Borgerservice og Beskæftigelse

Vi er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i Borgerservice og Beskæftigelse.

Dataansvarlig

Vi behandler data på baggrund af henvendelser og ansøgninger fra borgere og virksomheder.

Hvilket lovgrundlag, der giver ret til at behandle oplysningerne, afhænger af den enkelte sagstype.

Vi behandler oplysninger om for eksempel navn, adresse, indkomst, formue, helbred, a-kasse, forsikring og skatteoplysninger. Vi behandler kun oplysninger, der er nødvendige for sagen.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler for eksempel personoplysninger i forbindelse med

 • Ansøgning om hjælp til forsørgelse
 • Henvendelser i borgerservice
 • Ansøgning om enkeltydelser
 • Ansøgning om helbredstillæg
 • Ansøgning om vielser
 • Ansøgning om refusion af ydelser
 • Ansøgning om valg af læge
 • Ændring i folkeregisteroplysninger
 • Kontrol af oplysninger for eksempel i forbindelse med ydelser

Oplysninger kan indgå i ledelsesinformation, statistik og forskning.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger findes i lovgivningen om databeskyttelse. Der er primært tale om

 • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra e
 • databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk 2. litra f
 • databeskyttelseslovens § 8, stk 1 og stk 2 samt § 11, stk 1
 • retssikkerhedslovens § 11
 • forvaltningslovens § 28 og 29

Offentlig myndighed

Som offentlig myndighed må vi registrere og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt som
led i vores arbejde som myndighed. 

Samtykke

Der kan i enkelte tilfælde være behov for at indhente dit samtykke til at registrere og behandle dine personoplysninger. 

Indhentning og opbevaring personoplysninger

Her har vi dine oplysninger fra

De fleste oplysninger, vi behandler, er dem, du selv giver i din ansøgning. Vi kan få brug for at indhente flere oplysninger afhængig af sagstypen. Disse oplysninger kan være fra for eksempel Folkeregistret eller SKAT.

Opbevaring

Dine oplysninger gemmes i sikre it-systemer hos os og hos eksterne leverandører.

Som hovedregel beholder vi dine oplysninger i systemerne i fem år efter, din sag er afsluttet. Der kan dog være særlige sager, hvor vi beholder oplysningerne længere, for eksempel vielsesattester.

Oplysningerne slettes herefter fra it-systemerne.

Hvem modtager dine oplysninger?

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger uden dit samtykke.

Der er dog situationer, hvor det følger af lovgivningen, at vi er forpligtede til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder, institutioner, systemleverandører og eksterne fagpersoner.

Vi videregiver udvalgte oplysninger til for eksempel

 • Ankestyrelsen
 • Danmarks arkiv
 • ATP
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Udbetaling Danmark
 • SKAT
 • Kommunens tandpleje

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller slettet (berigtigelse)
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover stadig opbevare oplysningerne
 • Du har i visse tilfælde ret til at flytte dine oplysninger til en anden dataansvarlig (eller selv modtage dine personoplysninger i et format, der er let at læse)
 • Du har ved vores første henvendelse til dig ret til at få at vide, om det er et lovkrav eller i henhold til en kontrakt, du skal give os dine personoplysninger. Du har også ret til at få at vide, hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi opfordrer til, at du altid først kontakter den relevante afdeling i kommunen, hvis du har problemer eller spørgsmål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser til vores behandling af dine og dit barns personoplysninger, for eksempel i forbindelse med sagsbehandling eller afgørelser, er du altid velkommen til at kontakte Borgerservice.

Hvis du har spørgsmål til kommunens generelle behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiver

Auður Halldórsdóttir

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft