§8-tilladelsen ved arbejde på kortlagt grund

Ved bygge-og anlægsarbejde på en forurenet, kortlagt grund, skal du i nogle tilfælde have en §8-tilladelse inden du starter arbejdet

Vi anbefaler, at du får et firma med erfaring indenfor jordforurening til at udarbejde din ansøgning.

Hvad er en §8-tilladelse?

I §8-tilladelsen stiller kommunen en række krav til bygge- og anlægsarbejdet, for at forebygge risikoen for at udsætte mennesker og miljø for jordforureningen.

Hvornår skal du søge en §8-tilladelse?

Du har som grundejer pligt til at søge en §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, hvis din grund er kortlagt og

 • Der sker en ændring af brugen af arealet til et af følgende følsomme formål
  • Bolig
  • Institution (alle institutioner for mennesker også sportspladser)
  • Legeplads
  • Kolonihaveområde
  • Sommerhus
  • Alment tilgængeligt område
  • Rekreativt område
 • Bygge- og anlægsarbejdet sker på et areal med følsomme formål
 • Bygge- og anlægsarbejdet sker på et areal indenfor Region Midtjyllands indsatsområder
  • Områder med særlige drikkevandsinteresser
  • Vandindvindingsopland til almene vandforsyningsanlæg
  • Områder med følsom arealanvendelse, f.eks. bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads
  • Områder der ligger mindre end 250 meter fra sø/vandhul, vandløb eller kyst
  • Internationale naturbeskyttelsesområder

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kontaktperson) for ansøger, grundejer, bygherre, byggetilsyn, miljøteknisk tilsyn
 • Ejendommens adresse og matrikelnummer, ejerlav
 • Oversigtskort med ejendommens beliggenhed
 • Oplysninger om ejendommens nuværende anvendelse. For eksempel følsom anvendelse (bolig, institution, legeplads, rekreativt areal) eller erhverv eller lignede
 • Oplysninger om forureningsstatus. Kortlagt som muligt forurenet (V1) eller kortlagt som forurenet (V2)
 • Oplysninger om ejendommens beliggenhed i forhold til offentlige indsatsområder:
  • Bolig, børneinstitution, offentlig legeplads og andre følsomme områder
  • Områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsopland til alment vandforsyningsanlæg,
  • Indsatsområde overfor overfladevand eller internationalt naturbeskyttelsesområde
 • Historisk gennemgang af mulige forurenende aktiviteter på ejendommen (forureningskilder)
 • Oplysninger om det planlagte projekt
  • Ejendommens kommende anvendelse
  • Formålet med projektet 
  • Projektbeskrivelser
  • Målfaste situationsplaner med ejendommens fremtidige indretning og anvendelse
  • Tidsplan, Forventet projektstart og afslutning
 • Beskrivelse af udførte og tidligere udførte miljø-eller geotekniske undersøgelser af jord, grundvand og/eller poreluft
 • Målfaste situationsplaner med mulige forureningskilder og placering af prøvetagnings- og boringssteder
 • Målfaste temaplaner med resultater fra analyser og forureningens udbredelse. Dette set i forhold til den fremtidige indretning og anvendelse af ejendommen
 • Risikovurderinger i forhold til kontaktrisiko, afdampning (indeklima), grundvand og internationale naturbeskyttelsesområder
 • Forslag til afværgeforanstaltninger overfor risici for sundhed og miljø

Kontakt virksomhedsgruppen, Miljø og Klima for et ansøgningsskema og yderligere oplysninger om krav til ansøgning.

Ansøgningen sendes til virksomhedsgruppen, Miljø og Klima.

Sagsbehandlingstiden er 6 uger inklusiv en høringsfase hos Region Midtjylland, når en fyldestgørende ansøgning er modtaget.

Hvordan afrapporterer du arbejdet?

Ansøger skal sende en rapport eller notat til virksomhedsgruppen, Miljø & Klima., når et §8-projekt eller en oprensning er gennemført. 

Vi anbefaler, at du får en miljøteknisk rådgiver med erfaring indenfor det aktuelle område, til at lave rapporten eller notatet.

Rapporten eller notatet skal beskrive det udførte arbejde og dokumentere, at vilkårene i §8 tilladelsen er opfyldt.

Du kan kontakte virksomhedsgruppen Miljø og Klima for oplysninger om, hvad rapporten eller notatet skal indeholde.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Miljø & Klima på

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft