Kommunal ekspropriation

På denne side finder du information om, hvad en ekspropriation er, og hvordan den foregår. Når kommunen ønsker at anlægge vej, sti, spildevandsanlæg, boligområde eller et erhvervsområde, har kommunen mulighed for at gennemføre erhvervelse ved ekspropriation

Hvad er ekspropriation?

Ekspropriation betyder tvungen afgivelse af ejendomsret til sin ejendom eller til en del af ejendommen. Hvis et byggeri - for eksempel et vejbyggeri - er af almen interesse for landets borgere, har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet.

Den indledende proces

Den indledende proces består af kommunens planlægning og budgetlægning. Her vedtager politikerne et budget ud fra en planlægning, som ofte strækker sig over flere år.

Det første skridt henimod selve ekspropriationsprocessen er, at kommunen beslutter at sætte gang i det specifikke projekt, hvor ekspropriation af en lodsejers ejendom er nødvendig. Herefter tager kommunen den første kontakt til de lodsejere, der vil blive berørt af projektet. Efter en kort indledende dialog med lodsejerne, indkaldes der til åstedsforretning, som er den første fase i ekspropriationsprocessen.

Sådan forløber en ekspropriationssag

En ekspropriationssag foregår i en række faser, og kan strække sig over en lang periode.

Fase

Beskrivelse

Åstedsforretning

Åstedsforretningen er det første formelle møde og er her
lodsejerne bliver præsenteret for projektet. Lodsejeren har
herefter 4 uger til at komme med indsigelser til projektet

Beslutning om
ekspropriation

Efter en indsigelsesfrist på 4 uger træffer Syddjurs Kommunes Byråd
beslutning om, hvordan ekspropriationen skal gennemføres

Klagemulighed

Ejere og andre parter kan klage indtil 4 uger efter, at beslutningen om
ekspropriation er truffet

Ejendomsskat

Umiddelbart efter at beslutningen om ekspropriationen er truffet,
underretter kommunen ejendomsskattekontoret om
ekspropriationens omfang. Erstatning for ejendomsskatten for
projektperioden vil normalt være indregnet i erstatningsbeløbet

Fastsættelse af erstatning

Kommunen kan i forbindelse med åstedsforretningen fremsætte forslag til
fastlæggelse af erstatning

Klage og domstole

Der kan først rejses sag ved domstolene om beslutning og erstatning
efter klage til det relevante klageinstans er udtømt. Ved ekspropriation
til vejanlæg er det Vejdirektoratet der er klageinstans.
Taksationskommissionen er ikke en klageinstans.

Udbetaling af erstatning

Taksationskommissionen udmåler erstatningens størrelse, hvis
kommunen ikke kan nå til enighed med lodsejeren. Erstatningen
udbetales så hurtigt som muligt efter dens endelige fastsættelse

Læs mere her

Trafik og Anlæg

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00