Tag- og overfladevand

Tag- og overfladevand skal håndteres på egen grund.

Tag- og overfladevand kan afledes til opsamling, nedsivning eller udledning til dræn, sø eller vandløb.

Opsamling af regnvand kræver som udgangspunkt ikke tilladelse, dog skal der søges tilladelse, hvis det sker i en nedgravet tank.

Nedsivning af tag- og overfladevand kræver tilladelse, men her må du selv udføre arbejdet. Det er en god idé, at undersøge om jordbundsforholdene er egnede til nedsivning. Størrelsen af faskinen afhænger blandt andet af jordens nedsivningsevne.

Udledning af tag- og overfladevand kræver tilladelse, men da de fleste vandløb er overbelastede, er udledning ofte ikke en mulighed.

Er vandet koblet til bundfældningstank, spildevandsanlæg eller offentlig kloak skal det adskilles fra spildevandssystemet og håndteres på anden vis. Frakoblingen skal foretages af en af en autoriseret kloakmester.

Krav til nedsivning i faskine

Regnvand fra tag- og overfladearealer skal overholde følgende krav i forhold til nedsivning i faskine:

  • nedsivningsanlægget eller regnvandsfaskinerne skal udføres, dimensioneres og placeres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt,
  • afstanden fra regnvandsfaskinerne til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet, skal være mindst 25 meter,
  • afstanden fra nedsivningsanlægget skal være minimum 5 meter, til bygninger minimum 2 meter til skel og mindst 25 meter til vandløb og søer,
  • tag- eller overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i regnvand fra tagarealer/befæstede arealer eller have en væsentlig anden sammensætning. Det betyder, at der fra tagarealer ikke må afledes vand fra tagrens med kemiske midler, og at der på befæstede arealer ikke må ske opbevaring eller oplagring af stoffer, som kan give anledning til forureningsfare.

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra befæstede arealer herunder parkeringsarealer

Nedsivning af regnvand fra befæstede arealer og parkeringsarealer kræver en nedsivningstilladelse fra Kommunen.

Kommunen har fastsat nogle overordnede retningslinjer for nedsivning af regnvand fra befæstet arealer og parkeringspladser, hvor vandet oftest skal renses inden nedsivning i jorden.

Nedsivning kan ske via jordoverfladen i infiltrationsanlæg. Infiltrationsanlæg forståes som regnbede og nedsivning via græs- eller grusarealer eller via græsarmerede gennemtrængelige belægninger. Infiltrationsanlæg etableres med et filterlag som er sammensat af kalk muld og sand.

Regnvand fra parkeringspladser og befæstet arealer kan efter konkret vurdering nedsive ved infiltration via overfladen og kræver en tilladelse inden etablering.

Vurderingen omfatter bl.a.:

  • Pladsens størrelse og indretning
  • Pladsens belastning
  • Grundvandsforholdene - om det ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.
  • Om arealet er indenfor beskyttelseszonen for indvindingsboringer
  • §3 naturtype
  • Rensning

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft