

  -9.550

  -9.550

  10.645

  Administrativ organisation

  -2.147

  -9.150

  -9.550

  -9.550

  Udvalget for familie og institutioner

  -10.930

  -10.898

  -10.898

  -23.298

  11.322

  Skoleområdet

  -7.050

  -7.818

  -7.818

  -20.218

  11.525

  Dagtilbud til børn

  -3.880

  -3.080

  -3.080

  -3.080

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  -3.700

  -2.560

  -2.560

  -2.560

  14.052

  Natur og miljø

  -950

  -750

  -750

  -750

  14.228

  Vej og parkvæsen

  -2.600

  -1.660

  -1.660

  -1.660

  14.232

  Kollektiv trafik og havne

  -150

  -150

  -150

  -150

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  -2.800

  -1.430

  -1.430

  -1.430

  15.332

  Biblioteker

  -150

  0

  0

  0

  15.335

  Kultur

  -471

  -321

  -321

  -321

  15.338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  -967

  -559

  -559

  -559

  15.645

  Plan og udvikling

  -1.212

  -550

  -550

  -550

  Anlæg

  Forligspartierne har genåbnet anlægsbudgettet for 2020 og vedtaget et anlægsbudget på det skattefinansierede område på netto 52,2 mio. kr. (55,3 mio. kr. i alt). Forslag til anlægsbudget er vedlagt som bilag 3.

  Tabel 3: Forslag til anlægsbudget 2020-2023.

  2020

  2021

  2022

  2023

  Budget 2020

  79,9

  121

  118,7

  123,4

  Ændring

  -27,7

  -54,7

  -14,6

  -38,6

  Forligspartiernes reviderede investeringsoversigt

  52,2

  73,3

  101,1

  88,8

  Direktionens måltal for anlæg

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  Det foreslås, at Byrådet vedtager det reviderede anlægsbudget for 2020-2023, som det fremgår af tabellen herover og af bilag med investeringsoversigt for 2020-2023.

  De afledte bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 af det reviderede anlægsbudget foreslås at indgå i budgetopfølgningssagen for anlæg ultimo første kvartal, der behandles af Byrådet i maj 2020.

  Det genåbnede anlægsbudget for overslagsårerne 2021 til 2023 foreslås at indgå som grundlag i den videre budgetlægning af 2021-2024 samt udarbejdelse af den 10-årige anlægsplan 2021-2030. Det foreslås endvidere, at anlægsbudget 2021-2024 som udgangspunkt følger Direktionens måltal for anlæg i 2021 og 2022 og kommunens økonomiske politik fra 2023 og frem.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet

  1. at godkende de negative bevillingsændringer på kommunens driftsvirksomhed i 2020 på i alt 19,6 mio. kr., som fremgår af tabel 2 og bilag 1, og at beløbet tilgår kassen, og at de bevillingsmæssige ændringer i overslagsårerne 2021-2023 indarbejdes i Budget 2021-2024.
  2. at godkende den vedlagte investeringsoversigt for 2020-2023 og at de bevillingsmæssige konsekvenser af det reviderede anlægsbudget for 2020 på 52,2 mio. kr. (55,3 mio. kr. i alt)indgår i budgetopfølgningssagen ultimo første kvartal og
  3. at det genåbnede anlægsbudget for overslagsårerne 2021 til 2023 indgår som grundlag i budgetlægningen for 2021-2024 samt den 10-årige anlægsplan 2021-2030, og at budgetlægningen som udgangspunkt følger Direktionens måltal for anlæg i 2021 og 2022 og kommunens økonomiske politik fra 2023.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Ændringsforslag fra Enhedslisten:

  Besparelserne på 11-B-7 og 11-B-12 sløjfes, da der er overhængende fare for at nedskæringerne vil koste os de ekstra statstilskud til skoler og dagtilbud.

  For ændringsforslaget stemte 3: Laila Sortland (O) Per Dalgaard (O) og Jesper Yde Knudsen (Ø).

  Imod ændringsforslaget stemte 24: Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Jan Kjær Madsen (B) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Per Dalgaard (O) Jesper Yde Knudsen (Ø) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) og Anita Søholm (A).

  Med stemmerne 3 for og 24 imod ændringsforslaget, beslutter Byrådet ikke at vedtage ændringsforslaget.

  For hovedforslaget stemte 24: Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Jan Kjær Madsen (B) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Per Dalgaard (O) Jesper Yde Knudsen (Ø) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) og Anita Søholm (A).

  Imod hovedforslaget stemte 3: Laila Sortland (O) Per Dalgaard (O) og Jesper Yde Knudsen (Ø).

  Med stemmerne 24 for og 3 imod, beslutter Byrådet at vedtage hovedforslaget.

Show video
Punkt 526 Regnskab 2019: Årsberetning og regnskab
 • Resumé

  Årsberetning og regnskab 2019 fremsendes hermed og foreslås videresendt til påtegning ved revisionen.

 • Sagsfremstilling

  Årsberetning og regnskab for 2019 fremsendes i to separate publikationer. Der henvises til ledelsesberetningen og regnskabsbemærkningerne per udvalg i ”Årsberetning 2019” for mere dybdegående analyse af regnskabsresultatet.

  ”Årsberetning 2019” indeholder blandt andet ledelsesberetning, resultatopgørelse og regnskabsbemærkninger for de enkelte udvalg. ”Regnskab 2019” indeholder blandt andet en række oversigter, anlægsregnskaber og strategiske mål. Nedenfor oplistes de enkelte elementer i de to publikationer.

  ”Årsberetning 2019” indeholder:

  • Ledelsesberetning
  • Resultatopgørelse
  • Bevillingsoversigt
  • Økonomiske hovedtal
  • Personaleoversigt
  • Regnskabsbemærkninger per udvalg

  ”Regnskab 2019” indeholder:

  • Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse med finansieringsoversigt
  • Balance
  • Noter til regnskabet
  • Opgørelse over overførsler
  • Anlægs- og investeringsoversigt inklusive overførte rådighedsbeløb
  • Anlægsregnskaber 2019
  • Detaljeret bevillingsoversigt
  • Strategiske mål
  • Anvendt regnskabspraksis
  • Kautions- og garantiforpligtigelser
  • Ordliste.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ved regnskabsafslutning udarbejdes en opgørelse for over- og underskud samt overført budget til 2020. Denne indgår som selvstændigt dagsordenspunkt. Dette skyldes, at det ikke ønskes, at de detaljerede beskrivelser af overførslerne indgår i det trykte årsregnskab.

  I årsregnskabet indgår dog en samlet oversigt over overførslerne til 2020 specificeret på bevillingsniveau.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. årsberetning og regnskab for2019 godkendes og videresendes til revisionen med henblik på påtegning.
  2. anlægsregnskaber godkendes, som de fremgår af afsnittet med anlægsregnskaber i ”Regnskab 2019”.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 03-04-2020

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. årsberetning og regnskab for 2019 godkendes og videresendes til revisionen med henblik på påtegning.
  2. anlægsregnskaber godkendes, som de fremgår af afsnittet med anlægsregnskaber i ”Regnskab 2019”.
 • Supplerende Sagsfremstilling

  Regnskabsbemærkningerne har været behandlet i fagudvalg den 14. og 15. april 2020. Dette har givet anledning til enkelte præciseringer i regnskabsbemærkningerne på Udvalget for familie og institutioner. Derudover er der i regnskabsbemærkningerne for både Udvalget for familie og institutioner og på Udvalget for sundhed, ældre og social indsat et afsnit, der kort beskriver udfordringer med ledelses- og styringskæden i 2019.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. årsberetning og regnskab for 2019 godkendes med redaktionelle ændringer og videresendes til revisionen med henblik på påtegning.
  2. anlægsregnskaber godkendes, som de fremgår af afsnittet med anlægsregnskaber i ”Regnskab 2019”.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet godkender

  1. årsberetning og regnskab for 2019 med redaktionelle ændringer og videresender til revisionen med henblik på påtegning
  2. anlægsregnskaber, som de fremgår af afsnittet med anlægsregnskaber i ”Regnskab 2019”.
Show video
Punkt 527 Regnskab 2019: Overførsler til 2020 - drift og anlæg
 • Resumé

  På baggrund af regnskabsresultatet og de gældende regler for overførsel af budget mellem årene, beregnes ubrugt budget, der anbefales overført til 2020. På den baggrund indstiller Administrationen, at der overføres 68,1 mio. kr. fra 2019 til 2020. Heraf er 12,1 mio. kr. på driftsområderne og 55,0 mio. kr. på anlæg.

 • Sagsfremstilling

  I den økonomiske politik har Byrådet fastsat, at hovedprincippet for overførsel er, at der kan overføres maksimalt 3 % af budgettet til efterfølgende år dog overføres underskud fuldt ud. Overskud ud over 3 % tilføres Kvalitets- og Innovationspuljen under Økonomiudvalget.

  For en række områder gælder, at der er fuld overførsel. Det er typisk anlæg, diverse puljer og projekter. Ydermere er der områder, som er undtaget overførselsadgang. Det er ofte områder, som er svært styrbare – for eksempel sygehusudgifter og store dele af beskæftigelsesområdet.

  Byrådet har i december 2019 godkendt principper for nye regler for overførsel af restbudget mellem årene. Disse regler er dog jævnfør beslutningen først gældende fra regnskab 2020.

  Grundet Syddjurs Kommunes svære økonomiske situation indstilles, at midler, der under normale omstændigheder ville tilfalde Kvalitets- og Innovationspuljen, i år tilfalder kassebeholdningen. Ydermere nulstilles puljen, så ikke brugte midler også tilføres kassebeholdningen.

  I bilag 1, samlede overførsler drift 2019-2020, er opgjort restbudgetterne for kommunes driftsområder. Samtidigt beregnes overførsel per bevilling jævnfør de gældende regler beskrevet i Syddjurs Kommunes økonomiske politik. Administrationen indstiller derfor, at der overføres 12,1 mio. kr. til 2020. En stor del heraf vedrører Økonomiudvalgets område, hvor særligt forsikringspuljer normalt overføres fra år til år. Det er derfor samlet set næsten ingen overførsler til 2020 på serviceområderne, hvor der i fra 2018 til 2019 blev overført 31,2 mio. kr.

  På anlæg ses samme billede, hvor Administrationen indstiller, at der overføres rådighedsbeløb til 2020 for 55,0 mio. kr. Dette er cirka en halvering i forhold til de to forrige år og vidner om, at Syddjurs Kommune i 2019 i høj grad har indhentet den anlægspukkel, der har været. I bilag 2 – samlede overførsler anlæg 2019-2020 - er de enkelte anlægsprojekter specificerede. For finansforskydninger indstiller Administrationen, at der overføres 1,0 mio. kr. vedrørende grundtilskud til landsbyggefonden. Se bilag 3.

  Der henvises ydermere til de vedhæftede sagsfremstillinger fra hvert udvalg, der beskriver resultaterne på de enkelte bevillinger.

  Det er af Økonomiudvalget besluttet et midlertidigt stop for brug af opsparing. Opsparing overført til 2020 kan derfor ikke benyttes uden godkendelse af Direktionen.

  Særlige forhold

  For at sikre budgetoverholdelse på området under Udvalget for natur, teknik og miljø godkendte Byrådet i forbindelse med budgetopfølgningen per 30. september 2019, at der dispenseres for 3 %-reglen til Regnskab 2019 på Udvalget for natur, teknik og miljøs enkelte bevillingsområder. Dette er indarbejdet, så merudgiften på Ejendomme delvist dækkes af restbudget på Vej og parkvæsen. Dette skal også ses i relation til, at 2019 var det første år, hvor Ejendomsservice har været etableret.

  Administrationen indstiller ligeledes, at restbudgettet på daginstitutionsområdet delvist overføres til de centrale poster på skoleområdet for at udligne den negative overførsel på denne bevilling.

  Ydermere søges om omplacering af et overført overførselsbeløb på driften på 0,4 mio. kr. fra Udvalget for natur, teknik og miljø til Udvalget for plan, udvikling og kultur til dækning af en merudgift på planområdet i 2019.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  baggrund af bilag 1 -3 anmodes om tillægsbevillinger for samlet set 68,1 mio. kr.

  Tabel 1: Samlet overførsel af budget fra 2019 til 2020

  I mio. kr.

  Overførsel 2019-2020

  Driftsområderne

  12,1

  Anlæg

  55,0

  Finansforskydninger

  1,0

  I alt

  68,1

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. godkende overførsel af beløb fra 2019 til 2020, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene.
  2. godkende omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 -Samlede overførsler anlæg 2019-2020
  3. Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i de vedlagte notater.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 03-04-2020

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. godkende overførsel af beløb fra 2019 til 2020, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene.
  2. godkende omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 -Samlede overførsler anlæg 2019-2020
  3. Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i de vedlagte notater.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at

  1. godkende overførsel af beløb fra 2019 til 2020, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene.
  2. godkende omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 -Samlede overførsler anlæg 2019-2020
  3. Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i de vedlagte notater.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet

  1. godkender overførsel af beløb fra 2019 til 2020, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene
  2. godkender omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 - Samlede overførsler anlæg 2019-2020
  3. bevilliger Kommunaldirektøren fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i de vedlagte notater.
Show video
Punkt 528 Opgørelse af kassebeholdningen - Likviditet per 31. marts 2020
 • Resumé

  Syddjurs Kommune har en gennemsnitlig likviditet per 31. marts på 95,7 mio. kr. Dette er et fald på 22,3 mio. kr. siden årsskiftet. Likviditeten forventes, på baggrund af regnskabsresultatet for 2019, at falde yderligere i 2020.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommunes likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige likvide beholdning for de seneste 365 dage. Likviditeten opgøres som summen af kommunens beholdninger på bankkonti samt værdien af de værdipapirer, Syddjurs Kommune har ved kapitalforvaltere hos Sydbank og Djurslands Bank.

  Likviditeten kan i løbet af en måned have udsving med cirka 200 mio. kr., hvor den typisk falder i slutningen af måneden med lønudbetalingen og stiger igen, når skatteindtægterne bogføres. For at give et nøgletal renset for disse udsving, benyttes derfor et gennemsnit over 30 eller 365 dage.

  Tabel 1:Gennemsnitlig likviditet per måned i kr. (gennemsnit over 365 dage)

  Per

  Beløb i kr.

  Forskel til forrige måned

  31-01-2019

  230.460.273

  -6.085.917

  28-02-2019

  225.293.962

  -5.166.311

  31-03-2019

  212.758.888

  -12.535.074

  30-04-2019

  200.660.228

  -12.098.660

  31-05-2019

  185.392.423

  -15.267.805

  30-06-2019

  170.041.920

  -15.350.502

  31-07-2019

  160.027.257

  -10.014.663

  31-08-2019

  150.415.132

  -9.612.125

  30-09-2019

  141.122.947

  -9.292.185

  31-10-2019

  131.627.440

  -9.495.507

  30-11-2019

  123.832.702

  -7.794.738

  31-12-2019

  117.968.798

  -5.863.903

  31-01-2020

  107.667.335

  -10.301.463

  29-02-2020

  100.626.146

  -7.041.189

  31-03-2020

  95.702.959

  -4.923.187

  Likviditeten er som forventet faldet betydeligt de første måneder af 2020. Der ses dog en tendens til, at likviditeten ikke falder helt så kraftigt som medio 2019. Det forsøges så vidt muligt at fremrykke lånoptagelse med det formål at forstærke likviditeten. Ydermere, så har Covid-19 gjort det svært at forudsige likviditetsudsving på kort sigt. Der henvises til den selvstændige sagsfremstilling ”Finansiel strategi under Covid-19 og emerging markeds obligationer” om dette.

  Forventningen til likviditeten er afhængig af genåbningen af Budget 2020, men med det nuværende budget, forventes likviditeten på baggrund af Regnskab 2019 at falde til under 50 mio. kr.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., jf. § 9 om kassekreditreglen.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at likviditetsopgørelsen per 31. marts 2020 tages til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at likviditetsopgørelsen per 31. marts 2020 tages til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet tager likviditetsopgørelsen per 31. marts 2020 til efterretning.

Show video
Punkt 524 Forslag til byrådsmøde
 • Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten vil gerne stille følgende forslag:

  På grund af indlysende problemer med styring og økonomistyring i Syddjurs Kommune, iværksættes en evaluering af styringen og økonomistyringen i Syddjurs Kommune, der omfatter den øverste ledelse og inddrager byråd og fagudvalg.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  For forslaget stemte 5: Laila Sortland (O) Per Dalgaard (O) Jesper Yde Knudsen (Ø) Mette Foged (Å) og Michael Mikkelsen (O).

  Imod stemte 22: Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Jan Kjær Madsen (B) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Marianne Kirkegaard (V) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Torben Therkelsen (V) og Anita Søholm (A).

  Med stemmerne 5 for og 22 imod, beslutter Byrådet ikke at vedtage forslaget.

  Byrådet ønsker, at der afholdes et temamøde om styring og økonomistyring i Syddjurs Kommune.

Show video
Punkt 529 Finansiel strategi under Covid-19 og emerging markeds obligationer
 • Resumé

  Syddjurs Kommune har behov for at øge likviditeten på kommunens bankkonto. Samtidig har der grundet Covid-19 været store kursfald i kommunens likvide beholdning af aktier og obligationer. Dette fald vil blive realiseret i forbindelse med et frasalg af kommunens aktier og obligationer.

  Derudover er det endnu usikkert, hvilken indflydelse den kommende låneadgang til anlægsinvesteringer i 2020 har på Syddjurs Kommunes likviditet.

  Sagsfremstillingen opridser tre scenarier, som Økonomiudvalget bedes tage stilling til. Grundet den nuværende usikkerhed og den hurtige udvikling, genbesøges anbefalingen umiddelbart op til Økonomiudvalgets møde.

  Sydbank deltager på Økonomiudvalgets møde og redegør for placeringen af kommunens værdier. Særligt i forhold til Syddjurs Kommunes emerging markeds obligationer.

 • Sagsfremstilling

  På baggrund af Syddjurs Kommunes regnskabsresultat var planlagt en reduktion i kommunes aktie- og obligationsbeholdning i foråret 2020.

  Syddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt en likvid beholdning i Sydbank på 110 mio. kr. og 20 mio. kr. i Djurslands Bank.

  Covid-19 har betydet, at værdien af aktier og obligationer er faldet med 4,7 % i Sydbank. Værdien af aktier og obligationer i Sydbank er fra ultimo februar til 28. marts faldet fra 115,5 mio. kr. til 110,4 mio. kr. I Djurslands Bank er kurstabet minimalt. Værdien af Syddjurs Kommunes aktie- og obligationsbeholdning er reduceret med cirka 5 mio. kr.

  Samtidigt udmelder Regeringen mulighed for øget låneadgang, der muligvis giver Syddjurs Kommune mulighed for likviditetslån eller lån til anlægsprojekter.

  Kombinationen af Covid-19 og Syddjurs Kommunes behov for at sælge aktier og obligationer er derfor langt fra optimal. Det anbefales derfor, at der tages stilling til, hvordan Syddjurs Kommune skal agere i dette. Der ses følgende tre scenarier:

  • Scenarie 1
   Syddjurs Kommune sælger sine aktier og obligationer ved Sydbank og øger dermed likviditeten på kommunens bankkonto med cirka 110 mio. kr. Hermed fjernes risici for yderligere tab i denne periode. Usikkerheden på markedet er på nuværende tidspunkt stor, og hvor hurtigt markedet retter sig, er meget afhængigt af forløbet af coronakrisen.

  • Scenarie 2
   Syddjurs Kommune øger trækningsretten ved Djurslands Bank og benytter denne, så der ikke på kort sigt er behov for salg af aktie- og obligationsbeholdningen. Det vurderes, at dette scenarie er at foretrække, hvis Covid-19 giver relativt kortvarige udsving i markedet. Det er dog vigtigt her at være opmærksom på, at Syddjurs Kommune dermed reelt låner for at finansiere aktier og obligationer. Der er derfor reelt tale om en gearing af porteføljen og øget risiko. Syddjurs Kommune har forespurgt Djurslands Bank om mulighed for forøgelse af trækningsretten, og der er givet positivt tilsagn om dette.

  • Scenarie 3
   Syddjurs Kommune vælger en kombination af de to ovenstående scenarier, hvor porteføljen ved Sydbank sælges delvist, således at kommunens aktie- og obligationsportefølje følger kommunes gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen. Det vurderes at betyde, at porteføljen ved Sydbank reduceres med omkring 50 mio. kr. enten før eller lige efter sommerferien.

  Administrationen har været i dialog med Sydbank, som anbefaler, at såfremt Syddjurs Kommune ønsker at reducere porteføljen, så anbefales det, at det sker bredt over alle typer af værdipapirer. Dette er for at sikre, at porteføljen ikke bliver skæv med for eksempel mange aktier, og man derigennem øger risikoen.

  Administrationen anbefaler, at Syddjurs Kommune vælger scenarie 3, idet der hermed dels sikres nødvendig likviditet i foråret, men også giver mulighed for, at en del af porteføljen først sælges, når kurserne forhåbentligt retter sig. Der er naturligvis stor usikkerhed på dette område lige nu. Grundet den nuværende usikkerhed og den hurtige udvikling på markedet skal anbefalingen derfor genbesøges umiddelbart op til mødet.

  Det anbefales ligeledes, at der anmodes om øget trækningsret ved Djurslands Bank på 100 mio. kr. Grundet Covid-19 er kommunerne i Danmark anmodet om at øge anlægsudgifterne i 2020, og der er måske mulighed for låneadgang hertil. Dette kan give midlertidige træk af kassebeholdningen indtil lånene bliver hjemtaget. Ydermere kan øgede driftsudgifter grundet Covid-19 også presse den løbende likviditet. En polstring gennem øget trækningsret anbefales derfor.

  Ansvarlige og bæredygtige investeringer

  Byrådet diskuterede den 26. februar 2020 Sydbanks placering af kommunens værdier - særligt i emerging markeds obligationer. På den baggrund informerede Administrationen om kommunens portefølje og de underliggende obligationer i højrentelande. Der blev på Byrådsmødet udtryk kritik af placering af investeringerne.

  Administrationen har efterfølgende været i dialog med Sydbank vedrørende dette, og Sydbank oplyser, at der netop til kommuner lægges et yderligere filter ovenpå, som stiller flere og skrappere krav til landenes ansvarlighed end i de øvrige HøjrenteLande-afdelinger. Den tidligere fremsendte liste afspejler ikke dette filter.

  Sydbank vil deltage på Økonomiudvalgets møde og vil redegøre for deres arbejde med ansvarlige og bæredygtige investeringer, hvor der også arbejdes med FNs verdensmål. Vedhæftet som bilag er status på den såkaldte Sydinvest HøjrenteLande ESG, hvor Syddjurs Kommunes emerging markeds obligationer er placeret.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Salg af aktier og obligationer vil med de aktuelle kurser betyde en realisering af et kurstab. Det anbefales, at dette først bevillingsmæssigt indarbejdes i budgettet som del af budgetopfølgningerne, idet værdien af de solgte værdipapirer ikke kendes på nuværende tidspunkt og vil afhænge af kurser på salgstidspunktet.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

  1. Scenarie 3 vælges, hvorved aktie- og obligationsbeholdningen forventes at blive reduceret med 50 mio. kr. over de næste tre til fem måneder
  2. trækningsretten ved Djurslands Bank øges med 100 mio. kr.
  3. at kapitalforvalteren redegørelse for etiske og bæredygtige investeringer tages til efterretning
 • Beslutning i Direktionsmøde den 03-04-2020

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

  1. Scenarie 3 vælges, hvorved aktie- og obligationsbeholdningen forventes at blive reduceret med 50 mio. kr. over de næste tre til fem måneder
  2. trækningsretten ved Djurslands Bank øges med 100 mio. kr.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Jan Kjær Madsen (B) ønsker sagen behandlet i Byrådet.

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at

  1. vælge scenarie 3, hvorved aktie- og obligationsholdningen forventes at blive reduceret med 50 mio. kr. de næste tre til fem måneder
  2. trækningsretten ved Djurslands Bank øges med 100 mio. kr.

  Jan Kjær Madsen (B) tager forbehold, idet han foretrækker en umiddelbar realisering af aktie- og obligationsbeholdningen.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Ændringsforslag fra Radikale Venstre:

  De Radikale Venstre foreslår på grund af den nuværende økonomiske situation i Syddjurs Kommune, at vi realiserer den samlede beholdning af aktier og obligationer.Det betyder cirka 50 mio. kr. i 2020 (som allerede besluttet af et flertal i Økonomiudvalget) og denresterende del på cirka 60 mio. kr. i 2021.

  Endelig i forlængelse af dette, at vi kun øger trækningsretten i Djurslands Bank med 50 mio. kr. mod de foreslåede 100 mio. kr.

  For ændringsforslaget stemte 3: Jan Kjær Madsen (B) Mette Foged (Å) og Jesper Yde Knudsen (Ø).

  Imod ændringsforslaget stemte 23: Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Marianne Kirkegaard (V) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) og Anita Søholm (A).

  Hverken for eller imod stemte 1: Per Dalgaard (O).

  Med stemmerne 3 for, 23 imod og 1, der stemte hverken for eller imod, beslutter Byrådet ikke at vedtage ændringsforslaget.

  Hovedforslaget blev godkendt, således at Byrådet

  1. vælger scenarie 3, hvorved aktie- og obligationsholdningen forventes at blive reduceret med 50 mio. kr. de næste tre til fem måneder
  2. beslutter, at trækningsretten ved Djurslands Bank øges med 100 mio. kr.

  For stemte 3: Jan Kjær Madsen (B) Mette Foged (Å) og Jesper Yde Knudsen (Ø).

  Imod stemte 23: Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Marianne Kirkegaard (V) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) og Anita Søholm (A).

  Hverken for eller imod stemte 1: Per Dalgaard (O).

  Med stemmerne 23 for, 3 imod og 1, der hverken stemte for eller imod, tog Byrådet redegørelsen fra kapitalforvalteren vedrørende etiske og bæredygtige investeringer til efterretning.

Show video
Punkt 530 Budget 2021: Befolkningsprognose
 • Resumé

  Til brug for budgetlægningen for 2021 er der udarbejdet vedlagte notat med befolkningsprognose. Der er i befolkningsprognosen ikke indregnet effekter på baggrund af situationen vedrørende Covid-19. Det kunne være ændringer i dødelighed, fertilitet, flyttemønstre, samfundsøkonomi eller andet.

 • Sagsfremstilling

  Den udarbejdede befolkningsprognose til Budget 2021 viser en lavere vækst i befolkningstallet, end der fremgik af befolkningsprognosen til brug for 2020. Befolkningsprognosen indeholder stadig en vækst i befolkningstallet, men den er mere afdæmpet.

  Befolkningstallet per 1 januar 2020 blev lavere end skønnet i befolkningsprognosen. Hovedforklaringen er, at

  • der er opført færre boliger i forhold til det forudsatte bolig-byggeprogram
  • en anden familietype end forudsat er i 2019 indflyttet i almene boliger i Rønde
  • der har i hele landet været en kraftig opbremsning i antallet af nye borgere
  • en fremgang i Kolind skoledistrikt er i 2019 vendt til en tilbagegang.

  Det lavere tal for 2020 har betydning for udgifterne på områder, der påvirkes af den demografiske udvikling. Afledte økonomiske konsekvenser af dette indgår i budgetopfølgningen per 31. marts 2020.

  Hovedtallene i prognosen fremgår af nedenstående tabel.

  År

  0-5 årige

  6-15 årige

  16-24 årige

  25-39 årige

  40-64 årige

  65-95+ årige

  0-99+ årige

  2020

  2.408

  4.998

  3.719

  5.781

  15.148

  10.908

  42.962

  2021

  2.450

  4.898

  3.618

  5.862

  15.144

  11.103

  43.075

  2022

  2.464

  4.828

  3.518

  5.951

  15.079

  11.386

  43.226

  2023

  2.487

  4.765

  3.456

  6.125

  15.081

  11.559

  43.473

  2024

  2.476

  4.737

  3.418

  6.263

  15.085

  11.758

  43.737

  2025

  2.454

  4.753

  3.359

  6.353

  15.134

  11.917

  43.970

  2030

  2.529

  4.739

  3.245

  6.527

  15.165

  12.785

  44.990

  Bolig-byggeprogram med i gennemsnit cirka 150 nye boligenheder årligt

  Befolkningsfremskrivningen sker blandt andet på baggrund af et bolig-byggeprogram med i gennemsnit cirka 150 nye boligenheder om året, en indflytning i nye og gamle boliger, der svarer til de seneste års stigning samt en forholdsvis høj fertilitetsrate. Forudsætningen er 25 boligenheder lavere per år end den forrige befolkningsprognose.

  Børn i alderen 0 til 5 år

  Efter en periode med stagnation i antallet af børn i alderen 0 til 5 år, hvor tallet var på sine mindste værdier med 2.260 i 2017 og 2.266 i 2018, så anslår prognosen nu en stigning, så der per 1. januar 2024 forventes 2.476 børn i alderen 0 til 5 år. Det er imidlertid cirka 400 børn færre end i den forrige befolkningsprognose.

  Fortsat forventning om flere ældre

  I forhold til de ældre på 80 år og derover, er der fortsat en forventning om en stor stigning. Hvor der den 1. januar 2020 var 2.317 ældre over 80 år, så forventes der 3.085 den 1. januar 2025, hvilket er svarende til en stigning på over 33 %, og 4.003 den 1. januar 2030. Denne stigning er højere end sidste års prognose.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Befolkningsprognosen har især betydning for beregningen af demografipuljer til brug for budgetkorrektioner, sektorplaner for udbygning af kommunale servicetilbud samt for en vurdering af befolkningstallet i statsgarantien for skat, tilskud og udligning.

  Med udgangspunkt i det lavere befolkningstal for 2020, herunder især et mindre antal børn i alderen 0 til 5 år, forventes der til budgetopfølgningen en mindreudgift på dagtilbudsområdet på 8 mio. kr. På skoleområdet forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser tages i forbindelse i budgetopfølgningen.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget, at

  1. den udarbejdede befolkningsprognose godkendes til brug i budgetlægningen for 2021 og overslagsårene
  2. befolkningsprognosen forelægges Byrådet til orientering
  3. de bevillingsmæssige konsekvenser ved det mindre folketal i 2020 tages i forbindelse med budgetopfølgningen i maj.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 03-04-2020

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

  1. den udarbejdede befolkningsprognose godkendes til brug i budgetlægningen for 2021 og overslagsårene
  2. befolkningsprognosen forelægges Byrådet til orientering
  3. de bevillingsmæssige konsekvenser ved det mindre folketal i 2020 tages i forbindelse med budgetopfølgningen i maj.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget

  1. godkender den udarbejdede befolkningsprognose til brug i budgetlægningen for 2021 og overslagsårene
  2. beslutter, at befolkningsprognosen forelægges Byrådet til orientering
  3. godkender, at de bevillingsmæssige konsekvenser ved det mindre folketal i 2020 tages i forbindelse med budgetopfølgningen i maj.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet tager orienteringen om befolkningsprognosen til efterretning.

Show video
Punkt 531 Håndtering af leverandører under Covid-19
 • Resumé

  Syddjurs Kommune forsøger i samarbejde med leverandører at indgå aftaler, som både sikrer at Syddjurs Kommune så vidt muligt kun betaler for de varer og ydelser der modtages og samtidigt ikke fjerne store indtægtsgrundlag fra leverandører. Hermed en redegørelse for tilgang og tiltag.

 • Sagsfremstilling

  På baggrund af Covid-19 er der en række forhold, der gør sig gældende omkring leverandørkontrakter og indkøb ved leverandører. Der forsøges hermed at give et overblik over tiltag og fremgangsmåde.

  Syddjurs Kommune koordinerer løbende med Kommunernes Landsforening (KL) og andre kommuner, så det i videst mulige omfang sikres, at kommunerne i landet agerer ensartet. Omvendt er der også en række områder, hvor Syddjurs Kommune selv kan træffe en række valg.

  Syddjurs Kommunes økonomiske situation lægger en begrænsning på, hvilke tiltag, der indtil videre er igangsat. Meldinger om for eksempel øget låneramme ville give Syddjurs Kommune øgede muligheder, men på nuværende tidspunkt er der ingen konkrete tilsagn, og det er derfor en balancegang af, hvilke tiltag, der sættes i værk.

  Force Majeure

  Force Majeure skrives ofte ind i kontrakter for at sikre, at en leverandør eller kunde ikke bliver økonomisk lastet, hvis der er en ”større kraft”, der forhindrer en leverance.

  KL har tydeligt udmeldt, at force majeure ikke gør sig gældende på baggrund af Covid-19. Det betyder helt overordnet set, at leverandører og kunder er forpligtigede i forhold til de indgåede kontrakter.

  Faste leverancer som frabedes

  I en række tilfælde har Syddjurs Kommune bedt leverandører om ikke at levere en aftalt vare eller tjenesteydelse. Det kan for eksempel være rengøring på institution, der er lukket eller kørsel af elever, som ikke længere skal transporteres.

  Syddjurs Kommune er i disse tilfælde som udgangspunkt forpligtiget til at betale for ydelsen, selvom ydelsen eller varen ikke bliver leveret, såfremt man i kontrakten er forpligtiget til købet.

  Det anbefales derfor, at man indgår en dialog med leverandørerne. Leverandørerne vil ofte være forpligtiget til at reducere omkostningerne, så en reduceret pris kan komme på tale. Det er også vigtigt, at leverandørerne ikke både modtager fuld betaling fra Syddjurs Kommune og kompensation fra staten. Dialog med de leverandører, som kommunens også efter Covid-19 skal benytte er derfor altafgørende.

  Det er indtil videre Administrationens opfattelse, at den dialogprægede tilgang giver gode resultater, og sikrer fleksible løsninger, der både sikrer indtægt til leverandørerne jævnfør kontrakterne og også reducerer kommunens omkostninger, hvor der ikke modtages en modydelse.

  Løbende indkøb

  En lang række aktiviteter i kommunen er stoppet eller begrænset. Det betyder også, at der ikke forbruges så mange penge på disse områder. Dette vil direkte betyde mindre omsætning for en række leverandører.

  Omvendt, så vil en række leverandører opleve et øget forbrug. Det gælder naturligvis på sundhedsartikler, men også f.eks. på IT.

  Der er indtil videre ikke taget skidt til at øge forbruget.

  Tiltag

  Der er givet mulighed for, at leverandører kan få dispensation fra den normale betalingsfrist på 30 dage, og dermed få betaling med det samme. Der er sendt pressemeddelelse ud om dette. Indtil videre har få leverandører henvendt sig.

  Det er lovgivningsmæssigt muligt at forudbetale for ydelser. Denne mulighed er ikke taget i brug endnu.

  Vedlagt er også en henvendelse fra Horesta, som anbefaler en række tiltag, som forøger kommunens forbrug til restauratører og turismevirksomheder. For de fleste af tiltagene er der tale om forskydning af opkrævninger eller opfordringer til et yderligere forbrug.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke igangsat nogle af disse initiativer.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

  Sagen sendes til Byrådets orientering.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 27-04-2020

  Drøftet.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet beslutter, at sagen gøres til en beslutningssag.

  Med det afsæt stiller Venstre et ændringsforslag om, at:

  Under afsnittet Faste Leverancer, som frabedes, tilføjes i andet afsnit følgende ”eller særlige forhold taler for at betale helt eller delvis for en frabedt leverance.”

  Ændringsforslaget blev godkendt.

Show video
Punkt 532 Besøg på Syddjurs Kommunes institutioner
 • Resumé

  Administrationen fremsender forslag til praksis for planlægning af byrådspolitikeres besøg hos kommunens institutioner til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

 • Sagsfremstilling

  Med henblik på at sikre, at alle besøg på kommunens institutioner tilrettelægges inden for gode og ensartede rammer, foreslår Administrationen, at der tages udgangspunkt i nedenstående praksis:

  • Byrådsmedlemmet henvender sig til Direktøren for området, der sørger for, at besøget planlægges og gennemføres på en måde, så det indpasses i institutionens dagligdag.

  Det vil så være direktørens opgave at orientere Borgmester og Kommunaldirektør samt fagudvalg, når der er politisk besøg på institutionerne.

  Administrationen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre besøg op til afholdelse af valg. Det foreslås derfor, at der i en periode på tre uger forud for valg til Byråd, Folketing og EU ikke arrangeres besøg hos Syddjurs Kommunes institutioner.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare bemærkninger til økonomi og organisatoriske konsekvenser.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller forslag til praksis for politikeres institutionsbesøg til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller forslag til praksis for politikeres institutionsbesøg til Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at besøg orienteres til Borgmester, Kommunaldirektør og Byråd.

  Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke gennemføres politiske besøg på institutioner tre måneder forud for afvikling af et valg.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet godkender praksis for politikeres institutionsbesøg med den tilføjelse, at besøg orienteres til Borgmester, Kommunaldirektør og Byråd.

  Byrådet anbefaler, at der ikke gennemføres politiske besøg på institutioner tre måneder forud for afvikling af et valg.

Show video
Punkt 533 Anbefalinger fra Bæredygtighedsudvalget
 • Resumé

  Bæredygtighedsudvalget har fremsendt deres anbefalinger til Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  I november 2018 besluttede Bådet at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg for bæredygtighed. Bæredygtighedsudvalget holdt sit første møde i marts 2019 og er nu er klar med anbefalinger til byrådet.

  Bæredygtighedsudvalgets opgave har været at indkredse, hvordan kommunen kan blive mere bæredygtig og tage medansvar for at nå FNs verdensmål. Det skal ses som et fælles projekt, hvor borgere og foreninger, virksomheder og kommune samarbejder om en fælles indsats. Som svar på udfordringen foreslår Bæredygtighedsudvalget at vedtage en bæredygtighedsstrategi og anbefalinger til borgerne.

  Strategiens bærende vision er: ”Vi vil handle bæredygtigt ved at tage medansvar for at nå FN’s verdensmål i 2030. Det skal ske gennem konkret handling, og ved at indtænke målene i alle relevante beslutninger, politikker, strategier og indsatser.” Der skal opstilles strategiske mål for indsatsen, og der skal følges op via et årligt verdensmålsregnskab.

  Vigtige elementer i strategien er, at kommunen vil

  • tilslutte sig regeringens mål om en CO2 reduktion på 70 %
  • udfase fossile brændstoffer til transport
  • være en kommune med ”biodiversitet i alt”
  • være en pesticidfri kommune
  • støtte omstilling til cirkulær økonomi
  • være foregangskommune for bæredygtigt byggeri
  • være en bæredygtig turistdestination
  • støtte bæredygtig fødevareproduktion.

  Strategien indeholder også forslag om at bringe princippet, ”Vi gør det – sammen”, i spil i forhold til verdensmålene. Det handler om at understøtte bæredygtig udvikling i lokale fællesskaber, bæredygtig dannelse i folkeskoler og daginstitutioner og bæredygtig livsstil blandt borgerne. Kommunen skal gå forrest i indsatsen. Forslag til bæredygtighedsstrategi er vedlagt som bilag.

  Bæredygtighedsudvalget har udarbejdet en række anbefalinger til borgerne om, hvordan man kan handle mere bæredygtigt. Anbefalingerne har overskriften ”Syddjurs for bæredygtighed – vi gør det sammen”. De er tænkt som inspiration og et værktøj til dialog. Temaerne er affald, fødevarer, ressourceforbrug, CO2, biodiversitet og lokalt fællesskab. Tanken er, at chartret skal kombineres med inspiration og rådgivning – og understøttes med bæredygtige arrangementer og events. Forslag til anbefalingerne til borgerne er vedlagt som bilag.

  Bæredygtighedsudvalget har taget udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og 169 delmål. I arbejdet er der fokuseret på fem centrale temaer:

  • Naturkapital
  • Vaner og forbrug
  • Bæredygtig vækst
  • Bæredygtig bosætning
  • Fødevareforbrug og produktion

  For hvert tema er der holdt en temadag og udarbejdet et notat med detaljerede anbefalinger. Undervejs er der inddraget eksperter, borgere og nøglepersoner. Bæredygtighedsudvalgets foreløbige anbefalinger blev præsenteret og debatteret på et borgermøde i januar 2020, og borgerinput blev indarbejdet i notaterne. De fem notater er vedlagt som bilag. Bæredygtighedsstrategien og anbefalingerne til borgerne er en koncentreret udgave af de fem notater.

  Bæredygtighedsudvalget har bestået af 16 medlemmer, fem byrådsmedlemmer og 15 særligt udvalgte eksperter og nøglepersoner. Flemming Hynkemejer, der er direktør for Convert A/S, har været formand for udvalget. Liste over udvalgets medlemmer er vedlagt som bilag.

  Det foreslås, at anbefalingerne fra Bæredygtighedsudvalget behandles i fagudvalgene. Med udgangspunkt i de af udvalgets anbefalinger, der er relevante for det enkelte fagudvalg, diskuteres, hvordan udvalget ønsker, at Syddjurs fremover skal arbejde med FN’s verdensmål. Efter behandlingen i udvalgene diskuteres forslagene i byrådet, ligesom de kan indgå i de efterfølgende budgetforhandlinger.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare bemærkninger til økonomi og organisatoriske konsekvenser.

 • Indstilling

  Chefen for Kultur og Borger indstiller til Direktionen at drøfte Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger forud for aflevering for Byråd.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 20-04-2020

  På baggrund af Bæredygtighedsudvalgets aflevering af udvalgets anbefalinger til Byrådet indstiller Direktionen til Byrådet, at der fremsendes en sag i juni 2020 til drøftelse i alle fagudvalg. Sagen vil blive tilpasset med et særskilt afsnit for hvert fagudvalg, der beskriver udvalgsspecifikke relevante emner som udgangspunkt for drøftelserne.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  På baggrund af Bæredygtighedsudvalgets aflevering af udvalgets anbefalinger til Byrådet, beslutter Byrådet, at der fremsendes en sag i juni 2020 til drøftelse i alle fagudvalg.

  Sagen vil blive tilpasset med et særskilt afsnit for hvert fagudvalg, der beskriver udvalgsspecifikke relevante emner som udgangspunkt for drøftelserne.

Show video
Punkt 534 Godkendelse af pris- og leverandørkrav til leverandører af fritvalgsordningen
 • Resumé

  Der skal i henhold til servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg mindst én gang om året fastlægges pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice og leverandører af hjemmepleje.

  Der fremlægges med denne sag de reviderede pris- og kvalitetskrav gældende fra 1. januar 2020 til orientering i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne af fritvalgsordningen udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for Servicelovens § 83. Således skal revisionen af pris- og kvalitetskrav ses i sammenhæng med reviderede kvalitetsstandarder og tilpasning af 2019-priser til 2020-niveau.

  De reviderede kvalitetsstandarder præsenteres i en særskilt sag på samme møde.

  Kvalitetskrav

  Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør.

  Madservice

  Kvalitetskravene til leverandører af madservice for 2020 er uændrede i forhold til 2019.

  Krav til leverandører af madservice er vedlagt som bilag.

  Hjemmepleje

  Det er med budgetvedtagelsen for Budget 2020 foretaget flere ændringer, som har en afledt virkning for pris- og leverandørkravet:

  • Rengøringsopgaven under servicelovens § 83 stk. 2 varetages af Rengøringsenheden under Team Ejendomsservice, som er kommunal leverandør
  • Tøjvask under servicelovens § 83 stk. 2 vil i løbet af 2020 overgå til en ekstern leverandør og indgår ikke fremadrettet under fritvalgsområdet.

  Sidstnævnte punkt indebærer en ændring i kvalitetsstandarden, som beskrevet i den særskilte sag ”Godkendelse af samlet katalog for tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder i Sundhed og Omsorg” på dette møde.

  Priskrav

  Der er til budget 2020 foretaget en beregning af priskravet for 2020, som er godkendt af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af takstbladet til Budget 2020.

  Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandør. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (det vil sige samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materialeanskaffelser med videre).

  Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder for både de private leverandører og de kommunale leverandør (Hjemmeplejen Syddjurs/Køkken Syddjurs).

  Madservice

  Der er alene tale om tilpasning af 2019-priser til 2020-niveau.

  Hjemmepleje

  Med den ovenfor omtalte omlægning, hvor Rengøringsenheden under Team Ejendomsservice indtræder i rollen som kommunal leverandør af rengøringsydelser i hjemmeplejen efter servicelovens § 83 stk. 2 er der sket en differentiering af prisstrukturen, så der er særskilte timepriser på henholdsvis rengøringsopgaver og øvrige praktisk hjælp.

  Princippet for alle timeprisberegninger er uændret, og timepriserne afspejler de gennemsnitlige langsigtede omkostninger for den kommunale leverandør.

  I henhold til reglerne vil der fortsat ske en efterkalkulation af timepriserne, når regnskabsåret er afsluttet, og i forlængelse heraf vil de private leverandører blive efterreguleret, hvis de beregnede timepriser har været for lave.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der skal i henhold til servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg mindst én gang om året fastlægges pris- og leverandørkrav til henholdsvis leverandører af madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordningen). Nedenstående tabel skitserer de justerede priskrav.

  Madservice/ydelse

  Priskrav 2020 (eksklusiv moms)

  Priskrav 2020 (inklusiv moms)

  Madservice med udbringning (pris per leveret portion)

  Hovedret

  51,64 kr.

  64,55 kr.

  Biret

  15,08 kr.

  18,85 kr.

  Madservice uden udbringning (pris per leveret portion)

  Hovedret

  45,25 kr.

  56,56 kr.

  Biret

  15,08 kr.

  18,85 kr.

  Hjemmepleje (fritvalgsordningen)/timepris

  Priskrav 2020 (eksklusiv moms)

  Priskrav 2020 (inklusiv moms)

  Personlig hjælp, hverdag, dag

  429,50 kr.

  536,90 kr.

  Personlig hjælp, øvrig tid

  579,10 kr.

  723,88 kr.

  Praktisk hjælp

  366,75 kr.

  458,45 kr.

  Rengøring

  359,85 kr.

  449,81 kr.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. kvalitetskravene til henholdsvis leverandører af madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordning) jævnfør kvalitetsstandarden tages til efterretning
  2. priskravene til leverandører madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordning), som fastlagt ved Budget 2020, tages til efterretning.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 02-03-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. kvalitetskravene til henholdsvis leverandører af madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordning) jævnfør kvalitetsstandarden tages til efterretning
  2. priskravene til leverandører madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordning), som fastlagt ved Budget 2020, tages til efterretning.
 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 11-03-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. kvalitetskravene til henholdsvis leverandører af madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordning) jævnfør kvalitetsstandarden tages til efterretning
  2. priskravene til leverandører madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordning), som fastlagt ved Budget 2020, tages til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. kvalitetskravene til henholdsvis leverandører af madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordning) jævnfør kvalitetsstandarden tages til efterretning
  2. priskravene til leverandører madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordning), som fastlagt ved Budget 2020, tages til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet

  1. tager kvalitetskravene til henholdsvis leverandører af madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordning) jævnfør kvalitetsstandarden til efterretning
  2. tager priskravene til leverandører af madservice og leverandører af hjemmepleje (fritvalgsordning), som fastlagt ved Budget 2020, til efterretning.

Show video
Punkt 535 Byggeprogram for fire pladser til midlertidige døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup
 • Resumé

  Byrådet godkendte med budgetvedtagelsen for budget 2019 en anlægsbevilling i 2019 og 2020 til etablering af fire nye pladser til midlertidige døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. En investering som skal bidrage til at reducere efterspørgslen på hjemmepleje. Byrådet bedes godkende byggeprogrammet for tilbygning af fire nye midlertidige døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Sundhed- og omsorgsområdet er i disse år karakteriseret ved blandt andet to markante tendenser:

  • En stigende middellevealder med et stingende antal ældre til følge – herunder flere ældre, som lever videre med/efter kroniske og/eller kritiske sygdomme
  • En hastig omstilling og udvikling af det nære sundhedsvæsen, hvor anvendelsen af hospitalernes sengepladser optimeres ved accelererede behandlingsforløb med tidligere udskrivning, en opmærksomhed på anvendelsen af sengekapaciteten til borgere i aktiv behandling samt en omlægning fra stationær til ambulant behandling.

  Udvikling giver et øget behov for midlertidige døgnpladser, hvor opgaven vedrørende behandling, rehabilitering og pleje kan gennemføres i intensive forløb med henblik på bevarelse/genetablering af funktionsevne og udslusning til egen bolig.

  Med udvidelsen af fire nye midlertidige døgnpladser vil Rehabiliteringsafdelingen have 24 midlertidige døgnpladser fra 2021. Derudover rummer Rehabiliteringsafdelingen fire akutpladser.

  Etableringen af pladser til midlertidige døgnophold i forbindelse med de eksisterende pladser på Rehabiliteringsafdelingen vil optimere mulighederne for at tilrettelægge en omkostningseffektiv drift af de nye pladser således, at driften af de ekstra pladser vil betyde en marginal omkostning.

  Finansieringen af pladserne til midlertidige døgnophold består af ressourcer, som alternativt skulle anvendes til pleje og omsorg af de berørte borgere i eget hjem (hjemmehjælp).

  Byggeprogram

  Administrationen har i samarbejde med ArcHus Arkitektsfirma ApS/hsk udarbejdet byggeprogrammet for tilbygningen af fire pladser til midlertidige døgnophold.

  Det vedlagte byggeprogram er udviklet med henblik på, at tilbygningen udføres som en sammenbygning med eksisterende bygningsmasse mod nord og i samhørighed med Rehabiliteringsafdelingens eksisterende stuer og faciliteter.

  Da der er et stort flow af multisyge borgere på Rehabiliteringsafdelingen, skal de nye døgnpladser have en fleksibel indretning, som kan tilpasses borgerens behov døgnet igennem. Alle stuerne skal opfylde krav om et godt og sikkert arbejdsmiljø for både borgeren og personalet. Her tænkes blandt andet loftslifte og pladsforhold til hjælpemidler. For at sikre effektive arbejdsgange er det vigtigt, at der bliver oprettet et nær-depot til sygeplejeartikler og hjælpemidler. Stuerne skal skabe trygge rammer for borgeren, og der skal være naturlige ”forhindringer” i forhold til flygtige borgere – både ved stuerne og i udeomgivelserne.

  Der er lagt vægt på, at der bygges et miljørigtigt byggeri. Det betyder, at der ønskes løsninger, som miljømæssigt set er bæredygtige, og som blandt andet medfører et godt indeklima.

  Status

  Der kan på nuværende tidspunkt gives følgende status:

  • Ansøgning om landzonetilladelse er indsendt (byggeriet ligger i landzone, og der er ingen lokalplan for området)
  • Ansøgning om byggetilladelse indsendes snarest
  • Forventet byggestart: maj 2020
  • Forventet aflevering: februar/marts 2021
  • Forventet ibrugtagning: april 2021.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der blev med budgetvedtagelsen for budget 2019 givet en anlægsbevilling i 2019 og 2020 på henholdsvis 2 mio. kr. og 2,5 mio. kr. til etablering af fire nye døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. En investering som skal bidrage til at reducere efterspørgslen på hjemmepleje med en nettogevinst på 1,2 mio. kr. årligt.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende byggeprogram for fire pladser til midlertidige døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 30-03-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende byggeprogram for fire pladser til midlertidige døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende byggeprogram for fire pladser til midlertidige døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende byggeprogram for fire pladser til midlertidige døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet godkender byggeprogram for fire pladser til midlertidige døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

Show video
Punkt 536 Sundhedsfagligt tilsyn på Frejasvænge 2020
 • Resumé

  Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn med udvalgte behandlingssteder i det offentlige sundhedsvæsen. I den forbindelse gennemførte Styrelsen et sundhedsfagligt tilsyn i plejeboligerne på Frejasvænge den 27. januar 2020.

  Med denne sag forelægges den endelige tilsynsrapport til efterretning i Udvalget for sundhed, ældre og socialt, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter alle offentlige og private behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar, samt andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet.

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører, ud fra en risikovurdering, tilsyn med de behandlingssteder, hvor der vurderes at være de største risici for patientsikkerheden.Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden og at understøtte læring på behandlingsstederne.

  Der vælges årligt temaer for de planlagte tilsyn, og behandlingssteder udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering eller ved stikprøve.

  Plejeboligerne Frejasvænge fik gennemført et tilsyn den 27. januar 2020 på baggrund af en tilfældig stikprøve.

  Konklusioner på tilsyn på Frejasvænge den 27. januar 2020

  På baggrund af tilsynet den 27. januar 2020 vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at Frejasvænge fremstod som sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

  Der er i vurderingen lagt vægt på, at der ikke blev identificeret fejl og mangler ved tilsynet, og at alle målepunkter var opfyldt. Dermed vurderer Styrelsen, at Frejasvænge indplaceret i kategorien ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

  Styrelsens tilsynsrapport er vedlagt denne sag som bilagsmateriale.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at tilsynsrapporterne for det risikobaserede tilsyn på Frejasvænge tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at tilsynsrapporten for det risikobaserede tilsyn på Frejasvænge tages til efterretning med bemærkning om stor anerkendelse til personalet for indsatsen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at tilsynsrapporten for det risikobaserede tilsyn på Frejasvænge tages til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet tager tilsynsrapporten for det risikobaserede tilsyn på Frejasvænge til efterretning.

Show video
Punkt 537 Godkendelse af samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærområdet
 • Resumé

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 19. marts 2020 skriftligt samarbejdsaftalen om IV behandling i nærområdet. Udvalget anbefaler i den sammenhæng, at regionsrådet og kommuner i Region Midtjylland tiltræder aftalen. Samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærområdet forelægges her til godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  IV-behandling (intravenøs behandling) i de midtjyske kommuner har hidtil været baseret på bilaterale aftaler mellem den enkelte kommune og hospitalet. Den deraf følgende forskellighed i målgrupper, typer af IV-medicin og adgange til IV-behandling der anvendes, matcher ikke den virkelighed, at mange borgere udskrives fra andre hospitaler end deres lokale hospital i klyngen. I 2017 blev der gjort forsøg på at udarbejde en fælles IV-aftale gældende for alle kommuner og hospitaler i Region Midtjylland. Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at nå til enighed om betingelserne for økonomien i en aftale.

  IV-behandling er et særligt område, hvor opgaven vil være dyrere at udføre i kommunalt regi end på regionalt regi. Imidlertid er der nogle klare fordele for borgerne ved at kunne modtage IV-behandlingen i nærområdet. IV-behandlingen i nærområdet minimerer risikoen for hospitalserhvervede infektioner, kan medvirke til bedre trivsel i form af blandt andet bedre søvn, og sikre borgeren mulighed for at opretholde kontakten til familie, arbejdsplads eller skole.

  Sundhedskoordinationsudvalget besluttede den 30. april 2019 at igangsætte arbejdet med en samarbejdsaftale om IV-behandling med væske og antibiotika.

  Syddjurs Kommune har indtil nu fastholdt en lokal IV-samarbejdsaftale med Regionshospitalet Randers. Ved godkendelse af denne samarbejdsaftale overgår Syddjurs Kommune til den nye samarbejdsaftale.

  Aftalen

  Samarbejdsaftalen skal sikre mulighed for, at IV-behandling kan foregå tæt på borgerens hverdag, når der ikke længere er behov for behandling i hospitalsregi udover IV-behandling. Aftalen bygger på Sundhedsaftalens vision om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen på borgerens præmisser og med sundhedsløsninger tæt på borgeren. Samarbejdsaftalen skal endvidere sikre ensartet praksis på tværs af alle hospitaler og kommuner til gavn for borgerne.

  Der er udarbejdet vedlagte udkast til en samarbejdsaftale, som omfatter:

  • kommunale sygeplejerskers varetagelse af IV-behandling med væske (isotone væsker, for eksempel saltvand) og antibiotika
  • estimat på 4000 årlige forløb i kommunalt regi i den midtjyske region
  • maximalt tre daglige doseringer i kommunalt regi
  • estimeret udgift på 16,2 mio. kr. årligt med en 70/30-finansiering mellem region/kommune.

  Målgruppen er borgere over tre år, som:

  • er opstartet i IV-behandling i hospitalsregi. IV-behandling kan være givet under indlæggelse, ambulant eller af et udgående team.
  • lægefagligt vurderes forsvarligt og hensigtsmæssigt at kunne fortsætte behandlingen i kommunalt regi. Behandlingen i kommunalt regi kan foregå på sundhedsklinik/akutplads/midlertidig plads i kommunen, plejebolig, ældrebolig eller eget hjem.

  For at kunne sikre en god og effektiv IV-behandling i nærområdet, er det nødvendigt at skærpe opmærksomheden på, hvilke borgere og på hvilke steder der tilbydes IV behandling. Muligheder for tabletbehandling og selvadministration af IV-antibiotika giver borgerne en større uafhængighed af systemet og frigiver ressourcer til at kunne hjælpe de borgere, der ikke kan gøre brug af disse to muligheder.

  For de borgere, der ikke kan tilbydes tabletbehandling eller varetage selvadministration, men som har brug for IV-behandling i nærområdet, skal der være fokus på, hvor IV-behandling tilbydes. De borgere, der har mulighed for, indenfor en rimelig afstand, at transportere sig til for eksempel en kommunal sygeplejeklinik, sundhedshus eller lignende, skal gøre det. Kun de borgere, som af helbredsmæssige eller sociale grunde ikke skønnes at kunne befordre sig til et kommunalt tilbud i nærområdet, skal tilbydes IV-behandling i eget hjem. IV-behandling kan også gives på pladser til midlertidigt ophold i kommunalt regi, såfremt den pågældende kommune vurderer det relevant.

  Det er en forudsætning i aftalen, at halvdelen af de berørte borgere er mobile og kan møde op til IV-behandling i nærområdet, og halvdelen har behov for IV-behandling i eget hjem. Såfremt de mobile patienter har behov for IV-behandling om aftenen, vurderer kommunen behovet for, at dette sker i eget hjem og kører ud til borgeren, hvis situationen kræver det.

  Implementeringsprocessen

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte samarbejdsaftalen skriftligt den 19. marts 2020. Herefter er samarbejdsaftalen sendt til politisk godkendelse i kommunerne og i regionsrådet. Det er et fælles ønske for kommunerne og regionen, at en samarbejdsaftale kan implementeres hurtigst muligt efter den politiske godkendelse. Dog betyder Corona-situationen, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fastsætte en implementeringsstart. Det vil løbende blive vurderet, hvornår det er muligt. Senest 1. juni 2020 vil der blive taget stilling til implementeringsstart.

  Der arbejdes på at etablere en teknisk løsning for afregning af IV behandlingerne i kommunerne. Det er forventningen, at en sådan løsning vil være på plads primo september. Såfremt implementeringen påbegyndes inden dette tidspunkt, vil registreringen og afregningen af IV behandling foregå via en håndholdt procedure. Foruden registrering og afregning af IV behandlingen, kan der være behov for faglig kompetenceudvikling af de kommunale sygeplejersker i forhold til for eksempel brugen af pumpe til indgift. Kompetenceudvikling vil foregå ude i klyngerne.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærområdet godkendes.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 30-03-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærområdet godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærområdet godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærområdet godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet godkender samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærområdet.

Show video
Punkt 538 Afrapportering af brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i 2019
 • Resumé

  Syddjurs Kommune har i november 2019 gennemført tilfredshedsundersøgelser blandt brugerne i hjemmeplejen.

  Med denne sag forelægges resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelserne til orientering i Udvalget for sundhed, ældre og social og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Syddjurs Kommune gennemførte i november 2019 en tilfredshedsundersøgelse blandt alle brugerne af kommunens hjemmepleje.

  Undersøgelsen er gennemført i overensstemmelse med KLs koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Anvendelsen af dette koncept har givet Syddjurs Kommune mulighed for at benytte en kvalitetssikret spørgeramme samt mulighed for at benchmarke på en række parametre med andre kommuner. Til forskel fra undersøgelsen i 2015 besluttede Udvalget for sundhed, ældre og social, at der i 2019 også skal indgå lokale tilføjelser til spørgeskemaerne omhandlende brugen af velfærdsteknologiske løsninger og spørgsmål vedrørende ensomhedsproblematikker.

  I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelserne fastsatte Udvalget for sundhed, ældre og socialmålet for svarprocenten til 60 %, og måltallet for tilfredshedsgraden på 85 %.

  Metode

  Alle 1.220 borgere i Syddjurs Kommune, som modtog hjemmepleje efter servicelovens § 83 på undersøgelsestidspunktet, var inviteret til at deltage i undersøgelsen. 788 brugere har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 65 %.

  Undersøgelsen er udført ved hjælp af en kombination af postomdelte spørgeskemaer og telefoninterviews. Spørgeskemaet er enten omdelt af hjælperen eller sendt med posten med en tilhørende frankeret svarkuvert. Ved begge udleveringsmetoder har der været vedlagt et informationsbrev om undersøgelsen, og det har været muligt at kontakte Syddjurs Kommune for spørgsmål til undersøgelsen. Der er lavet telefoniske interviews med nogle af de borgere, som ikke havde besvaret de omdelte spørgeskemaer.

  Interviews og spøgeskemaer er blevet behandlet fortroligt, og undersøgelsesresultaterne er anonyme.

  Der er udarbejdet en hovedrapport med resultaterne den samlede hjemmepleje samt en rapport, som viser sammenligningen mellem kommunale enheder og private leverandører. Begge rapporter er vedlagt som bilag.

  Hovedresultater

  Samlet tilfredshed

  Samlet set viser brugertilfredshedsundersøgelsen, at modtagerne af hjemmepleje i Syddjurs Kommune har en høj tilfredshed med hjemmeplejen. Hele 82 % af modtagerne giver udtryk for, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjemmepleje de modtager samlet set.

  Hermed ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 4,1 på et indeks fra 0 til 5 og er dermed uændret sammenlignet med 2015.

  Personlig pleje og praktisk hjælp

  Der er en lille tendens til, at der er højere tilfredshed med den personlige pleje end den praktiske hjælp. 89 % giver udtryk for, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje, mens tilfredsheden for praktisk hjælp er 84 %.

  Mens der har været en lille tilbagegang for tilfredsheden med praktisk hjælp sammenlignet med 2015, er tilfredsheden for personlig pleje uændret.

  Madservice

  Tilfredsheden med den leverede mad er generel høj og er ligeledes steget siden undersøgelsen i 2015. Det er særligt tilfredsheden med overholdelsen af de aftalte madleveringsfriser, der er høj.

  Hjælperne og de praktiske forhold omkring hjælperne

  Hjælperne bliver i meget høj grad vurderet som venlige, respektfulde og omsorgsfulde. Dog er det kun 34 % af borgerne, der giver udtryk for, at det ofte er de samme hjælpere, der kommer hos dem

  I forhold til den rehabiliterende indsats, er borgerne generelt tilfredse med hjælpernes støtte til, at de skal blive mere selvhjulpne, hvad enten det er i forhold til personlig pleje eller praktisk hjælp. Dette er på trods af, at det kun er 25 %, der mener, at de er blevet mere eller meget mere selvhjulpen.

  Tekniske hjælpemidler

  Kun 16 % af modtagerne tilkendegiver, at der anvendes tekniske hjælpemidler i deres hjem. Omkring hver tredje af disse mener dog, at hjælpemidlerne kan hjælpe til, at de bedre kan gøre ting, der er vigtige for dem.

  Ensomhed

  Størstedelen af borgerne oplever ikke en følelse af at være ensomme, og 65 % giver udtryk for, at de deltager i ønskede fællesskaber. Ligeledes er det størstedelen af borgerne, der er sammen med deres pårørende én gang om ugen eller oftere. Dog er det også værd at bemærke andelen på 12 % af borgerne, som ser sine pårørende sjældnere end 1 -3 gange månedligt.

  Bolig

  Det har med denne brugertilfredshedsundersøgelse også været et ønske at få en indikation af, hvad modtagerne af hjemmepleje i 2019 tænker om deres fremtidige boligsituation. Hele 79 % af borgerne giver udtryk for, at de ønsker at bo i deres nuværende bolig i fremtiden. Det skal i denne sammenhæng gøres opmærksom, at det ikke har været muligt for borgeren at vælge plejebolig som en mulighed.

  Baggrundsoplysninger

  Undersøgelsen viser endvidere, at der ikke er forskel på tilfredsheden med hjemmeplejen afhængigt af, om man er en mand eller en kvinde. Til gengæld ses en stor forskel på tilfredsheden afhængigt af modtagerens selvrapporterede helbred. Der er en væsentlig højere andel af tilfredse og meget tilfredse borgere blandt borgerne, der har rapporteret, at de har et godt eller et meget godt helbred sammenlignet med borgere, der har rapporteret, at de har et dårligt eller meget dårligt helbred.

  Sammenligning mellem kommunale og private leverandører

  Der synes generelt at være en høj tilfredshed samlet set blandt borgere, der modtager hjemmepleje fra den kommunale leverandør sammenlignet med borgere, der modtager hjemmepleje af de private leverandører.

  Der er særligt én nævneværdig forskel i tilfredsheden med den kommunale hjemmepleje sammenlignet med borgere, der har en privat leverandør af hjemmepleje. Det gælder vurderingen af, om det oftest er de samme hjælpere, der kommer i borgernes hjem. Her har de private leverandører scoret højere end den kommunale leverandør. Det skal dog bemærkes, at både den kommunale leverandør og de private leverandører begge scorer lavere på denne parameter sammenlignet med resten af undersøgelsen.

  Derudover ses en forskel i vigtigheden af frit at kunne vælge mellem leverandører. Borgere. der modtager hjemmepleje fra private leverandører, finder det i højere grad vigtigt, at de selv kan vælge mellem en kommunal eller privat leverandør.

  Sammenligning landsgennemsnittet

  Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen i Syddjurs Kommune på 4,1 ligger på niveau med den samlede tilfredshed for hele landet.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare bemærkninger til økonomi og organisatoriske konsekvenser.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social og Byrådet, at orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsens resultater for hjemmeplejen tages til efterretning.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 02-03-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social og Byrådet, at orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsens resultater for hjemmeplejen tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Byrådet, at orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater for hjemmeplejen tages til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet tager orienteringen om brugertilfredsundersøgelsernes resultater for hjemmeplejen til efterretning.

Show video
Punkt 539 Afrapportering af brugertilfredshedsundersøgelse i plejeboligerne i 2019
 • Resumé

  Syddjurs Kommune har i november 2019 gennemført tilfredshedsundersøgelser blandt beboerne i kommunens plejeboliger og pårørende på plejeboligområdet.

  Med denne sag forelægges resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelserne til orientering i Udvalget for sundhed, ældre og social og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Syddjurs Kommune gennemførte i november 2019 en tilfredshedsundersøgelse blandt alle beboere i kommunens plejeboliger, de pårørende til beboere på Frejasvænge og de beboere, som personalet vurderede ikke kunne gennemføre et besøgsinterview.

  Undersøgelserne er gennemført i overensstemmelse med KLs koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Anvendelsen af dette koncept har givet Syddjurs Kommune mulighed for at benytte en kvalitetssikret spørgeramme samt mulighed for at benchmarke undersøgelsen med beboerne på en række parametre med andre kommuner. Til forskel fra undersøgelsen i 2015, besluttede Udvalget for sundhed, ældre og social, at der i 2019 også skal indgå lokale tilføjelser til spørgeskemaerne omhandlende spørgsmål vedrørende ensomhedsproblematikker.

  I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelserne fastsatte Udvalget for sundhed, ældre og social målet for svarprocenten til 60 % og måltallet for tilfredshedsgraden på 85 %. For pårørendeundersøgelsen er måltallet for tilfredshedsgraden fastsat til 80 %.

  Beboere i plejebolig

  Undersøgelsen er gennemført som en totalundersøgelse blandt de 235 borgere, som på undersøgelsestidspunktet boede på et plejecenter i Syddjurs Kommune (eksklusiv Frejavænge).

  I alt har 138 beboere deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 59 %. Frafaldet skyldes primært frascreening eller beboerens manglende ønske om at deltage.

  Der er indledningsvist foretaget en vurdering af, hvilke beboere, som ville kunne deltage i undersøgelsen. Således er udvælgelsen foretaget af plejecenterlederen og personalet ud fra en vurdering af beboerens forudsætninger for at kunne gennemføre et besøgsinterview. Disse beboere er efterfølgende kontaktet personligt af en interviewperson med henblik på at gennemføre interviewet. Det er i den forbindelse oplyst til beboerne, at deltagelse er frivillig og anonym.

  Der er udarbejdet en hovedrapport med resultaterne samlet set for plejeboligerne samt en rapport, der viser sammenligningen mellem de enkelte plejecentre. Begge rapporter er vedlagt som bilag.

  Samlet tilfredshed

  Tilfredshedsundersøgelsen viser en meget høj tilfredshed blandt beboerne på Syddjurs Kommunes plejecentre. 93 % af beboerne giver udtryk for, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med at bo i plejeboligen, hvilket er over måltallet på 85 % Således ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 4,3 på et indeks fra 0 til 5.

  Personlig pleje, praktisk hjælp og mad

  Der er generel høj tilfredshed med både den personlige pleje og praktiske hjælp. Til trods for stor tilfredshed med praktisk hjælp samlet set, er det ved de individuelle ydelser i forhold til praktisk hjælp, at beboerne tilkendegiver størst utilfredshed. Dette gælder specielt hjælpen til tøjvask, hvor 15 % af beboerne er utilfredse, og hvor der er sket en tilbagegang på 0,4 procentpoint sammenlignet med tilfredsheden i 2015.

  Generelt er der en meget stor tilfredshed med den mad, beboerne får serveret, idet 95 % af beboerne enten er tilfredse eller meget tilfredse med maden. Derudover har de fleste beboere tilkendegivet, at stemningen ved de fælles måltider i plejeboligerne er god.

  Hjælperne og de praktiske forhold omkring hjælperne

  Beboerne vurderer i meget høj grad hjælperne som venlige, respektfulde og omsorgsfulde. Det er ligeledes størstedelen af beboerne, der er tilfredse med de praktiske forhold angående hjælperne. 70 % af beboerne mener, at hjælpen er lige god uanset, hvilken hjælper, der kommer, og 78 % af beboerne mener, at hjælperne kommer hurtigt, når man kalder på dem.

  Bolig

  Der er generelt en stor tilfredshed i forhold til, hvad beboerne synes om boligforholdene, og de aktiviteter, der afvikles. Men til trods for stor tilfredshed overordnet set, er der en tendens til, at beboerne er en smule mindre tilfredse med boligforholdene i 2019 sammenlignet med undersøgelsen i 2015.

  Ensomhed

  Mens 69 % af beboerne ikke oplever at være ensom, er der 21 %, der har denne følelse, selvom de har lyst til at være sammen med andre. Ligeledes gælder, at selvom hovedparten af beboerne ikke føler sig ensomme, er det 21 % af beboerne, der ikke mener, at de deltager i fællesskaber i den udstrækning, de ønsker det. Størstedelen af beboerne mener dog, at de ofte eller af og til deltager i de ønskede fællesskaber, da hele 64 % giver udtryk for dette.

  I forlængelse heraf ses et tvetydigt billede i forhold til, om beboerne synes dagligdagen er fyldt med ting, der interesserer den enkelte. 39 % af beboerne giver udtryk for, at deres dagligdag hele tiden eller det meste af tiden er fyldt med ting, der interesserer dem. Dette er til trods for, at der stadig er 33 % af beboerne, der mener, at det kun sker lidt af tiden eller på intet tidspunkt.

  Størstedelen af beboerne har i de sidste to uger følt sig glade, rolige og veludhvilede. Anderledes forholder det sig i forhold til at føle sig aktiv og energisk, hvor 22 % af beboerne ikke har følt sig aktiv og energisk på noget tidspunkt.

  Helbred

  Der ses en stor forskel på tilfredsheden afhængigt af beboerens selvrapporterede helbred. Der er en væsentlig højere andel af tilfredse og meget tilfredse beboere blandt beboerne, der har rapporteret, at de har et godt eller et meget godt helbred sammenlignet med beboerne, der har rapporteret, at de har et dårligt eller meget dårligt helbred.

  Sammenligning med landsgennemsnittet

  Syddjurs Kommunes samlede tilfredshed på 4,3 ligger på niveau med den gennemsnitlige tilfredshed for undersøgelser foretaget i hele landet.

  Pårørende til beboere i plejebolig

  I alt er 106 pårørende til en beboer i plejebolig inviteret til at deltage i undersøgelsen. 65 pårørende har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 61 %.

  Undersøgelsen er udført ved hjælp af postomdelte spørgeskemaer. Spørgeskemaet er i første omgang sendt til alle pårørende til en beboer på Frejasvænge samt pårørende til de beboere, der blev frascreenet af personalet. Spørgeskemaet er enten omdelt af personalet på plejecentret eller sendt med posten med en tilhørende frankeret svarkuvert. Ved begge udleveringsmetoder har der været vedlagt et informationsbrev om undersøgelsen, og det har været muligt at kontakte Syddjurs Kommune for spørgsmål til undersøgelsen.

  Samlet tilfredshed

  Generelt ses en lavere tilfredshed blandt de pårørende sammenlignet med tilfredsheden blandt beboerne i plejeboligerne. 51 % af de pårørende vurderer, at beboeren modtager den rette hjælp, behandling og støtte i hverdagen, hvilket er under måltallet på 80 %.

  Personlig pleje, praktisk hjælp og mad

  De pårørendes tilfredshed er generelt lavere med praktiske hjælp sammenlignet med den personlige pleje. For den personlige pleje er 64 % af de pårørende tilfredse, mens den for praktisk hjælp er 58 %. For de individuelle parametre for både den personlige pleje og praktiske hjælp er der sket en tilbagegang i tilfredsheden – med undtagelse af hjælpen til rengøring.

  Langt størstedelen af de pårørende er tilfredse med den mad, der serveres for beboerne. 86 % af de pårørende giver udtryk for, at beboerne tilbydes god og nærende mad, mens ingen er uenige heri. Dette er en positiv fremgang sammenlignet med undersøgelsen i 2015.

  Hjælperne og de praktiske forhold omkring hjælperne

  De pårørende vurderer i meget høj grad, at hjælperne er venlige og respektfulde over for beboerne.

  Der er en tydelig forskel på de pårørendes tilfredshed,hvad angår kommunikation om beboeren og den generelle kommunikation mellem personale og den pårørende. 54 % og 55 % af de pårørende mener, at de får nok information om beboerens tilstand og behandling. Omvendt oplever hele 83 % af de pårørende, at personalet er tilgængeligt for en snak, hvis der er brug for det, hvilket er en væsentlig fremgang siden 2015.

  I forhold til den rehabiliterende indsats er der en forskellig opfattelse hos de pårørende. 44 % giver udtryk for, at personalet hjælper beboeren til at opretholde sine færdigheder. Der er dog også en betydelig andel på 22 %, der ikke er enige. Trods en stor andel af pårørende, der ikke er enige, er tilfredsheden uændret sammenlignet med undersøgelsen i 2015.

  Bolig

  De pårørende er i høj grad positive over for de fysiske områder indendørs omkring plejeboligerne, da hele 76 % synes, at de fælles lokaler er hyggelige. Der er dog en mindre grad af tilfredshed med udendørsområderne, hvor kun 53 % af de pårørende finder, at udendørsarealerne inspirerer til at tage beboeren med ud.

  69 % af de pårørende har følt sig velinformeret inden beboeren flyttede i plejebolig, og 72 % af de pårørende har deltaget i en indflytningssamtale forud for indflytningen.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare bemærkninger til økonomi og organisatoriske konsekvenser.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social og Byrådet, at orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater for plejeboligerne tages til efterretning.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 02-03-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social og Byrådet, at orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater for plejeboligerne tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Byrådet, at orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater for plejeboligerne tages til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet tager orienteringen om brugertilfredsundersøgelsernes resultater for plejeboligerne til efterretning.

Show video
Punkt 540 Samspil 2030. Letbanerådets visionsplan til politisk kommentering
 • Resumé

  Letbanerådet har fremsendt ’Samspil 2030’ til politisk behandling hos parterne i Letbanesamarbejdet, herunder Syddjurs Kommune.

  Udvalget for natur, teknik og miljø skal behandle udspillet på vegne af Syddjurs Kommune, og sendes til Økonomiudvalget og Byrådet efterretning.

 • Sagsfremstilling

  Samspil 2030 er Letbanesamarbejdets vision for en højklasset kollektiv infrastruktur i Østjylland, som vil erstatte Letbanesamarbejdets tidligere visionsplan, ’Samspil 2025’.

  De øvrige partnere i Letbanesamarbejdet er Region Midtjylland, kommunerne Aarhus, Norddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder samt Midttrafik.

  Samspil 2030 er en visionsplan for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland med en højklasset infrastruktur, som skal understøtte vækst og reducere trængslen i Aarhusområdet og i det østjyske bybånd.

  Den nye visionsplan har fokus på letbane og BRT (Bus Rapid Transit)-løsninger samt trafikale knudepunkter, som er et væsentligt bindeled i den samlede mobilitet i Østjylland, som skaber attraktive skift mellem forskellige transportformer på rejsen.

  Konkret er Syddjurs Kommune den tredje største indpendler-kommune til Aarhus. Endvidere har Syddjurs Kommune hvert år besøg af mange både ind- og udlandsturister. Derfor er et højklasset kollektiv infrastruktur essentielt for væksten og den grønne omstilling i Syddjurs Kommune.

  Blandt fokusområderne i Samspil 2030 er en styrket betjening af Djursland via Letbanen, og Buskorridor.

  Letbanen på Djursland udgør en stærk rygrad for mobiliteten af Djursland. Men i dag er banen dog primært enkeltsporet og har få krydsningsmuligheder, hvilket skaber mobilitetsudfordringer i frekvensen og betjeningsomfanget. Infrastrukturen på strækningen mod Grenaa skal forbedres med udvidelse til dobbeltspor og med flere krydsningsstationer så som Lystrup – Hornslet.

  For så vidt angår de dele af Djursland der ikke kan betjenes af Letbanen, er buskorridorer i fokus.

  Letbanerådets udkast til visionsplanen er vedlagt som bilag 1.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare bemærkninger til økonomi og organisatoriske konsekvenser.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø at

  1. tilslutte sig Samspil 2030 med et fortsat fokus på behovet for udvidelsen af kapaciteten på banelegemet på Grenåbanen, samt vigtigheden af regionale buskorridorer.
  2. indstille til, at Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 14-04-2020

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  1. tilslutter sig Samspil 2030 med et fortsat fokus på behovet for udvidelsen af kapaciteten på banelegemet på Grenåbanen, samt vigtigheden af regionale buskorridorer.
  2. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at sagen tages til efterretning.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at sagen tages til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet tager sagen til efterretning.

Show video
Punkt 541 Lokalplan nummer 429 Boligområde ved Stadionvej i Hornslet med kommuneplantillæg nummer 23 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag
 • Resumé

  Administrationen har med baggrund i et ønske om fortsat at have kommunale parcelhusgrunde at sælge i Hornslet udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Byrådet anmodes om at godkende lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg med henblik på fremlæggelse i en offentlig høring i otte uger.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanens baggrund

  Med henblik på kommunal udstykning af cirka 36 nye parcelhusgrunde besluttede Udvalget for plan, udvikling og kultur på møde den 14. august 2019 at igangsætte planlægning for et boligområde ved Stadionvej i Hornslet. Da planlægningen også omfatter udarbejdelse af kommuneplantillæg med henblik på at overføre et areal fra perspektivområde til egentligt rammeområde til boligformål i kommuneplanen, har der været afholdt en forudgående høring. Udvalget for plan, udvikling og kultur blev på møde den 4. december 2019 orienteret om den forudgående høring. Administrationen har nu udarbejdet vedhæftede udkast til forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

  Lokalplanens område

  Lokalplanområdet ligger i forlængelse af eksisterende byzone i det nordøstlige Hornslet og omfatter del af matrikelnumrene 9ek og 10c Hornslet By, Hornslet. Lokalplanområdet er i kommunalt eje og udgør et samlet areal på cirka 8,7 ha.

  Lokalplanområdet grænser op til: Et eksisterende boligområde med åben-lav boligbebyggelse mod vest, et ubebygget areal med naturbeskyttelse mod nordvest, en sti og et beskyttet sten- og jorddige op til beskyttet kulturmiljø mod nord og nordøst, en bæk og en mose mod syd og sydøst, en haveforening mod syd, samt fodboldbaner mod sydvest.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen overfører landzonearealer til byzone, giver vejadgang, samt muliggør udstykning af cirka 36 boligparceller og realisering af åben-lav boligbebyggelse i op til to etager med fladt tag. Derudover sikrer lokalplanen stiforbindelser samt en grøn struktur langs og i forlængelse af boligområdets veje.

  For at få den nødvendige sammenhæng i Hornslets byzone inkluderes det eksisterende institutionsområde med naturbørnehaven Mosegården og dagplejens gæstehus i lokalplanområdet, selv om der ikke aktuelt er væsentlige byggeplaner for så vidt angår institutionsområdet. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Stadionvej.

  Forholdet til kommuneplanen

  For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan 2016 er der udarbejdet et tillæg nummer 23 til denne.

  Kommuneplantillægget overfører således et areal fra perspektivområde til egentligt rammeområde til boligformål, samt justerer afgrænsningen mellem rammeområdet til offentlige formål og området til boligformål

  Miljøvurdering

  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan eller et kommuneplantillæg antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

  I screeningen for miljøvurdering er der blandt andet redegjort for overvejelser om trafikafviklingen i krydset Stadionvej/Rosenholmvej og om naturbørnehavens dyrehold.

  Der er truffet afgørelse om, at der i nærværende tilfælde ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen er vedlagt.

  Høringsperiode og offentligt møde

  Høringsperioden er otte uger jævnfør Planloven og forventes at forløbe fra den 12. maj 2020 til den 7. juli 2020.

  Administrationen anmoder om stillingtagen til, hvorvidt der ønskes afholdelse af offentligt møde om planforslagene. Administrationen foreslår mulig afholdelse af offentligt møde den 18. juni 2020 kl. 17.30.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Planlægningen vil primært være med henblik på kommunal udstykning af parcelhusgrunde. Byggemodning vil være en udgift. Grundsalg og flere borgere forventes at være til indtægt.

 • Lovgrundlag

  Planloven og Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, at

  1. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nummer 429 og kommuneplantillæg nummer 23 vedtages som forslag, og
  2. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan nummer 429 og forslag til kommuneplantillæg nummer 23 fremlægges i otte ugers offentlig høring, og
  3. beslutte, hvorvidt der afholdes et offentligt møde om planforslagene, herunder at der fastlægges dato og tidspunkt for dette eventuelle møde.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 15-04-2020

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. lokalplan nummer 429 og kommuneplantillæg nummer 23 vedtages som forslag
  2. forslag til lokalplan nummer 429 og forslag til kommuneplantillæg nummer 23 fremlægges i otte ugers offentlig høring.

  Udvalget for plan, udvikling og kultur er opmærksomt på de trafikale udfordringer, som en øget trafikmængde i området kan medføre.

  Udvalget for plan, udvikling og kultur beslutter, at der afholdes offentligt møde om planforslagene. Hvis der er behov for en virtuel opsætning for høringen på grund af Covid-19, præsenteres den præcise ramme herfor i forbindelse med offentliggørelsen af planforslaget.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. lokalplan nummer 429 og kommuneplantillæg nummer 23 vedtages som forslag
  2. forslag til lokalplan nummer 429 og forslag til kommuneplantillæg nummer 23 fremlægges i otte ugers offentlig høring.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet

  1. vedtager lokalplan nummer 429 og kommuneplantillæg nummer 23 som forslag
  2. beslutter at sende forslag til lokalplan nummer 429 og forslag til kommuneplantillæg nummer 23 i otte ugers offentlig høring

  Mette Foged (Å) kan ikke godkende beslutningen.

Show video
Punkt 542 Byfornyelsesprogram for Tirstrup. Områdefornyelse af Tirstrup Bymidte
 • Resumé

  Byrådet godkendte i møde den 29. januar 2020 at anvende den ekstra statslige ramme til landsbyfornyelse på 1 mio. kr. til Områdefornyelse af Tirstrup.

  Trafik-, Bygge- og Boligministeriet har fastsat frist til 1. maj 2020 til at fremsende et af Byrådet godkendt byfornyelsesprogram for Områdefornyelsen af Tirstrup, som opfylder de krav, der er fastlagt i Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Program for Områdefornyelse af Tirstrup Bymidte fremlægges til Byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Områdefornyelsen af Tirstrup indeholder trafikale forbedringer og forbedringer af offentlige rum og pladser samt forbedrede rammer for kulturelle og sociale aktiviteter.

  Følgende indsatser indgår i områdefornyelsen af Tirstrup:

  1. Forskønnelse af Århusvej, herunder begrønning og trafikale forbedringer
  2. Forskønnelse af Ballevej, herunder trafikale forbedringer og hastighedsdæmpning
  3. Tirstrup Fælleshaver. Omdannelse af tomme grunde langs Århusvej efter nedrivning
  4. Stier. Et sammenhængende stisystem i og omkring Tirstrup
  5. Nye faciliteter til spejdere
  6. Tirstrup Bytorv. Et udendørs mødested ved Tirstrup Hallen
  7. Verdensmålenes Hus. Mødested for Landsbyklyngen Østdjurs
  8. Kunst i byrummet. ’Nøgen Jomfru’. En lokal vandrefortælling
  9. Fælles aktiviteter.

  Indsatserne er udvidet en del siden projektet startede, og det første byfornyelsesprogram light blev godkendt af Udvalget for plan, udvikling og kultur den 3. april 2019. Den ekstra ramme på 1 mio. kr. foreslås anvendt til medfinansiering af det nye mødestedsprojekt Verdensmålenes Hus og til at opgradere de øvrige indsatser.

  Indsatsområderne er nærmere beskrevet i byfornyelsesprogrammet, der er vedlagt som bilag.

  Organisering

  Borgerforeningen for Tirstrup og Omegn og Rosmus Distriktsråd, nu Landsbyfællesskabet Østdjurs, er kommunens samarbejdspartnerne på projektet.

  Der er nedsat en administrativ styregruppe bestående af afdelingsleder fra Kultur og Borger og afdelingsleder fra Teknik og Miljø.

  Der er etableret en række arbejdsgrupper under de forskellige indsatser. Arbejdsgrupperne har været i gang siden det første borgermøde i maj 2019, og der er udformet flere konkrete idéer, der kan iværksættes, når byfornyelsesprogrammet er godkendt.

  Tilskud fra Statens Kunstfond

  Projektet Nøgen Jomfru, Kunst i det offentlige rum, har fået tilsagn fra Statens Kunstfond på 50.000 kr. til en kunststrategi. Tilskuddet kan anvendes til kunstnerisk rådgivning. Udgifter til projektets udførelse skal afholdes af områdefornyelsesmidler og af øvrige fondstilskud.

  Tilskud fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden til Verdensmålenes Hus

  Verdensmålenes Hus og Tirstrup Bytorv skal ses i en sammenhæng.

  Bytorvet omfatter området mellem Tirstrup Hallen, Tirstrup Idrætsefterskole og Birkehuset. Området, der består af en legeplads af ældre dato, et crossfitt område og agilitybane samt parkering, benyttes af såvel idrætsefterskolens elever, hallens brugere, Birkehusets gæster og byens borgere. Bytorvet indgår som en del af Verdensmålenes Hus projektet og udvikles parallelt hermed.

  Verdensmålenes Hus omhandler Tirstrup Idrætshal, der skal omdannes til det nye mødested for bevægelse og læring. Projektet skal opfylde landsbyklyngens vision om at bidrage til FN’s Verdensmål. Omdannelse af Idrætshallen skal være en energioptimering i forhold til bygningens drift og afprøve nye bæredygtige byggematerialer samt være det nye samlingspunkt og mødested for klyngens aktiviteter med rum til læring. Mødestedet skal samtidig fortsat være en opdateret ramme for sport og bevægelse, hvor fremtidens idræts- og motionsformer kan udfoldes.

  Verdensmålenes Hus kan som de øvrige mødestedsprojekter i Landsbyklynger ansøge Realdania og Lokale og Anlægsfonden om 50 %-medfinansiering op til 4,5 mio. kr. Ansøgningsfristen for indsendelse af skitseprojekt med tilhørende budget er udskudt, og der er endnu ikke fastsat en ny ansøgningsfrist.

  Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. fra områdefornyelsesmidlerne til Verdensmålenes Hus som medfinansiering.

  Bygningsforbedring

  Sideløbende med områdefornyelsen arbejdes der på at forskønne bebyggelsen langs Århusvej og Ballevej. Udvalget for plan, udvikling og kultur har prioriteret Pulje til Landsbyfornyelse 2020 til tilskud til bygningsforbedring i Tirstrup, og ejerne opfordres løbende til at søge om tilskud.

  Landsbyfællesskabet Østdjurs arbejder sideløbende på bofællesskabsprojektet, NYBOSKAB, der undersøger egnede ejendomme i Tirstrup og omegn. Projektet er finansieret med tilskud fra den statslige byfornyelsesforsøgspulje på 1,7 mio. kr., hvoraf der er afsat 500.000 kr. til et bofællesskab i Tirstrup. Udvalget for plan, udvikling og kultur har den 5. februar 2020 godkendt en ramme på 500.000 kr. fra Pulje til Landsbyfornyelse 2020 til NYBOSKAB.

  Tidsplan

  Områdefornyelsen af Tirstrup kan tidligst afsluttes, når projektet for Verdensmålenes Hus er godkendt, og den endelige finansiering er på plads.

  Der foreslås fastsat en frist på to år til den 1. maj 2022 til gennemførelse af områdefornyelsen af Tirstrup.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Det samlede budget for områdefornyelsen i Tirstrup udgør 2 mio. kr. Staten refunderer 50 % af udgifterne op til 1 mio. kr. Nettoudgiften for Syddjurs Kommune udgør 1 mio. kr. Midlerne i Tirstrup består af 500.000 kr. afsat i 2019 og 500.000 afsat i 2020 i Syddjurs Kommunes budget til Områdefornyelse (uden statslig refusion). Bevillingssted 15025.

  Forslag til Budget for Områdefornyelsen i Tirstrup:

  Indsatsområde

  Budget i kr.

  Forskønnelse af Århusvej og Ballevej

  200.000

  Tirstrup Fælleshaver

  150.000

  Stisystemer

  100.000

  Spejderne

  150.000

  Tirstrup Bytorv

  200.000

  Verdensmålenes Hus

  1.000.000

  Kunst i byrummet

  50.000

  Fælles aktiviteter

  150.000

  I alt

  2.000.000

 • Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur at

  1. godkende Program for Områdefornyelse af Tirstrup Bymidte
  2. indstille byfornyelsesprogrammet til Byrådets godkendelse som grundlag for en områdefornyelsesbeslutning.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 15-04-2020

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  1. godkender Program for Områdefornyelse af Tirstrup Bymidte
  2. indstiller til Byrådet, at byfornyelsesprogrammet godkendes som grundlag for en områdefornyelsesbeslutning.
 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet godkender byfornyelsesprogrammet som grundlag for en områdefornyelsesbeslutning.

Show video
Punkt 543 Glasmuseet, ansøgning om kommunegaranti
 • Resumé

  Glasmuseet ansøger om en kommunegaranti for en kassekredit på grund af likviditetsproblemer udløst af corona-krisen. Det indstilles, at der gives en kommunegaranti på 1,1 mio. kr.

 • Sagsfremstilling

  Glasmuseet har efter nogle år med svingende resultater igangsat en række tiltag, der skulle have styrket økonomien og bragt Glasmuseet tilbage på ret kurs i 2020. Imidlertid har Covid-19 medført, at museet har lukket ned fra 11. marts 2020. Medarbejderne er sendt hjem, og der indhentes løn- og omkostningskompensation. Det er endnu ukendt, om der senere vil være mulighed for at opnå yderligere støtte fra Kulturministeriet. Museet har også fokus på, om der vil være andre muligheder for at igangsætte aktiviteter, der kan styrke økonomien efter Covid-19 for eksempel fundraising.

  Da museet forventer et underskud på cirka 1 mio.kr. ved en lukning i 10 uger (fra 11. marts til 20. maj) mangler museet likviditet. Museet har beregnet, at de har behov for at kunne trække på en kassekredit med op til 1,1 mio. kr. Museet har imidlertid ikke mulighed for at optage en sådan med mindre kommunen stiller garanti for lånet. Kommunen har mulighed for at stille garanti, og da der er tale om en kulturinstitution, er det ikke krævet, at kommunen opkræver garantiprovision for lånet.

  Museet vurderer, at kommunegarantien vil være nødvendig i op til tre år, så vil den nødvendige likviditet være genopbygget.

  Administrationen oplyser, at det i regnskab 2018 for Glasmusset fremgår, at Glasmusset har en betydelig egenkapital. I 2018 og 2019 har der dog været underskud på driften af museet. Der vurderes derfor at være en vis risiko. Der er sikkerhed i aktiverne, men denne sikkerhed realiseres kun, såfremt museet lukker. Risikoen afhænger derfor også af, i hvor høj grad det politisk ønskes at understøtte Glasmusset i trænge tider.

  Det oplyses, at der er deponeringsforpligtigelse på lån optaget af Glasmusset med kommunal lånegaranti. Det foreslås, at denne deponeringsforpligtigelse afholdes af Syddjurs Kommunes generelle deponeringspulje.

  Da Glasmuseet er en markant og central kulturinstitution i Syddjurs Kommune og problemerne fremstår som forbigående, anbefaler Administrationen, at der ydes en sådan garanti.

  Glasmuseet peger også på, at Syddjurs Kommune i stedet kan yde et engangstilskud. I lyset af kommunens økonomiske udfordringer foreslår Administrationen, at der i stedet stilles en kommunegaranti for en kassekredit, idet det kun vil få konsekvenser for kommunens økonomi, hvis Glasmuseet ikke lever op til deres gældsforpligtigelse.

  Glasmuseet peger endvidere på, at det vil være muligt, at Syddjurs Kommune samtidig får ret til at udpege en repræsentant til museets bestyrelse. Administrationen foreslår, at Udvalget for plan, udvikling og kultur til efteråret forelægges et samlet punkt om Glasmuseets fremtidsplaner, og at en eventuel bestyrelsespost indgår i dette punkt.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Syddjurs Kommune har under bevilling 10.825 afsat 5 mio. kr. årligt til deponering i forbindelse med lån ved for eksempel selvejende haller. Det indstilles, at deponeringen vedr. lånegarantien til Glasmuseet finansieres indenfor disse 5 mio. kr., og der dermed ikke gives en tillægsbevilling hertil.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur og Økonomiudvalget at

  1. stille garanti på 1,1 mio. kr. i 3 år for Glasmuseets optagelse af kassekredit
  2. godkende, at garantiprovision ikke kræves i den forbindelse.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 03-04-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur og Økonomiudvalget at

  1. stille garanti på 1,1 mio. kr. i 3 år for Glasmuseets optagelse af kassekredit
  2. godkende, at garantiprovision ikke kræves i den forbindelse.
  3. deponeringen finansieres fra Syddjurs Kommunes pulje til deponering
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 15-04-2020

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget at

  1. stille garanti på 1,1 mio. kr. i 3 år for Glasmuseets optagelse af kassekredit
  2. godkende, at garantiprovision ikke kræves i den forbindelse.
  3. deponeringen finansieres fra Syddjurs Kommunes pulje til deponering.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget

  1. stiller garanti på 1,1 mio. kr. i 3 år for Glasmuseets optagelse af kassekredit
  2. godkender, at garantiprovisionen ikke kræves i den forbindelse
  3. godkender, at deponeringen finansieres fra Syddjurs Kommunes pulje til deponering

  Sagen sendes til orientering i Byrådet.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet tager sagen til efterretning.

Show video
Punkt 544 Fusionsaftale mellem Destination Djursland og VisitAarhus
 • Resumé

  Sagen indstilles til orientering om indgået fusionsaftale mellem fonden Destination Djursland og VisitAarhus.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. november 2018, at der skulle igangsættes en fusion af VisitAarhus og Visit Djursland per 1. januar 2019. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune behandlede en enslydende sag den 11. december 2018, hvor samme beslutning blev truffet.

  Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2019 resultatkontrakt og allonge. Resultatkontrakten er indgået mellem Norddjurs og Syddjurs Kommune og VisitAarhus, og resultatkontrakten danner rammen for samarbejdet om turismeudvikling på Djursland. Der er endvidere i resultatkontrakten opstillet en række udviklingsindikatorer, direkte mål og aktiviteter, der skal bidrage til, at der løbende kan sikres opfølgning på, at turismeudviklingen har den ønskede fremgang. Resultatkontrakten vedlægges som bilag.

  Der har endvidere sideløbende været arbejdet på den praktiske og juridiske gennemførelse af fusionen mellem de to fonde. Dette arbejde er nu tilendebragt, og der er indgået fusionsaftale mellem Fonden Destination Djursland og VisitAarhus. Fusionsaftalen er tiltrådt af både Norddjurs og Syddjurs Kommune, og vedlægges som bilag til orientering.

  Det er aftalt i fusionsaftalen, at fusionen gennemføres per 1. januar 2020 på baggrund af endeligt fusionsregnskab per 31. december 2019.

  Det har været en ufravigelig betingelse fra bestyrelsen i Fonden VisitAarhus, at Fonden VisitAarhus ikke overtager nettogæld i forbindelse med fusionen. Det medfører, at der er indgået aftale om, at Norddjurs og Syddjurs Kommune skal dække en eventuel underbalance, der måtte opstå på baggrund af fusionsregnskabet.

  Norddjurs og Syddjurs Kommune får som led i fusionen i fællesskab en særlig ret til at indstille ét bestyrelsesmedlem i Fonden VisitAarhus. Det er endvidere aftalt, at der fortsat skal være lokal repræsentation i form af medarbejdere med arbejdsplads på Djursland.

  Det fremgår endvidere af den indgåede fusionsaftale, at der som følge af de administrative fordele, der opnås ved fusionen, samt de ekstraordinære omstændigheder, der er indtrådt som følge af Covid-19, at det ikke kan udelukkes, at der vil være behov for afskedigelse af medarbejdere. Norddjurs og Syddjurs Kommune har i den anledning påtaget sig at kompensere VisitAarhus med op til samlet 0,6 mio. kr. for omkostninger, der relaterer sig til afskedigelserne.

  Årsregnskab for 2019, der kommer til at være fusionsregnskabet, foreligger endnu ikke i endelig form. Når årsregnskabet er endeligt, vil en eventuel underbalance der skal dækkes af Norddjurs og Syddjurs Kommune, blive søgt som en tillægsbevilling i anden sag. Tilsvarende gør sig gældende, såfremt der skal kompenseres for omkostninger i relation til afskedigelser.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  De endelige økonomiske konsekvenser for Syddjurs Kommune ved fusionen kendes på nuværende tidspunkt ikke, men vil foreligge i forbindelse med færdiggørelse af årsregnskab 2019 for fonden Destination Djursland.

  Der vil i senere sag blive søgt om bevilling til dækning af eventuel underbalance samt kompensation for omkostninger i relation til afskedigelser.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at sagen tages til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2020

  Økonomiudvalget udsætter behandling af sagen med henblik på yderligere afklaring.

  Økonomiudvalget ønsker at afklare, hvordan Syddjurs Kommune bedst kan sikre muligheder for udvikling af turismen på Djursland og i samspil med Aarhus.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 29-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at dække eventuel underbalance samt kompensation for omkostninger i relation til afskedigelser. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive taget i forbindelse med kommende sag vedrørende budgetopfølgning på økonomiudvalgets område.

  Økonomiudvalget indstiller sagen i øvrigt til Byrådets efterretning og dermed opbakning til fusionen med Visit Aarhus.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet tager sagen til efterretning.

Show video
Punkt 545 Molsvej, 8410 Rønde. Ekspropriation for spildevandsledning (Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 546 Vibevej, 8543 Hornslet. Ekspropriation for seperatkloakering(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.