Teknik og Miljø

Vi er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i Teknik og Miljø.

Dataansvarlig

Vi behandler data på baggrund af henvendelser og ansøgninger fra borgere og virksomheder.

Hvilket lovgrundlag, der giver ret til at behandle oplysningerne, afhænger af den enkelte sagstype.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler for eksempel personoplysninger i forbindelse med

 • træffe afgørelser
 • meddele tilladelser
 • godkendelser og dispensationer
 • foretage vurderinger
 • lave tilsyn
 • foretage høringer
 • meddele påbud/forbud
 • meddele afslag
 • indgå aftaler/kontrakter
 • lave udbud
 • besvare henvendelser/spørgsmål
 • fremlægge sager for Byrådet og de politiske udvalg 
 • sikre drift og overholdelse af lovgivningen inden for forvaltningens område

Oplysninger kan indgå i ledelsesinformation, statistik og forskning.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger findes i lovgivningen om databeskyttelse. Der er primært tale om

 • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra e
 • databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk 2. litra f
 • databeskyttelseslovens § 8, stk 1 og stk 2 samt § 11, stk 1
 • retssikkerhedslovens § 11
 • forvaltningsloven § 28 og 29
 • særlovgivning inden for det tekniske område som for eksempel planlove, byggeloven og vandforsyningsloven

Offentlig myndighed

Som offentlig myndighed må vi registrere og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt som
led i vores arbejde som myndighed. 

Samtykke

Der kan i enkelte tilfælde være behov for at indhente dit samtykke til at registrere og behandle dine personoplysninger. 

Indhentning og opbevaring personoplysninger

Her har vi dine oplysninger fra

De fleste oplysninger, vi behandler, er dem, du selv giver i din ansøgning. Vi kan få brug for at indhente flere oplysninger afhængig af sagstypen. Disse oplysninger kan være fra for eksempel Folkeregistret.

Opbevaring

Dine informationer gemmes i forskellige administrative it-systemer og digitale tjenester hos eksterne leverandører, som Syddjurs Kommune har indgået en databehandleraftale med.

De opbevares efter gældende arkivregler.

Hvem modtager dine oplysninger?

Teknik og Miljø videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger uden dit samtykke.

Der er dog situationer, hvor det følger af lovgivningen, at vi er forpligtede til at videregive oplysningerne til andre instanser.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sagen, eller vi er retligt forpligtet hertil. Det kan for eksempel være til andre offentlige myndigheder eller sagsparter, som skal bidrage til sagens oplysning eller løsning.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller slettet (berigtigelse)
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover stadig opbevare oplysningerne
 • Du har i visse tilfælde ret til at flytte dine oplysninger til en anden dataansvarlig (eller selv modtage dine personoplysninger i et format, der er let at læse)
 • Du har ved vores første henvendelse til dig ret til at få at vide, om det er et lovkrav eller i henhold til en kontrakt, du skal give os dine personoplysninger. Du har også ret til at få at vide, hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi opfordrer til, at du altid først kontakter den relevante afdeling i kommunen, hvis du har problemer eller spørgsmål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser til vores behandling af dine og dit barns personoplysninger, for eksempel i forbindelse med sagsbehandling eller afgørelser, er du altid velkommen til at kontakte Teknik og Miljø gennem Borgerservice.

Hvis du har spørgsmål til kommunens generelle behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiver

Auður Halldórsdóttir

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft