Pasning af eget barn

Her kan du se, hvilke betingelser der skal opfyldes, hvis du vil passe dit eget barn

Tilskud til pasning af eget barn

Hvis du ønsker at passe dit eget barn, er der betingelser, der skal være opfyldt:

• Tilskuddet gives tidligst fra barnet er 26 uger og til året, før barnet starter i 0. klasse.
• Du må som ansøger ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt.
• Der kan maksimalt ydes tre tilskud per husstand. Det samlede tilskud per husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
• Tilskuddet gives efter ansøgning og kan samlet set gives for minimum to måneder og maksimum for et år per barn.
• Der kan søges for  2 perioder, men samlet kun 12 mdr.
• Du skal som ansøger have bopæl i Syddjurs Kommune.
• Tilskuddet kan gives til biologiske forældre og adoptivforældre.
• Barnet kan ikke være indmeldt i et dagtilbud samtidig med, at der udbetales et tilskud. Andre børn, end det der ydes tilskud til, kan godt være indmeldt i et dagtilbud.
• Tilskuddet kan højest udgøre 85% af den billigste nettoudgift per plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.
• Du skal som ansøger skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets danske sprog.
• Du skal som ansøger have haft ophold i Danmark i syv ud af de sidste otte år.
• Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS borgere i det omfang, de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.


Det månedlige tilskud til pasning af egne børn ses her: Takster for børnepasning

 

Tilskuddet er skattepligtigt og skal indberettes som B-skat. Der beregnes ikke ATP og arbejdsmarkedsbidrag, fordi beløbet betragtes som en overførselsindkomst og ikke en lønindkomst. Der optjenes heller ikke feriepenge.

Tilskuddet skal søges en måned, før du ønsker at starte. Ordningen starter altid fra den 1. i måneden. Du kan ikke gøre brug af ordningen med tilbagevirkende kraft, og tilskuddet udbetales månedsvis bagud. Der kan ansøges via skemaet nederst på siden.

 

På grund af overgangen vil tilskuddet for januar 2023 blive udbetalt hurtigst muligt og senest fredag den 6. januar. I februar og marts vil tilskuddet tilsvarende blive udbetalt i starten af måneden.Udbetaling af tilskud til privat pasning og pasning af eget barn vil fra april 2023 ske omkring den 25. i måneden.


Andre regler:

  • Syddjurs Kommune kan beslutte, at du som forældre ikke kan få tilskud til selv at passe barnet, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal indmeldes i et dagtilbud.
  • Børn, der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.
    Du må som ansøger gerne få udbetalt feriepenge samtidig med udbetaling af tilskuddet.
  • Du må som ansøger også få tilskud under ferieophold af kortere varighed (max tre uger) i udlandet, hvis du som ansøger selv passer barnet under udlandsopholdet.

Ophør af tilskuddet:

Når tilskuddet til pasning af dit barn stopper, er der garanti for en plads i et pasningstilbud i Syddjurs Kommune senest tre måneder efter du kontakter Pladsanvisningen.

Klage:

Der er ikke fastsat en særlig klageadgang i forbindelse med ordningen. Hvis du er utilfreds med afgørelsen af din ansøgning, kan du sende en klage til Ankestyrelsen senest fire uger efter du har modtaget den.
Hvis du klager over kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse og andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen, skal du sende klagen til Syddjurs Kommune, da der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om tilskud til pasning af egne børn ved at bruge linket til selvbetjeningsløsningen nederst på siden. 

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft