Sagsbehandlingsfrister

Hvor lang tid går der, før du kan forvente en afgørelse på din ansøgning? Læs mere her.

Sagsbehandlingsfrister på social- og voksenhandicapområdet

I § 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) er det fastlagt at kommunerne skal;

1. Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt
2. Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse.
3. Give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
4. Fristerne skal være offentligt tilgængelige.


Det skal bemærkes, at Retssikkerhedslovens § 3 handler om, hvornår en afgørelse senest skal være truffet, men ikke om at ydelsen skal være tilgængelig fra samme tidspunkt.
Fristerne er gældende fra det tidspunkt, hvor alle relevante oplysninger i forhold til sagsbehandlingen er til stede.
Fra 1. juli 2018 er det endvidere et krav, at fristerne skal offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Afgørelser hjemvist af Ankestyrelsen

I § 3a i Retssikkerhedsloven er det fastlagt, at de sagsbehandlingsfrister, som kommunalbestyrelsen har fastsat for behandlingen af sager efter lov om social service (serviceloven), også gælder ved kommunens behandling af afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse. Med modtagelse menes, når sagen er blevet tilgængelig for kommunen.

Byrådet i Syddjurs Kommune har fastsat følgende frister på social- og voksenhandicapområdet:

Serviceloven Sagsbehandlingstid
§ 80
Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.
Op til 6 måneder
§ 85 - Bostøtte i eget hjem
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Op til 8 uger
§ 85 - Bostøtte i eget hjem
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Op til 8 uger
§ 96 – Tilskud ved ansættelse af hjælpere
Kommunalbestyrelsen skal yde et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Op til 6 måneder
§ 97 – Ledsageordningen
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Op til 1 måned
§ 98 – Kontaktperson til døvblinde
Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.
Op til 1 måned
§ 99 – Kontaktperson
Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
Med det samme
§ 100, stk. 1 og 5 - Merudgifter
Personkredsen for dækning af nødvendige merudgifter
Op til 3 måneder
§ 101, stk. 1 - Misbrugsbehandling
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.
Ambulant behandling indenfor 14 dage.
Døgnbehandling op til 3 måneder.
§ 102 – Behandlingshjælp
Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
Op til 3 måneder
§ 103, stk. 1 – Beskyttet beskæftigelse
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Op til 4 uger
§ 104 – Aktivitets og samværstilbud
Aktivitets- og samværstilbud.
Op til 4 uger
§ 107, stk. 1 – Midlertidigt ophold
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
Op til 3 måneder
§ 108, stk. 1 – Længerevarende botilbud
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Op til 3-4 måneder.
§ 109 – Krisecentre
Midlertidige ophold i boformer til kvinder som har været udsat for vold.
1 uge
§ 110, stk. 1 – Forsorgshjem etc.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
1 uge
§ 114, stk. 1 – Biler
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån inden for en ramme på et fastsat beløb.
Op til 6 måneder
§ 118, stk. 1 – Pasning af nærtstående
En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen
1 uge
§ 119, stk. 1 – Pasning af døende
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.
Straks
Sundhedsloven Sagsbehandlingstid
§ 141 – Alkoholbehandling 14 dage.
Henvendelse til Misbrugscenter Djursland

Sidst godkendt 31. januar 2019

Revideret 27. oktober 2021

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft