Klagevejledning

Her kan du læse om hvordan du kan klage over en vedtaget lokalplan.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Syddjurs Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Syddjurs Kommune. Hvis Syddjurs Kommune fastholder afgørelsen, sender Syddjurs Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk