Klimarobust Kystkultur

Et strategisk udviklingsprojekt for sikringen af Ebeltofts kystarealer

Klimarobust udviklingsplan for Ebeltoft Havn - endelig udgave

En ny udviklingsplan skal sørge for både klimasikring og byudvikling i Ebeltofts havneområder. Udviklingsplanen blev præsenteret for offentligheden onsdag den 29. marts 2023 ved et borgermøde.

Projektet Klimarobust Kystkultur udspringer af arbejdet i Ebeltoft i Udvikling, hvor borgergrupper har arbejdet med forslag og ideer til udviklingen af Ebeltoft. I projektet blev der i 2022 afviklet en arkitekt-konkurrence, som arkitektvirksomheden BOGL vandt.

Under konkurrenceforløbet har der været flere åbne møder med borgerne, hvor alle kunne følge med i konkurrenceprocessen.

Som en del af konkurrencen har der været seks fysiske poster langs kysten, en digital platform, videointerviews og guidede ture hen over sommeren 2022.

Klimarobust kystkultur er et borgerdrevet udviklingsprojekt støttet af Realdania, Miljøministeriet og Syddjurs Kommune. Den nye udviklings- plan er en samlet plan for udvikling af Ebeltofts kyststrækning, hvor kystbeskyttelse er en integreret del af byudviklingen af Ebeltoft kyst-nære område. Klimarobust kystkultur er en del af byudviklingsprojektet Ebeltoft i udvikling.

Herunder kan du finde den endelige versionen af den Klimarobust udviklingsplan for Ebeltoft, udvalgte plancher og præsentationsmaterialet fra offentliggørelsen. Under linksene kan du se en video fra præsentationen af planen.

Vinder af konkurrencen om udvikling af Ebeltofts havn - 13. oktober 2022

Et grønt og levende havneområde, der trækker naturen ind i byen og benytter klimasikringen til at skabe gode forbindelser mellem havn og by. Det er nogle af de centrale elementer i det skitseforslag fra arkitektvirksomheden BOGL,der har vundet konkurrencen om klimasikring og byudvikling af havneområdet i Ebeltoft. Konkurrencen har fået støtte fra Realdanias og Miljøministeriets kampagne ”Byerne og det stigende havvand”

Tre stærke og kompetente arkitektteams har siden foråret 2022 arbejdet på at give deres bedste bud på ”klimarobust kystkultur” – en gennemtænkt og visionær udvikling af havneområdet i Ebeltoft, der beskytter mod fremtidige klimaudfordringer og samtidig bevarer byens identitet som søkøbsstad.

De tre arkitektteams som har indgået i konkurrencen er:  

  • BOGL med Rambøll og Norrøn som underrådgivere og konsulenter  
  • DETBLÅ med Vandkunsten, Bactocon, Henry Jensen, Raw Mobility, Pasgaard og Hele Landet som underrådgivere og konsulenter  
  • LYTT med Holcher Norberg og Niras som underrådgivere og konsulenter  

For alle tre skitseforslag var der gennemgående træk for udviklingen af havneområdet. Der var enighed om at skabe en mere grøn og sammenhængende parkeringsløsning, beholde halvøen som et rekreativt område på havnen og at bibeholde Det Gamle Posthus som en del af en kommende byudvikling.   

Efter en grundig votering har bedømmelsesudvalget udpeget BOGL, som vinder af konkurrencen. Ved bedømmelsen blev der lagt vægt på, at BOGL generelt har udvist den bedste forståelse for opgaven og Ebeltofts stedsspecifikke kvaliteter. De forstår byens udfordringer med havvand og overfladevand, og de udviser stærk teknisk forståelse for klimasikring. Forslaget rummer forslag til løsninger, der forener klimasikring med bevaring og udvikling af byens kvaliteter.  

Formand for Erhvervs- og planudvalget Kasper Kolstrup Møller udtaler:  

“Vi har set på tre gode forslag og er endt med at pege på forslaget fra BOGL. Det er et utrolig spændende vinderforslag, som forener den nødvendige klimasikring af de kystnære arealer i Ebeltoft med en sammenhængende og rekreativ udvikling af havnen i forhold til resten af byen. Jeg ser frem til udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan og det fortsatte tætte samarbejde med borgerne i Ebeltoft omkring udviklingen af deres by.” 

Syddjurs Kommune vil nu gå ind i tættere samarbejde med TEAM BOGL, hvor Norrøn og Rambøll vil fungere som underrådgivere og konsulenter. Samarbejdet skal resultere i en endelige fysisk-strategisk udviklingsplan for havneområdet i Ebeltoft i marts 2023. Den endelige plan vil basere sig på en konkretisering og justering af det skitseforslag, som vandt konkurrencen.  

Et regnbed på den nordlige strandeng

BOGL foreslår et ”regnbed” på den nordlige strandeng. Disse kan opsamle regnvand fra Jernbanegade. Samtidig fås et mere varieret og dynamisk kystlandskab med øget biodiversitet.

Et sammenhængende grønt byrum ved museerne

BOGL foreslår at der arbejdes med et mere sammenhængende og grønt parkeringsareal ved Fregatten Jylland. Et område som dermed kan få nye funktioner og øget kvalitet.

Adgang til vandet på Halvøen

BOGL foreslår et ”vandlaboratorie” og nye rum for oplevelser i landskabet på Halvøen. Her kan man lære om vand, miljø og biodiversitet.

Klik her for at se nærmere på konkurrencens skitseforslag

Klik her for at se nærmere på det vindende forslag af TEAM BOGL

Borgerne har været med hele vejen

Projektet Klimarobust Kystkultur udspringer af arbejdet i Ebeltoft i Udvikling, hvor borgergrupper har arbejdet med forslag og ideer til udviklingen af Ebeltoft. Byens borgere har været et fokusområde fra projektets start, og under konkurrenceforløbet der været flere åbne møder med borgerne, hvor alle kunne følge med i konkurrenceprocessen. Som en del af konkurrencen har der været seks fysiske poster langs kysten, en digital platform, videointerviews og guidede ture hen over sommeren 2022.  

Thorkild Hansen, medlem af koordineringsgruppe under Ebeltoft i Udvikling udtaler:  

Jeg er glad for, at vi som borgere i Ebeltoft har haft mulighed for at tage del i konkurrencen om udviklingen af så vigtig en del af vores by. Vi er to borgerrepræsentanter, som har deltaget i bedømmelsen af konkurrenceforslagene, og det bliver spændende fremadrettet at samarbejde med det vindende team om tilpasning af deres forslag til en endelig udviklingsplan. Vi vil gøre vores bedste for, at borgernes ønsker prioriteres i det videre arbejde.”  

Alle tre arkitektteams har forholdt sig til det forudgående arbejde og bidrag fra borgerne. Fremadrettet vil borgerne fortsat inddrages i arbejdet med udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan for havneområdet i Ebeltoft.  

Flere møder med borgerne er allerede under planlægning. Der bliver således god mulighed for at følge projektet. 

Der var omkring 120 deltagere til BYFORUM på Havnegården torsdag den 29. september, da de tre konkurrenceteams præsenterede deres skitseforslag for hele byen. Her ses klimaspecialist Ulrik Lassen fra Rambøll der er i dialog med byens borgere om det, der senere viste sig, at være vinderprojektet udarbejdet af arkitektvirksomheden BOGL.

Havvandet stiger

Ebeltoft har altid udviklet og tilpasset sig kysten med de udfordringer og muligheder, livet ved havet
har givet. Kysten langs Ebeltoft har gennem de seneste årtier af og til været oversvømmet af havet, senest under stormen Bodil i 2013.

Der skal tages højde for de klimaudfordringer vi står over for i form af stigende havvand, terrænnært grundvand, vandløbsvand og regnvand. Vi har brug for at tænke nyt og gøre kystbeskyttelsen til en integreret del af udviklingen af Ebeltofts møde med havet og udvikle Ebeltoft til en moderne kystby.

Sammen om fremtidens løsninger

Ebeltoft Kommune har med støtte fra Realdania og Kystdirektoratet i foråret 2022 inviteret tværfaglige
rådgiverteams fra hele landet til at deltage i en konkurrence om udviklingen af en strategisk-fysisk
udviklingsplan for kystlinjen langs Ebeltoft by.

Udviklingen af en fysisk-strategisk udviklingsplan bygger på ideer, der er udviklet i samarbejde med
byens borgere. Det er blandt andet sket i kraft af udviklingsprojektet Ebeltoft i Udvikling, hvor kommunen og
borgerne de seneste år har arbejdet tæt sammen om kystens udvikling.

Den kommende fysiske-strategiske udviklingsplan skal være med til at sætte retningen for udvikling af
Ebeltofts kyst i mange år frem. Målet er at skabe en kystbeskyttelse, der går hånd i hånd med en
udvikling af byens kvaliteter, attraktioner og identitet og med fokus på udvikling af byrum, der skaber
øget sammenhæng mellem vand, kyst og by.

6 poster langs kysten

Fra den 31. maj til den 1. juli har der langs kysten stået 6 poster som gjorde borgere klogere på projektet og gav alle mulighed for at dele deres bedste oplevelser ved kysten langs Ebeltoft. Hver post havde et tema og handlede om det område, de stod i. 

Jeppe Nørager

Projektleder