Råd og nævn

Her kan du læse om, hvad de forskellige råd og nævn arbejder med.

Ældrerådet

Ældrerådet hjælper med at styrke kontakten mellem byrådet og de ældre borgere i kommunen.

Bæredygtighed

Bæredygtighed i Syddjurs Kommune - Verdens vigtigste plan er også vores plan.

Børn- og ungeudvalg

Udvalget træffer afgørelser om blandt andet anbringelser.

Beboerklagenævn

Det fælles nævn for Djursland afgør tvister mellem lejer og boligselskab.

Beredskabskommission

Syddjurs Kommune deltager i en fælles kommunal beredskabskommission.

Bestyrelser og repræsentantskaber

Byrådet har fordelt repræsentanter til forskellige bestyrelser.

Bevaringsrådet

Bevaringsrådet er sparringspart i forhold til bevarelse og styrkelse af de bygningsmæssige værdier i kommunen.

DEMO-rådet

DemoRådet er et ungeråd, der har til formål at varetage de unges interesser i kommunen.

Det Grønne Råd

Rådet skal sikre, at den fysiske planlægning og naturforvaltningen i kommunen varetages i tæt dialog med borgerne.

Distriktsråd

Distriktsrådene skal fremme fællesskaber i lokaldistrikterne.

Djurslands Udviklingsråd

Djurslands Udviklingsråd er et samarbejde mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune om erhvervsudvikling og erhvervsfremme.

Ekspropriation og taksation

Find oplysninger om ekspropriation, der er tvungen afgivelse af ejendomsret.

Fredningsnævn

Nævnet behandler naturfredningssager og ansøgninger om dispensation.

Frivilligrådet § 18

Forretningsorden, støttemuligheder og medlemmer af Frivilligrådet

Grundlisteudvalget

Udvalget udpeger personer, der skal virke som domsmænd og nævninge.

Handicaprådet

Handicaprådet arbejder for at skabe lige muligheder og vilkår for borgere med handicap i Syddjurs Kommune.

Hjemmeværnets distriktsudvalg

Distriktsudvalget står for optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Huslejenævn

Det fælleskommunale huslejenævn for Djursland afgør tvister mellem lejer og udlejer i private lejemål.

Kommunernes Landsforening

Syddjurs Kommune er repræsenteret i forskellige fora i Kommunernes Landsforening.

Kredsråd om politiets virksomhed

Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation i politikredsen.

Kunstrådet

Kommunens kunstfaglige organ.

Lokal Aktionsgruppe på Djursland - LAG

Foreningen arbejder for at styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af Djursland.

Mark- og vejfred

Vurderingsmændene træder til og vurderer, når et husdyr har forvoldt skade på andres ejendom.