Naturbeskyttelse

Naturen er beskyttet af loven, og her kan du læse mere om beskyttet natur, truede arter med mere

§3-områder

Læs mere om §3-områder, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 her på siden.

Bilag IV-arter

Bilag IV-arter er strengt beskyttede arter. Både individerne og deres levesteder er strengt beskyttede.

Fredninger, beskyttelseslinjer og landskab

Landskabet er beskyttet med beskyttelseslinjer og fredninger

Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter

Kæmpe-bjørneklo er en af flere invasive arter, der medfører skader på den biologiske mangfoldighed.

Natura 2000-områder

Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU.