Børn og Læring

Vi er dataansvarlig for alle kommunens folkeskoler og dagtilbud, der også dækker PPR og speicalundervisning.

Dataansvarlig

Syddjurs Kommune tilbyder pasning og undervisning til børn i kommunen.

For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om barnet og dets forældre, værge og/eller samboende.

Det drejer sig først og fremmest om dit og dine børns navne, CPR-numre og kontaktoplysninger.

Herudover drejer det sig om en række andre oplysninger om helbreds-, trivsels-, faglig udvikling og øvrige oplysninger, som er relevante i forbindelse med pasning, undervisning og evtuelle fritidstilbud.

Det kan også dreje sig om særlige indsatser i forbindelse med barnets skolegang. Det kan for eksempel være i forhold til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hjemmeundervisning, specialundervisning, modtageklasse, sygeundervisning i hjemmet, specialbefordring og Skole Politi Samarbejde.

Behandling af personoplysninger

Syddjurs Kommunes Børn og Læring behandler for eksempel personoplysninger i forbindelse med

 • Indskrivning i dagtilbud, skole og SFO
 • Elevens daglige skolegang
 • Afklaringer og indsatser i forbindelse med PPR
 • Skolebuskort
 • Privat pasning og privat skolegang
 • Pasning af eget barn og hjemmeundervisning
 • Valgfag og fritidsundervisning på Syddjurs Ungdomsskole

Diverse oplysninger indgår i ledelsesinformation, statistik og forskning.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger findes i lovgivningen om databeskyttelse. Der er primært tale om

 • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra e
 • databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk 2. litra f
 • databeskyttelseslovens § 8, stk 1 og stk 2 samt § 11, stk 1
 • folkeskoleloven

Offentlig myndighed

Som offentlig myndighed må vi registrere og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt som
led i vores arbejde som myndighed. 

Samtykke

Der kan i enkelte tilfælde være behov for at indhente dit samtykke til at registrere og behandle dine personoplysninger. 

Indhentning og opbevaring personoplysninger

Her har vi dine oplysninger fra

Pasningstilbuddet eller skolen henter personoplysninger fra folkeregisteret, fra forældre, værge eller samboende, fra medarbejdere samt fra barnets aktiviteter i pasningstilbud eller skole.

Opbevaring

Barnets informationer gemmes i it-systemer i kommunen og hos eksterne leverandører, som Syddjurs Kommune har indgået en databehandleraftale med.

Dokumenter, der relaterer til notat- og journalpligt gemmes i fem år efter barnet har afsluttet sit forløb i Syddjurs Kommune.

I forbindelse med skolegang slettes elevens elevproduktioner, læreplaner og lignende senest 12 måneder efter eleven har forladt skolen.

Eksamensbeviser slettes ikke.

Hvem modtager dine oplysninger?

Børn og Læring videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Der er dog situationer, hvor det følger af lovgivningen, at vi er forpligtede til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder, institutioner med flere. Det kan også være nødvendigt, at dine oplysninger videregives til samarbejdspartnere som systemleverandører og eksterne fagpersoner.

Vi videregiver udvalgte oplysninger til for eksempel

 • Uddannelsesvejledere
 • Kommunens sundhedspleje og tandpleje
 • Den lokale folkekirke
 • Samarbejdspartnere i forbindelse med eksterne arrangementer
 • Danmarks Statistik
 • Undervisningsministeriet og Styrelsen for IT og Læring
 • Leverandører af digitale værktøjer til brug i skolen for eksempel Læringsplatform, samarbejdsværktøjer og dataopbevaring

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller slettet (berigtigelse)
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover stadig opbevare oplysningerne
 • Du har i visse tilfælde ret til at flytte dine oplysninger til en anden dataansvarlig (eller selv modtage dine personoplysninger i et format, der er let at læse)
 • Du har ved vores første henvendelse til dig ret til at få at vide, om det er et lovkrav eller i henhold til en kontrakt, du skal give os dine personoplysninger. Du har også ret til at få at vide, hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi opfordrer til, at du altid først kontakter den relevante afdeling i kommunen, hvis du har problemer eller spørgsmål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser til vores behandling af dine og dit barns personoplysninger, for eksempel i forbindelse med sagsbehandling eller afgørelser, er du altid velkommen til at kontakte den enkelte skole eller Børn og Læring igennem Borgerservice

Hvis du har spørgsmål til kommunens generelle behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiver

Auður Halldórsdóttir

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft