Familie

Vi er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i Familie.

Dataansvarlig

Kommunen har efter lov om social service pligt til at muliggøre og understøtte kommunens opgaver på det sociale område, herunder den kommunale indsats over for børn og unge med særligt behov for støtte i eller uden for hjemmet.

For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om blandt andet:

 • Personer der tilbydes, modtager eller har modtaget sociale serviceydelser
 • Administratorer, værger, familiemedlemmer, bisiddere, partsrepræsentanter og øvrige kontaktpersoner
 • Plejefamiliemedlemmer, døgninstitutionsenheder samt aflastnings- og netværksplejefamilier til barnet eller den unge
 • Netværkspersoner (for eksempel skolelærere, fodboldtrænere og forældre til barnets eller den unges kammerater)

Behandling af personoplysninger

I Familie arbejder vi med personoplysninger og data, som har forskellige grader af følsomhed. Det gælder blandt andet oplysninger om navne, CPR-numre, adresser, kontaktoplysninger, samt oplysninger om økonomi, væsentlige sociale problemer, familieforhold, strafbare forhold, andre rent private forhold, bolig, helbredsoplysninger, etnisk baggrund, religiøs eller politisk overbevisning.

Der behandles oplysninger om borgere som led i myndighedens varetagelse af sine opgaver. Dette betyder, at oplysningerne vil kunne blive behandlet, i det omfang sådanne oplysninger er relevante i forbindelse med konkret sagsbehandling.

Familieafdelingen behandler for eksempel personoplysninger i forbindelse med:

 • Ansøgninger til økonomisk støtte, sociale ydelser og tilbud
 • Familiestridigheder og familieproblematikker
 • Anbringelse af børn
 • Børns trivsel og udvikling

Diverse oplysninger indgår i ledelsesinformation, statistik og forskning.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger findes i lovgivningen om databeskyttelse. Der er primært tale om

 • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra e
 • databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk 2. litra f
 • databeskyttelseslovens § 8, stk 1 og stk 2 samt § 11, stk 1

Offentlig myndighed

Som offentlig myndighed må vi registrere og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt som
led i vores arbejde som myndighed. 

Samtykke

Der kan i enkelte tilfælde være behov for at indhente dit samtykke til at registrere og behandle dine personoplysninger. 

Indhentning og opbevaring personoplysninger

Her har vi dine oplysninger fra

Vi henter personoplysninger fra folkeregistret, andre offentlige myndigheder, uddannelsesin-stitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige.

Opbevaring

Dine informationer gemmes i it-systemer i kommunen og hos eksterne leverandører, som Syddjurs Kommune har indgået en databehandleraftale med.

Oplysningerne slettes i overensstemmelse med de anbefalede slettefrister i kommunernes emnesystematik, KLE.

Hvem modtager dine oplysninger?

Familie videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Der er dog situationer, hvor det følger af lovgivningen, at vi er forpligtede til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder og institutioner. Det kan også være nødvendigt at dine oplysninger videregives til samarbejdspartnere, for eksempel systemleverandører og eksterne fagpersoner.

Vi videregiver udvalgte oplysninger til for eksempel:

 • Sundhedsvæsenet, som læger, tandlæger og psykiatrien
 • Kommuner, regioner og statslige institutioner
 • Døgninstitutioner
 • Skoler og dagtilbud
 • Politi og Kriminalforsorgen
 • Botilbud
 • Plejefamilier, støtte- og kontaktpersoner
 • Betalingsformidlere, som Nets, Udbetaling Danmark

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller slettet (berigtigelse)
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover stadig opbevare oplysningerne
 • Du har i visse tilfælde ret til at flytte dine oplysninger til en anden dataansvarlig (eller selv modtage dine personoplysninger i et format, der er let at læse)
 • Du har ved vores første henvendelse til dig ret til at få at vide, om det er et lovkrav eller i henhold til en kontrakt, du skal give os dine personoplysninger. Du har også ret til at få at vide, hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi opfordrer til, at du altid først kontakter den relevante afdeling i kommunen, hvis du har problemer eller spørgsmål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser til vores behandling af dine og dit barns personoplysninger, for eksempel i forbindelse med sagsbehandling eller afgørelser, er du altid velkommen til at kontakte Familie igennem Borgerservice

Hvis du har spørgsmål til kommunens generelle behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiver

Auður Halldórsdóttir

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft