Klagevejledning

Du kan klage over lokalplaner, kommuneplaner og tillæg til kommuneplaner.

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage over den endelige vedtagelse af lokalplaner, kommuneplaner og tillæg til kommuneplaner til Planklagenævnet.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan. Dette betyder, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan ikke klage over, at byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvordan klager jeg?

Hvis du vil klage, skal du gøre det skriftligt til Planklagenævnet via Klageportalen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Syddjurs Kommune. Hvis Syddjurs Kommune fastholder afgørelsen, sender Syddjurs Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr., og virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Hvornår kan jeg klage?

Din klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.

Afgørelser om ikke-miljøvurderingspligt

Du kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplaner og kommuneplantillæg. Lokalplaner og kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til planloven, og afgørelse i forhold til ikke-miljøvurderingspligt kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Fritaget brug af klageportalen 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør, om du kan fritages for at bruge klageportalen.